TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

 

DĖL Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

2021 m. liepos 23 d. Nr. 13P-98-(7.1.2)

 

Vilnius

 

Teisėjų taryba, vadovaudamasi 2021 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo Nr. X‑1771 4 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymu Nr. XIV-509, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, n u t a r i a:

1. Patvirtinti Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu patvirtinto Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo nuostatos taikytinos apmokant bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams už padidėjusį darbo krūvį, susidariusį nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotoja,

atliekanti pirmininko funkcijas                                                                     Egidija Tamošiūnienė

 

 

 

Sekretorius                                                                                                    Ramūnas Gadliauskas      

 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2021 m liepos 23 d.

nutarimu Nr. 13P- 98-(7.1.2)

 

 

PRIEMOKŲ UŽ PADIDĖJUSĮ DARBO KRŪVĮ SKYRIMO IR MOKĖJIMO BENDROSIOS KOMPETENCIJOS IR SPECIALIZUOTŲ TEISMŲ TEISĖJAMS TVARKOS aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato apmokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams padidėjusį darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas dėl iš anksto nenumatytų priežasčių žymiai padaugėjus gaunamų nagrinėti tam tikros kategorijos bylų per mėnesį, tvarką.

2.  Šis Aprašas nėra taikomas kitiems apmokėjimo padidėjusį darbo krūvį nei nurodyta Aprašo 1 punkte atvejams reguliuoti.

3.  Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Tam tikros kategorijos bylos – bylų grupė, apibrėžiama pagal Teisėjų tarybos patvirtintus baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų kategorijų klasifikatorius arba kitais požymiais apibrėžiama bylų ar ikiteisminio tyrimo dokumentų, nagrinėjamų specialaus įstatymo pagrindu, grupė, jeigu klasifikatoriuose nėra išskirta atskira tokių bylų kategorija.

3.2. Iš anksto nenumatytos priežastys – socialinės, ekonominės, finansinės, politinės, teisinės ar kitos priežastys, lemiančios gaunamų nagrinėti bylų skaičiaus padidėjimą teismuose, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti.

3.3. Padidėjęs darbo krūvisdarbų masto bendrosios kompetencijos ar specializuotame teisme padidėjimas dėl iš anksto nenumatytų priežasčių žymiai padaugėjus gaunamų nagrinėti tam tikros kategorijos bylų per mėnesį.

3.4. Priemoka už padidėjusį darbo krūvį – ne didesnė kaip 30 procentų bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka už padidėjusį darbo krūvį.

 

II. Padidėjusio darbo krūvio nustatymas

 

4.  Padidėjęs darbo krūvis nustatomas už praėjusį mėnesį, vertinant viso praėjusio mėnesio duomenis apie gautas tam tikros kategorijos bylas. Darbo krūvio duomenys lyginami su praėjusių dvylikos mėnesių, buvusių iki darbo krūvio padidėjimo pradžios, tos pačios kategorijos vidutiniu gautų bylų skaičiumi per mėnesį teisme.

5.  Darbo krūvio padidėjimo pradžia laikomas pirmasis mėnuo, per kurį teisme gaunamų bylų skaičius padidėjo daugiau nei 20 procentų lyginant su praėjusiu mėnesiu. 

6.  Teismo pirmininko sprendimas konstatuoti padidėjusį darbo krūvį turi būti įforminamas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

7.  Konstatavęs bendrosios kompetencijos ar specializuotame teisme padidėjusį darbo krūvį, teismo pirmininkas priima sprendimą dėl priemokos skyrimo ir išmokėjimo konkretiems teisėjams vadovaudamasis šio Aprašo III skyriuje nustatytais kriterijais ir tvarka.

8.  Teismo pirmininko įsakyme dėl teisėjo (teisėjų) darbo krūvio padidėjimo konstatavimo ir priemokos (priemokų) skyrimo ir išmokėjimo turi būti nurodyti duomenys, patvirtinantys žymų gaunamų nagrinėti bylų skaičiaus padidėjimą teisme, nurodytas krūvio padidėjimo procentas ir šio Aprašo 9 punkto nustatyta tvarka parinktas priemokos dydis konkretiems teisėjams.  

 

 

III. Priemokos dydžio nustatymo kriterijai ir skyrimo tvarka

 

9. Priemokos už padidėjusį teisėjo darbo krūvį dydis nustatomas remiantis šiais kriterijais:

9.1. kai darbo krūvis padidėja nuo 20 iki 30 procentų skiriama 10 procentų teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka;

9.2. kai darbo krūvis padidėja nuo 30 iki 40 procentų skiriama 15 procentų teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka;

9.3. kai darbo krūvis padidėja nuo 40 iki 50 procentų skiriama 20 procentų teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka;

9.4. kai darbo krūvis padidėja nuo 50 iki 60 procentų skiriama 25 procentų teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka;

9.5. kai darbo krūvis padidėja 60 ir daugiau procentų skiriama 30 procentų teisėjo pareiginės algos dydžio priemoka.

 

IV. Priemokos išmokėjimo tvarka

 

10. Priemoka bendrosios kompetencijos ar specializuoto teismo teisėjui išmokama ne vėliau nei su to mėnesio, per kurį buvo vertintas ir konstatuotas padidėjęs darbo krūvis, darbo užmokesčiu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Už šio Aprašo nuostatų tinkamą taikymą atsako teismo pirmininkas.

12. Esant poreikiui, Nacionalinė teismų administracija teikia teismo pirmininkui informaciją ir duomenis, reikalingus vertinant teisėjo darbo krūvio padidėjimą.

___________________