ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

20182020 METŲ PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-224

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 20152025 metų programos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ 1 punktu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programą;

1.2. Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių, padalinių ir filialų vadovus, Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovus pagal kompetenciją įgyvendinti priemones, numatytas Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plane.

3. Pavesti Šiaulių rajono savivaldybės administracijai nustatyti išlaidas ir pagal poreikį kiekvienų metų Savivaldybės biudžete numatyti lėšas, skirtas Šiaulių rajono savivaldybės kovos su korupcija 2018–2020 metų programai ir jos 2018–2020 metų priemonių planui įgyvendinti.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-224

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

2. Programos paskirtis – užtikrinti Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos tęstinumą, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose ir Savivaldybės įstaigose, taip pat viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų (savininkių ar dalininkių) yra Savivaldybė ir Savivaldybės įmonėse.

3. Programoje naudojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.

3.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens administracinis, darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

3.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4. Programos strateginės kryptys:

4.1. korupcijos prevencija;

4.2. antikorupcinis švietimas.

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

5.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

5.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus

6. Programa įgyvendinama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės nuosekliai susiejamos su aiškiai identifikuotų reguliavimų, veiklos, procedūrinių ir kitų problemų atskirose viešojo sektoriaus srityse sprendimu, siekiant sumažinti ar pašalinti sąlygas korupcijai atsirasti ir egzistuoti.

7. Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat ir viešosioms įstaigoms, įmonėms, kurių bent vienas iš steigėjų yra Savivaldybės institucija ar įstaiga.  

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

8. Savivaldybėje pastaraisiais metais nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.

9. Korupcijai įvertinti pasitelkiami sociologiniai ir ekspertiniai vertinimo būdai ir tyrimai, remiamasi įvairių tyrimų visuma ir faktiniais duomenimis apie padarytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

10. Nuo 2001 m. Lietuvoje vykdomas projektas „Lietuvos korupcijos žemėlapis“. Projekto įgyvendinimo metu, kasmet atliekamas tyrimas, kuris atskleidžia esamą korupcijos lygio situaciją šalyje. 2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“. Buvo tiriamos trys tikslinės grupės: 1) 1 002 Lietuvos gyventojai, 2) 503 verslo įmonių vadovai, 3) 502 valstybės tarnautojai. Tyrimo metu, net 27 proc. respondentų (valstybės tarnautojų) įvardijo, kad labiausiai korumpuotos yra savivaldybės. Tačiau, palyginus su 2014 metais atliktu tyrimu, bendra situacija šalies mastu gerėja.

Tyrimas atskleidė, kad:

10.1. didėja korupcijos ir kyšininkavimo nepakantumas, nes:

- mažėja respondentų manančių, kad kyšis padeda spręsti problemas – 53,66 % (palyginus su 2014 m. – 55,33 %);

- mažėja respondentų nusiteikusių duoti kyšį 24 % (2014 m. – 30,6 %);

10.2. didėja visuomenės informuotumas, kur kreiptis dėl korupcinių įvykių:

- 57,3 % respondentų (2014 m. – 41,66 %), žino, kur reikėtų pranešti apie korupciją.

10.3. didėja respondentų, kurie praneštų apie korupciją: 33,3 % (2014 m. – 27,33 %).

10.4. didėja visuomenės dalyvavimo antikorupcinėse iniciatyvose potencialas: – 20,3 % respondentų (2014 m. – 18,3 %) norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

11. Tarptautinė organizacija „Transparency International“ 2018 m. vasario 21 d. pristatė 2017 m. „Korupcijos suvokimo indekso“ (toliau – KSI) rezultatus. Atlikus tyrimą buvo pateikta išvada, kad tiek privačios tiek viešos įstaigos turėtų skirti daugiau dėmesio tvarios institucinės aplinkos kūrimui diegdamos vidinius savikontrolės mechanizmus (etikos kodeksus, nulinės tolerancijos politiką ir pan.). Tyrimo metu taip pat nustatyta, jos savivaldos lygmenyje prioritetinis dėmesys turėtų būti skiriamas nepotizmo, protekcionizmo, interesų konfliktų, politinės korupcijos kontrolei ir prevencijai. Būtina užtikrinti pilietinės visuomenės įtraukimą į pastarųjų klausimų sprendimą.

12. Kitas „Transparency International“ atliekamas tyrimas „Pasaulinis korupcijos barometras“  – tai tyrimas apie požiūrį į korupciją ir korupcijos patirtį. Pasaulinio korupcijos barometro 2016 metų duomenimis, kas ketvirtas Lietuvos gyventojas per pastaruosius metus yra davęs kyšį, t. y. į klausimą „Ar jūs / jūsų šeimos narys davėte kyšį naudodamiesi tokiomis paslaugomis (sveikatos apsaugos, teismų, policijos, nedarbingumo lengvatos, kitos socialinės lengvatos, valstybės apmokamo išsilavinimo, oficialių dokumentų gavimas) per pastaruosius 12 mėnesių“ teigiamai atsakė 24 proc. apklaustų Lietuvos respondentų.

13. Siekiant įvertinti Savivaldybės antikorupcinę aplinką, nustatyti specifinius korupcijos rizikos veiksnius ir suformuoti specialiąsias Savivaldybės antikorupcinės politikos nuostatas,  Savivaldybės administracija ir Šiaulių universitetas 2017 m. birželio mėn. sudarė Sociologinio tyrimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią   atliktas sociologinis tyrimas „Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinė aplinka“. Tyrimo tikslas – nustatyti Šiaulių rajono gyventojų, Savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, požiūrį į korupciją, antikorupcinį potencialą, korupcinę patirtį, korupcijos paplitimą ir labiausiai korupcijos paveiktas sritis Savivaldybės administracijos veikloje bei pateikti juos atsižvelgiant į respondentų demografines charakteristikas.

 

Sociologinio tyrimo „Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinė aplinka“ duomenys[1]

 

Gyventojų apklausos duomenys

 

Gyventojų požiūris į korupciją

 

14. Daugiau nei pusė apklaustųjų (53 proc.) teigia, jog Savivaldybės institucijos yra bent iš dalies korumpuotos.

15. Korupciją kaip ypač rimtą problemą įvardija 7 proc. ir ypač jaunesnio amžiaus respondentai (15–29 m., 15 proc.). Vyresnio amžiaus asmenys, gyvenantys rajono miesteliuose ar kaimiškose vietovėse, mano, kad Savivaldybės institucijos nekorumpuotos, o ir korupcijos problemos nėra.

16. Darbininkai / ūkininkai bei pensininkai turi negatyviausią nuomonę apie korupcijos paplitimą: 30 proc. mano, kad Savivaldybės institucijos yra labai korumpuotos, 27 proc. – kad problema ypač rimta. Vadovai / įmonių savininkai bei tarnautojai ne taip sureikšmina korupciją arba mažiau susiduria su ja, todėl teigia, kad korupcija egzistuoja tik iš dalies (atitinkamai 57–54 proc.), o pati korupcijos problema tik iš dalies rimta (atitinkamai 37–50 proc.).

17. Didžioji respondentų dalis sutinka su teiginiu, kad kyšis tik kartais padeda išspręsti iškilusias problemas ar gauti norimas paslaugas (41 proc.) arba iš vis nepadeda (28 proc.). Kyšio reikalingumu labiausiai abejojo vadovai (35 proc.) bei tarnautojai (32 proc.).

18. Labiausiai korumpuotais Savivaldybės administracijos padaliniais gyventojai nurodė: Viešųjų pirkimų skyriuje (17 proc.), seniūnijose (14 proc.), Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (13 proc.), Žemės ūkio skyriuje (13 proc.), Socialinės paramos skyriuje (11 proc.), Savivaldybės gydytojas (10 proc.).

19. Gyventojų nuomone, korupcijos problema aktualiausia sveikatos paslaugas teikiančiose įstaigose (nurodė 52 proc.), kitos institucijos korumpuotos mažiau: valstybinės teisėtvarkos institucijos (19 proc.), policija (14 proc.), Savivaldybės įmonės (14 proc.).

 

Gyventojų antikorupcinis potencialas

 

20. Daugiau nei pusė respondentų (52 proc.) žino, kur reiktų kreiptis norint pranešti apie galimą / esamą korupcijos atvejį.

21. Daugiau nei pusė respondentų abejoja, ar praneštų apie korupciją, ir tvirtina, kad tai priklausytų nuo susidariusių aplinkybių (56 proc.). Ketvirtadalis gyventojų (25 proc.) teigia, jog praneštų apie korupcijos atvejį.

22. Didžioji dalis gyventojų teigė, kad praneštų apie korupcijos atvejį, nes korupcinės veiklos yra neteisėtos (37 proc.) ir patys respondentai nepateisina klestinčios korupcijos (28 proc.).

23. Gyventojams pateikus klausimą, kas darytų įtaką jų pasirinkimui nepranešti apie korupcijos atvejį, 37 proc. įvardijo tai, kad pranešantys nukenčia skaudžiausiai. Taip pat respondentai yra susidarę nuomonę, kad visi žino apie korupciją, bet niekas nepraneša (33 proc.), todėl nėra prasmės to daryti, dažniausiai taip teigė vadovai (33 proc.). Taip pat respondentai mini, kad korupcijos atvejo tyrimas ilgai užtrunka (26 proc.) ir tai tampa viena iš priežasčių, kodėl jie nepraneša apie korupcijos atvejį.

 

Gyventojų korupcinė patirtis

 

24. Daugiau nei pusė respondentų (61 proc.) nurodė, jog per pastaruosius metus jiems teko apsilankyti Savivaldybėje ar seniūnijoje.

25. 8 proc. besilankiusiųjų teigė, jog jiems teko atsilyginti už suteiktas paslaugas. Dažniausiai už paslaugas atsilygindavo Kuršėnų miesto gyventojai (14 proc.), vyresni nei 50 m. asmenys (22 proc.) bei vadovai, įmonių savininkai (22 proc.) ar tarnautojai (18 proc.).

 

Korupcijos paplitimas

 

26. Daugumos gyventojų nuomone, nurodytos šios dažniausios korupcijos paplitimo formos:

26.1. politinių partijų protegavimas (kad tai dažnas atvejis mano 21 proc.);

26.2. nepotizmas (giminių ir bičiulių protegavimas) (20 proc.);

26.3. piktnaudžiavimas tarnyba (18 proc.);

26.4. sprendimų priėmimo vilkinimas (14 proc.).

27. Į klausimą, ką turėtų daryti Savivaldybės administracija, kad Šiaulių rajone korupcijos būtų mažiau atsakė 31 proc. apklaustųjų. Sugrupavus gyventojų atsakymus buvo išskirtos penkios pagrindinės pasiūlymų grupės:

27.1. būtina vadovų ir darbuotojų kaita (siūloma keisti ilgai dirbančius valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus jaunesniais, skirti asmenis pagal jų kompetenciją);

27.2. griežtinti bausmes už korupcijos atvejus;

27.3. stiprinti administracines priemones ir griežtinti sprendimų kontrolę;

27.4. stiprinti individualią darbuotojo atsakomybę ir keisti nuostatas;

27.5. didinti sprendimų viešumą, atvirai pripažinti galimus korupcijos atvejus.

 

Darbuotojų apklausos duomenys

 

Darbuotojų požiūris į korupciją

 

28. 63 proc. apklaustų darbuotojų su korupcija Savivaldybėje nesusiduria. Korupcijos problemos nebuvimą įvardija 64 proc. Savivaldybės darbuotojų. Daugiau nei pusė apklaustųjų (59 proc.) teigia, kad kyšiai Savivaldybėje nėra reikalingi ir nepadeda išspręsti susiklosčiusių problemų ar gauti norimas paslaugas.

29. Savivaldybės darbuotojai nurodė kelis skyrius, kuriuose, jų nuomone, galima aptikti korupcijos atvejų. Įvardinti buvo šie skyriai: Architektūros ir paveldosaugos skyriuje (20 proc.), Turto valdymo skyriuje (11 proc.), Viešųjų pirkimų skyriuje (8 proc.), seniūnijose (7 proc.), Žemės ūkio skyriuje (5 proc.), Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (4 proc.). Valstybės tarnautojai kaip korumpuočiausius išskyrė Architektūros ir paveldosaugos skyrių (23 proc.) bei Turto valdymo skyrių (15 proc.).

30. Kaip labiausiai korumpuotas Savivaldybės institucijas ar Šiaulių rajone veikiančias valstybines institucijas Savivaldybės darbuotojai nurodė sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas (31 proc.), valstybinės, teisėtvarkos institucijas (15 proc.), Savivaldybės įmones (10 proc.), policiją (7 proc.) ir socialines paslaugas teikiančias įstaigas (7 proc.).

 

Darbuotojų antikorupcinis potencialas

31. Dauguma Savivaldybės darbuotojų (82 proc.) žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį.

32. Tik trečdalis (35 proc.) apklausoje dalyvavusių darbuotojų praneštų apie korupcijos atvejį, daugiau nei pusė respondentų dvejoja ir teigia, jog tai priklausytų nuo susidariusių aplinkybių (58 proc.).

33. Kaip pagrindines priežastis nepranešti apie korupciją darbuotojai įvardija nežinojimą ar tai korupcijos atvejis (19 proc.), taip pat jie mano, jog pranešus pranešėjas nukentėtų labiau (18 proc.) arba asmuo užsiimantis korupcija liktų nenubaustas (13 proc.).

 

Darbuotojų korupcinė patirtis

 

34. Dauguma apklausoje dalyvavusių nurodė, kad kyšio neimtų (92 proc.). Daugiau nei pusė respondentų teigė, kad jiems yra svarbi jų reputacija (67 proc.), todėl neimtų kyšio.

35. Svarbiausios kyšio ėmimą lemiančios priežastys – maži atlyginimai (23 proc.), menkas baudžiamumas (9 proc.), taip pat ir tai, jog yra primygtinai siūloma (6 proc.) ir nepatogumas atsisakyti (5 proc.).

 

Korupcijos paplitimas

 

36. Respondentai kaip labiausiai paplitusias korupcijos formas Savivaldybėje nurodė politinių partijų narių protegavimą (kad tai dažnas atvejis nurodė 12 proc.), nepotizmas (9 proc.), piktnaudžiavimas tarnyba (5 proc.), įgaliojimų viršijimas (5 proc.).

37. Savivaldybės darbuotojai 2016 m. Savivaldybės administracijos darbuotojams kyšį yra davę vieną kartą. 3 Savivaldybės darbuotojai (2 proc.) kyšį yra davę sveikatos paslaugas teikiančioms įstaigoms, 1 proc. respondentų kyšį davė Savivaldybės įmonėms ir socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms.

 

Išvados

 

38. Labiausiai Šiaulių rajono gyventojų ir Savivaldybės administracijos darbuotojų nuomonė išsiskyrė pateikiant atsakymus apie korupcijos problemos dydį Savivaldybėje. Gyventojų nuomone Šiaulių rajone korupcijos atvejų galima aptikti dažnai, taip pat gyventojai pastebi ir nemažą Savivaldybės institucijų korumpuotumą. Savivaldybės darbuotojai tikina, jog korupcijos problemos Šiaulių rajone nėra, tačiau pripažįsta, jog korupcijos atvejų pasitaiko Savivaldybės institucijose. Tikėtina, kad skirtingą gyventojų ir tarnautojų vertinimą dėl korupcijos paplitimo Savivaldybėje lemia korupcijos reiškinio latentiškumas bei nevienodas suvokimas. Toks skirtingas korupcijos problemos matymas trukdo spręsti korupcijos problemą, neleidžia nuosekliai ir iki galo įgyvendinti antikorupcinę sistemą.

39. Vertinant Savivaldybės skyrių korumpuotumą, gyventojų ir darbuotojų nuomonės buvo panašios. Bendrai buvo įvardinti šie skyriai: Architektūros ir paveldosaugos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, seniūnijos, Žemės ūkio skyrius. Gyventojai papildomai įvardijo Socialinės paramos skyrių bei Savivaldybės gydytoją. Darbuotojai paminėjo Turto valdymo skyrių bei Investicijų ir projektų valdymo skyrių. Tokią nuomonę galėjo suformuoti respondentų ar jų pažįstamų asmeninė patirtis bei žiniasklaida. Abi respondentų grupės vieningai kaip korumpuočiausią Savivaldybės instituciją įvardijo sveikatos paslaugas teikiančias įstaigas, galbūt todėl, jog nuo seno yra teigiama, kad sveikatos įstaigos yra neišsenkantis korupcijos židinys.

40. Išanalizavus abiejų grupių respondentų atsakymus, pastebėta, jog abi grupės kaip labiausiai paplitusias korupcijos formas Savivaldybėje įvardijo politinių partijų narių protegavimą, nepotizmą, piktnaudžiavimą tarnyba.

41. Informuotumas apie tai, kur galima kreiptis pastebėjus korupcijos reiškinį tarp gyventojų nėra ypač didelis, todėl tai galima vertinti patenkinamai, 52 proc. gyventojų nurodė, jog žinotų, kur reiktų kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį. O Savivaldybėje dirbantys asmenys nurodė, kad 82 proc. tikrai žino, kur reiktų kreiptis. Į klausimą, ar praneštų apie korupcijos atvejį, Savivaldybės darbuotojai ir gyventojai buvo ganėtinai vieningi, vieni ir kiti dažniausiai nurodė, kad jų veiksmai priklausytų nuo susidariusių aplinkybių. Tiek gyventojai, tiek Savivaldybės darbuotojai nurodė, kad praneštų apie korupciją, nes įsitikinę – korupcinės veiklos yra neteisėtos. Tačiau gyventojai kaip vieną iš priežasčių, kodėl nepraneštų apie korupcijos atvejus įvardija  nenorą būti įtrauktiems į korupcijos tyrimo procesą.

42. Gyventojai pateikė pasiūlymus, kokiomis priemonėmis galima būtų sumažinti korupciją savivaldybėje ir išskiria: bausmių griežtinimą; vadovų rotaciją; stiprinti individualią darbuotojų atsakomybę bei keisti nuostatas; didinti skaidrumą priimant sprendimus.

43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Savivaldybėje įgyvendintos Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytos priemonės, pasiekti numatyti tikslai:

43.1. atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos (toliau – Antikorupcijos komisija) ir Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymus, 2015 m. atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo srityje bei Socialinės paramos skyriaus veikloje, susijusioje su maitinimo paslaugų organizavimu švietimo įstaigose ir mokinių nemokamo maitinimo mokyklose administravimu bei nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis administravimu,  2016 m. – Socialinės paramos skyriuje administruojant piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, geriamojo šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijas,  2017 metais  – finansinės paramos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai teikimo, finansinės paramos nevyriausybinėms organizacijoms teikimo ir finansinės paramos jaunimo organizacijoms ir neformalioms grupėms teikimo srityse.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio nuostatoms, vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 2017 metų III ketvirtį Savivaldybės įstaigose ir įmonėse buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.

43.2. Savivaldybės įstaigos ir įmonės kreipėsi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį Savivaldybės įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje (2015 m. – 12, 2016 m. – 6, 2017 m. – 5);

43.3.  vadovaujantis teisės aktais atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. Savivaldybėje nuo 2015-01-01 iki 2017-12-31 įvertinta 111 teisės aktų projektų (2015 m. – 15, 2016 – 48, 2017 – 48). Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų informacinėje sistemoje;

43.4. Savivaldybės interneto  svetainėje korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbiama Korupcijos prevencijos programa,  informacija apie Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis;

43.5. Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai dalyvavo mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo temomis;

43.6. 2015–2017 metais organizuoti Tarptautinės antikorupcijos dienos renginiai, akcijos, kurių tikslas ugdyti gebėjimus kurti ir meninės raiškos priemonėmis atskleisti nepakantumą korupcijai ir jos apraiškoms – kyšininkavimui, papirkimui, piktnaudžiavimui tarnyba, didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą;

43.7. Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimai ir sprendimų projektai, rengimo medžiaga, Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai taip pat kita teisinė informacija.

43.8. 2015–2017 metais įgyvendintos Šiaulių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytos priemonės.

44. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 55 punktą, apibendrino informaciją apie aktualias problemas, susijusias su korupcija ir korupcijos veiksnius:

44.1. viešųjų pirkimų ir vidaus sandorių procese;

44.2. ūkio subjektų priežiūros ir licencijų / leidimų išdavimo, sustabdymo, panaikinimo srityje;

44.3. savivaldybių turto valdyme;

44.4. Europos Sąjungos investicijų administravimo srityje;

44.5. sveikatos apsaugos srityje;

44.6. aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo srityje.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

45. Savivaldybės korupcijos prevencijos programos tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą Savivaldybėje, Savivaldybės administracijoje, jos struktūriniuose padaliniuose, Savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose, taip pat Savivaldybės įmonėse,  šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, stiprinti pilietiškumą ir netoleranciją korupcijai ir diegti sąžiningo elgesio standartus.

46. Pirmasis tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti.

47. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:

47.1. užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą;

47.2. efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą;

47.3. nustatyti įstaigose, įmonėse dirbančių asmenų atsparumą (toleranciją) korupcijai.

48. Antrasis tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Savivaldybės institucijų veiklos srityse.

49. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:    

49.1. nustatyti etikos principus, elgesio taisykles, kaip Savivaldybės administracijos darbuotojas turėtų pasielgti abejotinoje situacijoje;

49.2. organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą;

49.3. didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei;

49.4. gerinti viešųjų  paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos gyventojams sklaidą;

49.5. užtikrinti  viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir sutarčių kontrolės funkcijų atskyrimą.

50. Trečiasis tikslas –  supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, Savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti pilietiškumą ir nepakantumą korupcijos apraiškoms.

51. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:

51.1. įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas;

51.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą;

51.3. šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis.

52. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal Programos priemonių plane nustatytus tikslo rezultato kriterijus.

53. Programos uždavinių įgyvendinimas vertinamas pagal nustatytus laukiamo rezultato kriterijus. Už duomenų, reikalingų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, surinkimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

54. Atskiros Programos įgyvendinimo priemonės vertinamos pagal jų įgyvendinimo būklę.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, ATSAKOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

55. Už antikorupcinės politikos įgyvendinimą Savivaldybėje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės įstaigos, įmonės vadovas.

56. Programa įgyvendinama pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

57. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius. Programos įgyvendinimą koordinuoja Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

58. Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimą ir Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės tarybos sudaryta Antikorupcijos komisija šios komisijos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

59. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

60. Programoje dalyvaujančios Savivaldybės įstaigos vykdytinas Programos priemones numato savo veiklos planuose arba įtraukia į įstaigos ar įmonės korupcijos prevencijos programos priemonių planus, jei tokie rengiami.

61. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus pusmečiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d., pateikia Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apibendrintą informaciją apie jiems priskirtų Programos priemonių įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus.

62. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas asmuo pasibaigus pusmečiui apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir Antikorupcijos komisijai. Informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

63. Antikorupcijos komisija pagal reikalą išklauso Programos vykdytojų ataskaitas ir  ne vėliau kaip iki gegužės 1 d.  apibendrintą praėjusių metų Programos vykdymo ataskaitą kartu su savo veiklos ataskaita teikia Savivaldybės tarybai.

64. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybėje atlieka Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba.

65. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.

66. Savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti Antikorupcijos komisijai  pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar / ir pildymo.

Pasiūlymai skelbiami Savivaldybės interneto svetainės www.siauliuraj.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“. Nurodomi siūlymo autoriai, turinys ir Antikorupcijos komisijos komentaras.

67. Atsižvelgus į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologų tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas pagal reikalą Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atnaujinami, tačiau ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki Programos įgyvendinimo pabaigos.

68. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.

69. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. Programa, Programos įgyvendinimo priemonių planas bei Programos įgyvendinimo priemonių ataskaita skelbiami viešai, Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“.

71. Už Programos ir Programos priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys Programoje nustatytų reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

___________________________

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-224

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti savivaldybės institucijose ir įstaigose ir jas šalinti

Tikslo rezultato kriterijai:

1.    Įvertinta situacija Šiaulių rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) ir (ar) savivaldybės kontroliuojamų įmonių

(toliau –  savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados.

2. Nustatyti bendrą darbuotojų požiūrį į korupciją, įvertinti kiek plačiai paplitęs korupcijos reiškinys įstaigose ir įmonėse.

Eil. Nr.

Problema

Priemonė

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą

 1.

Neužtikrinama

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje nustatyta pareiga atlikti veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės jose įvertinimą

Atlikti savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo tikimybės jose įvertinimą

Savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

Kasmet iki III ketvirčio pabaigos

Nustatytos veiklos sritys, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas, parengta išvada

2.

Neužtikrinamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatų įgyvendinimas, interneto svetainėse skelbiami neaktualūs pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai

Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį savivaldybės įstaigoje ar įmonėje pareigas, numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje.

Aktualizuoti savivaldybės interneto svetainėje pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai

 

Savivaldybės meras,

savivaldybės administracijos direktorius,

savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai aktualizuojami kas ketvirtį.

Privaloma tvarka, numatant priimti į nurodytas pareigas

Korupcijos tikimybės sumažėjimas priimant į įstaigą nepriekaištingos reputacijos asmenis.

 

Savivaldybės interneto svetainėje aktualizuojami pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai.

 

Kreiptasi dėl visų asmenų, siekusių eiti pareigas, kai kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą informacijos yra privaloma (100 proc.), kreipimųsi skaičius

3.

Neatliekamas korupcijos rizikos valdymo vertinimas

Atlikti korupcijos rizikos valdymo vertinimą

Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba

Kasmet iki III ketvirčio pabaigos

Atliktų korupcijos rizikos valdymo vertinimų skaičius (ne mažiau kaip vienas vertinimas per metus)

2      uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, veiklą

4.

Neužtikrintas veiksmingas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimas

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos, kontrolės ir bendradarbiavimo funkcijų, nustatytų Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėse, patvirtintose  Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, vykdymą

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Iki 2018 m. pabaigos

Savivaldybės įstaigose, įmonėse paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolės funkcijų vykdymą. Informacija apie atsakingą asmenį skelbiama savivaldybės įstaigos, įmonės interneto svetainėje

 

 

3 uždavinys. Nustatyti įstaigose, įmonėse dirbančių asmenų atsparumą (toleranciją) korupcijai

5.

Nenustatytas darbuotojų atsparumo korupcijai lygis

Nustatyti darbuotojų atsparumą korupcijai

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, Švietimo, ir sporto skyrius,

savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Iki 2020 m.

Savivaldybės įstaigose, įmonėse nustatytas atsparumo korupcijai lygis

Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Šiaulių rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Sukurta vietos savivaldos skaidraus ir sąžiningo elgesio sistema.

2. Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas.

3. Asmenų, pagal apklausos duomenis davusių neteisėtą atlygį už savivaldybės suteiktas paslaugas, sumažėjimas 10 proc.

4. Užtikrintas  viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir sutarčių kontrolės funkcijų atskyrimas.

1 uždavinys. Nustatyti etikos principus, elgesio taisykles, kaip savivaldybės administracijos darbuotojas turėtų pasielgti abejotinoje situacijoje

6.

Neapibrėžti įstaigos personalo elgesio, darbo aplinkos standartai, normos

Parengti elgesio kodeksą ar kitą panašaus pobūdžio teisės aktą

Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai

2019 metų III ketvirtis

Parengtas teisės aktas, reglamentuojantis darbuotojų elgesio principus, kurių privaloma laikytis vykdant teisės aktų nustatytas pareigas ir funkcijas bei teikiant administracines paslaugas, kurti kūrybingą ir geranorišką aplinką, ugdyti bendradarbiavimu ir tarpusavio supratimu paremtus santykius, didinti visuomenės pasitikėjimą viešojo sektoriaus atstovais, gerinti viešojo administravimo kokybę

2 uždavinys. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą

7.

Nepakankamas visuomenės pasitikėjimas savivaldybės įstaigomis

Skelbti interneto svetainėje informaciją apie savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, vykdant jiems pavestas užduotis, kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto

Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

 

 

 

 

 

 

Kas ketvirtį

Bus išvengta interesų konflikto, padidės visuomenės pasitikėjimas savivaldybės institucijomis.

Kartą per ketvirtį parengta apibendrinta informacija apie Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose  ir įmonėse

dirbančių asmenų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus

8.

Nepakankamai užtikrinamas viešųjų pirkimų  procedūrose dalyvaujančių asmenų nešališkumas. Neužtikrinama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatyta pareiga deklaruoti privačius interesus viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams

Užtikrinti, kad pirkimo procedūrose dalyvautų ar su pirkimu susijusius sprendimus priimtų  darbuotojai, kurie prieš tai pasirašė konfidencialumo pasižadėjimą, Viešųjų pirkimų tarnybos kartu su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija nustatytos formos nešališkumo deklaraciją ir deklaravo privačius interesus

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius,

savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Nuolat

Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvauja darbuotojai,  pasirašę  konfidencialumo pasižadėjimą, nešališkumo deklaraciją ir deklaravę privačius interesus (100 proc.)

Įgalioti asmenį (-is) vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje vykdymo kontrolę

Savivaldybės įstaigos, įmonės vadovas

2019 metų II ketvirtis

Savivaldybės įstaigose, įmonėse paskirti asmenys, kuriems pavesta atlikti Lietuos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo funkciją

3 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei

9.

Interneto svetainėje  neskelbiama informacija apie savivaldybės įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes

Skelbti interneto svetainėje informaciją  apie įstaigų ir įmonių darbuotojų tarnybines komandiruotes, nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą

Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo administravimo skyrius,

savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Nuolat

Interneto svetainėje skelbiama informacija apie darbuotojų tarnybines komandiruotes, nurodant komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą

10.

Mažinti prielaidas galimam korupcijos pasireiškimui įmonėse / įstaigose

Sukurti savivaldybės įmonių / įstaigų savo interneto svetainėse korupcijos prevencijos skiltį

Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

2019 metų IV ketvirtis

Užtikrinta, kad visos savivaldybės įmonės / įstaigų savo interneto svetainėse sukurti korupcijos prevencijos skiltį su reikšminga informacija apie korupcijos prevencijos planus, programų įgyvendinimą, atsakingus specialistus ir viešinti jų kontaktus

11.

Visuomenė nepasitiki Savivaldybe

 

Informuoti visuomenę apie įvykdytas ir vykdomas korupcijos prevencijos priemones, stiprinti pasitikėjimą Savivaldybe

Savivaldybės administracijos darbuotojas,  atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kiekvienų metų I ketvirtį

Skelbiamos įvykdytų korupcijos prevencijos priemonių rezultatai Savivaldybės interneto svetainėje

4  uždavinys.  Gerinti administracinių ir viešųjų  paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos gyventojams sklaidą

12.

Dažnai visuomenei nėra žinoma aktuali informacija apie savivaldybėje teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas arba skelbiama informacija neaktuali

Užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 2 dalies ir 16 straipsnio 3 dalies įgyvendinimą

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai

Iki 2019 metų pabaigos

Tinkamai organizuojamas asmenų aptarnavimas, išsamiai išdėstyta informacija apie savivaldybės teritorijoje teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas ir jų teikimo tvarka. Parengti ir interneto svetainėse paskelbti administracinių ir viešųjų paslaugų aprašymai (100 proc.)

5 uždavinys. Stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą

13.

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo kontrolės užtikrinimas

Užtikrinti Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo įgyvendinimą

Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius

Nuolat

Viešieji pirkimai 100 procentų vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu. Sumažinta korupcijos pasireiškimo tikimybė Savivaldybės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės veiklos srityse

14.

Efektyvesnis ir skaidresnis viešųjų pirkimų atlikimas

Didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę perkančiąją organizaciją, atsižvelgiant į Centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų kataloge pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą

Viešųjų pirkimų skyrius

Atliekant viešuosius pirkimus

Savivaldybei reikiamas prekes, darbus ir paslaugas, nurodytas Centronės perkančiosios organizacijos  prekių, darbų ir paslaugų kataloge, įsigyti tik iš Centrinės perkančios organizacijos

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms

Tikslo rezultato kriterijai:

1. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc.

2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas.

3. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad žino kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusižengimus, skaičiaus padidėjimas 10 proc.

4. Asmenų, pagal apklausos duomenis teigiančių, kad praneštų apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas 10 proc.

1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas

15.

Nepakankamas savivaldybės bendruomenės narių pilietinės sąmonės lygis ir nepakantumas korupcijai

Organizuoti antikorupcinės kultūros ugdymo dienas, savaites, Tarptautinės antikorupcijos dienos renginius, dalyvauti šalies ir regiono lygiu skelbiamuose konkursuose antikorupcijos tema 

Savivaldybės administracijos darbuotojas,  atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Švietimo ir sporto skyrius,

savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Kiekvienais metais

Įstaigų, kuriose buvo organizuoti renginiai, skaičius, dalyvių skaičius. Konkursuose dalyvavusių asmenų skaičius
2 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

16.

Asmenys, nemotyvuoti pranešti apie korupcijos atvejus, per mažai informuojami apie galimus pranešimo apie korupcijos atvejus būdus

Organizuoti viešas prevencines, švietimo veiklas korupcijos tema

Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos darbuotojas,  atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovai

Nuolat

Įgyvendinta vieša antikorupcinė veikla.

Veiklos tema, trukmė, dalyvių skaičius

17.

Jaunimo pasyvumas antikorupcinėje veikloje, nepakankamas Savivaldybės institucijų bendradarbiavimas su gyventojais, organizacijomis ir pan.

Inicijuoti Savivaldybės švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų dalyvavimą korupcijos prevencijos renginiuose, projektuose, iniciatyvose korupcijos prevencijos tema.

Antikorupcijos komisija, Savivaldybės administracijos darbuotojas,  atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, Švietimo ir sporto skyrius, Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius

2018–2020 metai

Surengtų / sudalyvauta renginių (projektų) skaičius, jaunimo, supažindinto su antikorupcinėmis iniciatyvomis ir korupcijos grėsmėmis skaičius

3 uždavinys. Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis

18.

Nepakankamas darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas ir netolerancija korupcijos reiškiniams

Organizuoti Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų darbuotojų kursus, mokymus, susijusius su antikorupcine veikla

Savivaldybės meras,

savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrius,

įstaigų, įmonių vadovai

 

 

Kasmet

Kursuose, mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius,

kursų, mokymų valandų skaičius, tenkantis vienam kursus išklausiusiam asmeniui

 

___________________________

 [1] Sociologinio tyrimo „Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinė aplinka“ 2017 m. lapkričio 5 d. statistinė ataskaita ir tyrimo pristatymas skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, skyriuje „Korupcijos prevencija“. Nuoroda internete: https://www.siauliuraj.lt/Veikla141344365394584