LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 1V-583 „DĖL LIETUVOS VIEŠOJO SAUGUMO IR PAGALBOS TARNYBŲ SKAITMENINIO MOBILIOJO RADIJO RYŠIO TINKLO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 16 d. Nr. 1V-860

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 1V-583 „Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų“, ir 8 punktą išdėstau taip:

8. SMRRT paslaugų gavėjai ‒ Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos ir jiems pavaldžios įstaigos, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, žinybinės priešgaisrinės pajėgos, greitosios medicinos pagalbos stotys ar skyriai, krašto apsaugos sistemos institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, savanoriškos ugniagesių organizacijos, Lietuvos bankas, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija:

8.1. susitarimų su SMRRT tvarkytoju nustatytomis sąlygomis naudojasi SMRRT paslaugomis;

8.2. yra atsakingi už SMRRT galinių radijo ryšio įrenginių įsigijimą, jų suderinamumą su SMRRT ir tinkamą eksploatavimą;

8.3. naudojasi SMRRT paslaugomis tik vykdydami jiems pavestas funkcijas;

8.4. derina SMRRT galinių radijo ryšio įrenginių įsigijmo poreikį ir jų technines specifikacijas su SMRRT tvarkytoju;

8.5. užtikrina SMRRT galinių radijo ryšio įrenginių saugą.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Rita Tamašunienė