https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALAndžio 29 D. ĮSAKYMO nR. D1-231 „DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 3 d. Nr. D1-721

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3. P a v e d u Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA):“;

1.2. pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4. P a v e d u Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD):“;

1.3. pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar tinkamai ir laiku veiklos vykdytojai teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus 5 punkte. Apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.“;

1.4. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. N u s t a t a u, kad:

5.1. veiklos vykdytojai, valdantys ir (ar) naudojantys įrenginius, nurodytus Tvarkos aprašo 5.13 papunktyje, kuriems vadovaujantis Tvarkos aprašo 7-12 punktais yra išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kasmet iki gruodžio 31 d. privalo raštu pateikti informaciją AAA ir AAD apie bet kokius numatomus ir (ar) jau įvykusius įrenginio ir (ar) veiklos pokyčius, užpildant lentelę pagal Tvarkos aprašo 3 priedą. Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 8 punkte, apie jau įvykusius įrenginio ir (ar) veiklos pokyčius privalo informuoti AAA ir AAD per 10 darbo dienų nuo įvykusio įrenginio pokyčio, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 31 d., užpildant lentelę pagal Tvarkos aprašo 3 priedą;

5.2. Tvarkos aprašo 17 punktas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

5.3. Tvarkos aprašo 321 punktas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.“. 

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą:

2.1. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Nuo 2013 m. sausio 1 d. ir kiekvienais tolesniais kalendoriniais metais iki 2020 m. Komisijos sprendimu patvirtintiems Stacionariems įrenginiams sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, ir centrinio šildymo šilumos gamybos ar vėsinimo įrenginiams ir didelio naudingumo termofikacijos įrenginiams nemokamai suteikiama iki 100 % pagal Sprendimo Nr. 2011/278/ES reikalavimus apskaičiuoto ATL kiekio. Po 2013 m. kiekvienais metais bendras stacionariems įrenginiams sektoriuose arba jų pošakiuose, kuriems būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika, ir centrinio šildymo šilumos gamybos ar vėsinimo įrenginiams ir didelio naudingumo termofikacijos įrenginiams tokiai šilumos gamybai suteikiamų ATL kiekis koreguojamas taikant 1,74 % linijinį koeficientą.“;

2.2. papildau 171 papunkčiu:

171. Nemokamai suteiktų ATL kiekis nuo 2021 m. sausio 1 d. koreguojamas taikant 2,2 % linijinį koeficientą, išskyrus visus metus, kuriais nemokamai suteiktų ATL kiekis koreguojamas vienoda tvarka, atsižvelgiant į tai, kad bendras Europos Sąjungoje suteiktų nemokamų ATL kiekis viršija aukcionuose parduodamų ATL kiekį.“; 

2.3. papildau 172 papunkčiu:

172. Laikoma, kad sektoriuose ir jų pošakiuose esama anglies dioksido nutekėjimo rizikos, jei jų prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą, kuris apibrėžiamas kaip bendros eksporto į trečiąsias šalis vertės ir importo iš tų šalių vertės santykis su bendra Europos ekonominės erdvės rinkos apimtimi (metinė apyvarta ir bendra importo iš trečiųjų šalių vertė), padauginus iš jų teršalų išmetimo intensyvumo, išreikšto CO2 kg, padalytais iš jų bendrosios pridėtinės vertės (eurais), gaunamas rezultatas viršija 0,2. Tokiems sektoriams ir jų pošakiams laikotarpiui iki 2030 m. nemokamai paskirstoma 100 % ATL kiekio, taikant linijinį mažinimo koeficientą. “;

2.4. pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Veiklos vykdytojai, išskyrus elektros energijos gamintojus, nurodyti Tvarkos aprašo 21  punkte ir norintys gauti nemokamus ATL iš Bendrijos rezervo įrenginiams, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai užpildytą elektroninę paraiškos nemokamiems ATL gauti pereinamajam laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. formą (toliau – Paraiška) ir nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitą, patvirtinančią pateiktų duomenų tikrumą, patikimumą ir tikslumą. Paraiškos elektroninė forma ir metodologiniai dokumentai pateikti Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/documentation_en.htm ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės rubrikoje „Klimato kaita“.“;

2.5. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Veiklos vykdytojui, kurio įrenginio veikla yra laikoma nutraukta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, ATL neišduodami, vadovaujantis Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 2–3 dalyse nustatyta tvarka. APVA, gavusi informaciją iš AAA apie veiklos vykdytojo pašalinimą iš ATL prekybos sistemos, per 3 darbo dienas internetinėje svetainėje www.apva.lt paskelbia informacija apie Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje nebedalyvaujantį (pašalintą) veiklos vykdytoją, jo įrenginio pavadinimą, įrenginio identifikacinį numerį, leidimo išmesti ŠESD galiojimo panaikinimo datą.“;

2.6. pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Europos Komisijai patvirtinus Tvarkos aprašo 26 ir 29 punktuose nurodytus duomenis, Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų informuoja APVA apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL kiekį. APVA, gavusi šią informaciją, skelbia ją savo interneto svetainėje (nurodomas įrenginio veiklos vykdytojas, įrenginio pavadinimas, įrenginio identifikacinis numeris, veiklos vykdytojui skirtas, sumažintas, panaikintas ATL skaičius už kalendorinius metus).“;

2.7. papildau 321 punktu:

321. Aplinkos ministerija prireikus pakoreguoja nemokamų ATL kiekį, suteiktą įrenginiams, kuriuose pagal vertinimą, grindžiamą dvejų metų slankiuoju vidurkiu, veikla padidėjo arba sumažėjo daugiau nei 15 %, palyginti su veikla, kurios duomenimis buvo remtasi nustatant atitinkamam laikotarpiui nemokamai suteiktų ATL kiekį pagal Tvarkos aprašo 21-24 punktų nuostatas, apie tai pranešdama Europos Komisijai. Europos Komisijai priėmus sprendimą dėl nemokamo ATL kiekio koregavimo, papildomas ATL kiekis suteikiamas iš Bendrijos rezervo, o sumažintas ATL kiekis perkeliamas į Bendrijos rezervą.“;

2.8. papildau 322 punktu:

322. Veiklos vykdytojui nutraukus elektros energijos gamybos įrenginio eksploatavimą dėl atsiradusiu papildomų nacionalinių priemonių, Aplinkos ministerija gali siūlyti Europos Komisijai panaikinti ATL kiekį, atitinkantį įrenginio per penkerius metus iki eksploatavimo nutraukimo išmestą vidutinį patikrintą ŠESD kiekį, iš bendro aukcione parduodamo ATL kiekio. Apie numatomą panaikinti ATL kiekį Aplinkos ministerija informuoja Europos Komisiją per 20 darbo dienų nuo įrenginio eksploatavimo nutraukimo pranešimo gavimo dienos.“;

2.9. pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Visi ATL, kurie nėra nemokamai suteikti pagal Tvarkos aprašą ir kurie nėra perkelti į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą pagal 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB (OL 2015 L 264, p. 1), arba nėra panaikinti, jeigu to prašo jų turėtojas,  yra parduodami aukcionuose.“;

2.10. pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Nuo 2013 m. veiklos vykdytojui išduoti ATL galioja neribotą laiką. Nuo 2021 m. sausio 1 d. išduotuose ATL nurodoma, kuriuo dešimties metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo 2021 m. sausio 1 d., jie buvo išduoti, ir jie galioja nuo pirmųjų to laikotarpio metų.“;

2.11. pakeičiu 1 priedo 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Kitų ŠESD išmetimo stebėsenai ir vertinimui atlikti vadovaujamasi 2012 m birželio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL 2012 L 181, p. 30) nuostatomis arba naudojami standartiniai arba priimti metodai, kuriuos, bendradarbiaudama su visais atitinkamais suinteresuotais subjektais,  parengė ir priėmė Europos Komisija.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Mažeika