LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 4-724 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „Smulkiojo ir Vidutinio verslo Konkurencingumo skatinimas“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 3 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 6 d. Nr. 4-150

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. sausio 22 d. raštus Nr. (24.78E-07)-6K-2000430 „Dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų“ ir Nr. (24.78E-07)-6K-2000431 „Dėl netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų“:

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 4-724 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ (toliau – Aprašas):

1.1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Kiekvieną MVĮ tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje turi atstovauti skirtingi atstovai, kurie negali būti projekto vykdytojo atstovais (jei tarptautinėje parodoje, mugėje ar verslo misijoje dalyvauja penkios MVĮ, tai turi vykti ne mažiau negu penki šių MVĮ atstovai, kurie turi būti MVĮ darbuotojais). Vienas darbuotojas tos pačios tarptautinės parodos, mugės ar verslo misijos metu negali atstovauti daugiau nei vienos MVĮ. Projekto vykdytojo atstovas gali vykti kaip kelionės organizatorius – lydintis asmuo.“

1.2. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

 

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

 

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos ir projekto vykdytojo, kaip tarptautinės parodos dalyvio (kai projekto vykdytojas dalyvauja tarptautinėje parodoje, kaip galutinis naudos gavėjas) registracijos mokesčiai. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei vykdančiojo personalo išmokos už papildomas poilsio dienas, apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 20 procentų tinkamų išlaidų;

5.2. dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos:

5.2.1. parodos ploto nuomos išlaidos, įrangos išlaidos, stendo, ekspozicijos nuomos išlaidos, transportavimo išlaidos, draudimo ir kitos susijusios išlaidos;

5.2.2. tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos, vietinių kelionių užsienio valstybėje išlaidos: visuomeniniam bei nuosavam transportui, įskaitant išlaidas iš arba į oro uostą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje, apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos) išlaidos, dienpinigių valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, išlaidos ir kitos išlaidos (draudimo, miesto (ekologinis) mokestis, automobilių saugojimo aikštelės, kelių, ryšio, interneto);

5.3. išvykstamųjų verslo misijų išlaidos:

5.3.1. konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos išlaidos, patalpų ir įrangos nuomos išlaidos;

5.3.2. išvykstamosios verslo misijos dalyvių kelionės į užsienio valstybę ir atgal išlaidos, vietinių kelionių užsienio valstybėje išlaidos: visuomeniniam bei nuosavam transportui, įskaitant išlaidas iš arba į oro uostą Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje, apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos), dienpinigių valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos ir kitos išlaidos (draudimo, miesto (ekologinis) mokestis, automobilių saugojimo aikštelės, kelių, ryšio, interneto);

5.4. atvykstamųjų verslo misijų išlaidos: konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos, patalpų ir įrangos nuomos, atvykstamosios verslo misijos dalyvių (potencialių užsienio partnerių) kelionės ir apgyvendinimo valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pagal fiksuotąją normą, vadovaujantis Projekto taisyklių 10 priedu.“

 

 

1.3. Papildau 431 punktu:

431. Išvykstamųjų verslo misijų konsultavimo ir partnerių užsienyje paieškos bei patalpų ir įrangos nuomos išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.3.1 papunktyje, ir atvykstamųjų verslo misijų išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.4 papunktyje, apmokamos (kompensuojamos) pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).“

1.4. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius:

44.1. dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.2.1 papunktyje, apmokamos taikant grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita Nr. FĮ-008, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//dalyvavimo-tarptautinese-parodose-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-vp2-2-1-um-04-k-priemoneje-naujos-galimybes-tyrimo-ataskaita;

44.2. tarptautinės parodos, mugės dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių užsienio valstybėje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, mugė, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.2.2 papunktyje, apmokamos taikant mokslinių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita;

44.3. išvykstamosios verslo misijos dalyvių kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių užsienio valstybėje, kurioje vyksta verslo misija, išlaidos, nurodytos Aprašo lentelės 5.3.2 papunktyje, apmokamos taikant mokslinių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius, nustatytus vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita.

1.5. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 44 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

45.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

45.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei nurodyti Aprašo 44 punkte;

45.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje;

45.4. projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo sąlygos buvo nustatyti netinkamai (tais atvejais, kai dydis turėjo būti mažesnis arba kitaip taikomas), patikslintas fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo sąlygos taikomos projekto veiksmų, vykdomų nuo fiksuotojo įkainio dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedą.

1.7. Pakeičiu 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Projekto išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai (naudojama tikrinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 (toliau – Aprašas) 44 punkto nuostatoms).

 

Eil.

Nr.

Tarptautinės parodos, mugės, verslo misijos pavadinimas, data ir valstybė, kurioje vyks tarptautinė paroda, mugė, verslo misija

 

Tarptautinėje parodoje, mugėje, verslo misijoje dalyvaujantys galutiniai naudos gavėjai

Galutinių naudos gavėjų skaičius

Grupinio dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotasis įkainis (vienam tarptautinės parodos, mugės, dalyviui) (eurais)

Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotasis įkainis (taikomas tik tarptautinės parodos, mugės ar išvykstamo-sios verslo misijos dalyviui)

Tinkamų išlaidų suma (eurais)“

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

2. N u s t a t a u, kad Aprašo 431 punkte nustatyta verslo misijų išlaidų apmokėjimo tvarka ir Aprašo 44 punkte nurodyti dalyvavimo tarptautinėse parodose, mugėse bei išvykstamųjų verslo misijų dalyvių kelionių fiksuotieji įkainiai taikomi tarptautinėms parodoms, mugėms ir verslo misijoms, kurių pradžios data yra vėlesnė nei šio įsakymo įsigaliojimo data.

 

 

 

Energetikos ministras,

laikinai einantis ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                          Žygimantas Vaičiūnas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2020-02-21 raštu Nr. ((24.37E)-5K-2002280)-6K-2001105