LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2020 M. VASARIO 27
D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-2459/A1-1058

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 2 punktą ir jį išdėstome taip:

2. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – AASP) šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai prie šios įstaigos prirašytam asmeniui nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą tvarkos aprašo 31 punkte nurodytam laikotarpiui, nurodydami Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) kodą Z29.0 „Izoliacija“ ir iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“, jeigu:

2.1. asmuo lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba jis turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu ir

2.2. jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar darbdavys jam nepaskelbė prastovos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju.“

2. Papildome 31 punktu:

31. Tvarkos aprašo 2 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

31.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išduotoje ir pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje apie asmeniui taikomą privalomą izoliaciją, užpildytoje pagal Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352  „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5 priede pateiktą formą (toliau – Pažyma), nurodytam asmens privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo jo atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos arba nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus nurodytu tvarkos aprašo 31.2 punkte, dienos;

31.2. asmenims, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir jis (ji) pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos to paties gydytojo, – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.“

3. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens iki 21 metų motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) nuotoliniu būdu išduoda elektroninį nedarbingumo pažymėjimą vaikui arba neįgaliam asmeniui iki 21 metų prižiūrėti tvarkos aprašo 51 punkte nurodytam laikotarpiui, nurodydami TLK-10-AM kodą Z29.0 „Izoliacija“, iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirinkdami priežastį „Epideminė situacija“ ir kartu nurodydami prižiūrimo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų duomenis, jeigu vaikas iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomas vaikas, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantis neįgalus asmuo iki 21 metų:

5.1. lankėsi užsienio šalyje (-se) be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo ir dėl jo lankymosi atitinkamoje (-se) užsienio šalyje (-se) jam taikoma privaloma izoliacija arba

5.2. turėjo sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu.“

4. Papildome 51 punktu:

51. Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytais atvejais elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas šiam laikotarpiui:

51.1. NVSC išduotoje ir pirminėje AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančioje įstaigoje elektroniniais ryšiais gautoje Pažymoje nurodytam vaiko iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens iki 21 metų privalomos izoliacijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų atvykimo iš užsienio šalies į Lietuvos Respubliką dienos ar nuo paskutinės jo turėto sąlyčio su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, išskyrus nurodytu tvarkos aprašo 31.2 punkte, dienos;

51.2. vaiką iki 8 metų, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, kurie turėjo sąlytį su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos to paties gydytojo, prižiūrintiems motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), budinčiam globotojui ar globėjui arba senelei (seneliui) – 14 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo paskutinės vaiko ar neįgalaus asmens iki 21 metų turėto sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu dienos.“ 

5. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, asmens medicinos dokumentuose įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, patvirtinimą, kad gauta Pažyma, nurodant Pažymos išdavimo datą ir numerį, joje nurodytas asmens privalomos izoliacijos laikotarpio pradžios ir pabaigos kalendorines datas, tvarkos aprašo 31.2 ir 51.2 papunkčiuose nurodytais atvejais – paskutinę sąlyčio su COVID19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu kartu gyvenančiu šeimos nariu, kuris prirašytas prie tos pačios kaip ir asmuo, kuriam išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, arba vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų, kuriam prižiūrėti išduodamas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, pirminės AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos to paties gydytojo, dieną, asmens patvirtinimą, kad jam dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu ar jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2 ir 10 punktuose nurodytais atvejais), arba informaciją apie švietimo įstaigą, kurioje ugdomas vaikas arba neįgalus asmuo iki 21 metų, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurios veikla sustabdyta, švietimo įstaigą, kurioje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, neįgaliam asmeniui iki 21 metų, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, švietimo įstaigos, kurioje ugdomas vaikas ar neįgalus asmuo iki 21 metų, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                Aurelijus Veryga