LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL viešosios įstaigos lietuvos energetikos agentūros

naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugŲ tarifų patvirtinimo

 

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. 1-336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, įgyvendindamas Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 „Dėl Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 16 punktą ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2022 m. spalio 27 d. raštą Nr. SD-813 „Dėl naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų dydžio nustatymo“:

1. T v i r t i n u:

1.1. naftos produktų valstybės atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama suteikiant reikalavimo teises į viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) kaupiamas ir jos turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas naftos produktų valstybės atsargas, tarifą per mėnesį – 2,71 eurų/t (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM);

1.2. naftos produktų valstybės atsargų 1 tonos kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama Agentūrai įgyjant reikalavimo teises į kitų subjektų turimas atsargas, tarifą per mėnesį – iki 3,75 eurų/t (be PVM). Šis tarifas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į Agentūros įvykdyto naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo reikalavimo teisėmis paslaugų viešojo pirkimo konkurso rezultatus ir atsižvelgiant į Agentūros patiriamas naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų sąnaudas.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymą Nr. 1-289 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                               Dainius Kreivys