VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 14 d. Nr. V-145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 5 dalimi, 32 straipsnio 1 dalimi bei 33 straipsniu,

1. T v i r t i n u Apgyvendinimo rūšių aprašą, Prašymo išduoti klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą formą (VTD-A1) ir Pranešimo apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą formą (VTD-A2) (pridedamos).

2. N u s t a t a u:

2.1. Neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas per 10 darbo dienų nuo veiklos vykdymo pradžios privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos pranešimą apie neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimą.

2.2. Klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas pirmą kartą teikdamas paraišką klasifikuoti prieš 20 darbo dienų prieš pradėdamas vykdyti veiklą pateikia Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos prašymą ir anketą, kurių formas tvirtina Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijosKlasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikėjas, turintis galiojantį apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki pažymėjimo galiojimo termino pabaigos pateikia prašymą ir anketą (anketa pildoma tik tuo atveju, jeigu joje yra pasikeitimų po paskutinio pildymo).

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. V-141 „Dėl apgyvendinimo rūšių aprašo patvirtinimo“.

4. P a v e d u Turizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Turizmo plėtros skyriaus                                                                        Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė

Vietinio turizmo poskyrio vedėja, 

atliekanti direktoriaus funkcijas

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-145

 

 

 

APGYVENDINIMO RŪŠIŲ APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Apgyvendinimo rūšių aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apgyvendinimo paslaugų rūšis, pranešimo / prašymo apie apgyvendinimo paslaugų teikimą (toliau – Pranešimas / Prašymas) pateikimo tvarką ir formą.

2. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, norintys gauti apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimą, prieš pradėdami teikti apgyvendinimo paslaugas, pateikia Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) Prašymą ir anketą.

3. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo pasirinkti tokią Apraše nurodytą apgyvendinimo rūšį, kurią pagal esminius požymius visiškai atitinka jų turima apgyvendinimo paslaugoms teikti reikalinga infrastruktūra ir apgyvendinimo organizavimo sąlygos.

4. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus Pranešime / Prašyme pateiktiems duomenims (pasikeitė paslaugų teikėjas, jo teisinė forma, teisinis statusas, adresas ar kiti duomenys), apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti jam žinoma, Pranešimą / Prašymą patikslinti pateikdamas pasikeitusius duomenis Departamentui.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (toliau –Turizmo įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II. APGYVENDINIMO RŪŠYS

 

6. Teikdamas Pranešimą / Prašymą, apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo nurodyti tik vieną iš žemiau pateikiamų apgyvendinimo paslaugų rūšių:

6.1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame apgyvendinimas teikiamas tik apartamentuose. Apartamentas – atskiras būstas, kuriame yra miegamasis, svetainė ir virtuvėlė.

6.2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, turinčiame tik liukso numerius. Liukso numeris: atskiras būstas, kurį sudaro du atskiri, bet tarpusavyje sujungti kambariai, miegamasis ir svetainė.

6.3. Kempingo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama suplanuotoje aikštelėmis ir įrengtoje teritorijoje, kurioje turistai apgyvendinami palapinėse, mobiliuose ar stacionariuose nameliuose, ir yra sudarytos sąlygos transporto priemonėms statyti.

6.4. Motelio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama kartu užtikrinant nakvynės, higienos, maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimą. Teikiant motelio apgyvendinimo paslaugas, turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms saugoti ir teikiamos minimalios transporto priemonių priežiūros paslaugos.

6.5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama viešbutyje, kuriame taip pat yra speciali infrastruktūra sveikatingumo paslaugoms teikti.

6.6. Viešbučio apgyvendinimo paslauga – klasifikuojamoji apgyvendinimo paslauga, teikiama fizinio ar juridinio asmens, kur teikiamos apgyvendinimo kambariuose (numeriuose) paslaugos, įskaitant kasdienę nuomojamų kambarių priežiūrą (valymą, tvarkymą, lovų klojimą) ir aptarnavimą kambariuose.

6.7. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama atskiruose apartamentuose, paprastai neturint priimamojo, bendro naudojimo patalpų ir dažniausiai neteikiant maitinimo, skirta ilgesnio laikotarpio apgyvendinimui. Kitos paslaugos (pvz., valymas) teikiamos rečiau nei viešbutyje. Dažniausiai apartamente yra virtuvėlė.

6.8. Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius.

6.9. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama dažniausiai daugiavietėse bendrabučio tipo patalpose, kai higienos poreikių tenkinimui skirta įranga gali būti bendrai naudojama keliems kambariams, teikiant arba neteikiant ribotas maitinimo paslaugas.

6.10. Nakvynės ir pusryčių paslauga – savarankiška, už užmokestį turistui teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu su nakvyne tiekiami ir pusryčiai.

6.11. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama bendrai valdomose statiniuose, jų grupėje ar kambariuose, sudarant sąlygas ir teikiant įrangą maisto gaminimui ir poilsiui organizuoti.

6.12. Svečių namų apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama patalpose su infrastruktūra nakvynės ir higienos poreikiams tenkinti, kuomet maitinimo ir poilsio paslaugos gali būti teikiamos specialiai įrengtose bendro naudojimo patalpose kartu neteikiant viešbučiuose teikiamų papildomų paslaugų, kurioms reikalinga speciali infrastruktūra (pvz.: konferencijų salė, sporto klubas pan.).

6.13. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga – apgyvendinimo paslauga, teikiama nuolatos prieplaukoje stovinčiame laive, kartu sudarant sąlygas higienos poreikių tenkinimui.

6.14. Turistinė stovyklavietė – specialiai įrengta teritorija, kurioje aikštelės nuomojamos turistams nakvoti palapinėse, kemperiuose ar kilnojamuosiuose nameliuose.

6.15. Turistinės stovyklos paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams teikiama paslauga, kai turistinėje stovyklavietėje išnuomojama aikštelė palapinei, kemperiui ar kilnojamajam nameliui statyti.

7. Apraše nurodytas klasifikuojamąsias ir neklasifikuojamąsias apgyvendinimo paslaugas gali teikti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Turizmo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyta tvarka (viešbučių, motelių, svečių namų ir kempingų klasifikavimo reikalavimai, klasifikavimo anketos ir kiti susiję teisės aktai skelbiami Departamento interneto svetainėje www.tourism.lt).

_________________

 

VTD-A1 forma patvirtinta

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-145

 

(Forma VTD-A1)

 

PRAŠYMAS IŠDUOTI KLASIFIKAVIMO PAŽYMĖJIMĄ

 

__________

(data)

 

Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos

 

____________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas*, adresas* arba juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas)

 

___________________________________________________________________________

       (apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas, tel. Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

                                      (įstaigos, kurioje numatomos teikti apgyvendinimo paslaugos, pavadinimas)

 

Pranešu, jog nuo 20__ m. ___________ mėn. ___ d. teiksiu toliau nurodytos rūšies apgyvendinimo paslaugas (pažymėti vieną iš 1–7 punktuose nurodytų rūšių).

 

*Informacija nebus skelbiama viešai.

 

Klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikiamos apgyvendinimo paslaugos (pažymėti pasirinktą):

1. Apartamentų viešbučio apgyvendinimo paslauga

2. Liukso viešbučio apgyvendinimo paslauga

3. Kempingo apgyvendinimo paslauga

4. Motelio apgyvendinimo paslauga

5. SPA viešbučio apgyvendinimo paslauga

6. Svečių namų apgyvendinimo paslauga

7. Viešbučio apgyvendinimo paslauga

 

Bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius____(įrašyti). Bendras vietų skaičius_____ (įrašyti).

 

Prašau suteikti klasifikavimo objektui klasę (pažymėti pasirinktą):

1. 1 žvaigždutė

2. 1 Plius žvaigždutė

3. 2 žvaigždutės

4. 2 Plius žvaigždutės

53 žvaigždutės

6. 3 Plius žvaigždutės

7 . 4 žvaigždutės

8. 4 Plius žvaigždutės

9. □ 5 žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams ir kempingams)

10. □ 5 Plius žvaigždutės (taikoma tik viešbučiams).

 

Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos, higienos, statybos ir kitais susijusiais reikalavimais (detalesnė informacija interneto svetainėse: www.sam.lt; www.vpgt.lt; www.vtpsi.lt; www.am.lt). Patalpos, kuriose numatoma teikti apgyvendinimo paslaugas, atitinka šiuos reikalavimus:

 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros institucijos išduotas higienos pasas – leidimas apgyvendinimo

veiklai galioja nuo _____________________;

                                        (įrašyti datą)

2. Priešgaisrinės saugos priežiūros institucijos išduotas dokumentas dėl patalpų atitikimo gaisrinės

saugos reikalavimams galioja nuo _____________________.

                                                                 (įrašyti datą)

 

Prašau išduotą klasifikavimo pažymėjimą siųsti adresu:

 

________________________________________________________________________________

                                                (adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas)

 

1. Sutinku, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjo vardas, pavardė/juridinio asmens kodas ir pavadinimas, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas ir kontaktiniai duomenys: telefono Nr.**, fakso Nr.**, el. pašto adresas** būtų viešai skelbiami Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

2. Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.

3. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus šiame pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitus paslaugų teikėjui, jo teisinei formai, teisiniam statusui, adresui ar kitiems duomenims), įsipareigoju per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti man žinoma, pranešimą patikslinti, pateikiant pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos.

4. Viešbučiai, liukso viešbučiai, apartamentų viešbučiai, SPA viešbučiai, svečių namai, kempingai ir moteliai yra privalomai klasifikuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, todėl šių paslaugų teikėjai kartu su pranešimo apie teikiamas apgyvendinimo paslaugas forma privalo pateikti užpildytą viešbučio, motelio, svečių namų ar kempingo klasifikavimo anketą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą įgyvendinančiuose teisės aktuose numatyta tvarka (viešbučių, motelių, svečių namų ir kempingų klasifikavimo reikalavimai, klasifikavimo anketos ir kiti susiję teisės aktai, skelbiami Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje www.tourism.lt).

5. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

 

** Išbraukti tuos duomenis, kurių nenorite skelbti viešai.

 

 

_________________

(parašas)

 

 

________________________________________

(vardas, pavardė/juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos)

 

 

VTD-A2 forma patvirtinta

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-145

 

 

(Forma VTD-A2)

 

PRANEŠIMAS APIE NEKLASIFIKUOJAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ

 

___________

(data)

 

Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas*, adresas* arba juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas)

 

___________________________________________________________________________

       (apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas, tel. Nr., fakso Nr., el. pašto adresas)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

                                      (įstaigos, kurioje numatomos teikti apgyvendinimo paslaugos, pavadinimas)

 

Pranešu, jog nuo 20 __ m. ___________ mėn. ___ d. teiksiu toliau nurodytos rūšies apgyvendinimo paslaugas (pažymėti vieną iš 1–7 punktuose nurodytų rūšių).

 

*Informacija nebus skelbiama viešai.

 

Neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikiamos apgyvendinimo paslaugos (pažymėti pasirinktą):

1. Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga

2. Kaimo turizmo paslauga

3. Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga

4. Nakvynės ir pusryčių paslauga

5. Poilsio namų apgyvendinimo paslauga

6. Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga

7. Turistinės stovyklos paslauga

 

Bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius ____ (įrašyti). Bendras vietų skaičius ____ (įrašyti).

 

1. Sutinku, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjo vardas, pavardė/juridinio asmens kodas ir pavadinimas, apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas ir kontaktiniai duomenys: telefono Nr.**, fakso Nr.**, el. pašto adresas** būtų viešai skelbiami Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

2. Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.

3. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus šiame pranešime pateiktiems duomenims (pasikeitus paslaugų teikėjui, jo teisinei formai, teisiniam statusui, adresui ar kitiems duomenims), įsipareigoju per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti man žinoma, pranešimą patikslinti, pateikiant pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos.

4. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos, higienos, statybos ir kitais susijusiais reikalavimais (detalesnė informacija interneto svetainėse: www.sam.lt; www.vpgt.lt; www.vtpsi.lt; www.am.lt). Patalpos, kuriose numatoma teikti apgyvendinimo paslaugas, atitinka šiuos reikalavimus.

5. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais apgyvendinimo paslaugų teikėjams.

 

** Išbraukti tuos duomenis, kurių nenorite skelbti viešai.

 

_________________

(parašas)

 

 

________________________________________

(vardas, pavardė/juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos)