LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 426, 449, 454, 455, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 4491 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. XIII-2445

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 426 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 426 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nepaklusimas uniformuoto aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, Lietuvos Respublikos muitinės (toliau šiame straipsnyje – muitinė) pareigūno, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų ar Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūno teisėtam, aiškiai išreikštam ir šio straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką atitinkančiam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

2. Pakeisti 426 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno, valstybinio miškų pareigūno, muitinės, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę išreiškiamas duodant signalą lazdele arba mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties, arba per garsiakalbį liepiant sustoti. Uniformuoto policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, muitinės pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę taip pat gali būti išreiškiamas įjungus specialiomis spalvomis nudažyto ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos arba muitinės ženklu pažymėto automobilio švieslentę su užrašu „STOP POLICIJA“ arba „STOP“. Neturintis tarnybinio ženklo muitinės pareigūnas bet kokiu atveju parodo transporto priemonės vairuotojui tarnybinį pažymėjimą. Tamsiuoju paros metu policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybų arba muitinės pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turi vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąsias liemenes, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų). Patrulis turi būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto kontrolės priežiūros tarnybų arba muitinės pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto priežiūros tarnybos skiriamaisiais ženklais arba muitinės ženklu pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti transporto priemonę šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs patrulinės motorinės transporto priemonės mėlynos ir (arba) raudonos spalvos švyturėlius.“

 

2 straipsnis. 449 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 449 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

449 straipsnis. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio pažeidimas

1. Kasos aparato kvito ar pinigų priėmimo kvito su nurodyta keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu taksi paslaugos arba keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą paslaugos kaina neišdavimas keleiviui, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais, arba elektroninės sąskaitos faktūros neišdavimas, kai atsiskaitoma elektroninėmis mokėjimo priemonėmis,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

2. Keleivių vežimas lengvaisiais automobiliais taksi neturint taksometro, neįjungus taksometro, taksometrui neveikiant ar taksometrui neatitinkant nustatytų reikalavimų

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3. Nustatytų tarifų nesilaikymas vežant keleivius už atlygį lengvuoju automobiliu taksi

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

4. Keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu pagal užsakymą duomenų apie susitarimą nepateikimas nustatyta tvarka valstybinę kelių transporto kontrolę atliekančioms institucijoms

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

5. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 82 straipsnio pažeidimai, išskyrus šiame straipsnyje numatytuosius,

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų.

6. Šio straipsnio 1, 5 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

7. Šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 4491 straipsniu

Papildyti Kodeksą 4491 straipsniu:

4491 straipsnis. Keleivių vežimo organizatorių pareigų nevykdymas

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse nustatytų keleivių vežimo organizatorių pareigų nevykdymas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

 

4 straipsnis. 454 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 454 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

454 straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, kai tachografas neįrengtas, naudojant neveikiantį ar reikalavimų neatitinkantį tachografą, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vairuotojo kortelės netinkamas naudojimas ir klastojimas, kitų vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimas

1. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant reikalavimų neatitinkančius tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę arba pažeidžiant jų naudojimo tvarką

užtraukia baudą vairuotojams nuo keturiasdešimt iki šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto šešiasdešimt eurų.

2. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomo tachografo registracijos lapo naudojimas ilgiau kaip dvidešimt keturias valandas, valstybės, kurioje pradėjo ar baigė darbą, simbolio į vairuotojo kortelę neįrašymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto eurų.

3. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant neįrengtą, neveikiantį, per nustatytą laikotarpį nesuremontuotą ar reikalavimų neatitinkantį tachografą

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki devynių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

4. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų iš vairuotojo kortelės ar jų dalies už teisės aktuose nustatytą laikotarpį nepateikimas, neužpildytų ar ne pagal reikalavimus užpildytų tachografo registracijos lapų pateikimas ir (ar) privalomų ranka daryti įrašų ar vairuotojo kortelės nepateikimas, ir (ar) privalomų vairuotojo veiklos laikotarpių neįrašymas į vairuotojo kortelę ar vairavimas nenaudojant vairuotojo kortelės

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais naudojant tachografą, kurio viena iš funkcijų specialiai atjungta arba kuris pritaikytas vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti, arba naudojant įtakos tachografo veikimui turinčius prietaisus ar įrenginius

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio šešių šimtų septyniasdešimt eurų.

6. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių tachografo registracijos lapų, iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės perkeltų duomenų ir (ar) spausdintinių rodmenų klastojimas, vairavimas naudojant ne savo vairuotojo kortelę ar tachografo registracijos lapą, vairuotojo veiklos laikotarpiams patvirtinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), naudojamo blanko, kuris neatitinka realios vairuotojo veiklos ar yra neteisingai užpildytas, pateikimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo šešių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio trijų šimtų aštuoniasdešimt eurų.

7. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) nustatytų kitų, negu nurodyta šiame straipsnyje ir 451, 452, 453 straipsniuose, vairavimo ir poilsio režimo reikalavimų pažeidimai

užtraukia baudą vairuotojams nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.“

 

5 straipsnis. 455 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 455 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

455 straipsnis. Keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės, nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba vairavimo ir poilsio režimo nesilaikymas įmonėje

1. Nuo penkių iki dešimt procentų keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais vežančių kelių transporto priemonių ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas nuo penkių iki dešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų.“

2. Daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas daugiau kaip dešimt, bet ne daugiau kaip dvidešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

3. Daugiau kaip dvidešimt procentų kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš patikrintų vairuotojo darbo dienų), nesaugojimas nustatytą laiką įmonėje arba iš tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vairuotojo kortelės (iš įmonėje patikrintų vairuotojo darbo dienų), nustatytas daugiau kaip dvidešimt procentų vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

6 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63) Lietuvos transporto saugos administracijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 256, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 3701, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 straipsniuose, 401 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dalyse, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 413 straipsniuose, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 434 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 4491, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, 463, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66) Valstybinės mokesčių inspekcijos – dėl šio kodekso 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 449, 4491, 450, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82) savivaldybių administracijų – dėl šio kodekso 45, 46, 48, 78, 114 straipsniuose, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 179, 180, 223, 224 straipsniuose, 225 straipsnio 1 dalyje, 281, 290, 291, 292, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 332 straipsniuose, 333 straipsnio 7 dalyje, 335, 336, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 359, 360, 365, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse, 371, 414 straipsniuose, 417 straipsnio 2 dalyje, 418, 419 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnyje, 434 straipsnio 2 dalyje, 439, 446, 447 straipsniuose, 448, 449, 4491, 457, 459, 484, 4841, 485, 488, 491, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 507, 516, 518, 519, 526, 529, 530, 546, 549 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 83 punktą ir jį išdėstyti taip:

83) savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ar įmonių – dėl šio kodekso 224, 319 straipsniuose, 434 straipsnio 2 dalyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 439, 446, 448, 449, 4491, 457, 505 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda