LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 23 d. įsakymo nr. įv-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. ĮV-951

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-670 „Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“, 1 ir 2 priedus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                       Šarūnas Birutis

 

Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų

1 priedas

                                                          

(Dokumentų perdavimo akto formos pavyzdys)

 

 

___________________________________

(bibliotekos pavadinimas)

 

TVIRTINU

__________________

(pareigų pavadinimas)

__________________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

 

DOKUMENTŲ PERDAVIMO AKTAS

 

__________ Nr. __________

        (data)

___________________

(sudarymo vieta)

 

                    ______________________________________________________________________

                                        (teisės akto ar kito dokumento data, pavadinimas, Nr.)                               

_________________________________________________________________________  

perdavė, o

                                                           (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

___________________________________________________________________________ 

priėmė į

                                        (vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas)

mainų fondą šiuos dokumentus:

 

Eil. Nr.

Dokumentų rūšys

Skaičius (fiz. vnt.)

1.

Knygos

 

2.

Žurnalai

 

3.

Laikraščių komplektai

 

4.

Specialieji dokumentai

 

5.

...........

 

6.

..........

 

Iš jų:

Lietuvių kalba

 

Užsienio kalbomis

 

 

                    Iš viso perduota _______________________________________________ fizinių

vienetų,

(skaitmenimis ir žodžiais)

kurių bendra vertė yra ..................... Eur ............... ct ( _____________________________).

                                                                               (suma žodžiais)

                    Šio akto priedas – Perduodamų dokumentų sąrašas.

 

Perdavė

___________________     _________________                                __________________

(pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

Priėmė

___________________     _________________                                __________________

(pareigų pavadinimas)                                   (parašas)                                                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų

2 priedas

 

 

(Dokumentų perdavimo akto forma)

 

______________________________________________

(dokumentus perduodančios bibliotekos pavadinimas)

 

______________________________________________

(dokumentus priimančios bibliotekos pavadinimas)

 

 

 

 

TVIRTINU

____________________________________

(dokumentus perduodančios bibliotekos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________________

(parašas)

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

TVIRTINU

______________________________

(dokumentus priimančios bibliotekos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________________________

(parašas)

______________________________

(vardas ir pavardė)

 

DOKUMENTŲ perdavimo AKTAS

 

______________ Nr. __________

 (data)

__________________________

(sudarymo vieta)

 

____________________________________________________________________________

(teisės akto ar kito dokumento data, pavadinimas, Nr.)

________________________________________________________________________________ 

perdavė,

                                                          (dokumentus perduodančios bibliotekos pavadinimas)

o _______________________________________________________________________________ priėmė į

(dokumentus priimančios bibliotekos pavadinimas)

 

mainų fondą šiuos dokumentus:

 

Eil. Nr.

Dokumentų rūšys

Skaičius (fiz. vnt.)

1.

Knygos

 

2.

Žurnalai

 

3.

Laikraščių komplektai

 

4.

Specialieji dokumentai

 

5.

...........

 

6.

..........

 

Iš jų:

Lietuvių kalba

 

Užsienio kalbomis

 

 


(Dokumentų perdavimo akto formos tęsinys)

 

Iš viso perduota _______________________________________________ fizinių vienetų,

(skaitmenimis ir žodžiais)

 

 kurių bendra vertė yra ..................... Eur ............... ct (___________________________________).

(suma žodžiais)

                    Šio akto priedas – Perduodamų dokumentų sąrašas.

 

Dokumentus perdavė

 

________________________________________                        __________________                  __________________________

(dokumentus perduodančios bibliotekos atsakingo                               (parašas)                                          (vardas ir pavardė)

darbuotojo pareigų pavadinimas)

(data)

 

Dokumentus priėmė

 

________________________________________                        __________________                  __________________________

(dokumentus priimančios bibliotekos atsakingo                                    (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

 darbuotojo pareigų pavadinimas)                                                    

(data)