Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 583 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 20 d. Nr. 1115

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Pagalbos pinigai skiriami Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje ir 19 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.“

2.2. Pripažinti netekusiu galios 25 punktą.

2.3. Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Vaikus globojančiai šeimai ir budinčiam globotojui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) skiriamų pagalbos pinigų suma savivaldybės institucijos nustatyta tvarka diferencijuojama atsižvelgiant į vaikus globojančioje šeimoje globojamų (rūpinamų) ar prižiūrimų, budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje su globos centru įsipareigojamų vienu metu prižiūrėti vaikų skaičių ir amžių. Rekomenduojama pagalbos pinigų suma: už vieną vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, − nuo 3 bazinių socialinių išmokų (toliau − BSI) dydžio per mėnesį, už du vaikus – nuo 5 BSI dydžio per mėnesį, už tris ir daugiau vaikų – nuo 8 BSI dydžio per mėnesį. Už kiekvieną prižiūrimą ar globojamą (rūpinamą) vaiką iki 3 metų pagalbos pinigų sumą rekomenduojama didinti papildomai 1 BSI dydžiu per mėnesį.“

3. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis