herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 5 d. Nr. T-362

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 29 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių parengti ir įsakymais patvirtinti Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo konkurso nuostatus ir reikalingų dokumentų formas.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2017 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. T-362

 

REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo Šiauliuose rengiamiems tęstiniams festivaliams ar sporto renginiams ir jų dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų skyrimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti miesto įvaizdžiui svarbių Šiaulių miesto festivalių ar sporto renginių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. festivalis – vieša kultūrinė šventė, didelis, iškilmingas renginys;

3.2. sporto renginys − sporto varžybos ar renginys, kuris yra įtrauktas į oficialų atitinkamos sporto šakos federacijos varžybų ir renginių kalendorių, ar tarptautinis Šiaulių miesto sporto renginys;

3.3. reprezentacinis festivalis ar sporto renginys – renginys, turintis didelę reikšmę miesto įvaizdžiui ir (arba) meninio žanro ar sporto šakos vystymuisi;

3.4. kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Reprezentacinio festivalio statusas gali būti suteikiamas Šiauliuose rengiamiems tęstiniams kultūros renginiams, kurių tikslas – formuoti Šiaulių miesto įvaizdį, visuomenei pristatyti, skleisti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Šiaulių, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį ir mėgėjų meną.

5. Reprezentacinio sporto renginio statusas gali būti suteikiamas Šiauliuose rengiamiems sporto renginiams, kurių tikslas – stiprinti, Šiaulių, kaip sporto miesto, įvaizdį, visuomenei pristatyti ir populiarinti sporto šakas ar renginius, skatinti miesto bendruomenę būti aktyvią juose.

6. Tvarkos aprašas taikomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija), biudžetinėms valstybės ir savivaldybės kultūros ir sporto įstaigoms, viešosioms įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

7. Tvarkos aprašo įgyvendinimą prižiūri Savivaldybės administracijos direktorius (arba jo įpareigotas ir jam atskaitingas viešojo administravimo subjektas) ir atsiskaito Šiaulių miesto savivaldybės tarybai (toliau – Savivaldybės taryba) jos reglamento nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

REPREZENTACINIO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMAS

 

8. Paraiškas suteikti reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statusą renginiui (toliau – paraiška) Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentui (toliau – Švietimo, kultūros ir sporto departamentas) gali teikti tik kultūros ir (arba) meno ar sporto renginius organizuojantys juridiniai asmenys (toliau – projekto vykdytojas) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių festivalis ar sporto renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.

9. Projekto vykdytojų paraiškos įtraukti festivalį ar sporto renginį į rekomenduojamų Reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių ar sporto renginių sąrašą (toliau – Sąrašas), parengtos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą, priimamos Savivaldybės administracijai paskelbus informaciją (skelbimą) apie jų priėmimą Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

10. Vienas festivalio ar sporto renginio organizatorius gali teikti tik po vieną tos pačios meno srities ar sporto šakos paraišką.

11. Paraiškas dėl reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio statuso suteikimo vertina Kultūros ekspertų komisija. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba) teikia rekomendacijas dėl festivalių įtraukimo į Sąrašą.

12. Paraiškas dėl reprezentacinio Šiaulių miesto sporto renginio statuso suteikimo vertina Sporto ekspertų komisija. Šiaulių miesto savivaldybės sporto taryba (toliau – Sporto taryba) teikia rekomendacijas dėl sporto renginių įtraukimo į Sąrašą.

13. Jeigu Kultūros tarybos ar Sporto tarybos narys yra paraišką pateikusios organizacijos vadovas, narys arba dalyvauja įgyvendinant festivalį ar sporto renginį, jis privalo nusišalinti nuo visų sprendimų svarstant visų festivalių ar sporto renginių statuso suteikimo ir dalinio finansavimo klausimus.

14. Jeigu dėl nusišalinimo procedūros Kultūros tarybos ar Sporto tarybos posėdyje nesusidaro kvorumo, klausimus dėl reprezentacinio festivalio ar sporto renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo sprendžia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 7 narių komisija, į kurios sudėtį įeina likusieji Kultūros tarybos ar Sporto tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai.

15. Į Sąrašą gali būti įtraukti tos pačios meno srities festivaliai (pvz.: muzikos, dailės, teatro ir kt.), bet negali būti įtraukti du to paties meninio žanro festivaliai (pvz.: chorinės muzikos, operinės muzikos, fotografijos ir pan.). Susidarius situacijai, kai Kultūros ekspertų komisijos nariai reprezentacinį statusą rekomenduoja suteikti dviem to paties meninio žanro festivaliams, galutinį sprendimą dėl rekomenduojamojo festivalio priima Kultūros taryba.

16. Reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių ar sporto renginių sąrašą, atsižvelgdama į Kultūros ekspertų komisijos ar Sporto ekspertų komisijos vertinimus, Kultūros tarybos ar Sporto tarybos rekomendacijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos (toliau – Komisija) teikimu trejiems metams tvirtina Savivaldybės taryba.

17. Į Sąrašą trejų metų laikotarpiui gali būti įtraukti ne daugiau kaip 10 festivalių ar sporto renginių per metus.

 

III SKYRIUS

REPREZENTACINIO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO FINANSAVIMAS

 

18. Reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statusą gavusiam festivaliui ar sporto renginiui (toliau – projektas) trejus metus užtikrinamas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų.

19. Lėšų poreikis projektams iš dalies finansuoti kasmet numatomas sudarant ateinančių metų savivaldybės biudžetą, atsižvelgiant į Kultūros tarybos ar Sporto tarybos rekomendacijas dėl reprezentacinio Šiaulių miesto festivalio ar sporto renginio statusą gavusio festivalio ar sporto renginio dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų. Lėšų poreikį teikia Švietimo, kultūros ir sporto departamentas. Pirmaisiais metais Kultūros taryba ar Sporto taryba rekomenduoja skirti lėšų atsižvelgdamos į paraiškoje pateiktą sąmatą, kitais metais – atsižvelgdamos į pateiktą praėjusių metų festivalio ar sporto renginio ataskaitą ir į paraišką gauti reprezentacinio festivalio ar sporto renginio dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų. Kasmet paraiškoje turi būti pateiktas trumpas ateinančių metų projekto aprašymas ir patikslinta jo sąmata. Jei projektas vyksta kas dveji metai, būtina numatyti jo finansavimą pagal pateiktą patikslintą projekto pasirengimo sąmatą tais metais, kai jis nevyksta.

20. Vienam projektui iš savivaldybės biudžeto skiriama ne mažiau kaip 10 000 Eur. Skiriama maksimali suma priklauso nuo einamųjų metų biudžeto.

21. Projektams skirtos lėšos negali būti naudojamos:

21.1. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;

21.2. dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti;

21.3. kitiems vykdomiems projektams įgyvendinti.

22. Atsižvelgus į Kultūros tarybos ar Sporto tarybos rekomendacijas ir Komisijos siūlymą, projektams lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su projekto vykdytojais, kurie yra ne savivaldybės biudžetinės įstaigos, kasmet sudaromos sutartys dėl projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų.

23. Sutartis nesudaroma, jeigu projekto vykdytojas nepateikia dokumentų, įrodančių, kad projektui įgyvendinti turi ne mažiau kaip 30 procentų lėšų iš kitų finansavimo šaltinių.

24. Kiekvienų metų pabaigoje Kultūros taryba ar Sporto taryba, pasitelkusios Kultūros ekspertų komisijos ir Sporto ekspertų komisijos narius, iš naujo apsvarsto Sąrašą ir, esant pažeidimams, susijusiems su atrankos kriterijais ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, turi teisę teikti Komisijai siūlymą įtraukti ar išbraukti projektą iš Sąrašo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Užtikrinant kokybišką renginių tęstinumą ir ilgalaikį dalinį finansavimą, Sąrašas sudaromas ir Savivaldybės tarybos tvirtinamas trejiems metams.

26. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

27. Aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

___________________________