LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2016 M. KOVO 10 D. ĮSAKYMO NR. A1-132 „DĖL VAIKO GEROVĖS 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. kovo 29 d. Nr. A1-159

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-132 „Dėl Vaiko gerovės 2016–2018  metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme apibrėžtas sąvokas.“

2. Papildau nauju 6 punktu:

6. Siekiant skatinti šeimos narių tarpusavio pagalbą ir socialinę atsakomybę, plėtoti pozityvios tėvystės metodų sklaidą, remiami nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2016 m. apie 14,5 tūkst. asmenų dalyvavo nevyriausybinių organizacijų veiklose, susijusiose su pasirengimu šeimai ir tėvystei, šeimos narių savitarpio pagalbos ir atsakomybės skatinimu, tėvystės įgūdžių formavimu, pozityvios auklėjimo metodikos plėtojimu, ankstyvosios šeimos krizių prevencijos vykdymu. Siekiant stiprinti šeimos ir vaiko gerovę, formuoti teigiamą šeimos įvaizdį visuomenėje, tikslinga ir toliau remti nevyriausybines organizacijas, dirbančias šeimos gerovės srityje, organizuoti visuomenės švietimo priemones, renginius apie šeimos vertę visuomenės gyvenime, pozityvių santykių šeimoje svarbą bei kartų solidarumą.“

3. Papildau nauju 7 punktu:

7. Kasmet, minint Motinos dieną, motinoms, pagimdžiusioms, užauginusioms ir gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, įteikiamas valstybės apdovanojimas − ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis. Nuo 2004 m. kartu su šiuo apdovanojimu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šioms motinoms skiria vienkartines pinigines premijas – po 290 eurų kiekvienai valstybės apdovanojimo − ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalio – gavėjai. 2016 m. apdovanotos 44 motinos, jų premijoms skirta 13 tūkst. eurų. Siekiant stiprinti valstybės ir visuomenės pagarbą motinystei bei stiprinti pareigą auklėti vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, tikslinga ir toliau skirti vienkartines premijas motinoms, gavusioms valstybės apdovanojimą − ordino „Už nuopelnus Lietuvai “ medalį.“

4. Papildau nauju 8 punktu:

8. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2, 6, 10, 49, 56, 57 straipsnių pakeitimo ir  įstatymo papildymo 2straipsniu įstatymą, apibrėžiantį smurto prieš vaiką formas ir nustatantį visų formų smurtą prieš vaikus, įskaitant fizines bausmes, draudimą, siekiant užtikrinti sklandų minėto įstatymo nuostatų įgyvendinimą, būtina užtikrinti pagalbą tėvams ir kitiems teisėtiems vaiko atstovams vaikų auklėjimo klausimais, padėti jiems renkantis vaikų auklėjimo priemones, alternatyvias smurtiniam vaikų auklėjimui. Atsižvelgiant į nevyriausybinių organizacijų patirtį šioje srityje, tikslinga konkurso būdu finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus informacinei patariamajai pagalbai pozityvaus vaikų auklėjimo klausimais teikti tėvams, įtėviams globėjams, rūpintojams.“

5. Buvusius 6–17 punktus laikau atitinkamai 9–20 punktais.

6. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.4. organizuoti informacijos apie vaiko gerovę ir šeimos vertę visuomenės gyvenime sklaidą ir plėsti tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą;“.

7. Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.4. bus užtikrinta informacijos apie vaiko gerovę ir šeimos vertę visuomenės gyvenime sklaida, siekiant didinti visuomenės informuotumą apie šeimos ir vaiko gerovę, plėtojamas tarpinstitucinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, gerinant šeimos ir vaiko gerovę;“.

8. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

9. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

Vaiko gerovės 2016–2018 metų

veiksmų plano

1 priedas

 

 

VAIKO GEROVĖS 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Uždavinio pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Numatomos lėšos (tūkst. Eur)

 

Atsakingi vykdytojai

2016

metai

2017

metai

2018

metai

Numatomų lėšų šaltinis

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui bei jo biologinei šeimai krizinėse situacijose ar nukentėjus nuo smurto, o netekusiam tėvų globos vaikui – sudarant tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

1. Organizuoti ir teikti prevencines ir kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, kurios sudarytų galimybes vaikui augti biologinėje šeimoje

 

1.1.                Organizuoti

kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai

2016 metai

72

 

 

-

 

 

-

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija),

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas),

savivaldybės

1.2. Įgyvendinti Europos ekonominės erdvės finansinės paramos programą, skirtą vaikams ir jaunimui, patiriančiam

2016–2017 metai

391,2

 

 

1042

 

 

-

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programa (toliau – EEE mechanizmas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

riziką, gerinant jų gerovę

 

 

 

 

 

1.3. Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms

2016–2018 metai

 

3 174,6

 

 

3610

 

 

5 000

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas), savivaldybės

1.4. Teikti kompleksines paslaugas šeimoms ir vaikams

2016–2018 metai

510

 

 

8820

 

 

1 000

 

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1.5. Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams,

nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams

2016–2018 metai

100

 

 

120

 

 

100

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinių

paslaugų priežiūros departamentas, savivaldybės

 

1.6. Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti veiklos projektus

2017–2018 metai

--

 

336

361

 

Valstybės biudžeto lėšos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

1.7. Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės pagalbos pozityvios tėvystės klausimais teikimui vaiko tėvams, įtėviams globėjams, rūpintojams

2017 metai

-

 

 

25

-

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

2. Gerinti galimybes tėvų globos netekusiam vaikui grįžti į savo tėvų biologinę šeimą arba būti globojamam (rūpinamam) šeimoje, šeimynoje ar įvaikintam ir pasirengti savarankiškam gyvenimui

2.1. Organizuoti globėjų  (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo  paslaugas  

2016–2018 metai

185

 

 

185

 

 

240

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), savivaldybės

3.Tobulinti specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją

 

3.1. Organizuoti įvairių sričių specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymus

2016–2018 metai

15

 

 

20

 

 

50

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

3.2. Organizuoti darbuotojų, siekiančių vykdyti asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, rengimą ir vertinimą, mokymą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo programą ir organizuoti jų atestavimą

2016–2018 metai

25

 

 

25

 

 

15

 

 

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

3.3. Organizuoti teminius mokymus vaikų dienos centrų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais

2016–2018 metai

 

 

20

 

 

 

15

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4. Organizuoti informacijos apie vaiko gerovę ir šeimos vertę visuomenės gyvenime sklaidą ir plėsti tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą

 

4.1. Organizuoti renginius (seminarus, konferencijas, akcijas), skirtus gerajai vaiko gerovės patirčiai skleisti, formuojant visuomenės nepakantumą smurtui prieš vaikus, parengti ir išleisti informacinius bei metodinius leidinius, skleisti vaiko gerovės aktualijas ir problemas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, formuojant teigiamą nuomonę apie vaiko globą (rūpybą) šeimoje, šeimynoje ir įvaikinimą

2016–2018 metai

40

 

 

59

 

 

120

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

 

4.2. Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu

2016–2018 metai

30

 

 

40

 

 

40

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

4.3. Plėtoti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis vaiko gerovės bei smurto prieš vaikus prevencijos srityje skleisti informaciją visuomenėje

2016–2018 metai

10

10

 

 

10

 

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4.4. Organizuoti visuomenės švietimo priemones: informacines kampanijas, socialinę reklamą, renginius apie šeimos vertę visuomenės gyvenime, pozityvių santykių šeimoje svarbą bei kartų solidarumą

2017–2018 metai

-

 

70

 

70

 

Valstybės biudžeto lėšos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4.5. Pervesti lėšas premijoms daugiavaikėms motinoms, apdovanotoms ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu

2017–2018 metai

-

 

13

13

Valstybės biudžeto lėšos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5. Vykdyti Vaiko gerovės
2016–2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo stebėseną

5.1. Išanalizuoti ir įvertinti veiksnius, kuriančius, sąlygojančius vaiko gerovę ir paslaugų poreikį bei prieinamumą

2016–2018 metai

 

 

50

 

Valstybės biudžeto lėšos

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Iš viso:

 

4 552,8

14 395

7 084

 

 

 

________________


 

Vaiko gerovės 2016–2018 metų veiksmų plano

2 priedas

 

 

VAIKO GEROVĖS 2016–2018 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

 

Vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijaus reikšmės

Vertinimo kriterijaus pasiekimo stebėseną vykdanti institucija

2016 metai

2017 metai

2018

metai

Tikslas – atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų prieinamumą vaikui bei jo biologinei šeimai krizinėse situacijose ar nukentėjus nuo smurto, o netekusiam tėvų globos vaikui – sudarant tinkamas globos (rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

1 uždavinys – organizuoti ir teikti prevencines paslaugas vaikui ir šeimai, kurios sudarytų galimybes vaikui augti biologinėje šeimoje

P-1-1 Šeimų, kurioms esant krizinėje situacijoje suteiktos kompleksinės paslaugos, skaičius (vienetai)

750

 

-

-

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas),

savivaldybės

P-1-2 Naujai įsteigtų ir (ar) renovuotų vaikų dienos centrų ir atvirųjų jaunimo centrų skaičius (vienetai)

25,0

-

-

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

P-1-3 Vaikų, lankančių vaikų dienos centrą, dalis iš visų socialinės rizikos šeimose augančių vaikų (procentai)

 

 

 

33,0

 

 

35,0

 

37,0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas,

savivaldybės

P-1-4 Socialines paslaugas gavusių tikslinių grupių asmenų (šeimų) skaičius (vienetai)

300

600

800

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-1-5 Vaikų, nukentėjusių nuo smurto, ir jų šeimų narių, kuriems suteikta kompleksinė pagalba (socialinės, psichologinės, teisinės, laikino apgyvendinimo ir kt. paslaugos), skaičius (asmenys)

850

850

850

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas,

Savivaldybės

P-1-6 Finansuotų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviajai tėvystei plėtoti, veiklos projektų skaičius (vienetai)

-

75

80

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2 uždavinys – gerinti galimybes tėvų globos netekusiam vaikui grįžti į savo tėvų biologinę šeimą arba būti globojamam (rūpinamam) šeimoje, šeimynoje ar įvaikintam ir pasirengti savarankiškam gyvenimui

P-2-1 Globėjų (rūpintojų), kuriems suteiktos globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugos, skaičiaus didėjimas nuo bendro globėjų (rūpintojų) skaičiaus (procentai)

 

4,0

 

 

4,0

 

 

4,0

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba), savivaldybės

3 uždavinys – tobulinti specialistų, dirbančių vaiko gerovės srityje, kvalifikaciją

P-3-1 Apmokytų darbuotojų, dirbančių vaiko gerovės srityje, skaičius (asmenys)

200

500

500

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-3-2 Atestuotų socialinių darbuotojų, siekiančių vykdyti asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais, rengimą ir vertinimą, mokymą pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymo programą, skaičius (asmenys)

75

100

 

120

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

P-3-3 Mokymuose dalyvavusių vaikų dienos centrų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, skaičius (asmenys)

-

200

200

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

4 uždavinys – organizuoti informacijos apie vaiko gerovę ir šeimos vertę visuomenės gyvenime sklaidą ir plėsti tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą

P-4-1 Surengtų veiklų ar priemonių (televizijos laidų, socialinių reklamų, seminarų ir kitokių renginių) skaičius (vienetai)

5

10

10

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-4-2 Paremtų vaiko gerovės srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, skaičius (vienetai)

3

3

3

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-4-3 Tarptautinių organizacijų, kurioms mokama narystės įmoka, skaičius (vienetai)

1

1

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

P-4-4 Daugiavaikių motinų, gavusių premijas, skaičius (vienetai)

 

-

44

44

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

5 uždavinys – vykdyti vaiko gerovės sistemos stebėseną

P-5-1 Atliktų mokslinių tyrimų, kurių metu vykdyta vaiko gerovės stebėsena, pokyčių įvertinimas, skaičius (vienetai)

-

-

1

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

________________________