Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO nR. T1-63 „DĖL PASVALIO RAJONO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. birželio 23 d. Nr. T1-166

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Pasvalio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2017 m. birželio 16 d. (NVO tarybos protokolas Nr. TO1-4) siūlymą, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

pakeisti Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl Pasvalio rajono nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Aprašas):

1. pakeisti Aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Lėšos ne konkurso būdu gali būti skiriamos projektams bendrai finansuoti, dalyvaujant nacionalinio biudžeto, Europos Sąjungos ir kitose programose, taip pat kitoms NVO vykdomoms veikloms ir projektams.“;

2. pakeisti Aprašo 10 punktą ir jį išdėstant taip:

10. Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į NVO tarybos siūlymą.“;

3. pakeisti Aprašo 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

21. Projektų paraiškas NVO pateikia Administracijos Bendrajam skyriui. Gautos paraiškos registruojamos.“;

4. papildyti Aprašą 29.5 punktu:

29.5. Detali sąmata;“;

5. papildyti Aprašą 29.6 punktu:

29.6. Ne mažiau kaip 1 komercinis pasiūlymas, pagrindžiantis projekto išlaidas.”;

6. pakeisti Aprašo 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. NVO taryba įvertina prašymą ir protokoliniu sprendimu teikia Administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų NVO skyrimo.“;

7. pakeisti Aprašo 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl lėšų NVO skyrimo, NVO vadovai su Administracijos direktoriumi sudaro finansavimo sutartį (2 egz.), kurioje numatomi NVO įsipareigojimai, lėšų, įsigyto turto naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos.“;

8. pakeisti Aprašo 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Administracijos Apskaitos skyrius, vadovaudamasis Administracijos direktoriaus įsakymu, perveda lėšas NVO tik:“;

9. pakeisti Aprašo 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

37. Įvykdžius paraiškoje numatytą veiklą, NVO ne vėliau kaip iki gruodžio 30 d. pateikia Administracijos Kultūros ir jaunimo reikalų skyriui remiamos veiklos dalykinę ataskaitą (2 priedas).“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas