LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2013 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-133 „DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-677

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Šis Aprašas netaikomas ES valstybių narių piliečiams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise. Šis Aprašas taip pat netaikomas įmonių dalyviams, vadovams, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo nariams, dalyviams, turintiems teisę įmonės vardu sudaryti sandorius, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kurių atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje.“

1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

„10. Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai leidimas dirbti (jo dublikatas) išduodamas užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką pagal tarptautinius susitarimus dėl jaunimo mainų.“

1.3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, išskyrus šio Aprašo 15, 16 punktuose nurodytus atvejus, privalo teritorinėje darbo biržoje registruoti laisvą darbo vietą, kurios skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 1 mėnuo arba negali būti trumpesnė kaip 7 kalendorinės dienos nuo jos registracijos teritorinėje darbo biržoje dienos, jei užsieniečio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, patvirtintą Lietuvos darbo biržos direktoriaus. Darbdavys dokumentus dėl užsieniečio įdarbinimo gali teikti teritorinei darbo biržai per 1 mėnesį pasibaigus skelbimo galiojimui.“

1.4. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, kuris nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, išskyrus šio Aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytą užsienietį, prieš 1 mėnesį teritorinei darbo biržai pateikia informaciją apie prognozuojamą užsieniečių įdarbinimo poreikį. Šis reikalavimas netaikomas darbdaviui, kuris per artimiausius 6 mėnesius planuoja įdarbinti ne daugiau kaip 5 tos pačios profesinės kvalifikacijos užsieniečius arba jei užsieniečio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, pagal ekonominės veiklos rūšis, patvirtintą Lietuvos darbo biržos direktoriaus.“

1.5. Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio, kuris ne mažiau kaip pusę metų vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą siunčiančioje valstybėje, registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro kopiją;“.

1.6. Pakeičiu 15.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.6. užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažymą, patvirtinančią, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius yra apdraustas socialiniu draudimu siunčiančioje įmonėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia pažymos apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama siunčiančios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius yra draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčianti įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;“.

1.7. Pakeičiu 27.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.5. neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui;“.

2. Šio įsakymo 1.7 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                       Algimanta Pabedinskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2015-11-09 raštu Nr. 1D-8910