LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. gruodžio 29 D. ĮSAKYMO nR. v-1094 „DĖL MIRUSIO ŽMOGAUS AUDINIŲ IR organų įsigijimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 9 d. Nr. V-25

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1094 „Dėl mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MIRUSIO  ŽMOGAUS AUDINIŲ IR ORGANŲ PAĖMIMO IR PASKIRSTYMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo 5 straipsnio 9 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. mirusio žmogaus audinių paėmimą atlieka šių audinių transplantacijos arba Audinių banko paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.2. mirusio žmogaus širdies, kepenų, plaučių, širdies ir plaučių komplekso, kasos ir inksto komplekso paėmimą atlieka šių organų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga ir jie paskirstomi teisės aktų nustatyta tvarka;

1.3. mirusio žmogaus inkstų paėmimą atlieka inkstų transplantacijos paslaugas teikianti įstaiga, kuriai inkstai paskirstomi tokia tvarka:

1.3.1. kai potencialus donoras yra Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms;

1.3.2. kai potencialus donoras yra Kauno miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms;

1.3.3. kai potencialus donoras yra kitų miestų asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir yra užregistruotas Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre, inkstai paskirstomi eilės tvarka (kas antras Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre užregistruotas potencialus donoras) Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms.

1.4. šio įsakymo 1.3 papunktis galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.  

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga