LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO 3, 4, 41, 71, 101, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 241, 25, 252, 26, 28, 29, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 301, 302, 33 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 253, 299, 2910 STRAIPSNIAIS IR 251 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-772

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 3 straipsnį 81 dalimi:

81. Geležinkelio stotelė – tarpstotyje įrengta vieta keleiviams išlipti iš traukinio ir įlipti į jį.“

2. Papildyti 3 straipsnį 82 dalimi:

82. Geležinkelio stotisgeležinkelio kelių, pastatų, statinių ir įrenginių kompleksas, užimantis tam tikrą žemės sklypą ir skirtas traukiniams priimti, skirstyti, formuoti, praleisti ir išleisti, keleiviams, bagažo ir (ar) krovinių siuntėjams (gavėjams) aptarnauti.“

3. Pakeisti 3 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų teikimą geležinkelių paslaugų įrenginiuose.“

4. Pakeisti 3 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Geležinkelių transporto objektas – geležinkelių infrastruktūros elementas, keleivių, bagažo ir krovos terminalas, su juo susijęs statinys ir įrenginys, kuris gali būti atskirtas nuo geležinkelių infrastruktūros kito elemento ir savarankiškai funkcionuoti, taip pat geležinkelių riedmenys.“

5. Papildyti 3 straipsnį 201 dalimi:

201. Karinio krovinio vežimasLietuvos kariuomenės ar atvykstančių pajėgų karių grupės, kurią sudaro ne mažiau kaip 4 kariai, ginkluotės, technikos, materialinio aprūpinimo krovinių, įskaitant pavojinguosius krovinius, vežimas, jeigu jų siuntėjas, gavėjas ir (arba) mokėtojas yra Šiaurės Atlanto sutarties organizacija ir (arba) Europos Sąjungos valstybės narės organizacija arba siuntėjas ir gavėjas veikia šių (šios) organizacijų (organizacijos) įgalioti.“

6. Papildyti 3 straipsnį 251 dalimi:

251. Krovinio iškrovimas – fizinis krovinio iškėlimas iš geležinkelių riedmenų ar transportavimo geležinkelių riedmenimis taros, kai iškeltas krovinys nepakraunamas į geležinkelių riedmenis ar kitą transportavimo geležinkelių riedmenimis tarą.“

7. Papildyti 3 straipsnį 252 dalimi:

252. Krovinio pakrovimas – fizinis krovinio įkėlimas į geležinkelių riedmenis ar transportavimo geležinkelių riedmenimis tarą, kai krovinys įkeliamas ne iš geležinkelių riedmenų ar transportavimo geležinkelių riedmenimis taros.“

8. Pakeisti 3 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

26. Krovos terminalas – vieta su joje esančia įranga ar be jos, skirta kroviniui (įskaitant įvairiarūšio transporto vienetus) pakrauti, iškrauti, perkrauti ir (ar) saugoti, kai bent viena transporto rūšis yra geležinkelių transportas.“

9. Papildyti 3 straipsnį 311 dalimi:

311. Negabaritinio krovinio vežimas – krovinio, kurio matmenys viršija pakrovos gabaritą, vežimas.“

10. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 331 dalį.

11. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 342 dalį.

12. Papildyti 3 straipsnį 361 dalimi:

361. Pervaža – geležinkelio kelio susikirtimo su automobilių keliu viename lygyje vieta.“

13. Pakeisti 3 straipsnio 381 dalį ir ją išdėstyti taip:

381. Suinteresuotieji asmenys – pareiškėjai, šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, taip pat kiti asmenys, kurie informavo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją apie tai, kad nori pareikšti savo nuomonę dėl to, kokią įtaką tarnybinis traukinių tvarkaraštis gali turėti jų galimybei įsigyti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais ir (ar) vietiniais maršrutais vežimo paslaugas per šio tvarkaraščio galiojimo laikotarpį.“

14. Pakeisti 3 straipsnio 42 dalį ir ją išdėstyti taip:

42. Tranzitas – traukinio, kertančio išorinę Europos Sąjungos sieną, vykimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, kai šiuo traukiniu vežami kroviniai neiškraunami ir nepakraunami Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, o keleiviai neįlaipinami ir neišlaipinami Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje.“

15. Pakeisti 3 straipsnio 47 dalį ir ją išdėstyti taip:

47. Viešoji geležinkelių infrastruktūra – geležinkelių infrastruktūra viešiesiems ir ūkio subjektų poreikiams tenkinti – keleiviams, bagažui ir (ar) kroviniams vežti ir (ar) važiuoti į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos.“

16. Pakeisti 3 straipsnio 52 dalį ir ją išdėstyti taip:

52. Kitos šiame Kodekse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme, Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatyme, Reglamente (ES) Nr. 913/2010, Reglamente (ES) 2015/1100, Reglamente (ES) 2017/2177.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) nediskriminacinė Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtų ir bendrąjį saugos sertifikatą įgijusių geležinkelio įmonių (vežėjų) prieiga prie viešosios geležinkelių infrastruktūros, geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų;“.

 

3 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Specialieji viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų apskaitos reikalavimai nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 ir šio Kodekso 12 straipsnio 10 dalyje.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Specialieji viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos apskaitos reikalavimai nustatyti šio Kodekso 241 straipsnyje.“

 

4 straipsnis. 71 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 71 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) savo iniciatyva ar pagal pareiškėjų skundus privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ar organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis sąlygų geležinkelio įmonėms (vežėjams) apribojimo, Tinklo nuostatų turinio, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą sudedamųjų dalių ar dydžio, užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis paslaugomis ir užmokesčių už su geležinkelių transportu susijusias pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių, kriterijų, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentų, kuriuose gali būti taikomi antkainiai, sąrašo, geležinkelių transporto eismo valdymo, viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo planavimo ir planinės arba neplaninės viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros, taip pat viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo atitikties šio Kodekso 23, 24, 241, 242, 26 ir 28 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, susijusiems su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo valdymo, esminių viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų nešališkumu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijų perdavimu kitiems asmenims, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansiniu skaidrumu; rinkos reguliuotojas pareiškėjų skundus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima Vyriausybės nustatyta tvarka;“.

2. Pakeisti 71 straipsnio 10 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) rinkos reguliuotojo funkcijos finansuojamos iš geležinkelio įmonių (vežėjų) mokamų įmokų; geležinkelio įmonės (vežėjo) įmoka apskaičiuojama pagal šios įmonės (vežėjo) praėjusių metų faktinę darbo Lietuvos Respublikos geležinkelių tinkle apimtį bruto tonkilometriais; šios įmokos dydis yra 10 eurų už vieną milijoną bruto tonkilometrių;“.

 

5 straipsnis. 101 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 101 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

101 straipsnis. Privalomasis civilinės atsakomybės draudimas

1. Geležinkelio įmonių (vežėjų) civilinė atsakomybė privalo būti draudžiama privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kurio objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais veiklos, o šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių civilinė atsakomybė privalo būti draudžiama privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kurio objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe trečiajam asmeniui už žalą, atsiradusią dėl draudėjo geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos.

2. Minimali geležinkelio įmonės (vežėjo) privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti:

1) iki 2026 m. gruodžio 31 d. – 500 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 2 mln. eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus;

2) nuo 2027 m. sausio 1 d. – 1 mln. eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 5 mln. eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

3. Minimali šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės privalomojo civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti 100 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 500 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus.

4. Draudžiamasis įvykis yra geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių civilinės atsakomybės atsiradimas dėl draudimo sutarties galiojimo metu geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių vykdytos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos pasekmių, net jeigu šios pasekmės atsirado pasibaigus draudimo sutarčiai, jeigu draudėjui ar draudikui pareikštas reikalavimas atlyginti žalą atitinka visas šias sąlygas:

1) yra pateiktas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;

2) yra pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu ir draudimo sutarties šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu vieni metai nuo draudimo sutarties pabaigos;

3) yra pareikštas dėl žalos, kuri atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos keleivių, bagažo vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais veiklos ir (ar) geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje veiklos ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių vykdomos geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos.

5. Vienu draudžiamuoju įvykiu laikomas įvykis, kai geležinkelio įmonė (vežėjas) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės tais pačiais neteisėtais veiksmais padarė žalą, neatsižvelgiant į tai, kad dėl tokio įvykio buvo padaryta žalos daugiau negu vienam nukentėjusiam trečiajam asmeniui. Jeigu žalos padarymo momento neįmanoma nustatyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, kai geležinkelio įmonei (vežėjui) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms ar draudikui buvo pareikštas pirmasis reikalavimas atlyginti žalą.

6. Jeigu trečiajam asmeniui dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) vykdomos keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais Europos Sąjungos teritorijoje, kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių vykdomos geležinkelių riedmenų naudojimo viešojoje geležinkelių infrastruktūroje veiklos padaryta žala padidėjo po to, kai trečiasis asmuo pareiškė draudėjui ar draudikui šio straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantį reikalavimą, vėlesnis reikalavimo atlyginti padidėjusią žalą pateikimas yra draudžiamasis įvykis, jeigu jis pateiktas nepažeidžiant Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatyto ieškinio senaties termino.

7. Draudikas yra atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu:

1) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką;

2) žala atsirado dėl kitos geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių veiklos, nesusijusios su keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, kombinuotuoju keleivių vežimu vietiniais maršrutais ar geležinkelių riedmenų naudojimu;

3) atsirado finansinė žala, kuri nėra susijusi su žalos padarymu trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei ir (ar) neatsirado kaip žalos nukentėjusio trečiojo asmens turtui, sveikatai, gyvybei pasekmė;

4) žala atsirado dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo;

5) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių tyčinės veikos, išskyrus socialiai vertingus tyčinius veiksmus (būtinąją gintį, pilietinės pareigos atlikimą ir kita);

6) žalą patiria geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių darbuotojas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga;

7) žala atsirado dėl žemės drebėjimo, potvynio, kitos stichinės nelaimės, karo veiksmų, teroristinių išpuolių, esant branduolinės energijos poveikiui ar nepaprastajai padėčiai;

8) žala atsirado dėl oro, vandens, žemės užteršimo, atsitikusio dėl nestaigaus ir tikėto įvykio, kurio priežastis yra lėtas ar laipsniškas veiksnys arba pasikartojantys įvykiai;

9) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) krovinių vežimo tam nepritaikytais geležinkelių riedmenimis arba geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių naudojamų geležinkelių riedmenų gedimų ar defektų, jeigu jie buvo nustatyti atitinkamuose dokumentuose iki žalą sukėlusio įvykio ir jeigu geležinkelio įmonė (vežėjas) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės ar jos atstovai apie šiuos gedimus ar defektus žinojo;

10) žala atsirado dėl teisės aktuose nustatytų pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu reikalavimų pažeidimų;

11) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių darbuotojo veiksmų, padarytų apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

12) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) ar šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių veiklos geležinkelio keliais, kuriais geležinkelių transporto eismas draudžiamas, vykdymo;

13) žala atsirado dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) vežamų krovinių netekimo, dingimo ar sunaikinimo;

14) žala atsirado dėl ilgalaikio ir (ar) tęstinio, ir (ar) laipsniško temperatūros, dujų, garų, dūmų, suodžių, dulkių, drėgmės, kritulių, vandens sklidimo, vibracijos, triukšmo ar kitokio panašaus veiksnio ir (ar) jo sukelto poveikio (ilgalaikio ir (ar) tęstinio);

15) žala atsirado dėl bet kokio vabzdžių, graužikų, parazitų, bakterijų, virusų, grybelių, sporų poveikio;

16) žala atsirado dėl ilgalaikių organinių teršalų poveikio;

17) žala atsirado tiesiogiai ar netiesiogiai dėl nelegalaus bet kokių informacinių sistemų blokavimo, įsilaužimo į jas, operacijų trukdymo, bet kokio tipo kompiuterių viruso.

8. Draudikas yra atleidžiamas nuo išmokos dalies, viršijančios Reglamente (EB) Nr. 1371/2007 nustatytą sumą, mokėjimo tuo atveju, kai žala atsirado dėl rankinio ir (ar) registruoto bagažo sugadinimo ar praradimo.

9. Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisykles nustato Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Valstybės biudžeto lėšos ir (ar) savivaldybių, kurios nusprendė iš dalies finansuoti geležinkelio įmonės (vežėjo) nuostolius, patirtus teikiant viešąsias paslaugas jų teritorijoje, lėšos, skirtos geležinkelio įmonei (vežėjui) nuostoliams, patirtiems teikiant viešąsias paslaugas, kompensuoti, turi būti apskaitomos atskirai ir negali būti naudojamos kitai veiklai.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Geležinkelių infrastruktūros objektai

Geležinkelių infrastruktūros objektai yra šie:

1) žemės sklypas, kuriame yra bet kuris kitas šio straipsnio 2–10 punktuose nurodytas geležinkelių infrastruktūros objektas;

2) geležinkelio kelias ir geležinkelio kelio sankasą sudarantys elementai: pylimai, iškasos, drenažo tinklai, mūrinės tranšėjos, pralaidos, atraminės sienelės, apsauginiai želdiniai, peronai ir prekių platformos, įskaitant geležinkelio kelio sankasą sudarančius elementus, esančius keleivių geležinkelio stotyse ir stotelėse bei krovos terminaluose; geležinkelių infrastruktūros valdytojo darbuotojų tarnybinėms reikmėms skirti vidaus keliai ir pėsčiųjų takai, geležinkelio kelių aptvėrimų sienos, tvoros, aptvarai; priešgaisrinės juostos, iešmų, bėgių sankirtų ir panašių objektų šildymo įrenginiai, geležinkelio kelių sankirtos, užtvaros nuo sniego;

3) geležinkelio tiltai, viadukai, estakados, pralaidos, tuneliai, dengtos iškasos, apsaugos nuo griūčių ir krintančių akmenų statiniai ir kiti panašaus pobūdžio geležinkelio kelio priklausiniai;

4) pervažos ir jose esanti eismo saugumą automobilių keliais užtikrinanti įranga;

5) bėgiai, bėgiai su įpjovomis ir gretbėgiai, pabėgiai ir balasto neturinčio kelio plokštės, viršutinės geležinkelio kelio konstrukcijos elementai, antpilo (balasto – akmens skaldos, žvyro, smėlio ar kitos birios rupios mineralinės medžiagos) sluoksnis; iešmai, bėgių sankirtos, grįžračiai ir kilnojamosios platformos (išskyrus platformas, skirtas išimtinai lokomotyvams), taip pat kiti panašaus pobūdžio viršutinę geležinkelio kelio konstrukciją sudarantys įrenginiai;

6) geležinkelio stočių ir stotelių teritorijose esantys automobilių keliai automobiliams privažiuoti prie prekių platformų ir pėsčiųjų takai keleiviams prieiti prie peronų;

7) geležinkelių transporto eismo saugos, signalizacijos ir telekomunikacijų įrenginiai, įrengti geležinkelio kelyje, geležinkelio stotyse ir geležinkelio keliuose tarp geležinkelio stočių (toliau – tarpstotis), taip pat tik signalizacijai ir telekomunikacijoms reikalingos elektros srovės gamybos, transformavimo ir skirstymo įrenginiai ir statiniai iki suderintos su skirstomųjų tinklų operatoriumi elektros tinklo eksploatavimo ribos, šiems įrenginiams skirti pastatai, stabdikliai;

8) apšvietimo įrenginiai geležinkelių transporto eismui ir geležinkelių transporto eismo saugai užtikrinti;

9) elektros energijos transformavimo ir perdavimo įrenginiai ir statiniai, būtini traukos srovei užtikrinti: pastotės, energijos tiekimo kabeliai, nutiesti tarp pastočių ir kontaktinių laidų, kontaktinis geležinkelių tinklas ir atramos, trečiasis bėgis su atramomis;

10) geležinkelių infrastruktūros valdytojo naudojami pastatai, įskaitant šių pastatų dalį ir juose esančius įrenginius, skirtus naudojimosi geležinkelių infrastruktūra užmokesčiui surinkti.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Geležinkelio stoties ir stotelės įrengimo reikalavimai, pavadinimų suteikimas

1. Techninius geležinkelio stoties ir stotelės įrengimo reikalavimus nustato susisiekimo ministras.

2. Geležinkelio stoties ir stotelės pavadinimą suteikia Vyriausybė, šio Kodekso 9 straipsnio 1 dalyje nustatytu atveju priimdama sprendimą dėl tokio objekto statybos, arba geležinkelio stoties ar stotelės valdytojas, vadovaudamasis susisiekimo ministro nustatytais geležinkelio stočių ir stotelių pavadinimų suteikimo principais.“

 

9 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 19 straipsnio 4 dalį.

 

10 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

20 straipsnis. Geležinkelio kelio susikirtimo su automobilių keliais ir pėsčiųjų srautais vietų įrengimas

1. Vietose, kuriose valstybinės reikšmės automobilių keliai susikerta su geležinkelio keliais, turi būti įrengiamos reguliuojamos ar nereguliuojamos pervažos, viadukai, tuneliai ar kelių transporto eismui skirtos pralaidos.

2. Vietose, kuriose pėsčiųjų srautai kerta geležinkelio kelius, įrengiamos perėjos, pėsčiųjų viadukai, tuneliai ar pralaidos.“

 

11 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Pervažų, perėjų, pralaidų, viadukų ir tunelių įrengimas ir priežiūra

1. Pervažos, perėjos, kelių transporto ir (ar) pėsčiųjų eismui skirtos pralaidos, viadukai ir tuneliai įrengiami:

1) kai tiesiamas naujas geležinkelio kelias, – geležinkelio kelio sankirtoje su esamais valstybinės reikšmės automobilių keliais, gatvėmis, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takais iš geležinkelio kelią tiesiančių subjektų lėšų;

2) kai tiesiami nauji valstybinės reikšmės automobilių keliai, – valstybinės reikšmės automobilių kelių sankirtoje su esamu geležinkelio keliu iš tuos kelius tiesiančių subjektų lėšų;

3) kai geležinkelio kelias nutiestas, – iš fizinių ir (ar) juridinių asmenų, suinteresuotų pervažos, perėjos (jeigu geležinkelių infrastruktūros valdytojas pritaria pervažos ar perėjos įrengimui), kelių transporto ir (ar) pėsčiųjų eismui skirtos pralaidos, viaduko ar tunelio įrengimu, lėšų.

2. Vietinės reikšmės automobilių kelių, gatvių, dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų sankirtoje su geležinkelio keliu pervažas ar perėjas, suderinę su geležinkelių infrastruktūros valdytoju, kelių transporto ir (ar) pėsčiųjų eismui vietinės reikšmės automobilių keliais skirtas pralaidas, viadukus ar tunelius įrengia ir prižiūri suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys iš savo lėšų.

3. Leidimą įrengti pervažą ar perėją išduoda geležinkelių infrastruktūros valdytojas, atsižvelgdamas į technines galimybes ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose.

4. Pervažos ir perėjos turi būti įrengtos pagal Statybos įstatyme nustatytus ir susisiekimo ministro tvirtinamus pervažų ir perėjų įrengimo ir naudojimo reikalavimus.

5. Valstybinės reikšmės automobilių kelių sankirtoje su geležinkelio keliu įrengtas pervažas ir perėjas prižiūri geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Kelių transporto ir (ar) pėsčiųjų eismui valstybinės reikšmės keliais skirtas pralaidas, viadukus ir tunelius prižiūri valstybinės reikšmės kelių valdytojas.

6. Suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų ir geležinkelių infrastruktūros valdytojo susitarimu esamos pervažos ar perėjos gali būti perkeltos į kitą vietą, uždarytos arba panaikintos. Pervažos ir perėjos perkeliamos į kitą vietą, uždaromos arba panaikinamos asmens, suinteresuoto pervažos ar perėjos uždarymu arba perkėlimu, lėšomis.“

 

12 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros turtas yra valdomas pagal šio turto patikėjimo sutartį, kurią su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudaro Susisiekimo ministerija. Šioje dalyje nurodyto turto patikėjimo sutartis galioja, kol akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtai dukterinei bendrovei yra pavesta vykdyti šio Kodekso 24 straipsnyje nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas. Sukurtą naują ar modernizuotą viešosios geležinkelių infrastruktūros turtą inventorizuoja ir Nekilnojamojo turto registre registruoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas valstybės biudžeto lėšomis. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas parengia ir tvarko šio Kodekso 24 straipsnyje nurodytoms viešosios infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti naudojamo turto ir patikėjimo teise valdomo viešosios geležinkelių infrastruktūros turto sąrašą, atskirai išskirdamas patikėjimo teise valdomą viešosios geležinkelių infrastruktūros turtą, į kurį atsižvelgus nustatoma, kokio finansavimo reikia viešosios geležinkelių infrastruktūros turtui atnaujinti ir modernizuoti, taip pat atskirai nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo išlaidas.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Išlaidos, patiriamos atliekant šio Kodekso 24 straipsnyje nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, apmokamos iš užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti, užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pajamų, gautų iš viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos, valstybės biudžeto lėšų, skiriamų pagal šio straipsnio 13 dalyje nurodytą sutartį, valstybės biudžeto lėšų, skiriamų viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo, modernizavimo ir plėtros projektams įgyvendinti, paskolų, kitų lėšų.“

3. Pakeisti 23 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartyje planuojamas valstybės biudžeto finansavimas turi būti pakankamas, kad tais atvejais, kai veiklos sąlygos yra įprastos, per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį būtų išlaikytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo pajamų, gautų iš užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą, užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti, užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, papildomų pajamų iš kitos komercinės veiklos, negrąžinamų pajamų iš privačių šaltinių ir valstybės biudžeto lėšų ir sąnaudų, patirtų vykdant Kodekso 24 straipsnyje nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, balansas. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas susisiekimo ministro nustatyta tvarka parengia ir paskelbia veiklos planą, suderintą su Vyriausybės tvirtinama nacionaline susisiekimo plėtros programa ir atitinkantį viešosios geležinkelių infrastruktūros kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutartyje planuojamą valstybės biudžeto finansavimą.“

 

13 straipsnis. 241 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 241 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

241 straipsnis. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimai

1. Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi užtikrinti, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo apskaita būtų atskira nuo kitų vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų apskaitos ir kad būtų sudaromos atskiros pelno (nuostolių) ataskaitos ir balansai. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas taip pat privalo atskirai tvarkyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos, apimančios šio Kodekso 24 straipsnyje nurodytų funkcijų vykdymą, apskaitą ir sudaryti atskirą šios veiklos pelno (nuostolių) ataskaitą ir balansą.

2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas negali tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti paskolos geležinkelio įmonėms (vežėjams), o geležinkelio įmonės (vežėjai) negali tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti paskolos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.

3. Vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridiniai asmenys vieni kitiems paskolas teikia, išmoka, grąžina ir moka palūkanas pagal rinkos kainą ir sąlygas, atitinkančias juridinio asmens, kuriam suteikiama paskola, rizikingumą.

4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo įsiskolinimai turi būti apskaitomi ir administruojami atskirai nuo kitiems vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridiniams asmenims priskiriamų įsiskolinimų. Mokėjimo nurodymus tokiems įsiskolinimams padengti gali atlikti vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinis asmuo, kontroliuojantis viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją ir geležinkelio įmonę (vežėją), arba kitas vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinis asmuo.

5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo apskaita ir kitų vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų apskaita turi būti tvarkomos taip, kad būtų užtikrintas šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų vykdymas, sudarytos sąlygos vykdyti apskaitos atskyrimo ir finansinių procedūrų skaidrumo priežiūrą.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi registruoti visus verslo ir finansinius santykius su kitais vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridiniais asmenimis ir nurodyti bent jau tokių santykių šalis, pobūdį, jeigu perkamos prekės, paslaugos ar darbai, preliminarų, o jeigu įmanoma, – tikslų jų kiekį, sudarytų sutarčių vertę, pagrindines sutarčių sąlygas, sutarčių įvykdymo terminus. Visos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui kitų vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų teikiamos paslaugos grindžiamos sutartimis ir už jas atsiskaitoma pagal rinkos kainas arba kainas, pagrįstas jų teikimo sąnaudomis, pridėjus paslaugas teikiančio vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinio asmens nustatytą pagrįstą pelno maržą.

7. Pajamas, gautas vykdant viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklą, ir valstybės biudžeto lėšas, skirtas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai finansuoti, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi naudoti tik viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai, įskaitant viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklai vykdyti paimtų paskolų grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.

8. Apskaičiuotas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo veiklos rezultatas (grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo akcininko sprendimu yra paskirstomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

9. Šio straipsnio 8 dalyje nurodyto veiklos rezultato apskaičiavimo ir jo panaudojimo tvarkos aprašą tvirtina susiekimo ministras.

10. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo dividendai skirstomi ir mokami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 11 ir 12 dalyse nustatytas išimtis.

11. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo dividendai, paskirti atsižvelgiant į šio straipsnio 9 dalies nustatyta tvarka apskaičiuotą rezultatą, negali būti išmokėti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo akcininkui, jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, sudarantis vertikaliosios integracijos įmonių grupę ir kontroliuojantis viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją.

12. Šio straipsnio 11 dalyje nurodyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo dividendai į valstybės biudžetą mokami tiesiogiai tais atvejais, kai šio straipsnio 8 dalyje nurodyto veiklos rezultato likutis per 5 finansinius metus nuo jo susidarymo Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka buvo priskirtas nepaskirstytam pelnui (nuostoliams), perkeliamam (perkeliamiems) į kitus finansinius metus. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo akcininko sprendimu šio straipsnio 11 dalyje nurodyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo dividendai gali būti mokami tiesiogiai į valstybės biudžetą ir nepasibaigus šioje dalyje nurodytam terminui.

13. Šio straipsnio 12 dalyje nustatytu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo į valstybės biudžetą tiesiogiai sumokėta šio straipsnio 11 dalyje nurodytų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo dividendų suma apskaitoma kaip viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo akcininko mokamų į valstybės biudžetą dividendų dalis.“

 

14 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra apmokestinimas

1. Geležinkelio įmonės (vežėjai), pareiškėjai, sudarę sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, ir šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, kurioms skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui turi sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, o tuo atveju, kai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skirti tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti, – ir užmokestį už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti.

2. Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą ir užmokesčio už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra tranzito geležinkelių transportu paslaugoms teikti (toliau kartu šiame straipsnyje – užmokesčiai) sudedamąsias dalis, užmokesčių įmokų tarifų ir geležinkelio įmonių (vežėjų), pareiškėjų, sudariusių sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, ir šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių mokėtinų užmokesčių dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

3. Užmokestis už minimalųjį prieigos paketą turi būti lygus išlaidoms, tiesiogiai patiriamoms dėl traukinių eksploatavimo, išskyrus šio straipsnio 4 ir 5 dalyse numatytas išimtis. Išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarkos aprašą, suderinęs su rinkos reguliuotoju, tvirtina viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir tiek, kiek ji nėra susijusi su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo komercinių ir profesinių paslapčių apsauga, ją nurodo Tinklo nuostatuose. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta išlaidų, tiesiogiai patiriamų dėl traukinių eksploatavimo, apskaičiavimo tvarka ne rečiau kaip kas 5 metus atnaujinama pagal geriausios tarptautinės patirties principus.

4. Užmokestis už minimalųjį prieigos paketą gali būti didesnis negu išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, tačiau negali viršyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išlaidų, patirtų vykdant šio Kodekso 24 straipsnyje nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas, šiais atvejais:

1) teikiant krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugas 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinkle, kai kroviniai vežami iš trečiųjų šalių ar į jas;

2) taikant antkainius vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentuose, jeigu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo atlikto vertinimo metu nustatoma, kad atitinkamuose vežimų geležinkelių transportu rinkos segmentuose veiklą vykdančios geležinkelio įmonės (vežėjai) šiuos antkainius gali mokėti;

3) šio Kodekso 293 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį paskelbus perpildyta;

4) įgyvendinant viešosios geležinkelių infrastruktūros atnaujinimo, plėtros programų projektus, kurie padidina viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumą ir (ar) ekonominį efektyvumą.

5. Užmokestis už minimalųjį prieigos paketą gali būti nustatomas didesnis negu išlaidos, tiesiogiai patiriamos dėl traukinių eksploatavimo, atsižvelgiant į poveikio aplinkai, atsirandančio dėl traukinių eksploatavimo, išlaidas ir tik tuo atveju, jeigu krovinių vežimas automobilių keliais yra apmokestinamas atsižvelgiant į krovinių vežimo automobilių keliais poveikį aplinkai.

6. Geležinkelio įmonėms (vežėjams), teikiančioms (tiekiantiems) tokias pat keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas, nustatomi vienodi užmokesčių dydžiai.

7. Užmokesčių įmokų tarifus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas apskaičiuoja ne mažiau kaip vienam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir Tinklo nuostatuose nurodo ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos.

8. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo įrodyti geležinkelio įmonei (vežėjui), pareiškėjui, sudariusiam sutartį dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, ir šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, kurioms skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kad užmokesčiai, kuriuos jis turi sumokėti pagal pateiktas sąskaitas, apskaičiuoti šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

9. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi bendradarbiauti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ir siekti, kad antkainiai, kurie yra palyginami tuose pačiuose vežimo geležinkelių transportu rinkos segmentuose, jeigu jie taikomi Lietuvos geležinkelių tinkle, būtų taikomi, kai keleiviai, bagažas ir (ar) kroviniai vežami tarptautiniais maršrutais tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių.“

 

15 straipsnis. 251 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 251 straipsnį.

 

16 straipsnis. 252 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 252 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

252 straipsnis. Užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus

1. Užmokestis už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turi būti taikomas pareiškėjui, kai:

1) viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami reguliariai, išskyrus šios dalies 2 punkte nurodytą atvejį;

2) viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nepanaudojami perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje.

2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali taikyti užmokestį už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ar jų dalį ir kitais, šio straipsnio 1 dalyje nenumatytais, atvejais, apie tai paskelbdamas Tinklo nuostatuose.

3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas apibrėžia kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma, kad viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ar jų dalis nenaudojami reguliariai, ir pateikia juos derinti rinkos reguliuotojui. Su rinkos reguliuotoju suderintus šioje dalyje nurodytus kriterijus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nurodo Tinklo nuostatuose.

4. Užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

17 straipsnis. Kodekso papildymas 253 straipsniu

Papildyti Kodeksą 253 straipsniu:

253 straipsnis. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonės (vežėjai) skatinami mažinti geležinkelių transporto eismo sutrikimų skaičių ir gerinti geležinkelių tinklo veiklą taikant viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengtą ir Tinklo nuostatuose nurodytą geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemą.

2. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistema rengiama vadovaujantis susisiekimo ministro nustatytais ir visame geležinkelių tinkle taikomais geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos veikimo principais.

3. Geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemą gali sudaryti baudos už traukinių vėlavimą, kompensacijos dėl traukinių vėlavimo nukentėjusioms geležinkelio įmonėms (vežėjams), premijos geležinkelio įmonėms (vežėjams) už geresnius, negu buvo planuota, jų veiklos geležinkelių tinkle rezultatus ir kitos priemonės geležinkelių tinklo veiklos rezultatams gerinti.

4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi bendradarbiauti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ir užtikrinti, kad jų parengtos geležinkelių tinklo veiklos rezultatų gerinimo sistemos būtų efektyviai taikomos tuo atveju, kai keleiviai, bagažas ir (ar) kroviniai vežami tarptautiniais maršrutais tarp Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių.“

 

18 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Geležinkelių transporto eismas organizuojamas ir valdomas 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/773 dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio sąveikos techninės specifikacijos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2012/757/ES, šiame įgyvendinimo reglamente nustatytais atvejais viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 26 straipsnį 51 dalimi:

51. Informacijos apie laikinus ir iš anksto suplanuotus naudojimosi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais apribojimus, būtinus viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbams atlikti ir apimančius traukinių greičio, ilgio, gabarito, svorio, traukos tipo apribojimus, paskelbimo, konsultavimosi dėl šių apribojimų ir derinimo tvarką nustato susisiekimo ministras.“

 

19 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įregistruota geležinkelio įmonė (vežėjas), kuriai skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, arba pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas), turinti galiojančius geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją ir bendrąjį saugos sertifikatą ir sudariusi su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį arba šią sutartį ir sutartį dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, išskyrus šio straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytas išimtis.“

2. Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įmonės, kurios važiuoja į geležinkelių infrastruktūros, išskyrus viešąją geležinkelių infrastruktūrą, objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra laikydamosi šiame Kodekse geležinkelio įmonėms (vežėjams) nustatytų reikalavimų, išskyrus reikalavimą turėti geležinkelio įmonės (vežėjo) licenciją. Įmonės, kurios važiuoja į viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, kurioms traukinio linijos ir (ar) laiko intervalai suteikti šio Kodekso 29 straipsnio 16 dalyje nustatyta tvarka, turi teisę naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, šio Kodekso nustatyta tvarka apsidraudusios civilinės atsakomybės draudimu, įgijusios bendrąjį saugos sertifikatą, sudariusios su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį.“

 

20 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo principai, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties, sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, bendrojo susitarimo sudarymas

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, laikydamasis nediskriminavimo, efektyvumo ir ekonomiškumo, lygiateisiškumo, konkurencingumo, teisinio tikrumo ir skaidrumo principų, skiria viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Reglamente (ES) Nr. 913/2010 nustatytais atvejais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus krovinių vežimo koridoriuose skiria pagal šio reglamento 13 straipsnio 1 dalį paskirtas arba įsteigtas asmuo.

2. Pareiškėjas negali jam skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti, išskyrus šioje dalyje nustatytus atvejus, arba šių pajėgumų parduoti. Jeigu, vykdydama pareiškėjo, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), interesais veikiančios geležinkelio įmonės (vežėjo) veiklą, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus naudoja geležinkelio įmonė (vežėjas), taip pat jeigu dėl pareiškėjo reorganizavimo, pertvarkymo, atskyrimo, verslo ar jo dalies perleidimo teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjo teisių ir pareigų perėmėja, tęsianti ar perėmusi pareiškėjo veiklą ar jos dalį, kartu su tęsiama ar perimta veikla ar jos dalimi perima iš pareiškėjo jam skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, būtinus šiai veiklai ar jos daliai vykdyti, tai nėra laikoma viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų perdavimu.

3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai pareiškėjams skiriami ne ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui.

4. Pareiškėjas gali prašyti tiek viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, kiek jis pageidauja.

5. Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikęs paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir pageidaujantis sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, viešosios geležinkelio infrastruktūros valdytojas ir šio pareiškėjo interesais veiksianti geležinkelio įmonė (vežėjas), likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, sudaro sutartį dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Šioje dalyje nustatyti reikalavimai dėl sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sudarymo termino netaikomi tuo atveju, kai pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikia paskutinės minutės paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus (toliau – paskutinės minutės paraiška) ar pavėluotą paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus (toliau – pavėluota paraiška). Šioje dalyje nurodytu atveju sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo turi būti sudaryta iki paskutinės minutės paraiškos ar pavėluotos paraiškos pateikimo.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir geležinkelio įmonė (vežėjas) sudaro naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui ir joje nustato geležinkelio įmonės (vežėjo) ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teises ir pareigas, susijusias su paskirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimu per vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpį. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis su pareiškėju, pateikusiu paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, turi būti sudaryta likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, o jeigu pagal šio straipsnio 5 dalį turi būti sudaroma sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį turi sudaryti iki sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sudarymo dienos. Pareiškėjui, kuris yra geležinkelio įmonė (vežėjas), pateikus paskutinės minutės paraišką ar pavėluotą paraišką, naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis turi būti sudaryta likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki šiomis paraiškomis prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo pradžios, o jeigu pagal šio straipsnio 5 dalį turi būti sudaroma sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo, – iki sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo sudarymo dienos.

7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas sudaro naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį su Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka prašymą sudaryti šią sutartį pateikusia geležinkelio įmone (vežėju) arba su pareiškėjo interesais veiksiančia geležinkelio įmone (vežėju), pageidaujančia sudaryti tokią sutartį, nebent ketinamos sudaryti naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties projektas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų.

8. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis ir sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo privalo būti sudaroma, o jau sudaryta sutartis –atnaujinama kiekvienais metais net ir tuo atveju, jeigu yra sudaromas bendrasis susitarimas.

9. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties, sutarties dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo turinio reikalavimus ir šioms sutartims sudaryti būtinų dokumentų sąrašą Tinklo nuostatuose nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas.

10. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir pareiškėjas gali sudaryti ir bendrąjį susitarimą, kai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus reikia skirti ilgesniam kaip vieno tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui. Bendruoju susitarimu siekiama patenkinti pagrįstus pareiškėjų komercinius poreikius. Bendrajame susitarime apibūdinami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, tačiau juose nenustatomas tikslus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimo laikas. Bendrieji susitarimai sudaromi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/545.

11. Bendrasis susitarimas paprastai sudaromas ne ilgiau kaip 5 metams, numatant galimybę jį sudariusių šalių susitarimu pratęsti tokios pat trukmės laikotarpiui, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nurodytus atvejus. Kiekvienas ilgesnis kaip 5 metų bendrojo susitarimo galiojimo laikotarpis turi būti pagrįstas atsižvelgiant į pareiškėjo sudarytas vežimo sutartis, investicijas ir rizikos veiksnius, susijusius su keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo veikla. Šis reikalavimas taikomas ir tuo atveju, kai bendrasis susitarimas, sudarytas 5 metams, pratęsiamas tokios pat trukmės laikotarpiui.

12. Bendrasis susitarimas 15 metų laikotarpiui gali būti sudaromas dėl vežimo geležinkelių transportu paslaugų, kurios teikiamos naudojantis viešosios geležinkelių infrastruktūros dalimi, kurią viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas skyrė tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti, ir kurioms teikti būtinos pareiškėjo pagrįstos didelės ilgalaikės (ne mažesnės kaip 100 mln. eurų per 10 ir daugiau metų) investicijos. Bendrasis susitarimas ilgesniam kaip 15 metų laikotarpiui gali būti sudaromas dėl vežimo geležinkelių transportu paslaugų, kurioms teikti būtinos didelės ilgalaikės pareiškėjo investicijos, jeigu šios investicijos numatytos pareiškėjo sutartiniuose įsipareigojimuose, įskaitant ir planuojamą nusidėvėjimą. Tokiais atvejais bendruosiuose susitarimuose gali būti išsamiai apibrėžiami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, kurie pareiškėjui suteikiami bendrojo susitarimo galiojimo laikotarpiu, ypatumai (traukinių važiavimo dažnis, apimtis, kokybė ir kita).

13. Visoms suinteresuotosioms šalims turi būti leista susipažinti su visų bendrųjų susitarimų turiniu, išskyrus juose pateiktą konfidencialią informaciją.

14. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, pasitaręs su suinteresuotosiomis šalimis, jeigu yra alternatyvių maršrutų, gali nuspręsti, kad tam tikra viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis bus naudojama tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti. Tokiu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo siūlymu susisiekimo ministras gali suteikti pirmumo teisę gauti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti. Šią viešąją geležinkelių infrastruktūrą galima naudoti ir kitoms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti, jeigu yra laisvų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sprendimas tam tikrą viešosios geležinkelių infrastruktūros dalį naudoti tik tam tikroms vežimo geležinkelių transportu paslaugoms teikti per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos nurodomas Tinklo nuostatuose.

15. Šio straipsnio ir šio Kodekso 291–299 straipsnių nuostatos, reglamentuojančios viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimą geležinkelio įmonėms (vežėjams), išskyrus nuostatas, reglamentuojančias bendrųjų susitarimų sudarymą, mutatis mutandis taikomos, kai paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus teikia šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, išskyrus šio straipsnio 16 dalyje nustatytą atvejį.

16. Įmonėms, kurios važiuoja į viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai suteikiami viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka panaudojant traukinio linijas ir (ar) laiko intervalus, įtrauktus į tarnybinį traukinių tvarkaraštį.“

 

21 straipsnis. 291 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 291 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

291 straipsnis. Paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikimas, nagrinėjimas ir paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ar dalies šiomis paraiškomis prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų atšaukimas

1. Paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, tarp jų ir pajėgumus daugiau kaip vienos valstybės geležinkelių tinkle, pareiškėjai gali pateikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui likus ne mažiau kaip 8 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos. Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), kartu su paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui turi pateikti informaciją apie jo interesais veiksiančią geležinkelio įmonę (vežėją).

2. Jeigu pareiškėjai pateikia paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus daugiau kaip vienos valstybės geležinkelių tinkle, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, prieš pradėdamas rengti pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, kreipiasi į tų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančias įmones ar pajėgumus skiriančias įstaigas, kad jie patvirtintų galimybę kirsti atitinkamos valstybės sieną, išskyrus atvejus, kai galimybė kirsti atitinkamos valstybės sieną yra suderinta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui šio Kodekso 297 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka nustačius preliminarias tarptautines traukinio linijas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti.

3. Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo krovinių vežimo koridoriuose pagal Reglamentą (ES) Nr. 913/2010 pareiškėjai gali kreiptis tiesiogiai į subjektą, kuris yra geležinkelių infrastruktūros valdytojų ar viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiriančių įstaigų įsteigta bendra įstaiga arba vienas geležinkelių infrastruktūros valdytojas, valdantis prašomą traukinio liniją.

4. Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus formą, kartu su paraiška teikiamų dokumentų, patvirtinančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų geležinkelio įmonėms (vežėjams), pareiškėjams ir šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, norinčioms naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, įvykdymą, sąrašą, paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nagrinėjimo procedūras, išsamiai aprašydamas šiame straipsnyje nustatytą paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nagrinėjimo tvarką, parengia ir Tinklo nuostatuose nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Šioje dalyje nurodytos procedūros turi būti skaidrios, nediskriminacinės, proporcingos ir įvykdomos.

5. Jeigu pareiškėjas su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju yra sudaręs bendrąjį susitarimą, paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus teikiamos pagal šį susitarimą.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, nustatęs, kad paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi dokumentai arba pateiktų dokumentų kopijos nepatvirtintos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų kopijų tvirtinimą, nustatyta tvarka, apie nustatytus trūkumus raštu per 5 darbo dienas nuo paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus gavimo dienos praneša pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams pašalinti.

7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo sudaryti naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartį gavimo dienos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka kreipiasi dėl naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutarties, pagal kurią geležinkelio įmonei (vežėjui) suteikus prieigą prie Vyriausybės nustatytų konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto galėtų kilti rizika ar grėsmė nacionaliniam saugumui, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

8. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas priima sprendimą atsisakyti nagrinėti pateiktą paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, jeigu paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) pateikti ne visi dokumentai arba pateiktų dokumentų kopijos nepatvirtintos teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų kopijų tvirtinimą, nustatyta tvarka ir pareiškėjas nepašalino nustatytų trūkumų per viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatytą terminą.

9. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 7 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos turi teisę raštu informuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją apie jo pateiktos paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba dalies šia paraiška prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų atšaukimą, o likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos – apie šio Kodekso 295 straipsnio 2 dalyje nurodytos pavėluotos paraiškos arba dalies šia paraiška prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų atšaukimą. Jeigu pareiškėjas apie savo pateiktos paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba dalies šia paraiška prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų atšaukimą informuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją po šioje dalyje nustatyto termino, laikoma, kad pareiškėjo paraiška skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus arba dalis šia paraiška prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų nėra atšaukti.

10. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo saugoti nagrinėjant paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, šio Kodekso 295 straipsnio 2 dalyje nurodytas pavėluotas paraiškas ir paskutinės minutės paraiškas sužinotas pareiškėjų, pareiškėjo interesais veikiančių geležinkelio įmonių (vežėjų) komercines ir profesines paslaptis ir šiose paraiškose pateiktą informaciją gali naudoti tik tiems tikslams, dėl kurių ji buvo pateikta.“

 

22 straipsnis. 292 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 292 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

292 straipsnis. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio rengimas, įsigaliojimas ir keitimas

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, prieš pradėdamas rengti pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, savo nustatyta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka identifikuoja traukinio linijas, būtinas nuvykti į viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ir (ar) laiko intervalą šiems darbams atlikti, apie kurių poreikį viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas paskelbė susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

2. Identifikavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytas traukinio linijas ir (ar) laiko intervalus, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas į rengiamą pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą įtraukia traukinio linijas ir laiko intervalus šiuo eiliškumu:

1) preliminarios tarptautinės traukinio linijos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti, nustatytos pagal šio Kodekso 297 straipsnio 6 dalį;

2) traukinio linijos, būtinos nuvykti į viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos, ir (ar) laiko intervalas šiems darbams atlikti; šių traukinio linijų poreikį viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas įvertina Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka;

3) traukinio linijos keleivių, bagažo vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms ir keleivių, bagažo vežimo tranzitu paslaugoms teikti;

4) traukinio linijos keleivių, bagažo vežimo vietiniais maršrutais paslaugoms teikti;

5) traukinio linijos krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms ir krovinių vežimo tranzitu paslaugoms teikti;

6) traukinio linijos krovinių vežimo vietiniais maršrutais paslaugoms teikti;

7) traukinio linijos šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių geležinkelių riedmenims važiuoti į geležinkelių infrastruktūros objektų statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir iš jos, išskyrus traukinio linijas, būtinas nuvykti į viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbų atlikimo vietą ir parvykti iš jos;

8) rezervinės traukinio linijos paskutinės minutės paraiškoms tenkinti.

3. Jeigu rengiant pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą yra žinomas traukinio linijų viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros darbams atlikti poreikis, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas savo nustatyta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka turi įvertinti, kokią įtaką pareiškėjams turės tai, kad į tarnybinį traukinių tvarkaraštį bus įtrauktos traukinio linijos ir (ar) laiko intervalai viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros darbams atlikti. Jeigu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato, kad, tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje numačius traukinio linijas ir (ar) laiko intervalus viešosios geležinkelių infrastruktūros techninės priežiūros darbams atlikti, pareiškėjai negalės vykdyti veiklos, susijusios su jų prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas tam pareiškėjui, kuris negalės vykdyti veiklos, susijusios su prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų naudojimu, turi pasiūlyti kitus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, jeigu tokių yra.

4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, rengdamas pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, savo nustatyta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka įvertina traukinio linijų poreikį paskutinės minutės paraiškoms tenkinti ir, jeigu toks poreikis yra, informaciją apie šių linijų skaičių paskelbia savo interneto svetainėje kartu su šio straipsnio 11 dalyje nustatyta tvarka skelbiama informacija apie likusius laisvus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus.

5. Siekdamas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pagal visas gautas paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, rengdamas pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis konsultuojasi su pareiškėjais ir siūlo jiems kitus, negu nurodyti paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, traukinio išvykimo laikus, maršrutus, traukinio svorį, ilgį, traukos riedmenų tipą ir (ar) skaičių.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, parengęs pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos pareiškėjams elektroninių ryšių priemonėmis pateikia tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus tekstine arba grafine forma, jeigu pareiškėjas, teikdamas paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, nurodė, kad pageidauja gauti pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašą grafine forma, šiuose išrašuose nurodydamas tik tam pareiškėjui preliminariai planuojamus skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus konkrečiame maršrute, taip pat informuoja pareiškėją, jeigu į pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą nėra įtraukti jo pateiktoje paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nurodyti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai. Šioje dalyje nustatyta tvarka pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašai kitiems suinteresuotiesiems asmenims yra teikiami tik tuo atveju, jeigu šie suinteresuotieji asmenys Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoją yra informavę, kad jie nori pareikšti savo nuomonę dėl to, kokią įtaką tarnybinis traukinių tvarkaraštis gali turėti jų galimybei įsigyti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu tarptautiniais ir (ar) vietiniais maršrutais vežimo paslaugas šio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu, taip pat yra įrodę, kad šis noras yra suderinamas su jų vykdoma veikla, ir yra nurodę viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui, kokie tiksliai maršrutai juos domina.

7. Suinteresuotieji asmenys, gavę pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašus ar šio straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją, savo pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pateikto pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto išrašų ar informacijos gali pateikti per vieną mėnesį nuo šių išrašų ar informacijos gavimo dienos. Suinteresuotiesiems asmenims, kurie yra ne pareiškėjai, pateikus pastabų ir (ar) pasiūlymų, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas šias pastabas ir (ar) pasiūlymus įvertina Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka pasikonsultavęs su pareiškėjais, dėl kurių pirminiame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte nurodytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų buvo pateiktos šios pastabos ir (ar) pasiūlymai.

8. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nevertina suinteresuotųjų asmenų pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, kuriais siūloma pakeisti traukinio ilgį ir (ar) svorį, traukos riedmenų tipą ir (ar) skaičių, maršrutus, traukinių išvykimo, atvykimo, vykimo laikus, ir apie tai informuoja šias pastabas ir (ar) pasiūlymus pateikusius suinteresuotuosius asmenis.

9. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, įvertinęs suinteresuotųjų asmenų pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto, išskyrus pastabas ir (ar) pasiūlymus, kuriais teikiamos naujos traukinių techninės charakteristikos, kiti maršrutai ir (ar) traukinių išvykimo laikai, paraiškų skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus derinimo metu gavęs pareiškėjų sutikimą su jiems planuojamais skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais, siūlomais kitais traukinių išvykimo laikais ir (ar) alternatyviais maršrutais, likus ne mažiau kaip 50 darbo dienų iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos parengia galutinį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą, pateikia jį pareiškėjams su prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galutinio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto gavimo dienos informuoti, ar jie sutinka su šiame projekte numatytais skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais.

10. Tarnybinis traukinių tvarkaraštis įsigalioja kiekvienų metų gruodžio mėnesio antrojo šeštadienio 24 val. 00 min. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas šio Kodekso 299 straipsnyje nustatyta tvarka gali pakeisti galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ne daugiau kaip 2 kartus per šio tvarkaraščio galiojimo laikotarpį. Tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo datos nurodomos Tinklo nuostatuose.

11. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas likus ne mažiau kaip 35 kalendorinėms dienoms iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos privalo parengti tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir elektroninių ryšių priemonėmis pateikti pareiškėjams tarnybinio traukinių tvarkaraščio išrašus tekstine arba grafine forma, jeigu pareiškėjas pateiktoje paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nurodė, kad pageidauja gauti tarnybinio traukinių tvarkaraščio išrašą grafine forma, šiuose išrašuose nurodydamas tik jiems skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Į parengtą tarnybinį traukinių tvarkaraštį yra įtraukiami ir tie viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kurie yra skirti pagal šio Kodekso 295 straipsnio 2 dalyje nurodytas paraiškas. Apie likusius laisvus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas per 5 darbo dienas nuo tarnybinio traukinių tvarkaraščio parengimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje.“

 

23 straipsnis. 293 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 293 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

293 straipsnis. Paraiškų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, kuriomis prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, nagrinėjimas ir derinimas, viešosios geležinkelių infrastruktūros dalies paskelbimas perpildyta

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, siekdamas suteikti teisę visiems paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikusiems pareiškėjams naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo suinteresuotųjų asmenų pastabų ir (ar) pasiūlymų dėl pirminio tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekto pateikimo termino, nurodyto Kodekso 292 straipsnio 7 dalyje, pabaigos su paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikusiais pareiškėjais pradeda šių paraiškų, kuriomis prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus tam tikroje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, derinimo procedūrą (toliau – derinimo procedūra), jeigu į pirminį tarnybinio traukinių tvarkaraščio projektą nėra galimybės visų jų įtraukti toje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje.

2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas visiems derinimo procedūroje dalyvaujantiems pareiškėjams raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikia informaciją apie:

1) tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, kurių prašo ir visi kiti pareiškėjai, perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje;

2) pareiškėjams perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje preliminariai planuojamus skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus taikant prioriteto taisykles;

3) alternatyvias traukinio linijas, siūlomas skirti tame pačiame maršrute;

4) tų pačių viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo tvarką, prioriteto taisykles ir jų taikymą.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija pareiškėjams teikiama neatskleidžiant paraiškas skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikusių pareiškėjų tapatybės, išskyrus atvejus, kai pareiškėjai sutinka, kad jų tapatybė būtų atskleista.

4. Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, kuriomis prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, derinamos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka įvertinant šio Kodekso 297 straipsnyje nustatyto viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo daugiau kaip vienos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelių tinkle ypatumus ir derinimo procedūros rezultatų poveikį susitarimams su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ar viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skirsiančiomis įstaigomis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, kurie turi būti įtraukti į tarnybinį traukinių tvarkaraštį.

5. Ginčų, kurie kyla derinimo procedūros metu, sprendimo tvarką parengia ir Tinklo nuostatuose nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas. Sprendimas dėl ginčų, kylančių derinimo procedūros metu, turi būti priimtas ir prašymą išnagrinėti ginčą pateikęs asmuo turi būti informuotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo raštu pateikto prašymo išnagrinėti ginčą gavimo dienos.

6. Jeigu derinimo procedūros metu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas negali patenkinti visų prašymų skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, jis nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po derinimo procedūros pabaigos savo interneto svetainėje paskelbia, kad ši viešosios geležinkelių infrastruktūros dalis yra perpildyta. Perpildyta infrastruktūra taip pat skelbiama infrastruktūra, kuri, tikėtina, bus perpildyta artimiausiu metu.

7. Perpildyta paskelbtos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami taikant prioriteto taisykles, kurias susisiekimo ministras nustato atsižvelgdamas į viešąjį interesą, poreikį skatinti viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą, nacionalinę krovinių vežimo geležinkelių transportu plėtrą ir ypač krovinių vežimo geležinkelių transportu tarp Europos Sąjungos valstybių narių plėtrą, pareiškėjo ankstesnio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo lygį, taip pat susisiekimo ministro nustatyta tvarka, kuri taikoma, jeigu perpildyta paskelbtos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai pareiškėjams negalėjo būti paskirti taikant prioriteto taisykles.“

 

24 straipsnis. 295 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 295 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

295 straipsnis. Paskutinės minutės paraiškų ir pavėluotų paraiškų pateikimas ir nagrinėjimas

1. Pareiškėjas po tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami prašomi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, parengimo ir laisvų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskelbimo dienos, bet likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki pageidaujamų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo dienos gali pateikti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui paskutinės minutės paraišką. Paskutinės minutės paraiška kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti gali būti pateikta ir po šioje dalyje nustatyto galutinio paskutinės minutės paraiškos pateikimo termino.

2. Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pateiktos likus mažiau kaip 8 mėnesiams, tačiau ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami prašomi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, įsigaliojimo dienos, laikomos pavėluotomis paraiškomis.

3. Tuo atveju, kai pareiškėjas prašo patvirtinti jo pateiktos paskutinės minutės paraiškos ar pavėluotos paraiškos pateikimo faktą, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo nurodytos paraiškos gavimo dienos raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti pareiškėjui patvirtinimą ir jame nurodyti pareiškėjo pateiktos paraiškos pateikimo dieną, valandą ir minutę.

4. Pareiškėjas, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), kartu su paskutinės minutės paraiška arba pavėluota paraiška arba likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio, kurio galiojimo laikotarpiu būtų naudojami šiomis paraiškomis prašomi skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, įsigaliojimo dienos nurodo jo interesais veiksiančią geležinkelio įmonę (vežėją).

5. Pareiškėjas, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai buvo panaikinti vienu iš šio Kodekso 296 straipsnio 5 dalies 1, 2 ar 4 punktuose nustatytų pagrindų, neturi teisės teikti paskutinės minutės paraiškų dėl šiais atvejais panaikintų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, kurie paskelbti laisvais, skyrimo iki galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo pabaigos.

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas paskutinės minutės paraiškų ir pavėluotų paraiškų, pateiktų nesilaikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų terminų, išskyrus atvejį, kai pateikiama pavėluota paraiška kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti, nenagrinėja ir šias paraiškas kartu su pateiktais dokumentais, jeigu jie buvo pateikti, kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos grąžina pareiškėjui.

7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, nustatęs, kad paskutinės minutės paraiškoje nurodyti ne visi reikiami duomenys ir (ar) kartu su paskutinės minutės paraiška pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie šiuos trūkumus raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis kitą darbo dieną po paskutinės minutės paraiškos gavimo dienos praneša pareiškėjui ir nustato ne ilgesnį kaip vienos darbo dienos terminą nustatytiems trūkumams pašalinti. Jeigu šie trūkumai per viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatytą terminą nepašalinami, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas paskutinės minutės paraiškos vertinimo neatlieka ir šią paraišką kartu su pateiktais dokumentais, jeigu jie buvo pateikti, kitą darbo dieną po nustatytų trūkumų pašalinimo termino pabaigos grąžina pareiškėjui.

8. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, atlikdamas paskutinės minutės paraiškos vertinimą, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis pareiškėjui siūlyti kitus, negu nurodyti paskutinės minutės paraiškoje, traukinio išvykimo laikus ir (ar) alternatyvius maršrutus.

9. Jeigu vertinant paskutinės minutės paraišką nustatoma, kad yra pateikta kita (kitos) paskutinės minutės paraiška (paraiškos), pagal kurią (kurias) prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, ir esami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai atitinka kitose pateiktose paskutinės minutės paraiškose nurodytas charakteristikas, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami paskutinės minutės paraišką anksčiau pateikusiam pareiškėjui, išskyrus atvejį, kai pagal vėliau pateiktą paskutinės minutės paraišką prašoma skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti. Tokiu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami pareiškėjui, pateikusiam paskutinės minutės paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti.

10. Pavėluotų paraiškų vertinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų sprendimų dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo  pagal pateiktas pavėluotas paraiškas, pateiktas per šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, priėmimo dienos, o sprendimai skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ar atsisakyti juos skirti pagal pavėluotas paraiškas priimami ne vėliau kaip iki tarybinio traukinių tvarkaraščio parengimo termino, nurodyto Kodekso 292 straipsnio 11 dalyje, pabaigos. Pavėluotos paraiškos vertinamos Tinklo nuostatuose nurodyta šių paraiškų vertinimo tvarka.

11. Jeigu vertinant pavėluotą paraišką nustatoma, kad yra pateikta kita (kitos) pavėluota (pavėluotos) paraiška (paraiškos), pagal kurią (kurias) prašoma skirti tuos pačius viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, ir esami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai atitinka pateiktose pavėluotose paraiškose nurodytas charakteristikas, viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami pavėluotą paraišką anksčiau pateikusiam pareiškėjui, išskyrus atvejį, kai pagal vėliau pateiktą pavėluotą paraišką prašoma skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti. Tokiu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai skiriami pareiškėjui, pateikusiam pavėluotą paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus kariniam kroviniui geležinkelių transportu vežti.

12. Jeigu pareiškėjai pateikia paskutinės minutės ar pavėluotas paraiškas, kuriomis prašoma skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų daugiau kaip vienos valstybės geležinkelių tinkle, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, vertindamas šias paraiškas, kreipiasi į tų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojus, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančias įmones ar pajėgumus skiriančias įstaigas, kad jie patvirtintų galimybę kirsti atitinkamos valstybės sieną, išskyrus tuos atvejus, kai galimybė kirsti valstybės sieną yra suderinta viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui šio Kodekso 297 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka nustačius preliminarias tarptautines traukinio linijas krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais paslaugoms teikti.

13. Paskutinės minutės paraiškos ir pavėluotos paraiškos formą, kartu su šiomis paraiškomis teikiamų dokumentų, patvirtinančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų geležinkelio įmonėms (vežėjams), pareiškėjams ir šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, norinčioms naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, įvykdymą, sąrašą, šių paraiškų nagrinėjimo procedūras, išsamiai aprašydamas šiame straipsnyje nustatytą paskutinės minutės paraiškų ir pavėluotų paraiškų nagrinėjimo tvarką, parengia ir Tinklo nuostatuose nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas.

 

25 straipsnis. 296 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 296 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

296 straipsnis. Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimas, atsisakymas juos skirti, skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaikinimas

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas sprendimą skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ar atsisakyti juos skirti priima likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės minutės paraiškos gavimo dienos, priima sprendimą skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką arba atsisakyti juos skirti.

2. Sprendimą atsisakyti skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas priima, jeigu:

1) geležinkelio įmonė (vežėjas) nepateikia viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui dokumentų, pagrindžiančių, kad bus laikomasi šio Kodekso 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų;

2) paaiškėja, kad dėl šio Kodekso 29 straipsnio 7 dalyje nurodytos sąlygos naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis negali būti sudaryta arba kad atlikus pareiškėjo, kuris pateikė paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalis jis buvo pripažintas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų;

3) prašomų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų nėra ir pareiškėjas nesutinka, kad jam būtų skirti kiti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo siūlomi traukinių išvykimo laikai ir (ar) alternatyvūs maršrutai;

4) prašomi viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai taikant prioriteto taisykles buvo skirti kitam pareiškėjui;

5) esami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai neatitinka paraiškoje skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus nurodytų charakteristikų;

6) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas yra nustatęs, kad pareiškėjas yra pažeidęs šio Kodekso 29 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šiuos pajėgumus parduoti;

7) šio Kodekso 291 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka negaunama kitų valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojų, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančių įmonių ar pajėgumus skiriančių įstaigų patvirtinimo dėl galimybės kirsti atitinkamos valstybės sieną;

8) pareiškėjas šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje ir 295 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka nenurodo jo interesais veiksiančios geležinkelio įmonės (vežėjo);

9) šio Kodekso 292 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas neturi kitų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų;

10) šio Kodekso 292 straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju negaunama pareiškėjo sutikimo dėl galutiniame tarnybinio traukinių tvarkaraščio projekte numatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo;

11) šio Kodekso 29 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju su pareiškėju, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), nesudaroma sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

3. Sprendimas atsisakyti skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pagal paskutinės minutės paraišką priimamas šio straipsnio 2 dalies 1–3 ir 5–8 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jeigu:

1) pareiškėjo prašomi skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, vadovaujantis šio Kodekso 295 straipsnio 8 dalimi, buvo skirti kitam pareiškėjui;

2) esami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai neatitinka pareiškėjo pateiktoje paskutinės minutės paraiškoje nurodytų charakteristikų;

3) šio Kodekso 29 straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju su pareiškėju, kuris nėra geležinkelio įmonė (vežėjas), nesudaroma sutartis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

4. Sprendimas atsisakyti skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pagal pavėluotas paraiškas priimamas šio straipsnio 2 dalies 1–3 ir 5–9 punktuose nurodytais atvejais, taip pat jeigu:

1) pareiškėjo prašomi skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, vadovaujantis šio Kodekso 295 straipsnio 11 dalimi, buvo skirti kitam pareiškėjui;

2) likusių laisvų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų nėra ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka pareiškėjas, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, nesutinka su jam siūlomu skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimu.

5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas priima sprendimą panaikinti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, jeigu:

1) paaiškėja, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), pareiškėjo interesais veikianti geležinkelio įmonė (vežėjas) nesilaiko šio Kodekso 28 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų; šiuo atveju panaikinami visi pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai;

2) paaiškėja, kad dėl šio Kodekso 29 straipsnio 7 dalyje nurodytos sąlygos naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sutartis negali būti sudaryta arba kad atlikus pareiškėjo, kuris pateikė paraišką skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, atitikties nacionalinio saugumo interesams patikrą pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 ir (ar) 3 dalis jis buvo pripažintas neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų; šiuo atveju panaikinami visi pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai;

3) viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas nustato, kad pareiškėjas yra pažeidęs šio Kodekso 29 straipsnio 2 dalyje nustatytą draudimą paskirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus perduoti kitai įmonei ar kitai vežimo geležinkelių transportu paslaugai teikti arba šiuos pajėgumus parduoti; šiuo atveju panaikinami visi pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai;

4) pažeidžiama užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą mokėjimo tvarka – viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui įspėjus pareiškėją ir nustačius jam papildomą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą, per kurį reikia sumokėti užmokestį už minimalųjį prieigos paketą sudarančios traukinių eismo įmokos dalį, per šiame punkte nurodytą terminą įmokos dalis nesumokama; šiuo atveju pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, už kuriuos nebuvo sumokėta apskaičiuota traukinių eismo įmokos dalis, panaikinami;

5) perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje pareiškėjas antrą kalendorinį mėnesį iš eilės naudoja mažiau viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, negu viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo Tinklo nuostatuose nurodyta viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo ribinė norma (toliau – ribinė norma), nebent tais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais buvo nesinaudojama ne dėl ekonominių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti; tokiu atveju pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kuriuos perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje antrą kalendorinį mėnesį iš eilės pareiškėjas panaudoja mažiau negu ribinė norma, panaikinami dviejų kalendorinių mėnesių laikotarpiui, šį laikotarpį skaičiuojant nuo nesinaudojimo viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais įvertinimo Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka, arba likusiam laikotarpiui, jeigu pareiškėjo naudojimasis viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais buvo įvertintas likus mažiau kaip dviem kalendoriniams mėnesiams iki atitinkamo tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo pabaigos;

6) perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje pareiškėjui šios dalies 5 punkte numatytu pagrindu vieną kartą buvo panaikinti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai ir pareiškėjas dar vieną mėnesį panaudojo mažiau viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, negu nustatyta ribinė norma, nebent tais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais buvo nesinaudojama ne dėl ekonominių priežasčių, kurių pareiškėjas negalėjo kontroliuoti; šiuo atveju pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kurie šios dalies 5 punkte numatytu pagrindu buvo panaikinti dviem kalendoriniams mėnesiams, panaikinami visam likusiam tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiui;

7) neįmanoma naudotis pareiškėjui skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais dėl nenumatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimų, kurių neįmanoma pašalinti iki skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) šio Kodekso 299 straipsnio 7 dalyje nustatytą atvejį; šiuo atveju pareiškėjui panaikinami viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kuriais nebus įmanoma naudotis dėl nenumatytų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų apribojimų;

8) pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai yra reikalingi kariniams kroviniams ir negabaritiniams kroviniams, kurių vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, vežti ir tokių krovinių vežimo galimybė nebuvo įvertinta skiriant viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus; šiuo atveju pareiškėjo, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai yra panaikinami, patirti nuostoliai kompensuojami Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, priėmęs sprendimą panaikinti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, informaciją apie dėl šių pajėgumų panaikinimo likusius laisvus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus savo interneto svetainėje skelbia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

7. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas apie priimtą sprendimą skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, atsisakyti juos skirti arba panaikinti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pareiškėją raštu informuoja kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.“

 

26 straipsnis. 297 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 297 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, likus ne mažiau kaip 11 mėnesių iki tarnybinio traukinių tvarkaraščio įsigaliojimo dienos, bendradarbiaudamas su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais ar viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiriančiomis įstaigomis, Reglamento (ES) Nr. 913/2010 nustatyta tvarka nustato preliminarias tarptautines traukinio linijas, o prireikus sudaryti geresnes sąlygas vežti krovinius geležinkelių transportu, gali siūlyti nustatyti tarptautines traukinio linijas, kurių pareiškėjai gali prašyti pateikdami paraiškas šio Kodekso 291 straipsnyje ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka. Tokias siūlomas nustatyti tarptautines traukinio linijas pareiškėjams suteikia atitinkamos Europos Sąjungos valstybės narės geležinkelių infrastruktūros valdytojas ar viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skirianti įstaiga.“

 

27 straipsnis. 298 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 298 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

298 straipsnis. Naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra, įvykus nenumatytiems atvejams, apribojimai

1. Jeigu dėl geležinkelių transporto katastrofos, geležinkelių transporto eismo įvykio, geležinkelių transporto rikto, viešosios geležinkelių infrastruktūros, geležinkelių riedmenų techninių gedimų, atsiradusių juos naudojant geležinkelių infrastruktūroje ar geležinkelių paslaugų įrenginiuose, fizinių asmenų, kuriems draudžiama būti pavojingojoje geležinkelio zonoje, daiktų buvimo geležinkelio kelyje sutrinka geležinkelių transporto eismas, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas privalo imtis visų būtinų priemonių įprastai padėčiai atkurti. Šiuo tikslu jis iš anksto parengia nenumatytų atvejų planą, kuriame turi būti nurodyti asmenys (įskaitant geležinkelio įmones (vežėjus), valstybės institucijas ir įstaigas), kurie turi būti informuoti apie geležinkelių transporto eismą, sutrikusį dėl šioje dalyje nurodytų priežasčių.

2. Jeigu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių laikinai negalima naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali neperspėjęs apriboti galimybę naudotis skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais tokiam laikui, kurio reikia geležinkelių transporto eismui atkurti. Tokiu atveju viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas informuoja geležinkelio įmones (vežėjus), kurios gali netekti galimybės pasinaudoti joms skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais (arba ta galimybė gali būti apribota).

3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas gali, jeigu tai būtina, pareikalauti, kad geležinkelio įmonės (vežėjai) suteiktų jam išteklius (personalą, finansines lėšas ir (ar) įrenginius), būtinus įprastam geležinkelių transporto eismui kuo greičiau atkurti. Geležinkelio įmonės (vežėjo) išlaidas, patirtas suteikiant tokius išteklius, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas atlygina per 2 mėnesius nuo geležinkelio įmonės (vežėjo) sąskaitos faktūros gavimo dienos.

4. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dienos, kurią sužinojo, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) negalės naudotis skirtais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumais dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių ar neplaninių viešosios geležinkelių infrastruktūros remonto darbų, apie tai praneša geležinkelio įmonei (vežėjui) ir, jeigu yra galimybių, pasiūlo laisvus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus.

5. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi bendradarbiauti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais dėl įprasto geležinkelių transporto eismo tarptautinėse traukinio linijose atkūrimo, dalytis su kitų Europos Sąjungos valstybių narių geležinkelių infrastruktūros valdytojais informacija apie sutrikusį geležinkelių transporto eismą, jeigu geležinkelių transporto eismo sutrikimas gali daryti kokią nors įtaką jų valdomam geležinkelių tinklui.“

 

28 straipsnis. Kodekso papildymas 299 straipsniu

Papildyti Kodeksą 299 straipsniu:

299 straipsnis. Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimas

1. Pareiškėjas, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, gali likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki kiekvienos Tinklo nuostatuose nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui raštu pateikti prašymą pakeisti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas Tinklo nuostatuose nurodo prašymo pakeisti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pateikimo sąlygas.

2. Pareiškėjas, kuriam skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, gali likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių pajėgumų panaudojimo dienos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui raštu pateikti prašymą panaudoti šiuos viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus kariniams ar negabaritiniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius.

3. Pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai negali būti keičiami, jeigu jie buvo skirti perpildyta infrastruktūra paskelbtos viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, išskyrus atvejus, kai ketinama vežti karinius ar negabaritinius krovinius.

4. Jeigu yra laisvų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi teisę siūlyti pakeisti pareiškėjui skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus šiais atvejais:

1) pareiškėjui skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai yra reikalingi viešosios geležinkelių infrastruktūros statybos, remonto ir (ar) techninės priežiūros darbams, kuriuos vėluojama atlikti, o tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje numatytas ir (ar) susisiekimo ministro nustatyta tvarka paskelbtas šių darbų atlikimo terminas yra pasibaigęs;

2) pareiškėjui skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų neįmanoma panaudoti atitinkamiems kaimyninių valstybių geležinkelių infrastruktūros valdytojams, geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas vykdančioms įmonėms ar pajėgumus skiriančioms įstaigoms pakeitus suderintą Lietuvos ir atitinkamos kaimyninės valstybės sienos kirtimo laiką;

3) geležinkelių transporto eismas sutriko dėl šio Kodekso 298 straipsnyje nurodytų priežasčių.

5. Paaiškėjus šio straipsnio 4 dalyje nurodytoms aplinkybėms, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas inicijuoja skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimą ir raštu siūlo pareiškėjui, kuriam yra skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai, kitus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, taip pat nustato terminą, per kurį pareiškėjas turi informuoti apie savo sutikimą ar nesutikimą su pateiktu pasiūlymu.

6. Jeigu pareiškėjas sutinka su šio straipsnio 5 dalyje nurodytu pasiūlymu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo sutikimo gavimo dienos pakeičia pareiškėjui skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir apie tai informuoja pareiškėją.

7. Jeigu pareiškėjas nesutinka su šio straipsnio 5 dalyje nurodytu pasiūlymu, pateiktu paaiškėjus šio straipsnio 4 dalyje nurodytoms aplinkybėms, ar neatsako per viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatytą terminą, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo nesutikimo gavimo dienos ar viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyto termino pabaigos priima sprendimą panaikinti pareiškėjui skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir apie šį sprendimą raštu informuoja pareiškėją.

8. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti prašymai nagrinėjami ir sprendimai dėl skirtų pajėgumų pakeitimo priimami likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kiekvienos Tinklo nuostatuose nurodytos galiojančio tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos, o šio straipsnio 2 dalyje nurodyti prašymai nagrinėjami ir sprendimai dėl skirtų pajėgumų pakeitimo priimami ne vėliau kaip iki pirmos skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo dienos viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo parengta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka.

9. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, pakeitęs pareiškėjui skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, pakeičia galiojantį tarnybinį traukinių tvarkaraštį ir šis pakeitimas įsigalioja kitą dieną po tarnybinio traukinių tvarkaraščio pakeitimo dienos.

10. Jeigu nagrinėjant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus paaiškėja, kad nereikia keisti pareiškėjui skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo išvada dėl tokio prašymo išnagrinėjimo parengiama ir pateikiama pareiškėjui viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo nustatyta ir Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka.

11. Jeigu nagrinėjant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus prašymus paaiškėja, kad reikia keisti kitam pareiškėjui skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus ir šis pareiškėjas Tinklo nuostatuose nurodyta tvarka nesutinka su šiuo pakeitimu, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas priima sprendimą netenkinti nagrinėjamo prašymo, išskyrus atvejus, kai:

1) prašoma skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus panaudoti kariniams kroviniams vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius;

2) prašoma skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus panaudoti negabaritiniams kroviniams, kurių vežimas yra būtinas ypatingos valstybinės svarbos projektams įgyvendinti, vežti, jeigu skiriant šiuos pajėgumus nebuvo įvertinta galimybė vežti tokius krovinius.

12. Šiame straipsnyje nustatytais atvejais priėmus sprendimą pakeisti skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas informaciją apie dėl šio pakeitimo likusius laisvus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus savo interneto svetainėje skelbia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų pakeitimo dienos.“

 

29 straipsnis. Kodekso papildymas 2910 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2910 straipsniu:

2910 straipsnis. Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimas ir apskaita

1. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas vertina skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimą ir prireikus taiko šio Kodekso 252 ir 296 straipsniuose nurodytas priemones.

2. Jeigu pareiškėjas perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje skirtus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus panaudoja ne pagal prioriteto taisyklėje, pagal kurią buvo skirti šie pajėgumai, nurodytus kriterijus arba šio Kodekso 299 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju pakeistus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus panaudoja kitais, negu nurodyti šio Kodekso 299 straipsnio 2 dalyje, tikslais, laikoma, kad skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai yra nepanaudoti. Kitais šioje dalyje nenurodytais atvejais viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimas perpildytoje infrastruktūros dalyje vertinamas pagal šio straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus ir tvarką.

3. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi kaupti duomenis apie ankstesniais tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiais skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo rodiklius.

4. Skirtų viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų panaudojimo vertinimo ir apskaitos tvarką, įskaitant kriterijus, kuriais remiantis yra nustatoma, kad skirti šie pajėgumai, taip pat ir skirti perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje, ar jų dalis laikomi nepanaudotais, parengia ir Tinklo nuostatuose nurodo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas.“

 

30 straipsnis. 301 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 301 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) keleivių geležinkelio stotys, stotelės, jų pastatai ir kiti įrenginiai, išskyrus keleivių geležinkelio stotyse ir stotelėse esančius peronus, kelionių informacijos skelbimo ir bilietų įsigijimo paslaugai teikti tinkamos vietos;“.

2. Pakeisti 301 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) krovos terminalai;“.

 

31 straipsnis. 302 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 302 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

302 straipsnis. Prieiga prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų, geležinkelių paslaugų įrenginių valdymas ir naudojimas

1. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriai geležinkelio įmonėms (vežėjams), šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, manevravimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pareiškėjams pagal naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais sutartį suteikia nediskriminacinę prieigą prie šio Kodekso 301 straipsnio 1–9 punktuose nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių, kuriuose teikiamos su geležinkelių transportu susijusios pagrindinės paslaugos, taip pat prieigą prie geležinkelio kelių ir pagal paslaugų teikimo sutartį – prieigą prie šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų.

2. Geležinkelių infrastruktūros valdytojas geležinkelio įmonėms (vežėjams), šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms, manevravimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pareiškėjams suteikia prieigą prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais. Jeigu geležinkelių infrastruktūros valdytojas už šią prieigą nustato užmokestį, šiam užmokesčiui taikomas šio Kodekso 304 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas.

3. Šio Kodekso 301 straipsnio 1–4, 7 ir 9 punktuose nurodytus geležinkelių paslaugų įrenginius valdantis geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius, kurio kontroliuojantysis subjektas apibrėžtas Reglamento (ES) 2017/2177 3 straipsnio 7 punkte, priimdamas sprendimus turi būti nepriklausomas nuo kontroliuojančiojo subjekto, tai yra kontroliuojantysis subjektas negali daryti įtakos geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus priimamiems sprendimams.

4. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriaus organizacinio ir sprendimų priėmimo nepriklausomumo užtikrinimas nereiškia, kad turi būti įsteigtas atskiras juridinis asmuo ir kad šį reikalavimą galima įvykdyti atitinkamai organizuojant skirtingus to paties juridinio asmens padalinius. Šiuo atveju juridinio asmens padalinys (padaliniai), vykdantis (vykdantys) juridinio asmens veiklą ir užimantis (užimantys) dominuojančią padėtį Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkoje, turi būti nepriklausomas (nepriklausomi) nuo juridinio asmens padalinio (padalinių), valdančio (valdančių) šio Kodekso 301 straipsnio 1–4, 7 ir 9 punktuose nurodytus geležinkelių paslaugų įrenginius.

5. Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai perduodami viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį, kurią su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju sudaro Susisiekimo ministerija. Šioje dalyje nurodyta turto patikėjimo sutartis galioja, kol akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigtai dukterinei bendrovei yra pavesta vykdyti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijas.

6. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius privalo atskirai tvarkyti jo valdomų šio Kodekso 301 straipsnio 1–9 punktuose nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių apskaitą, sudaryti atskiras pelno (nuostolių) ataskaitas ir balansus. Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas parengia ir tvarko patikėjimo teise valdomų Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių sąrašą, taip pat atskirai nurodo šių įrenginių infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo išlaidas.

7. Kai geležinkelių paslaugų įrenginius valdo geležinkelių infrastruktūros valdytojas arba geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių tiesiogiai ar netiesiogiai valdo šio Kodekso 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas ir yra įvykdyti šio Kodekso 242 straipsnyje nurodyti reikalavimai, laikoma, kad įvykdyti ir šio straipsnio 3 ir 6 dalyse nurodyti reikalavimai.  

8. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius geležinkelio įmonių (vežėjų), šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių, manevravimo paslaugas teikiančių įmonių ir pareiškėjų prašymus dėl prieigos prie šio Kodekso 301 straipsnio 1–9 punktuose nurodytų geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių paslaugų nagrinėja Reglamente (ES) 2017/2177 nustatyta tvarka. Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius neprivalo investuoti į išteklius arba geležinkelių paslaugų įrenginius tik dėl to, kad būtų patenkinti visi geležinkelio įmonių (vežėjų), šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytų įmonių, manevravimo paslaugas teikiančių įmonių ir pareiškėjų prašymai.

9. Kai šio Kodekso 301 straipsnio 1–9 punktuose nurodyti geležinkelių paslaugų įrenginiai ar jų dalis nenaudojami dvejus metus iš eilės arba ilgiau ir geležinkelio įmonė (vežėjas), šio Kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodyta įmonė, manevravimo paslaugas teikianti įmonė ar pareiškėjas pateikia prašymą dėl prieigos prie šių įrenginių ar jų dalies, geležinkelių paslaugų įrenginių savininkas Reglamente (ES) 2017/2177 nustatytais atvejais ir tvarka paskelbia, kad šiais geležinkelių paslaugų įrenginiais ar jų dalimi galima naudotis išperkamosios nuomos ar nuomos sąlygomis. Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantys geležinkelių paslaugų įrenginiai išnuomojami Vyriausybės nustatyta tvarka. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl išperkamosios nuomos netaikomi Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausantiems geležinkelių paslaugų įrenginiams.

10. Vyriausybės nustatyta tvarka priimant sprendimus dėl nereikalingais arba netinkamais (negalimais) naudoti pripažintų Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių perdavimo ar juos nurašant, nuomojant Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius ir jų užimamą valstybinę žemę, mutatis mutandis taikomos šio Kodekso 23 straipsnio 5–10 dalių ir 231 straipsnio 2–8 dalių nuostatos.

11. Sukurtus naujus ar modernizuotus Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančius geležinkelių paslaugų įrenginius inventorizuoja ir Nekilnojamojo turto registre registruoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas valstybės biudžeto lėšomis.“

 

32 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Keleivių ir bagažo vežimo sąlygos ir tvarka, taip pat geležinkelio įmonės (vežėjo), keleivio, bagažo siuntėjo (gavėjo) teisės, pareigos ir atsakomybė, geležinkelių transportu keliaujančių neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų apsauga ir pagalbos taisyklės nustatytos Reglamente (EB) Nr. 1371/2007, šiame Kodekse, Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir kituose teisės aktuose.“

 

33 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Pakeisti Kodekso priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos

geležinkelių transporto kodekso

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (Saugos geležinkeliuose direktyva) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/110/EB.

2. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70.

3. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų.

4. 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1316/2013.

5. 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2370.

6. 2015 m. liepos 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1100 dėl valstybių narių pareigų teikti geležinkelių rinkos stebėjimo ataskaitas.

7. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/797 dėl geležinkelių sistemos sąveikos Europos Sąjungoje.

8. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos.

9. 2016 m. balandžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/545 dėl procedūrų ir kriterijų, susijusių su pamatiniais susitarimais dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo.

10. 2017 m. lapkričio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2177 dėl galimybės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir su geležinkeliais susijusiomis paslaugomis.“

 

34 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1–4, 6–13, 18, 30 straipsniai įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

3. Šio įstatymo 14–17, 19–29, 31 straipsniai įsigalioja 2022 m. gruodžio 10 d. ir yra taikomi 2023–2024 m. ir vėlesniais tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiais.

4. 2022–2023 m. tarnybinio traukinių tvarkaraščio galiojimo laikotarpiu taikomos iki 2022 m. gruodžio 9 d. galiojusios Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25–252, 28–293, 295–298 ir 302 straipsnių nuostatos.

5. Šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstyto Geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatos yra taikomos apskaičiuojant ir mokant 2022 ir vėlesnių metų geležinkelio įmonių (vežėjų) įmokas.

6. Šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Geležinkelių transporto kodekso 101 straipsnio 7 dalies 13–17 punktų ir 8 dalies nuostatos netaikomos draudimo sutartims, sudarytoms iki 2022 m. gegužės 1 d.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo nuostatų, įsigaliosiančių 2022 m. sausio 1 d., įgyvendinamuosius teisės aktus, o iki 2022 m. gruodžio 9 d. – šio įstatymo nuostatų, įsigaliosiančių 2022 m. gruodžio 10 d., įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda