ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 30 d. Nr. T-80

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8, 13, 16, 18 ir 29 punktais, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandoros įstatymo 29 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T-225 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimo ir ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programos tikslui „Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas“ įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendi Nr. T-246  „Dėl Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“;

2.3. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendi Nr. T-46  „Dėl Šiaulių rajone veikiančių  nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatų patvirtinimo“;

2.4. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. T-358 „Dėl Šiaulių rajono kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais;

2.5. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-194 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.6. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T- 120 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                             Česlovas Greičius

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 30 d.

sprendimu Nr. T-80

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų (toliau – Asmenys) finansavimo iš Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto paraiškų dėl projektų teikimo, svarstymo, vertinimo, projektų finansavimo, atsiskaitymo už gautas lėšas tvarką ir kontrolę.

2.         Savivaldybės biudžeto lėšos (toliau – lėšos) Asmenims skiriamos konkurso ir ne konkurso būdu. Lėšos ne konkurso būdu skiriamos Asmenų  veiklos išlaidoms padengti ir iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamiems projektams iš dalies finansuoti. Pretenduodami į lėšas, skiriamas ne konkurso būdu, Asmenys Savivaldybės administracijai teikia laisvos formos prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus / paraiškos, pagal kurią gautas finansavimas iš kitų šaltinių, kopijas. Asmenims pretenduojant į lėšas, skiriamas konkurso būdu, pildoma nustatytos formos paraiška (1 priedas). Konkurso būdu pareiškėjai finansuojami Savivaldybės administracijai skelbiant paraiškų dėl projektų konkursą.

3.    Prašymai ir paraiškos teikiami Savivaldybės administracijai. Pareiškėjas einamaisiais metais paraišką projektinės veiklos finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti gali teikti tik pagal vieną Aprašo 6 punkte nurodytą priemonę.

4.    Lėšos pareiškėjams skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, atsižvelgiant į lėšomis finansuojamų Asmenų prašymų ir paraiškų vertinimo komisijų (toliau – Komisijos) rekomendacinius siūlymus. Pagal Aprašo 6 punkte įvardytas programų priemones sudarytos Komisijos veiklą vykdo, vadovaudamosi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu darbo reglamentu. Komisijos sudaromos ir Komisijos sekretoriai skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais dvejų metų kadencijai. Komisijos sudaromos iš 5 narių: dviejų Asmenų atstovų ir trijų Savivaldybės administracijos darbuotojų. Kvietimai dėl Asmenų atstovų delegavimo į Komisijas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) darbo dienų laikotarpiui. Asmenys į Komisijas gali siūlyti po vieną atstovą,  raštu Savivaldybės administracijai pateikdami siūlymą, kuriame privalo nurodyti kandidato vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, taip patvirtindami siūlomo kandidato sutikimą dalyvauti atrankoje. Savivaldybės administracija dėl Asmenų atstovų atrankos į Komisijas pagal Aprašo 6 punkte įvardytas programų priemones organizuoja susirinkimus. Susirinkime dalyvaujantys Asmenys paprasta balsų dauguma atviro balsavimo būdu į Komisiją atrenka 2 (du) atstovus. Atrinktais į Komisiją laikomi tie Asmenų atstovai, kurie surinko daugiausia Asmenų balsavimo teisę turinčių dalyvių balsų. Neįvykus Asmenų atstovų atrankai į Komisiją, pakartotinis kvietimas skelbiamas ne vėliau kaip po 10 (dešimt) darbo dienų.       

5.   Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai), kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;

5.2. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

5.3.      jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos;

5.4. jaunimo neformali grupė – jaunimo grupė, neįregistruota kaip nevyriausybinė organizacija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.5. kaimo bendruomenė – kaimo vietovės gyventojai, siejami bendrų gyvenimo kaimynystėje poreikių ir interesų. Kaimo bendruomenė, siekianti gauti finansinę paramą, turi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo arba Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigti bendruomeninę organizaciją, kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;

5.6. laisvasis mokytojas – fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla;

5.7. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjas – mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus, trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi;

5.8. nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios;

5.9. pareiškėjas – Asmuo, pateikęs Savivaldybės administracijai paraišką lėšoms dėl projekte numatytų veiklų finansavimo gauti;

5.10. partneris – prie projekto įgyvendinimo prisidedantis juridinis ar fizinis asmuo;

5.11. projektas – laikina veikla, galinti peraugti į nuolatinę veiklą, veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą, turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius;

5.12. projekto vykdytojas – Asmuo, su kuriuo Savivaldybės administracija dėl projekto finansavimo pasirašė finansavimo sutartį (3 priedas);

5.13. projekto išlaidų sąmata – skaičiavimais pagrįsta lėšų suma, reikalinga projekto tikslui pasiekti.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMOS PROGRAMOS IR PRIEMONĖS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

6.    Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytos šios programos ir priemonės Asmenų projektams pagal Aprašą finansuoti:

6.1. Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programa:

6.1.1. jaunimo iniciatyvų skatinimas;

6.1.2. Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas;

6.1.3. Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas.

6.2. Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programa:

6.2.1.Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas.

6.3. Švietimo ir sporto veiklos programa:

6.3.1. kūno kultūros ir sporto rėmimas;

6.3.2. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimas;

6.3.3. vaikų vasaros poilsio stovyklų rėmimas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

JAUNIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS

 

7.    Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir / ar veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos arba neformalios jaunimo grupės, teikiančios paraiškas globojančios organizacijos vardu.

8.    Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su jaunų žmonių iniciatyvomis, skatinančiomis savanorišką veiklą, pilietiškumą, inovatyvias idėjas, verslumą, jaunimo renginių organizavimą, kuriomis siekiama suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo (si) veiklos galimybes jauniems žmonėms, sudarant galimybes į veiklas įtraukti jaunus žmones, išgyvenančius atskirtį artimoje socialinėje aplinkoje.

9.    Prioritetines kryptis projektams kasmet nustato Savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

10Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis Eur).

11.       Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŠIAULIŲ RAJONO KAIMO IR KURŠĖNŲ MIESTO GYVENTOJŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMAS

 

12. Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenės.

13. Kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimui skirtos lėšos kasmet paskirstomos taip: 80 procentų skiriama projektų finansavimui, 20 proc. – išlaidų, patirtų bendruomenės veiklai vykdyti, kompensavimui.

14. Lėšos ne konkurso būdu patirtų išlaidų kompensavimui skiriamos pareiškėjams, pateikusiems Savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

14.1. mokesčiams valstybės įmonei Registrų centrui už suteiktas paslaugas – iki 150 Eur;

14.2. samdomų ekspertų ir konsultantų paslaugoms, susijusioms su problemų sprendimu bendruomenės veiklai vykdyti – iki 200 Eur;

14.3. priemonėms, prekėms ir paslaugoms, kurios buvo būtinos bendruomenės veiklai vykdyti – iki 300 Eur.

15. Tinkamomis finansuoti laikomos projektinės veiklos, turėsiančios įtakos šios bendruomenės esamų problemų išsprendimui, veiklos, tenkinančios viešuosius bendruomenės narių interesus ir poreikius (socialinei veiklai, skirtai socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių įsitraukimui į vietos bendruomenės veiklą, veiklai, skirtai vietos bendruomenės teritorijos infrastruktūros gerinimui, veiklai, susijusiai su gamtos apsauga, veiklai, skirtai vietos bendruomenės narių turiningo laisvalaikio organizavimui ir sveikatingumo stiprinimui).

16.       Prioritetines veiklas projektams kasmet nustato Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba.

17. Pareiškėjai, bendruomenės projektams gavusiems finansavimą iš kitų šaltinių, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose kofinansavimui gauti (iki 10 proc. nuo bendros projekto iš kito finansavimo šaltinio vertės), Savivaldybės administracijai teikia laisvos formos prašymą, kurį svarsto Komisija. Savivaldybės administracijos direktoriui pritarus Komisijos rekomendaciniam siūlymui, lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, su pareiškėju pasirašant finansavimo sutartį. Kartu su prašymu privaloma pateikti paraiškos, pagal kurią gautas finansavimas iš kitų šaltinių, kopiją.  

18. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 700 Eur (septyni šimtai Eur).

19. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ŠIAULIŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMAS

 

20. Paraiškas gali teikti Savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, valstybės įmonėje Registrų centre įregistravusios žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO).

21. NVO rėmimui skirtos lėšos kasmet paskirstomos taip: 60 proc. skiriama projektų finansavimui, 40 proc. – išlaidų, patirtų NVO veiklai vykdyti, kompensavimui.

22. Lėšos ne konkurso būdu patirtų išlaidų kompensavimui skiriamos pareiškėjams, pateikusiems Savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus:

22.1. mokesčiams valstybės įmonei Registrų centrui už suteiktas paslaugas – iki 150 Eur;

22.2. samdomų ekspertų ir konsultantų paslaugoms, susijusioms su vietos organizacijos veiklos problemų sprendimu – iki 200 Eur;

22.3. priemonėms, prekėms ir paslaugoms, kurios buvo būtinos vietos organizacijos veiklai vykdyti – iki 300 Eur.

23. Lėšos konkurso būdu skiriamos paslaugų Savivaldybės teritorijoje teikimui, savanoriškos veiklos skatinimui, neįgalių, vienišų, senyvo amžiaus gyventojų socialinės integracijos skatinimui, veikloms, stiprinančioms organizacijos narių sutelktumą, bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, plėtojant partnerystę, sprendžiant vietos organizacijai aktualius klausimus.

24. Prioritetines kryptis projektams kasmet nustato Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba.

25. Pareiškėjai, organizacijos projektams gavusiems finansavimą iš kitų šaltinių, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose kofinansavimui gauti (iki 10 proc. nuo bendros projekto iš kito finansavimo šaltinio vertės), Savivaldybės administracijai teikia laisvos formos prašymą, kurį svarsto Komisija. Savivaldybės administracijos direktoriui pritarus Komisijos rekomendaciniam siūlymui, lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, su pareiškėju pasirašant finansavimo sutartį. Kartu su prašymu privaloma pateikti paraiškos, pagal kurią gautas finansavimas iš kitų šaltinių, kopiją.. 

26. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui finansuoti 600 Eur (šeši šimtai Eur).

27. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriui.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŠIAULIŲ RAJONO BENDRUOMENĖS SVEIKATINIMO INICIATYVŲ SKATINIMAS IR RĖMIMAS

 

28.  Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.

29.  Projektų veiklų prioritetines kryptis priemonei kasmet nustato Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba.

30.  Lėšos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų (neįskaitant medžioklės plotų naudotojų 70 procentų mokamo mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą), skiriamos įgyvendinti bendruomeninę sveikatinimo programą „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“ – 20 procentų.

31.  Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga. Įprastinės / kasdienės įstaigų / organizacijų veiklos gali būti finansuojamos tik iš dalies.

32.  Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui:

32.1.    kai projekto veikla apima visą Šiaulių rajono bendruomenę – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur);

32.2.         kai projekto veikla apima vietos bendruomenę – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

33.  Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės gydytojui.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMAS

 

34Paraiškas gali teikti įstaigos ir organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, registruotos ir sporto srityje veikiančios Savivaldybės teritorijoje bei pagal nuostatus (įstatus) turinčios teisę vykdyti fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo veiklą: visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, viešosios įstaigos ir organizacijos.

35Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos skirtos suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo(si) galimybes, sportinio meistriškumo plėtojimą, įtraukti į veiklas skirtingo amžiaus ir fizinio pajėgumo žmones, organizuoti sporto renginius Savivaldybės gyventojams ir profesionalaus sporto varžybas projekto dalyviams bei parengti projekto dalyvius dalyvauti įvairaus rango sporto renginiuose.

36Projektų veiklų prioritetines kryptis ir maksimalias vieno projekto finansavimo ribas kasmet nustato Savivaldybės sporto taryba. Prioritetai nustatomi, atsižvelgiant į Savivaldybėje plėtojamų sporto šakų pasiekimus šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose, sporto šakos reprezentacinių komandų dalyvavimą Lietuvos čempionatuose ir lygose, Lietuvos sporto organizacijų planuojamų renginių prioritetus, sporto šakos populiarumą ir užsiiminėjančių ja asmenų skaičių.

37.  Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI RĖMIMAS

 

38.  Paraiškas gali teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjai, registruoti ir / ar veiklą vykdantys Savivaldybės teritorijoje: biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, viešosios įstaigos ir organizacijos, visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos.

39Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

39.1. turėti teisę vykdyti švietimo veiklą ir būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre;

39.2. atitikti Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjo sąvoką;

39.3. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį.

40. Lėšos skiriamos projektams, kurie:

40.1. skirti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi dalyvių kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms tobulinti;

40.2. apima ne mažiau kaip 48 kontaktinio darbo valandas (kontaktinio darbo valanda – 60 min.) ir ne daugiau kaip 240 kontaktinio darbo valandų;

40.3. projekto turinyje ir pasiekimo rezultatuose skirti vienai iš šių krypčių:

40.3.1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtrai;

40.3.2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui;

40.3.3. asmenų mokymuisi trečiojo amžiaus universitete;

40.3.4. andragogų kompetencijų tobulinimui;

40.3.5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimui ir / ar tobulinimui;

40.3.6. asmens bendrosios kultūros / bendrųjų kompetencijų ugdymui.

41. Besimokančiųjų pagal projektą skaičius grupėje turi būti ne mažesnis kaip 10 asmenų.

42. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui, kai:

42.1. projekto veikla skirta visai Šiaulių rajono bendruomenei – 2 500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai Eur);

42.2. projekto veikla skirta vietos teritorijos bendruomenei – 500,00 Eur (penki šimtai Eur).

43. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, Pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLŲ PROJEKTAI

 

44. Paraiškas gali teikti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos: biudžetinės įstaigos, laisvieji mokytojai, viešosios įstaigos ir organizacijos, nevyriausybinės organizacijos.

45. Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su sąlygų sudarymu vaikų turiningai edukacinei veiklai, kompetencijų tobulinimui vaikų vasaros poilsio stovyklose.

46. Reikalavimai projektui:

46.1. projekto dalyviais gali būti Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Savivaldybės teritorijoje;

46.2. projekto trukmė ne trumpesnė kaip 5 dienos;

46.3. turėti žmogiškųjų išteklių personalą, kuris turi pedagoginį išsilavinimą arba yra išklausęs pedagoginių psichologinių žinių kursą, nustatytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pasitikrinęs sveikatą, įgijęs žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais;

46.4. projektas vykdomas specialiai vaikų vasaros poilsiui pritaikytose stovyklose, bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose, kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai, stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti).

47. Prioritetai teikiami projektui, kuriame numatyta:

47.1. ilgesnės trukmės veiklos;

47.2. kiti finansavimo šaltiniai (rėmėjai);

47.3. užimti vaikus iš mažas pajamas gaunančių šeimų;

47.4. užimti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios turinčius vaikus;

47.5. parengti nevyriausybinių organizacijų ir privačių teikėjų.

48. Maksimalus finansavimo dydis vienam projektui – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur).

49. Paraišką ir dokumentus, nurodytus Aprašo 59 punkte, pareiškėjai teikia Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui.

 

III SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠLAIDOS

 

50. Projektui tinkamos finansuoti išlaidos paraiškoje turi būti konkrečiai ir aiškiai išvardintos, o ne pateiktos bendra suma. Projektinėms veikloms finansuoti tinkamomis pripažįstamos šios išlaidos:

50.1. priemonėms, prekėms ir reikmenims įsigyti, išskyrus ilgalaikį turtą, kurio vertė 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“;

50.2.  pareiškėjo, Savivaldybės, regiono, šalies ir tarptautiniams renginiams organizuoti;

50.3.  pasirengimui ir dalyvavimui šalies, Europos ir pasaulio renginiuose;

50.4.  projekto dalyviams maitinti (neviršijant teisės aktais nustatyto rekomenduojamo fiksuoto maitinimo paslaugos įkainio, atitinkančio vidutinius šalies rinkos įkainius), apgyvendinti mokomųjų stovyklų, išvykų, varžybų ir kitų renginių metu;

50.5.  projekto dalyvių transporto išlaidoms (kurui, transporto priemonių nuomai);

50.6.  ilgalaikio materialiojo turto (patalpų, technikos) nuomai.

51.  Projektinėms veikloms finansuoti tinkamomis pripažįstamos šios administravimo išlaidos (iki 5 proc. nuo bendros projekto vertės):

51.1.  kanceliarinėms prekėms, išskyrus išlaidas dėl ilgalaikio turto;

51.2.  transportui (kurui, transporto priemonių nuomai).

52.  Netinkamos išlaidos:

52.1.  kurios nėra būtinos veikloms vykdyti;

52.2.  paraiškos rengimo išlaidos;

52.3.  darbo užmokestis projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir kitiems projekto įgyvendinime dalyvaujantiems asmenims;

52.4.  žemės ir nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos;

52.5.  transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

52.6.  už paskolas bankui ar kitai kredito ar mokėjimo įstaigai mokamas palūkanas;

52.7.  išperkamoji nuoma;

52.8.  baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos, delspinigiai;

52.9.  individualių studijų ar mokymų kursų išlaidos;

52.10.  pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos išlaidos projektui įgyvendinti.

53. Finansinė parama neteikiama, jeigu pareiškėjas:

53.1. paraiškoje arba jos prieduose pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją;

53.2. bandė daryti įtaką paraišką vertinantiems Komisijos asmenims;

53.3. iki konkurso yra gavęs finansinę paramą projektams įgyvendinti, tačiau už jos naudojimą neatsiskaitė Savivaldybės administracijai sutartyje nustatyta tvarka, gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, kitaip pažeidė sutartinius įsipareigojimus;

53.4. yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą.

54. Projektas nėra finansuojamas, jei jame nurodyta veikla:

54.1. siekia pelno;

54.2. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

54.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ar simboliams;

54.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

54.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

55Projekte gali būti numatytos bendros išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu, tačiau tinkamomis finansuoti iš Savivaldybės biudžeto pripažįstamos tos, kurias patvirtinantys dokumentai įtraukti į Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (5 priedas), kuris pateikiamas kartu su Projekto įgyvendinimo ataskaita. Tinkamomis kompensuoti išlaidomis ir ne daugiau nei skirtos lėšos projektui pripažįstamos iki paraiškos pateikimo su projekto vykdymu tiesiogiai susijusios išlaidos.

 

IV SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

56. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

57. Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo datos. Konkretus paraiškų priėmimo terminas yra nurodomas kvietime.

58. Kvietime nurodoma:

58.1. galimi pareiškėjai;

58.2. finansuojama priemonė ir sąlygos;

58.3. paraiškos teikimo adresas ir būdai;

58.4.    Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo, atsakingo už priemonės įgyvendinimą (toliau – Savivaldybės administracijos darbuotojas), vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Pareiškėjai, rengdami projektus, iki paskutinės projektų pateikimo dienos turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurią pagal kompetenciją teikia kvietime nurodytas Savivaldybės administracijos darbuotojas;

58.5projekto įgyvendinimo terminas;

58.6kita reikalinga informacija;

58.7 projektams pagal priemonę finansuoti iš viso einamiesiems metams skirta suma, nurodant vienam projektui galimą skirti maksimalią sumą.

59 Pareiškėjas konkurso skelbime nurodyta tvarka pateikia:

59.1. vieną paraiškos (1 priedas) originalą, tituliniame lape pažymėtą žyma „Originalas“, užpildytą ir pasirašytą pareiškėjo vadovo bei patvirtintą pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi);

59.2. pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;

59.3. pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai (nuostatai) buvo pakeisti);

59.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

59.5. projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;

59.6. susirinkimo / sueigos, kurioje dalyvavo ne mažiau kaip 2/3 šios bendruomenės narių, protokolo išrašą dėl pritarimo paraiškoje nurodytai projektinei veiklai vykdyti;

59.7. kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

60. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Paraiška ir pridedamai dokumentai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

60.1. spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį;

60.2. elektroniniu paštu, kai paraiška pasirašyta elektroniniu parašu;

60.3. elektroniniu paštu, kai pasirašyta paraiška ir pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.

61. Savivaldybės administracijos darbuotojas paraišką ir kartu su ja pateiktus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ privalo užregistruoti paraiškos pateikimo dieną.

62. Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS IR PROJEKTŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

 

63.     Savivaldybės administracijos darbuotojas per 5 darbo dienas po paraiškos užregistravimo  Dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“, atlieka paraiškos administracinės atitikties vertinimą:

63.1.  užpildo paraiškos administracinės atitikties vertinimo lentelę (2 priedas), į klausimus atsakant „Taip / Ne“;

63.2.  jeigu paraiška neatitinka bent vieno administracinės atitikties vertinimo kriterijaus,  informuoja už projektą atsakingą asmenį paraiškoje nurodytu el. paštu, nurodydamas per 5 darbo dienas pateikti jam trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.

64.     Pareiškėjui per Savivaldybės administracijos darbuotojo nustatytą laiką nepateikus papildomos informacijos ir (arba) dokumentų / pateikus papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, dėl kurių atitinkamo kriterijaus vertinimas nepasikeičia, paraiška nėra teikiama Komisijos pagal priemonę vertinimui, apie sprendimą pareiškėją informuojant raštu. Rašte būtina nurodyti trūkumus dėl paraiškos vertinimo ir apskundimo tvarką.

65.       Savivaldybės administracijos darbuotojas paraiškas, atitikusias visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, po kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduoda Komisijai pagal priemonę vertinti.

66.  Paraiškos Savivaldybės administracijoje turi būti įvertintos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų Komisijai perdavimo dienos.

67.     Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu skiria lėšas pareiškėjams ir su kiekvienu pasirašo finansavimo sutartį. Finansavimo sutarties neatsiejama dalis yra projekto išlaidų sąmata (forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro).

68.  Pareiškėjas, gavęs iš Savivaldybės administracijos darbuotojo informaciją apie Komisijos sprendimą projektą finansuoti iš dalies, per 5 darbo dienas pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojui sutikimą / nesutikimą vykdyti projektą, kartu su juo pateikdamas pagal skiriamas lėšas patikslintą paraišką bei nurodydamas pastabas / rekomendacijas.

69.  Informacija apie projektų vykdytojams skirtas / pareiškėjams neskirtas lėšas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

70.  Likus priemonei nepaskirstytų lėšų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt skelbiamas papildomas kvietimas.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR PROJEKTO VYKDYTOJO ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ PAGAL FINANSAVIMO SUTARTĮ PANAUDOJIMĄ

 

71Už projekto įgyvendinimą, lėšų pagal finansavimo sutartį tikslingą panaudojimą, darbų apimčių ir kokybinių parametrų įvykdymą, veiklos ir finansinių ataskaitų pateikimą atsako projekto vykdytojas.

72Projekto vykdytojas prekes, paslaugas ir darbus privalo pirkti, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

73Savivaldybės administracijos darbuotojas turi teisę iš projekto vykdytojo gauti būtiną informaciją apie projekto įgyvendinimą, stebėtojo teisėmis dalyvauti vykdomose veiklose.

74.  Nustačius, kad projekto vykdytojas pagal finansavimo sutartį projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal paskirtį, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Savivaldybės administracijai.

75.  Projekto vykdytojas informaciją (žodinę ir vaizdinę) apie įvykdyto projekto rezultatus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po projekto užbaigimo paskelbia finansavimo sutarties 3.5 papunktyje nustatyta tvarka, informuodamas Savivaldybės administracijos darbuotoją dėl šios informacijos paskelbimo organizavimo Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

76.  Įgyvendinus projektą:

76.1 iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos (IV ketvirtį iki einamųjų metų gruodžio 5 d.) Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui teikiama ataskaita forma Nr. 2, patvirtina Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras (5 priedas). Dokumentų dėl projekto originalus teisės aktų nustatyta tvarka saugo projekto vykdytojas;

76.2. per 10 kalendorinių dienų nuo projekto užbaigimo Savivaldybės administracijos darbuotojui teikiama Projekto įgyvendinimo ataskaita (4 priedas), patvirtinta projekto vykdytojo vadovo parašu. Projekto įgyvendinimo ataskaita registruojama dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“. Savivaldybės administracijos darbuotojai įgyvendintų projektų pagal priemonę ataskaitų suvestines skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

77.  Projekto vykdytojas pagal finansavimo sutartį skirtas ir nepanaudotas lėšas per 10 kalendorinių dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos privalo grąžinti į Savivaldybės biudžetą.

78Nustačius, kad projektui įgyvendinti skirtos lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį ir (ar) jų projekto vykdytojas negrąžino, lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

79Projekto vykdytojas, Savivaldybės administracijos darbuotojui laiku nepateikęs Aprašo 76 punkte nurodytų ataskaitų ar neįvykdęs kitų įsipareigojimų pagal finansavimo sutartį, praranda teisę vienerius metus teikti Savivaldybės administracijai paraiškas dėl projektinių veiklų iš Savivaldybės biudžeto rėmimo.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80Projektų įgyvendinimo finansinė ir veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

81Lėšų skyrimo teisėtumą tikrina Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

82Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

83.  Projektams finansuoti Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos Savivaldybės biudžete Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

84.  Aprašas gali būti keičiamas ir (ar) papildomas Savivaldybės tarybos nario (-ių), Savivaldybės administracijos darbuotojų iniciatyva, pasikeitus teisiniam reglamentavimui.

85Aprašo pakeitimus ir (ar) naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.

86Aprašas viešai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

87Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________________________________

 

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių

asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto

lėšų tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

paraiškos forma)

 

Gauta (data) _________________

Paraiškos Nr. ________________

 

ParaiškA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR KITŲ JURIDINIŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ FINANSAVIMUI IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO GAUTI

 

20__________ Nr. ____

 

 

I. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONĖ, PAGAL KURIĄ TEIKIAMAS PROJEKTAS (pažymėti X)

 

Jaunimo iniciatyvų skatinimas

 

Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių rėmimas

 

Šiaulių rajono nevyriausybinių organizacijų rėmimas

 

Šiaulių rajono bendruomenės sveikatinimo iniciatyvų skatinimas ir rėmimas

 

Kūno kultūros ir sporto rėmimas

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi rėmimas

 

Vaikų vasaros poilsio stovyklų rėmimas

 

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

II. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

2.1. Pareiškėjo rekvizitai

Pareiškėjo pavadinimas

 

Kodas

 

Teisinė forma

 

Atsiskaitomoji sąskaita, banko pavadinimas, banko kodas

 

Buveinės adresas, pašto indeksas

 

Tel.

 

El. p. adresas

 

2.2. Atsakingasis asmuo (Organizacijos vadovas)

Vardas, pavardė

 

Darbovietė, pareigos

 

Tel.

 

El. p. adresas

 

2.3. Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė

 

Darbovietė, pareigos

 

Tel.

 

El. p. adresas

 

2.4. Pareiškėjo informacija dėl projekto vykdymo

Patvirtinkite, kad projekto vykdytojas (-ai) turi atitinkamą kvalifikaciją projektui vykdyti

Taip

Ne

Patvirtinkite, kad prisiimate atsakomybę už sveiką ir saugią projekto vykdymo vietą

Taip

Ne

Patvirtinkite, kad turite tinkamos įrangos ir priemonių šiam projektui įgyvendinti

Taip

Ne

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

 

3.1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

3.1.1. Prašoma paramos suma

 

3.1.2. Visa projekto suma

 

3.1.3. Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

3.1.4. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nuo  20_  m. _________d.

iki 20_ m. ________ d.

3.1.5. Projekto dalyviai (tikslinė grupė, bendras dalyvių skaičius, kita papildoma informacija)

 

3.1.6. Jaunimo projektams iš 3.1.5 papunkčio projekto dalyvių nuo 14 iki 29 m. skaičius

 

3.1.7. Vaikų vasaros poilsio stovyklų projektams iš 3.1.5 papunkčio Projekto dalyviai iš socialinę paramą gaunančių šeimų;

iš 3.1.5 papunkčio Projekto dalyviai, vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios

 

3.1.8. Partneriai ir jų vaidmuo projekte

 

 

3.2. PROJEKTO TURINYS

3.2.1. Projekto aprašymas

(Glaustai, iki 1 000 spaudos ženklų, aprašykite problemą, kurią sieks spręsti projektas, kiek ir kaip ji aktuali bei susijusi su projektų rėmimo prioritetais, jūsų organizacijos vaidmuo sprendžiant problemą, laukiami rezultatai; nurodykite projekto vykdymo vietą, pobūdį, trukmę, pagrįskite pasirinktos dalyvių tikslinės grupės situaciją projekto prioritetų kontekste; pateikite informaciją apie planuojamą veiklą ir pagrindinius taikomus metodus)

 

 

3.2.2. Projekto tikslas

(Tikslas turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis problemą ir pasiekiamas)

 

 

3.2.3. Projekto uždaviniai ir veiklos

(Nurodykite konkrečius ir išmatuojamus uždavinius šiam tikslui pasiekti, realias ir gyvendinamas veiklas bei laikotarpius)

Eil.

Nr.

 

Projekto uždaviniai

Projekto veiklos

Veiklų vykdymo laikotarpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

3.2.4. Projekto rezultatai, nauda ir tęstinumas

(Aprašykite, koks poveikis numatomas projekto dalyviams, vietos bendruomenei, Šiaulių rajono savivaldybei, kokios galimybės užtikrinti ilgalaikį poveikį bei tęstinumą)

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Projekto informacijos sklaida

(Nurodykite informacijos sklaidos būdus ir priemones, kaip ir kada planuojama viešinti projektą)

 

 

IV. PROJEKTO IŠLAIDOS IR PAGRINDIMAS

 

 

Nr.

 

Išlaidų rūšis

Išlaidų detalizavimas (išvardinti visas išlaidų rūšis)

Bendra suma projektui įgyvendinti

Lėšos iš kitų šaltinių

Prašoma lėšų suma iš Savivaldybės biudžeto

 

 

 

 

Iš viso

Ketvirčiai

 

 

 

 

I

II

III

IV

 

I

Administracinės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Projekto vykdymo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. TEIKIAMI DOKUMENTAI

 

 

Eil.

Nr.

 

Dokumento pavadinimas

 

Vieno

egzemplioriaus lapų skaičius

1

Paraiška (1 egz.).

 

2

Pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija (1 egz.).

 

3

Pareiškėjo įstatų / nuostatų kopija (jei pareiškėjas teikia paraišką pirmą kartą arba įstatai / nuostatai yra pakeisti) (1 egz.).

 

4

Bendradarbiavimo sutarties (-čių) kopija (-os) (jeigu projektas bus vykdomas su partneriais) (kiekvienos sutarties 1 egz.).

 

5

Garantinis (-iai) raštas (-ai) (jeigu projektas bus finansuojamas iš kitų šaltinių).

 

 

VI. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

- visa pateikta informacija šioje paraiškoje ir jos prieduose yra teisinga;

- šis projektas bus įgyvendinamas taip, kaip nurodyta šioje paraiškoje ir jos prieduose.

Įsipareigoju informuoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją apie bet kokius pasikeitimus vykdant projektą.

 

 

 

Pareiškėjo vadovas             ____________________                         ________________________

(parašas)                                                                (vardas, pavardė)    

A. V.          

 

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių

asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto

lėšų tvarkos aprašo

2 priedas

 

iaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

paraiškos administracinės atitikties vertinimo forma)

 

_______________________________________________________________________

(pareiškėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

 

PARAIŠKOS ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

 

Administracinės atitikties reikalavimai

Taip / Ne

Pastabos

Po patikslinimo

Taip / Ne

1. Paraiška atitinka nustatytą formą

 

 

 

2. Paraiškos forma užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba ir pateikta kartu su priedais

 

 

 

3. Paraiška pilnai užpildyta

 

 

 

4. Paraiška pasirašyta pareiškėjo vadovo

 

 

 

Komentarai, rekomendacijos, siūlymai, išvada (privaloma pildyti, jei pareiškėjas pateikė papildomą informaciją / dokumentus):

 

 

 

 

 

 

Paraiškos administracinės atitikties vertinimą atliko:

 

_____________________________________            ______________ ________________

(Administracijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė) (parašas)                                                               (data)                                              

 

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių

asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto

lėšų tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

Finansavimo sutarties forma)

 

FINANSAVIMO SUTARTIS

 

20 m. d. Nr.

 

Šiauliai

 

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, juridinio asmens kodas 188726051, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ..........................................., veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos .............. sprendimu Nr. T-........, ir pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos ........... sprendimą Nr. T-...................., (toliau – Savivaldybės administracija) ir ........................................................................................................., veikianti (-is) pagal ............................................................................................ (toliau – Vykdytojas)

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamiesi Savivaldybės administracijos direktoriaus  20 .. m............. d. įsakymu Nr.   „Dėl lėšų skyrimo ............................ projektams įgyvendinti“ (toliau – Įsakymas) sudarė šią finansavimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

Savivaldybės administracija perveda Vykdytojui Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšas (toliau – Savivaldybės biudžeto lėšos) projektui įrašyti projekto pavadinimą (toliau – Projektas) vykdyti, o Vykdytojas įsipareigoja Savivaldybės biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį ir atsiskaityti už jų panaudojimą, kaip numatyta Sutartyje. Projekto paraiška ir Projekto sąmata yra neatsiejama  Sutarties dalis.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

1. Savivaldybės administracija įsipareigoja:

1.1. per 5 darbo dienas pervesti Vykdytojui ........... Eur (suma žodžiais) iš Savivaldybės biudžeto (buhalterinis kodas .........................) į Vykdytojo nurodytą sąskaitą banke Projektui vykdyti;

1.2. pasirašyti Sutarties papildomą susitarimą, jei Vykdytojas projekto įgyvendinimo laikotarpiu Savivaldybės administracijai pateikė prašymą raštu Projektui skirtas lėšas perkelti iš vienos sąmatos eilutės į kitą;

1.3. Vykdytojui teikti metodinę ir informacinę pagalbą Projekto įgyvendinimo ir atsiskaitymo klausimais;

1.4. kontroliuoti Projekto įgyvendinimą ir Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tikslingumą;

1.5. nustačius pažeidimus, kurių neįmanoma Vykdytojui ištaisyti, arba gavus pagrįstą informaciją apie Vykdytojo neįvykdytas Projekto veiklas, imtis priemonių netinkamai panaudotoms Savivaldybės biudžeto lėšoms susigrąžinti;

1.6. skelbti visą su Projekto įgyvendinimu susijusią informaciją Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

2. Savivaldybės administracija turi teisę:

2.1. tikrinti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

2.2. prireikus pareikalauti iš Vykdytojo papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu pateiktos informacijos dėl Projekto nepakanka.

3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1. Savivaldybės biudžeto lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai, rezultatyviai ir tik vadovaudamasis pateikta  / patikslinta 20.... m. ..............................  d. Projekto paraiška ir sąmata, griežtai pagal nurodytą tikslinį paskirstymą;

3.2. Projektą įvykdyti iki 20... m. ....................... d.;

3.3. sudaryti sąlygas Savivaldybės administracijai atlikti Projekto įgyvendinimo, Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo patikrinimą;

3.4. Projekte numatytas prekes, paslaugas ir darbus pirkti tik vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, tvarkyti Savivaldybės biudžeto lėšų apskaitą ir saugoti su apskaita susijusius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

3.5. viešinti visas vykdomo Projekto veiklas, informuoti visuomenę ir ypač tikslines grupes apie Projekto įgyvendinimą, Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą ir pasiektus rezultatus,  organizuojamus užsiėmimus ir renginius Vykdytojo interneto svetainėje (jei tokią turi) ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme nurodytomis informavimo priemonėmis (spauda, radijas, televizijos programos, kitos garso ir vaizdo priemonės);

3.6. įgyvendinant / įgyvendinus Projektą, pateikti:

3.6.1. iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos (IV ketvirtį iki einamųjų metų gruodžio 5 d.) Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui ataskaitą forma Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465, ir Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą. Dokumentų originalus saugoti teisės aktų nustatyta tvarka;

3.6.2. per 10 kalendorinių dienų nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už Projekto administravimą, Projekto įgyvendinimo ataskaitą, patvirtintą Projekto vykdytojo vadovo parašu;

3.7. nekeisti Projekto, prieš tai nesuderinus su Savivaldybės administracija;

3.8. apie įvykdytą Projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbti viešai, informuojant Savivaldybės administracijos darbuotoją dėl paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt.

4. Vykdytojas turi teisę:

4.1. atsisakyti pagal Sutartį skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai raštu informuojant Savivaldybės administraciją;

4.2. teikti Savivaldybės administracijai paklausimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu.

 

III SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO lėšų mokėjimo SUSTABDYMAS, GRĄŽINIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 

5. Vykdytojas Projektui gautas Savivaldybės biudžeto lėšas panaudojęs ne pagal paskirtį, privalo grąžinti Savivaldybės administracijai per 5 kalendorines dienas nuo pažeidimo nustatymo. Savivaldybės biudžeto lėšų likutį, kuris liko nepanaudotas Projektui, Vykdytojas privalo grąžinti Savivaldybės administracijai per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.2 papunktyje nurodytos datos. Vykdytojui negrąžinus Savivaldybės biudžeto lėšų iki nurodytos datos, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Projekto administravimą, nedelsdamas išsiunčia pranešimą Vykdytojui dėl Savivaldybės biudžeto lėšų grąžinimo. Vykdytojui neįvykdžius pranešime nurodytų reikalavimų, Savivaldybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Savivaldybės administracija turi teisę inicijuoti Savivaldybės biudžeto lėšų Vykdytojui mokėjimo sustabdymą arba vienašališką Sutarties nutraukimą (raštiškai įspėjus Vykdytoją ne mažiau kaip prieš 14 kalendorinių dienų) ir (arba) priimti sprendimą dėl Vykdytojui išmokėtų Savivaldybės biudžeto lėšų arba jų dalies grąžinimo, kai Vykdytojas:

6.1. įgyvendindamas Projektą pažeidė teisės aktų reikalavimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu;

6.2. nustojo vykdyti Projekto veiklas arba nesilaikė Sutarties 3 punkte nurodytų įsipareigojimų;

6.3. Savivaldybės administracijai pervedus Savivaldybės biudžeto lėšas Vykdytoju, nesudaro sąlygų ar neleidžia Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už Projekto administravimą / Projekto kontrolę vykdančioms institucijoms atlikti Projekto įgyvendinimo patikrą  vietoje;

6.4. tampa likviduojamas Projekto įgyvendinimo metu;

6.5. pažeidžia kitas Sutarties sąlygas.

7. Savivaldybės administracija, atlikusi Vykdytojo dokumentų dėl Projekto patikrinimą ir (arba) Projekto įgyvendinimo patikrą vietoje, aptikusi pažeidimų, sustabdo Savivaldybės biudžeto lėšų mokėjimą, nustato Vykdytojui terminą, per kurį padaryti pažeidimai turi būti pašalinti. Vykdytojui nepašalinus nustatytų pažeidimų, Savivaldybės administracija nutraukia Savivaldybės biudžeto lėšų mokėjimą / pareikalauja grąžinti Sutarties 1.1 papunktyje Projektui skirtas Savivaldybės biudžeto lėšas.

8. Sutartį nutraukus dėl Administracijos kaltės, Administracija pagal Vykdytojo pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmoka išlaidų sąmatoje numatytas Projekto vykdymo išlaidas, padarytas iki Sutarties nutraukimo dienos, neviršydama šios sutarties 1.1 punkte numatytos sumos.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

 

9. Pranešimai Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:

9.1. Savivaldybės administracijai Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai;

9.2. Vykdytojui – .

10. Pranešimas laikomas įteiktu tą dieną, kurią gaunančioji Šalis pranešimą užregistruoja pagal savo vidaus tvarką.

11. Pranešimas gali būti išsiųstas faksu šiais numeriais:

11.1. Savivaldybės administracijai (8 41) 52 38 86;

11.2. Vykdytojui – .

12. Šalys privalo nedelsdamos viena kitą informuoti apie savo adreso, telefono ar fakso numerio pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Jeigu viena iš Šalių dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors Sutarties įsipareigojimo, apie tai nedelsdama informuoja kitą Šalį dėl Sutarties papildymo, pakeitimo ar nutraukimo.

14. Sutarties papildymai, pakeitimai galioja tik raštu sutikus abiem Šalims.

15. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Savivaldybės administracijos buveinės vietą.

16. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

17. Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo kaip numatyta Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

 

VI SKYRIUS

Šalių rekvizitAI

 

Savivaldybės administracija

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188726051

Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai

Tel. (8 41) 59 66 90, faks. (8 41) 59 66 91

Savivaldybės administracijos direktorius

_________________________

(parašas)

A. V.

 

Vykdytojas

Pavadinimas

Įstaigos kodas

Adresas

Mob.

Atstovas

___________________________

(parašas)

A. V.

 

 

 

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių

asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

projekto įgyvendinimo ataskaitos forma)

 

_______________________________________________________________________

(paramos gavėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

 

 

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto įgyvendinimo vieta

 

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Nuo  20_ m. __________d. 

iki 20_ m. __________ d.

Bendras projekto dalyvių skaičius:

 

Iš bendro dalyvių skaičiaus

jaunimo nuo 14 iki 29 m. dalyvių skaičius / kt.

 

 

2. PROJEKTO SANTRAUKA

(Pateikite trumpą projekto aprašymą, nurodydami projekto vietą, pobūdį, temą, tikslus, trukmę, dalyvių tikslinę grupę ir skaičių, įvertinkite planuotų veiklų įgyvendinimą, taikytus metodus)

 

 

 

 

 

3. PROJEKTO TURINYS

3.1. Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir rezultatai

(Įvertinkite tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, apibendrinkite projekto pasiekimus (nurodykite konkrečius ir išmatuojamus pasiektus rezultatus. Nurodykite, kuo reali įgyvendinta veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Projekto rezultatai, poveikis ir tęstinumas

(Paaiškinkite, kam dar, be tiesioginių projekto dalyvių, šis projektas buvo naudingas, poveikį vietos bendruomenei, kokia plėtra ir ilgalaikis poveikis numatomi įgyvendintam projektui, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos / kaip planuojate tęsti šį projektą)

 

 

 

 

 

3.3. Projekto informacijos sklaida

(Aprašykite, kaip užtikrinote projekto matomumą)

 

 

 

3.4. Papildoma informacija

(Pateikite papildomos informacijos, pastabų, rekomendacijų, kurios galėtų padėti kitoms organizacijoms / grupėms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus, aprašykite specifines kliūtis bei problemas, su kuriomis susidūrėte įgyvendindami projektą)

 

 

 

PRIDEDAMA. Leidinių kopijos, kvietimai, skelbimai, straipsniai, fotofiksacija, veiklos programa, kita su projekto įgyvendinimu susijusi medžiaga.

 

 

 

Paramos gavėjo vadovas    ____________________                         ________________________

(parašas)                                                                      (vardas, pavardė)

A. V.                               

 

Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių

organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių

asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto

lėšų tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

iaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registro forma)

 

_______________________________________________________________________

(paramos gavėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________

(projekto pavadinimas)

 

 

Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras

_________________

(data)

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

 

Išlaidas pateisinančio dokumento

Prekių ar paslaugų teikėjo pavadinimas, dokumentą užpildžiusios organizacijos pavadinimas

Dokumente nurodyta suma,

Eur

Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėta suma,

Eur

Mokėjimo pavedimo ar kasos išlaidų orderio

pavadinimas

data

serija ir Nr.

data

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtiname, kad šiame registre nurodytos išlaidos padarytos vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, nuostatomis.

Registre išvardintų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų dėl projekto sumos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus.

Dokumentų originalai yra saugomi.

 

 

Paramos gavėjo vadovas    ____________________                         ______________________

(parašas)               A. V.                                                      (vardas, pavardė