LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. SPALIO 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-833 „dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 08.2.1-CPVA-R-908 PRIEMONĖS „KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ ATNAUJINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 1V-698

Vilnius

 

 

Pakeičiu 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Iš Rekomendacijose nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

36.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai;

36.2. 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ ;

36.3. 5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“ (pagal šią išlaidų kategoriją tinkamos finansuoti tik investicijų projekto išlaidos);

36.4. 6 išlaidų kategorija „Informavimas apie projektą“ – be privalomų įgyvendinti informavimo apie projektą priemonių, nustatytų Projektų taisyklių 37 skirsnyje, pasirašius projekto sutartį, projekto vykdytojas privalo informuoti visuomenę apie įgyvendinamą projektą du kartus: projekto įgyvendinimo pradžioje ir baigus įgyvendinti projektą (pavyzdžiui, straipsniai regioninėje ir (arba) vietinėje spaudoje, pranešimai, vaizdo ir garso informacija kitose visuomenės informavimo priemonėse);

36.5. 7 išlaidų kategorija „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

2. Papildau 37.29 papunkčiu:

37.29. investicijų projekto, statinio projekto rengimo, statinio projekto ekspertizės, informavimo apie projektą ir netiesioginės išlaidos, tenkančios investicijoms, kurioms teikiama valstybės pagalba“.

 

 

 

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas                                                                           Eimutis Misiūnas