LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-170 „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALIES, PALYGINTI SU BENDRUOJU GALUTINIU ENERGIJOS SUVARTOJIMU, APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. 1-82

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1-170 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių dalies, palyginti su bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 12.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.16. kita nemaistinė celiuliozė, kaip apibrėžta Metodikos 2.5 papunktyje;“

2. Pakeičiu 12.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.17. kita lignoceliuliozė, kaip apibrėžta Metodikos 2.4 papunktyje, išskyrus pjaustytinus rąstus ir fanermedį;“.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas