LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 30  d. Nr. V-1005

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.3. sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius iš užsienio valstybių, artimą sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusius asmenis, kurie sutiko atlikti individualius tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, registruoja tokių tyrimų atlikimui į mobilų patikros punktą. Tiriant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje NVSC specialisto sprendimu tyrimui gali būti registruojami ir mažos rizikos sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėję asmenys;“.

2. Pakeičiu 84.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.6.2. 14 dienų, jei bent vieno asmens iš bendro kaupinio, kuriame nustatytas teigiamas rezultatas, individualūs tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti nėra atliekami. Jeigu viename kaupinyje buvo tiriami sąlyčio tarpusavyje neturėjusių asmenų ėminiai, asmuo gavęs neigiamą individualų tyrimo atsakymą izoliuotis neturi, jei neturėjo sąlyčio su kitais asmenimis iš teigiamo kaupinio;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys