LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDO 2022 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022 METAIS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 6 d. Nr. A1-387

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos 2022 m. kovo 31 d. protokolu patvirtintas nevyriausybinių organizacijų finansavimo kryptis ir kriterijus:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrę                                            Arūnas Dulkys


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A1-387

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FONDO 2022 METŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO 2022 METAIS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo bendrąsias nuostatas, finansavimo prioritetus, projektų turinio reikalavimus, paraiškų teikimo tvarką, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudaromos komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo, paraiškų atitikties formaliesiems kriterijams ir projektų vertinimo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) skyrimo projektams, projektų vykdymo ir kontrolės tvarką, projektų įgyvendinimo kriterijus.

2.  Nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1 informacinė sistema – Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdoma informacinė paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistema, veikianti adresu https://sopas.sppd.lt:8099;

2.2.    paraiška – pareiškėjo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, informacinėje sistemoje užpildyta ir pateikta paraiškos forma;

2.3. pareiškėjas juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, atitinkantis Nuostatų 19 punkte nustatytus reikalavimus ir pateikęs paraišką Konkursui siekiant gauti valstybės biudžeto lėšas projektui vykdyti; 

2.4.    partneris – juridinis asmuo, pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą laikomas NVO, atitinkantis Nuostatų 20 punkte nustatytus reikalavimus ir su kuriuo pareiškėjas, projekto vykdytojas kartu vykdo projektą (yra sudaręs bendradarbiavimo sutartį dėl teikiamos projekto įgyvendinimo). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių ir (ar) daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai), taip pat pelno siekiantys verslo subjektai;

2.5.    projektas – Nuostatų nustatyta tvarka įvertinta paraiška su visais pridedamais dokumentais, kurią pateikusiam pareiškėjui skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų (visuma dokumentų, kuriuose nurodomi projekto tikslo aprašyme, veiklų plane numatyti veiksmai, pagrįsti paraiškoje, jos prieduose bei tam tikrose duomenų bazėse esančia informacija, ir tam tikra lėšų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti);

2.6.    projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuriam Ministerijos kanclerio sprendimu skirtos valstybės biudžeto lėšos projektui įgyvendinti ir kuris informacinės sistemos priemonėmis yra pasirašęs valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis) su SPPD.

2.7.    Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, šių lėšų administravimo tvarkos, projektų vertinimo procedūrų, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo už gautą finansavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3.  Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) pagal Nevyriausybinių organizacijų fondo (toliau – NVO fondas) tarybos 2022 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu patvirtintas nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos organizavimo 2022 metais finansavimo kryptis, finansavimo prioritetus ir projektų vertinimo kriterijus. Konkursas laikomas įvykusiu, jei pateikiama bent viena paraiška. Konkursas skelbiamas viešai Ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt.

4. Konkurso būdu atrinkti projektai finansuojami 2022 m. numatytomis NVO fondo lėšomis įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-130 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę.

5.  Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

6. Siektinas konkurso rezultatas – atrinkti ir finansuoti projektai, kurie stiprina NVO institucinius gebėjimus: didina NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerina teikiamas viešąsias paslaugas, gerina šių paslaugų kokybę ir vykdo savanoriškos veiklos plėtrą.

7. Konkursas organizuojamas vienkartinės atrankos būdu.

8.  Projektas gali būti įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais, kuris (-ie) kartu su projekto vykdytoju, įgyvendins dalį projekte numatytų veiklų ir (ar) kuriam projekto vykdytojas perves dalį projektui įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų.

9. Konkurso administruojančios įstaigos funkcijas atlieka SPPD, išskyrus Nuostatuose Ministerijai nustatytas funkcijas.

10.  Konkurso komisijos funkcijas atlieka NVO fondo taryba, kurios personalinė sudėtis patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A1-774 „Dėl nevyriausybinių organizacijų fondo tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“.

11.  Konkurso subjektas, turintis teisę priimti sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams, – Ministerijos kancleris.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDIS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

 

12.  Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 840 000 (aštuoni šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

13Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

14.  Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo Ministerijos kanclerio potvarkio iki Sutartyje nurodytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

III SKYRIUS

FINANSUOTINOS VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

15.  Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

15.1. NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;

15.2. NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;

15.3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;

15.4. NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;

15.5. siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms);

15.6. savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

16.  Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti vykdyti, o projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą Nuostatų 15 punkte.

17.  Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai, teikiami pareiškėjams, kurie:

17.1.    viešai internete skelbia 2019 ar 2020 metų išorinio audito audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete) ir įsipareigoja viešai skelbti 2021 m. išorinio audito metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

17.2. Pareiškėjas yra skėtinės nacionalinės NVO narys;

17.3. Pareiškėjas įgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklas.

18.  Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

18.1.    tikslingai skirti atostogoms ir (ar) turizmui;

18.2.    kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;

18.3.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais diskriminuoja ar kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų pagrindu, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;

18.4.    bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, alkoholį, tabaką ir (ar) psichotropines medžiagas;

18.5.    bet kokiomis formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;

18.6.    skirti politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, siekiant propaguoti politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių idėjas.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

19.  Konkursui paraišką teikiantys pareiškėjai privalo atitikti šias sąlygas:

19.1.    pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;

19.2.    pareiškėjui nėra skirtas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-226 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ar Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-227 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“;

19.3. pareiškėjas yra teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus(paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);

19.4.    pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

19.5.    pareiškėjas paskutinę Konkurso skelbime nurodytą paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;

19.6.    pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

20.  Partneris (-iai) (jei yra) privalo atitikti šias sąlygas:

20.1. partneris yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;

20.2. partneris nėra kito (kitų) šiame Konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneriais (informacija pateikiama Nuostatų priede).

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ, PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

21.  Projektų vykdytojai, vykdydami Nuostatų 15 punkte ir projekto paraiškoje nurodytas finansuotinas veiklas, pasirinktas vadovaujantis Nuostatų 16 punkto reikalavimu, ir nurodytus pasirinktus privalomus pasiekti rodiklius, iki 2022 m. gruodžio 31 d. privalo pasiekti šiuos kiekybinius projektų įgyvendinimo rodiklius:

21.1. pasirinkus Nuostatų 15.1 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, įgyvendinti ne mažiau nei 1 NVO kompetencijų tobulinimo veiklą;

21.2. pasirinkus Nuostatų 15.2 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, sustiprinti bent 1 jau teikiamą viešąją paslaugą, pagerinti jos kokybę„ arba įgyvendinti bent 1 finansinio tvarumo ar socialinio verslo veiklą;

21.3. pasirinkus Nuostatų 15.3 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, užmegzti ar sustiprinti bendradarbiavimą su bent 1 valstybės ar savivaldybės įstaiga ir (ar) institucija ir (ar) verslo subjektu ir (ar) NVO, parengti ir pateikti ne mažiau nei 1 pasiūlymą šiai įstaigai ir (arba) institucijai ir (arba) organizacijai arba įgyvendinti ne mažiau nei 1 bendrą veiklą;

21.4. pasirinkus Nuostatų 15.4 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, įgyvendinti ne mažiau nei 1 NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimo veiklą;

21.5. pasirinkus Nuostatų 15.5 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, parengti ir kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės įstaigai (-oms) ir (ar) institucijai (-oms) pateikti ne mažiau nei 1 pasiūlymą ir (ar) suorganizuoti bent 1 veiklą, kurioje dalyvauja ne mažiau nei 10 dalyvių;

21.6. pasirinkus Nuostatų 15.6 papunktyje nurodytą finansuotiną veiklą, įgyvendinti bent vieną veiklą, buriančią ne mažiau kaip 10 savanorių, su kuriais sudarytos savanoriškos veiklos sutartys.

22.  Pareiškėjas, projekto vykdytojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą. Pareiškėjas, projekto vykdytojas, gavęs Ministerijos ir (ar) SPPD prašymą raštu pateikti informaciją apie paraiškoje pateiktus duomenis ir (ar) projekto įgyvendinimą, privalo ją pateikti vadovaudamasis šiame Nuostatų punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

23.  Projekto vykdytojas turi viešinti projektą, kad projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, uždavinius, eigą ir rezultatus. Viešindamas projektą pareiškėjas, projekto vykdytojas turi:

23.1. nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos, nurodyti, kad projektui valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, taip pat kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant projektą;

23.2. užtikrinti viešą projekto pasiektų rezultatų (tyrimų, metodologijos, rekomendacijų, pokyčio rezultatų) pristatymą ir projekto metu pasiektų rezultatų perdavimą Ministerijai.

24.  Projekto vykdytojas privalo, viešindamas projektą jo įgyvendinimo metu ir (ar) naudodamasis įgyvendinant projektą pasiektais rezultatais, bent 6 mėnesius po to, kai projektas baigtas įgyvendinti, tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek valstybės biudžeto lėšų buvo skirta ir panaudota vykdant projektą. SPPD tikrina, kaip projekto vykdytojas laikosi šiame punkte numatyto įsipareigojimo.

25.  Pareiškėjas, projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, įgydamas prekes ir paslaugas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

26. Projekto vykdytojas per Nuostatuose nustatytus projekto įgyvendinimo terminus privalo pasiekti ar atitikti Nuostatų 21 punkte nustatytus kiekybinius projekto įgyvendinimo rodiklius, už kurių neįvykdymą taikomos sankcijos, nurodytos Nuostatų 117 punkte.

27. Pareiškėjas, projekto vykdytojas per 10 darbo dienų privalo raštu informuoti Ministerijos ir SPPD atstovus apie pasikeitusius pareiškėjo, projekto vykdytojo kontaktinius duomenis (telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą).

 

VI SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

28.  Lėšos projektams skiriamos iš valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų. Projektams vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus. Finansuojamos tik tinkamomis finansuoti laikomos projekto vykdymo išlaidos, jos turi būti tiesiogiai susijusios su projekte numatytomis veiklomis ir būtinos projektui vykdyti, pagrįstos projekto įgyvendinimo eiga, planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu.

29.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Ministerijos kanclerio patvirtinimo dienos iki 2022 m. gruodžio 31 d. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais buhalterinės apskaitos dokumentais ir projekto veiklų įvykdymą patvirtinančiais dokumentais arba jų kopijomis. Projekto vykdytojas paslaugas ar prekes projektui vykdyti turi įsigyti ne didesnėmis nei rinkos kainomis, laikydamasis racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principo. Įsigyjant su projekto veiklomis susijusių paslaugų ir prekių, rekomenduojama vadovautis Europos socialinio fondo agentūros atlikta prekių ir paslaugų kainų rinkos analize.

30.  Savanoriškos veiklos organizavimo išlaidos kompensuojamos Savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

31.  Tinkamomis finansuoti laikomos šios projekto vykdymo išlaidos:

31.1.         projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 procentai nuo projektui įgyvendinti Ministerijos prašomos ir skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos):

31.1.1.   projekto vadovo ir (ar) asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei projekto vadovas ir (ar) asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje pagal darbo sutartį);

31.1.2.   buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens ir asmuo, tvarkantis buhalterinę apskaitą, nėra įdarbinamas pareiškėjo, projekto vykdytojo organizacijoje buhalterinės apskaitos paslaugoms tiekti pagal darbo sutartį);

31.2.      projekto veiklų įgyvendinimo išlaidos:

31.2.1.   asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Nuostatų 15 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis:

31.2.1.1. darbuotojų, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

31.2.1.2. projekto vykdytojo partnerio (-ių) darbuotojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

31.2.2.   prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti , įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti:

31.2.2.1.   ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio, pašto) išlaidos;

31.2.2.2. išlaidos transportui išlaikyti (degalai, tepalai, transporto priemonės nuoma be vairuotojo) ir išlaidos transporto paslaugoms įsigyti (ekonominės klasės ar viešojo transporto bilietai, transporto priemonės nuoma su vairuotoju), įskaitant išlaidas, skirtas savanoriškai veiklai organizuoti. Užsienyje patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas ne mažiau kaip 30 procentų visų dalyvavimo renginyje ar veikloje užsienyje išlaidų apmoka iš savo ir (ar) kitų teisėtų finansavimo šaltinių (tai pagrįsdamas renginio programa, kelionių bilietais, organizatorių kvietimais ar kitais susijusiais dokumentais);

31.2.2.3. komandiruočių išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai) (taikoma tik projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) organizacijos (-ų) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, išskyrus savanorius);

31.2.2.4.   materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos (organizacinės technikos, patalpų organizacijos biurui ar renginiams nuoma);

31.2.2.5.   išlaidos kvalifikacijai kelti (lėšos projekto vykdytojo darbuotojų ar narių mokymams, seminarams, skirtiems kvalifikacijai kelti, organizuoti ar juose dalyvauti, įskaitant išlaidas, skirtas savanorių kvalifikacijai kelti);

31.2.2.6. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms ekspertų ir (ar) konsultantų paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant projektą, įsigyti (pagal sudarytas atlygintinų paslaugų sutartis);

31.2.2.7. organizacijos biuro ar projektui vykdyti naudojamų patalpų komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo išlaidos);

31.2.2.8. kitos išlaidos Nuostatuose neišvardytoms, bet projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui (kanceliarinėms, ūkio prekėms, taip pat maisto prekėms, skirtoms  seminarų ar mokymų pertraukų metu) įsigyti;

31.2.2.9.   kitos Nuostatuose neišvardytų paslaugų įsigijimo išlaidos:

31.2.2.9.1.  maitinimo paslaugos (pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos);

31.2.2.9.2.  apgyvendinimo paslaugos;

31.2.2.9.3.  projekto įgyvendinamų veiklų sklaidos ir viešinimo paslaugos (straipsnių, TV laidų, vaizdo klipų, informacinių reklaminių skydelių leidybos ir publikavimo);

31.2.2.9.4.  kitos tiesiogiai su projektu susijusių, pagrįstų ir būtinų projektui įgyvendinti paslaugų išlaidos: mokesčiai už banko paslaugas, atstovavimo tarptautinėse organizacijose nario mokesčiai, vertimo paslaugos, išorinio audito paslaugos;

31.2.2.9.5.  Pareiškėjui, projekto vykdytojui, nuosavybės teise priklausančių arba panaudos teise valdomo materialiojo turto (pastatų, tik projektui įgyvendinti reikalingų patalpų, tačiau ne įrangos ar technikos) paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (prekės ir (ar) paslaugos, reikalingos einamojo remonto darbams atlikti) (pvz., sienų dažymo ir (ar) su paprastojo remonto darbų atlikimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). Panaudos teise valdomų statinių sutarties galiojimo terminas baigiasi ne anksčiau nei 2025 m. gruodžio 31 d.

32.  Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

32.1.         išlaidos pareiškėjo, projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) skoloms, nesusijusioms su finansuojamo projekto įgyvendinimu, padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

32.2.         transporto priemonių techninės apžiūros, draudimo, jei transporto priemonė nepriklauso pareiškėjui, projekto vykdytojui, projekto partneriui nuosavybės teise ir remonto išlaidos;

32.3.         statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, statinių priežiūros išlaidos;

32.4.         išlaidos, susijusios su paraiškos rengimo veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką Ministerijai, taip pat išlaidos, patirtos ir apmokėtos iki įsakymo, kuriuo patvirtinti Nuostatai, įsigaliojimo dienos imtinai ir po 2022 m. gruodžio 31 d.;

32.5.  išlaidos patalpų, nuosavybės teise priklausančių projekto vykdytojui ir (ar) partneriui (-iams), nuomai projekto veiklai vykdyti;

32.6.  išperkamosios nuomos išlaidos;

32.7.  kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

 

VII SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

33Paraiška lietuvių kalba užpildoma informacinėje sistemoje pateiktą paraiškos formą pagal Nuostatų 37-38 punkto reikalavimus ir detalią bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą (toliau – sąmata) pagal Nuostatų 37 punkto reikalavimus. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne lietuvių kalba ir (ar) ne per informacinę sistemą nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

34. Informacija apie gautas paraiškas skelbiama SPPD interneto svetainėje per 3 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodytos paraiškų pateikimo dienos (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris).

35.  Pareiškėjas konkursui gali pateikti vieną lietuvių kalba užpildytą paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia, tačiau ne vėlesnė, nei nurodyta Nuostatų 40 punkte, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas ne vėliau kaip paskutinę paraiškų pateikimo dieną Ministerijai nurodo, kurią paraišką vertinti.

36.  Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, konkursui pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ir (ar) teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva negalima.

37.  Paraiškoje turi būti nurodoma:

37.1.  projekto pavadinimas;

37.2duomenys apie pareiškėją ir pareiškėjo vadovą (valdymo organą);

37.3.  banko sąskaitos, į kurią bus pervedamos projektui įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos, numeris, banko pavadinimas, banko kodas;

37.4.  pareiškėjo deklaracija (Nuostatų priedas);

37.5informacija apie pareiškėjo partnerius (jeigu projektas bus vykdomas kartu su partneriais);

37.6informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 19.2 papunktyje nustatytiems reikalavimams;

37.7informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 17 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams (jeigu pareiškėjas pretenduoja atitikti nurodytą (-us) finansavimo prioritetą (-us);

37.8.  informacija apie projekto įgyvendinimo dalyvius, tikslines veiklos grupes, projekto vadovą ir veiklų vykdytoją (-us);

37.9.  prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

37.10. trumpas projekto aprašymas (santrauka);

37.11. trumpas projekto veiklų aprašymas ir veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodyta:

37.11.1. projektu sprendžiamos problemos iškėlimas ir pagrindimas;

37.11.2. projekto tikslai;

37.11.3. projekto uždaviniai;

37.11.4. projekto veiklų turinys (aprašymas);

37.11.5. veiklų vykdymo laikotarpis (pradžia ir pabaiga);

37.11.6. laukiami projekto veiklų įgyvendinimo rezultatai (kiekybiniai projektų įgyvendinimo rodikliai, nurodyti Nuostatų 21 punkte), taip pat informacija apie planuojamą projekto veiklų ir rezultatų viešinimą;

37.11.7. sąmata, nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš skirtų valstybės biudžeto asignavimų, taip pat nurodant planuojamų išlaidų detalizavimą;

37.11.8. projekto veiklos (-ų) vykdymą užtikrinantys ištekliai: finansiniai ištekliai, projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikacija, darbo patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą;

37.11.9. informacija apie pareiškėjo dalyvavimą kituose Ministerijos organizuojamuose konkursuose ir (ar) einamaisiais ar praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos gautas lėšas pagal kitas programas (priemones);

37.11.10kita papildoma su projektu susijusi informacija, teikiama pareiškėjo nuožiūra.

38. Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

38.1. jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

38.2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

38.3dokumento, įrodančio pareiškėjo bendradarbiavimą su partneriu (-iais) (jeigu projektas bus vykdomas bendradarbiaujant su partneriu (-iais);

38.4. dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei patalpoms išlaikyti prašoma valstybės biudžeto lėšų (pvz., nekilnojamojo turto nuosavybės, nuomos, panaudos sutarčių ar kt.);

38.5.    dokumento (pvz.: rašto, įsakymo, sutarties), patvirtinančio pareiškėjo narystę skėtinėje nacionalinėje NVO (jei pretenduoja atitikti Nuostatų 17.2 papunktyje nurodytą finansavimo prioritetą );

38.6.    teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimo (-ų), jei toks (-ie) yra ir jei jie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

38.7.    kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

39. Pareiškėjai, pildydami paraiškas, turi teisę raštu ir (ar) žodžiu gauti informaciją bei konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurios teikiamos konkurso skelbime nurodytais kontaktais. Į pareiškėjo pateiktą prašymą ir (ar) klausimą turi būti atsakoma tokia pačia forma ir tokiomis pačiomis priemonėmis, kokiomis pareiškėjas pateikė prašymą ir (ar) klausimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo ir (ar) klausimo gavimo Ministerijoje ir (ar) SPPD dienos. Informacija bei konsultacijos pareiškėjams teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku.

40. Paraiška turi būti pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val. Lietuvos Respublikos laiku.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA IR PAGRINDAI

 

41. Informacinėje sistemoje pateiktų paraiškų atitiktį formaliesiems kriterijams per 5 darbo dienas nuo konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos vertina SPPD. Jis patikrina, ar:

41.1.      paraišką pateikė pareiškėjas, kuris priklauso Nuostatuose nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei;

41.2. paraiška pateikta iki konkurso skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24 val.;

41.3.    paraiška atitinka Nuostatų 37-38 punktuose nustatytus reikalavimus;

41.4.    pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

41.5.    pareiškėjas paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;

41.6.    pareiškėjas pateikė visus Nuostatuose nurodytus privalomus dokumentus;

41.7. deklaracija užpildyta pagal nustatytą formą (pagal Nuostatų priedą);

41.8.      paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

41.9.    pareiškėjo prašoma skirti suma nėra mažesnė arba didesnė už Nuostatų 11 punkte nurodytą mažiausią ar didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

41.10. tas pats pareiškėjas konkursui nėra pateikęs kelių turiniu tapačių paraiškų;

41.11. pareiškėjas yra teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus(paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);

41.12. partneris (-ai) atitinka Nuostatų 20 punkte keliamus reikalavimus.

42. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Nuostatų 38 punkte nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba nepateikti užsienio kalba surašytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą, patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 38.6 papunktyje, SPPD raštu kreipiasi į pareiškėją, nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. SPPD prašo pareiškėjo pateikti trūkstamus dokumentus vieną kartą.

43. Nustačius, kad tas pats pareiškėjas konkursui pateikė kelias turiniu tapačias paraiškas, vertinama ta paraiška, kuri pateikta vėliausiai, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas Nuostatų 35 punkte nustatyta tvarka informavo, kurią paraišką reikėtų vertinti. Paraiška, kuri buvo pateikta anksčiau, atmetama Nuostatų 44 punkte nustatyta tvarka.

44. Paraiškos atmetamos, nevertinamos ir valstybės biudžeto lėšų projektams neskiriama, jei paraiška ar pareiškėjas neatitinka bent vieno iš Nuostatų 41 punkte išvardytų formaliųjų kriterijų, išskyrus netikslumus, iš esmės netrukdančius vertinti paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams (pvz., rašybos klaidas, netinkamą dokumentų užsienio kalba vertimą (jei paraišką vertinantys asmenys gali suprasti ir įvertinti dokumentų turinį), paraiškos priedų pateikimą kita, nei nuostatuose nustatyta, forma ir kt.).

45SPPD apie paraišką (-as), kuri (-ios) neatitinka formaliojo (‑iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Nuostatų 41 punkte, informuoja pareiškėją per informacinę sistemą arba elektroniniu laišku, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką.

46SPPD turi teisę kreiptis į komisijos sekretorių ir prašyti komisijos konsultacijos dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams įvertinimo.

47Komisija per 3 darbo dienas pateikia rekomendacinę išvadą dėl SPPD paklausimo. Galutinį sprendimą dėl pareiškėjo ir jo pateiktų dokumentų atitikties formaliesiems kriterijams, įvertinęs komisijos pateiktą išvadą, priima SPPD.

 

IX SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

48. Projektai, kuriems siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų, atrenkami Nuostatuose ir Apraše nustatyta tvarka.

49. Paraiškas vertina ekspertai, kuriuos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD. Ekspertu negali būti asmuo, dirbantis Ministerijoje ar SPPD, susijęs su pareiškėju, kurio paraišką vertins (pvz.: iš pareiškėjo, kurio paraišką vertina, ekspertas ar jam artimi asmenys negauna jokių pajamų ar kitokio pobūdžio naudos, ekspertas (ar jam artimi asmenys) nėra pareiškėjo, kurio paraišką jis vertins, steigėjas, akcininkas ar dalininkas, darbuotojas ar valdymo organo narys).

50. Ekspertų darbas organizuojamas vadovaujantis SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu. Kartu su šiuo reglamentu turi būti patvirtinama kandidato į ekspertus paraiškos forma, kvalifikaciniai reikalavimai ekspertams, eksperto konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos bei sutarties dėl ekspertų paslaugų teikimo forma (-os), kurioje (-se) turi būti apibrėžta ekspertų atsakomybė už jiems paskirtų paraiškų vertinimų teisėtumą bei pagrįstumą.

51. Ekspertai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas. Ekspertams pasirašius šiame punkte nurodytus dokumentus, SPPD trumpai supažindina ekspertus su konkurso tikslais, numatoma darbo organizavimo tvarka, paaiškina, kaip pildyti vertinimo anketas, į ką tikslinga atsižvelgti vertinant paraiškas, apžvelgia vertinimo ypatumus, kitas aplinkybes, atsako į ekspertų klausimus. SPPD ekspertų pasirašytų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų kopijas perduoda komisijos sekretoriui.

52. Vertintinas paraiškas SPPD paskirsto ekspertams.

53. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip du ekspertai. SPPD gali paraišką paskirti papildomai įvertinti trečiajam ekspertui, jei:

53.1. sutampa ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai ir (ar) pateikiamas identiškas skiriamų balų pagrindimas;

53.2. ekspertų tos pačios paraiškos vertinimo balai skiriasi daugiau nei 25 procentais;

53.3. vienas ekspertas siūlo vertinamą projektą finansuoti, o kitas – ne;

53.4. eksperto siūlomi skirti valstybės biudžeto asignavimai projektui įgyvendinti skiriasi daugiau nei 25 procentais, palyginti su kito paraišką vertinusio eksperto siūlymu;

53.5. komisija nepritaria dviejų ekspertų skirtų balų vidurkiui ir (ar) siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų vidurkiui.

54. Jeigu ekspertams vertinant gautą paraišką ir su ja pateiktus dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti esminę įtaką vertinimui, jie elektroniniu paštu kreipiasi į SPPD su prašymu patikslinti pareiškėjo (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas) pateiktą informaciją, nurodydami savo prašymo motyvus. SPPD per informacinę sistemą nurodo pareiškėjui pateikti patikslintą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio nurodymo gavimo dienos. Pareiškėjo gali būti prašoma tik tos informacijos ir (ar) dokumentų, kurių pats SPPD negali gauti. Pareiškėjo negali būti prašoma pateikti nepagrįstai daug informacijos ir (ar) dokumentų, kurie nebūtų svarbūs vertinant paraišką. Jeigu pareiškėjas per SPPD nustatytą terminą informacijos ir (ar) dokumentų nepaaiškina ir (ar) nepatikslina, ir (ar) nepateikia, SPPD apie tai informuoja komisiją (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas) ir nurodo priežastis, kodėl pareiškėjo nepaaiškinta ir (ar) nepatikslinta, ir (ar) nepateikta informacija ir (ar) dokumentai turi esminę įtaką vertinant paraišką. Apibendrinęs SPPD argumentus dėl paraiškos atmetimo, pareiškėjui nepaaiškinus ir (ar) nepatikslinus ir (ar) nepateikus informacijos ir (ar) dokumentų, komisijos sekretorius pateikia komisijai SPPD siūlymą tokią paraišką atmesti. Komisija, įvertinusi SPPD pasiūlymą bei argumentus, priima sprendimą pritarti arba nepritarti paraiškos atmetimui.

55. Ekspertas paraiškas vertina, užpildydamas informacinėje sistemoje esančią vertinimo anketą, vadovaudamasis Nuostatuose nurodytais vertinimo kriterijais. Vertinimo anketoje privalo būti pateikiamas išsamus kiekvieno balo, skirto eksperto, pagrindimas. Jeigu eksperto siūlymu mažinamas pareiškėjo prašomas finansavimas, turi būti išsamiai pagrįstos šio siūlymo priežastys.

56. Ekspertai turi įvertinti ir skirti balus už:

56.1. numatyto projekto tikslo, uždavinių ir trumpo aprašymo aiškumą, atitiktį Konkurso tikslui, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – projekto tikslas, uždaviniai ir trumpo aprašymas neaiškus, neatitinka Konkurso tikslo, 1–7 – projekto tikslas, uždaviniai ir trumpo aprašymas iš dalies aiškus, iš dalies atitinka Konkurso tikslą, 8–10 – projekto tikslas, uždaviniai ir trumpo aprašymas aiškus, atitinka Konkurso tikslą;

56.2. pareiškėjo Juridinių asmens registre ir viešai skelbiamų veiklos ataskaitų ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tinkamumas pagal pareiškėjo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys netinkamai, veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinys paskelbti nesilaikant nustatytų terminų, pateikta informacija nėra aiški, 1–5 – veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys iš dalies tinkamai, veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys paskelbti laikantis nustatytų terminų, bent vienas iš šių dokumentų pateiktas išsamiai ir aiškiai, laikantis teisės aktuose nurodytų reikalingos nurodyti informacijos reikalavimų, 6–10 – veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys tinkami, veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys paskelbti laikantis nustatytų terminų, pateikta laikantis teisės aktuose nurodytų reikalingos nurodyti informacijos reikalavimų, informacija pateikta išsamiai ir aiškiai;

56.3. projekto atitiktį nustatytiems finansavimo prioritetams, kiekvieną prioritetą vertinant 0 (nuliu) jei pareiškėjas neatitinka pasirinktą prioritetą ar nepasirinko prioriteto arba 5 (penkiais) balais, jei pareiškėjas atitinka pasirinktą prioritetą;

56.4. projekto priemonių ir (ar) veiklų įgyvendinimo plane numatytų veiklų nuoseklumą, pagrįstumą ir tinkamumą projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti, vertinant nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – projekto priemonės ir (ar) veiklos įgyvendinimo plane numatytos veiklos nenuoseklios, nepagrįstos ir netinkamos projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti; 1–10 – projekto priemonės ir (ar) veiklos įgyvendinimo plane numatytos veiklos iš dalies nuoseklios, iš dalies pagrįstos ir iš dalies tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti; 11–15 – projekto priemonės ir (ar) veiklos įgyvendinimo plane numatytos veiklos nuoseklios, pagrįstos ir tinkamos projekto tikslui bei uždaviniams pasiekti;

56.5. projekto vertinimo rodiklių ir planuojamų rezultatų aiškumą bei konkretumą, vertinant nuo 0 (nulio) iki 10 (dešimties) balų: 0 – projekto vertinimo rodikliai ir planuojami rezultatai neaiškūs ir nekonkretūs, 1–7 – projekto vertinimo rodikliai ir planuojami rezultatai iš dalies aiškūs ir konkretūs, 8–10 – projekto vertinimo rodikliai ir planuojami rezultatai aiškūs ir konkretūs;

56.6. sąmatos, skaičiavimų tikslumą, aiškumą, detalumą, racionalumą, pagrįstumą, atitiktį ir proporcingumą projekte numatytoms veikloms, vertinant nuo 0 (nulio) iki 15 (penkiolikos) balų: 0 – sąmata, skaičiavimai netikslūs, neaiškūs, nedetalūs ir neracionalūs, nepagrįsti ir neatitinka ir nėra proporcingi projekte numatytoms veiklomis; 1–10 – sąmata, skaičiavimai iš dalies tikslūs, aiškūs, iš dalies detalūs ir racionalūs, iš dalies pagrįsti ir iš dalies atitinka ir yra iš dalies proporcingi projekte numatytoms veiklomis; 11–15 – sąmata, skaičiavimai tikslūs, aiškūs, detalūs ir racionalūs, pagrįsti ir atitinka ir yra proporcingi projekte numatytoms veiklomis;

56.7. projekto prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma vertinant nuo 2 (dviejų) iki 10 (dešimties) balų: projektas, kurio prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 2 balus,  projektas, kurio prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 4 balus, projektas, kurio prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma nuo 5 001 Eur iki 15 000 Eur – 6 balus, projektas, kurio prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma nuo 20 001 Eur iki 10 000 Eur – 8 balus, už projektą, kurio prašomos skirti valstybės biudžeto lėšų suma 5 000 Eur arba mažiau – 10 balų.

57. Galimas didžiausias paraiškai skirtinų balų skaičius – 80, privaloma surinkti minimali balų suma – 45. Paraiškos, kurios nesurinko 45 balų, nefinansuojamos.

58. Vertinimo anketoje taip pat nurodomas eksperto siūlymas:

58.1.      skirti visišką finansavimą (visoms veikloms);

58.2.      skirti dalinį finansavimą (nurodant, kuriai konkrečiai veiklai (-oms) siūloma finansavimo neskirti ir (arba) skirti mažesnį finansavimą, išsamiai pagrindžiant tokį siūlymą);

58.3.      finansavimo neskirti (nurodant konkrečią veiklą (-as), kuriai (-ioms) siūloma finansavimo neskirti, ir (arba) išlaidų rūšis, kurioms siūloma finansavimo neskirti, tokį siūlymą išsamiai pagrindžiant).

59. Įvertinti projektai reitinguojami ekspertų paraiškoms skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka.

60. Paraiškos turi būti įvertintos per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų, pradedant skaičiuoti nuo vertintinų paraiškų pateikimo ekspertams dienos iki SPPD parengtos ekspertų vertinimo suvestinės pateikimo komisijai dienos.

61. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų skaičių ir apimtį, gali jų vertinimo terminą pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

62. SPPD, gavęs ekspertų vertinimus ir siūlymus dėl projektų finansavimo, juos apibendrina, parengia paraiškų vertinimų suvestinę, kurioje nurodo dviejų paraišką vertinusių ekspertų skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkius, ir ją pateikia komisijai. Kartu su paraiškų vertinimų suvestine SPPD komisijos nariams pateikia informaciją apie galimybę per informacinę sistemą susipažinti su ekspertų vertinimo anketomis, jų vertintomis paraiškomis.

63. Gavęs paraiškų vertinimų suvestinę, komisijos sekretorius komisijos pirmininko pavedimu per 3 darbo dienas organizuoja komisijos posėdį, kurio metu SPPD atstovas (-ai) ir (ar) ekspertas (-ai), vertinęs (-ę) paraiškas, supažindina komisiją su ekspertų paraiškų vertinimais, išvadomis ir siūlymais, atsako į komisijos narių ir (ar) kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų klausimus.

64. Komisijos posėdžio metu komisija, atsižvelgusi į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, pritaria arba nepritaria ekspertų skirtų balų vidurkiui ir jų siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų projektams įgyvendinti vidurkiui, priima protokolinį sprendimą ir pateikia Ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo.

65. Jeigu Nuostatų 53 punkte nurodytais atvejais paraiškai įvertinti paskiriamas trečiasis ekspertas, SPPD apibendrina jo pasiūlymą dėl paraiškos įvertinimo, parengia paraiškos vertinimų suvestinę, nurodydamas dviejų iš trijų paraišką vertinusių ekspertų, kurių skirtų balų skaičius panašiausias, skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkį, ir ją pateikia komisijai. Komisija, įvertinusi dviejų ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, pritaria arba nepritaria skirtų balų ir siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumų vidurkiui.

66.         Jei, atlikus paraiškų vertinimą, kelių pareiškėjų paraiškoms skirtų balų vidurkis sutampa ir konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų neužtenka, komisija gali siūlyti finansuoti projektus prioritetą skiriant projektams, kurių prašoma valstybės biudžeto lėšų suma artimesnė konkurso valstybės biudžeto lėšų likučiui arba kurių, ekspertų skirtų balų vidurkis didesnis, neįtraukiant balų, skirtų už finansavimo prioritetus.

67.         Jei komisija, įvertinusi ekspertų vertinimų suvestinę, parengtą trims ekspertams atlikus vertinimą, ekspertų vertinimo anketas, vadovaudamasi Nuostatų 53 punkte nustatytais kriterijais, nepritaria ekspertų vertinimui, komisijos protokole, vadovaujantis Nuostatų 53 punktuose nustatytais kriterijais, fiksuojamas argumentuotas sprendimas nepritarti ekspertų vertinimui ir paraiškų vertinimas gali būti perduotas komisijos nariams. Komisijos nariai paraiškas vertina, vadovaudamiesi Nuostatuose nustatytais projekto veiklų turinio ir lėšų planavimo vertinimo kriterijais.

68. Jei komisija, įvertinusi paraiškų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus, išvadas bei siūlymus dėl projektų finansavimo ir įvertinusi SPPD paraiškų vertinimų suvestinėje pateiktus duomenis bei kitą su paraiškomis, jų vertinimu susijusią informaciją, kurioje siūloma mažinti projekto veiklų kiekį, apimtis, projekto dalyvių skaičių, konkrečios veiklų organizavimo ar įgyvendinimo paslaugos įkainį ar apimti, priima protokolinį sprendimą siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų, jame rekomenduoja arba nurodo, kurių veiklų atsisakyti, kurių veiklų apimtį mažinti ar kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas finansuoti.

69. Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo siūlyti pareiškėjui skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų priėmimo dienos per informacinę sistemą informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti valstybės biudžeto lėšų dydį, pateikia rekomendaciją arba nurodymą, kurias priemones (veiklas) ir (ar) išlaidas siūloma finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

70. Jei pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo informacinės sistemos priemonėmis dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma, kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, per informacinę sistemą pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

71. Komisija, gavusi iš pareiškėjo patvirtinimą, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant Nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, taip pat pareiškėjo patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šiuos dokumentus perduoda įvertinti ekspertams SPPD patvirtintame ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Ekspertai įvertina patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, SPPD parengia ekspertų vertinimų suvestinę ir per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos ją perduoda komisijai. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, vadovaudamasi Nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

72. Pareiškėjui per Nuostatų 70 punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad jis sutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį paraiškoje prašomų valstybės biudžeto lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte bei Nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti jam skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų arba jei komisija, remdamasi ekspertų išvadomis, nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui valstybės biudžeto lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

73. Projektas, kuriam neužteko konkursui vykdyti numatytų valstybės biudžeto lėšų, įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą.

Valstybės biudžeto lėšos rezervinių projektų sąraše esantiems projektams skiriamos Nuostatų 82 punkte nustatytais atvejais. Projektai, esantys rezervinių projektų sąraše, reitinguojami ekspertų skirtų balų vidurkių mažėjimo tvarka, nepriklausomai nuo viešosios politikos sritis, kuriose veikia pareiškėjai.

74. Jeigu, įvertinus paraišką, projektui siūlytina skirti valstybės biudžeto lėšų suma yra mažesnė nei Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma, šio projekto siūloma nefinansuoti.

75. Pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų paskirstymo komisija pateikia Ministerijos kancleriui per 1 darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo Ministerijos kancleriui, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

76. Ministerijos kancleris per 5 darbo dienas nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams.

77. Ministerijos kanclerio sprendime dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams pateikiama:

77.1. pagrindas finansuoti projektus arba jų nefinansuoti (teisės aktų nuostatos, komisijos protokolų duomenys);

77.2. finansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, skiriamas sumas;

77.3. rezervinių projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, viešosios politikos sritį, kuriai skirtos projekto veiklos, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, preliminariai siūlomas skirti sumas. Rezervinių projektų sąraše esančiam projektui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma negali būti mažesnė nei Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma;

77.4. nefinansuotinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, surinktų balų vidurkius, prašomas skirti valstybės biudžeto lėšų sumas, siūlomas skirti sumas, nefinansavimo pagrindą (jei paraiškos atmetamos Nuostatų 64 punkte nustatyta tvarka);

77.5. atmestinų projektų sąrašas, nurodant pareiškėjų pavadinimus, jų juridinio asmens kodus, projektų pavadinimus, prašomas valstybės biudžeto lėšų sumas, nefinansavimo pagrindą;

77.6. pavedimas Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą Nuostatų įgyvendinimą;

77.7. Ministerijos kanclerio sprendimo apskundimo tvarka.

78. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio priėmimo dienos raštu perduoda SPPD patvirtintas Ministerijos kanclerio potvarkio ir visų komisijos protokolinių sprendimų kopijas.

79. Komisijos sekretorius per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui priėmimo dienos elektroniniu paštu arba informacinės sistemos priemonėmis informuoja pareiškėją apie skirtą finansavimą ir sutarties pasirašymo procedūras.

80. Sutartis tarp pareiškėjo, kurio projektui įgyvendinti skirtas finansavimas, ir SPPD informacinės sistemos priemonėmis sudaroma per 20 darbo dienų nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektui įgyvendinti oficialaus perdavimo SPPD dienos. Sutartyje turi būti pateikta informacija, nurodyta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 61 punkte.

81. Nesudarius Sutarties per Nuostatų 80 punkte nurodytą terminą ar nutraukus sudarytą Sutartį, SPPD apie tai informuoja Ministerijos kanclerį (nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas).

82. Pareiškėjui nesudarius Sutarties per Nuostatų 80 punkte nurodytą terminą, atsisakius dalies valstybės biudžeto lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, taip pat Nuostatų 70 punkte numatytu atveju per nustatytą terminą nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano ir grąžinus nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas, likusios nepanaudotos valstybės biudžeto lėšos komisijos siūlymu ir Ministerijos kanclerio sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų valstybės biudžeto lėšų sumos. Rezervinių projektų sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį prašomų valstybės biudžeto lėšų, sąmata ir (ar) priemonių, ir (ar) veiklų planas tikslinami Nuostatų 70 punkte nustatyta tvarka. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos.

83. Komisijos sekretorius raštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėjus apie Ministerijos kanclerio priimtą sprendimą per 3 darbo dienas jo priėmimo dienos, pateikdamas jiems Ministerijos kanclerio potvarkio dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų ar nefinansuotinų projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar valstybės biudžeto lėšų neskyrimo priežastis.

84. Esant būtinybei (pvz., pareiškėjui pateikus skundą dėl paraiškų vertinimo ir (ar) projektui įgyvendinti skirti lėšų), SPPD, rengdamas atsakymus pareiškėjams, gali pasitelkti ekspertus.

85. Informacija apie konkursui pateiktas paraiškas (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, paraiškos užregistravimo data ir paraiškai suteiktas registracijos numeris) ir jų vertinimo eigą per 3 darbo dienas nuo SPPD ar komisijos sprendimo priėmimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje.

86. Informacija apie konkurso rezultatus per 1 darbo dieną nuo Ministerijos kanclerio potvarkio dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo priėmimo dienos skelbiama SPPD interneto svetainėje, nurodant subjektų, kuriems skirtas finansavimas, juridinio asmens pavadinimus ir kodus, projekto pavadinimą ir skirtų lėšų sumą.

87. Jei nuo Ministerijos kanclerio sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo projektams įgyvendinti priėmimo dienos iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo dienos paaiškėja, kad pareiškėjas nėra atsiskaitęs už praėjusiais kalendoriniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka, SPPD raštu apie tai informuoja Ministeriją (nurodomas pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas ir kodas, neatsiskaitymo faktas ir lėšų suma, už kurią neatsiskaityta). Komisijos sekretorius nedelsdamas informuoja komisiją apie susidariusią situaciją ir organizuoja komisijos posėdį dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui arba Ministerijos kancleris, vadovaudamasis SPPD pateikta informacija, gali pakeisti savo sprendimą dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo pareiškėjui. Tokiu atveju išlaidos, pareiškėjo patirtos iki Sutarties pasirašymo, nėra kompensuojamos.

 

X SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

88. Komisija savo darbe vadovaujasi Nevyriausybinių organizacijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aprašu, Nuostatais, Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais.

89. Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdžiai. Posėdžiai vyksta komisijos pirmininko nustatytu laiku. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių. Posėdžiai komisijos pirmininko sprendimu gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

90. Komisijos posėdžiuose dalyvauja SPPD atstovas (-ai) ir paraiškas vertinę ekspertai. Jeigu SPPD atstovas (-ai) arba paraiškas vertinę ekspertai negali dalyvauti posėdyje, komisija Nuostatų 100 punkte nustatyta tvarka sprendžia, ar rengti posėdį SPPD atstovui (-ams) arba paraišką (-as) vertinusiems ekspertams nedalyvaujant, ar posėdį atidėti iki tol, kol jie galės jame dalyvauti.

91. Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti kiti asmenys. Pareiškėjo atstovas turi teisę teikti komisijai savo pastabas, paaiškinimus, susijusius su pareiškėjo pateiktu projektu, taip pat pastabas dėl komisijos posėdžio eigos, kurie įrašomi į posėdžio protokolą. Pareiškėjo atstovui pateikus pastabą dėl komisijos posėdžio eigos, komisija ją įvertina ir atsižvelgia arba neatsižvelgia, nurodydama neatsižvelgimo priežastis. Pareiškėjo atstovas, ketinantis dalyvauti komisijos posėdyje, komisijos sekretoriui pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad komisijos posėdyje ketinantis dalyvauti asmuo yra pareiškėjo vadovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

92. Per 3 darbo dienas nuo SPPD pateiktų įvertintų paraiškų suvestinių, ekspertų vertinimo anketų ir vertintų paraiškų gavimo dienos šaukiamas komisijos posėdis. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.

Komisijos nariams, SPPD atstovui (-ams) ir ekspertams apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu, iki jo likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms, praneša komisijos sekretorius, kuris kartu su pranešimu posėdžio dalyviams pateikia posėdžio darbotvarkės projektą ir medžiagą numatomais svarstyti klausimais (ekspertams neteikiama medžiaga, susijusi su projektais, kurių jie nevertino). Informacija apie planuojamą posėdį (data ir darbotvarkė) taip pat skelbiama Ministerijos interneto svetainėje. Išskirtiniais atvejais, esant motyvuotam pasiūlymui ir pritariant visiems komisijos nariams, komisijos sekretorius apie posėdį raštu arba elektroniniu paštu gali pranešti SPPD atstovui (‑ams) ir ekspertams, iki jo likus mažiau kaip 3 darbo dienoms.

93. Jei komisijos narys, SPPD atstovas (-ai) ir paraiškas vertinę ekspertai negali atvykti į posėdį, jie apie tai, likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki komisijos posėdžio, turi pranešti komisijos pirmininkui arba sekretoriui, išskyrus atvejus, kai to negali padaryti dėl objektyvių priežasčių.

94. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka, bet dėl objektyvių priežasčių nesant galimybės surengti posėdžio, komisijos sprendimai gali būti priimami remiantis visų komisijos narių apklausos, kuri atliekama nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, elektroniniu paštu rezultatais. Tarp posėdžių einamieji klausimai gali būti aptariami ir komisijos narių nuomonė išreiškiama elektroniniu paštu.

95. Prieš gaudami bet kokią su konkursu ir paraiškų vertinimu susijusią neviešą informaciją, komisijos nariai, sekretorius ir pakaitiniai atstovai privalo pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimą užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (Aprašo 2 priedas) bei Nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (Aprašo 3 priedas).

Konfidencialumo pasižadėjimą užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (Aprašo 4 priedas) pasirašo ir komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, SPPD atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai.

96. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimus, komisijos pirmininkas, komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškų vertinimų suvestinę, vertinimo anketas ir vertintas paraiškas, turi nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant pritarimo ar nepritarimo ekspertų siūlomiems balams, išvadoms ar valstybės biudžeto lėšų sumoms, atitinkamo projekto finansavimo dydžio ir kitus jo (jų), kaip komisijos nario (-ių), funkcijoms priskirtus klausimus, prieš tai raštu arba elektroniniu paštu pranešęs (-ę): komisijos narys (-iai) – komisijos pirmininkui, komisijos pirmininkas – Ministerijos kancleriui. Jeigu ekspertas (-ai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o paraišką (-as) vertina kitas SPPD paskirtas ekspertas. Jeigu komisijos narys nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, komisija iš naujo priima sprendimus ir balsuoja. Nenusišalinusio komisijos nario balsas, komisijai priimant sprendimus pakartotinai, į bendrą balsų skaičių neįskaičiuojamas.

97. Komisijos pirmininkas, narys, ekspertas ar sekretorius gali būti nušalinti nuo pareigų komisijoje Aprašo 73 punkte nustatytais pagrindais.

98. Komisijos pirmininkas nuo pareigų komisijoje nušalinamas socialinės apsaugos ir darbo ministro sprendimu. Komisijos narys, sekretorius ar ekspertas nuo pareigų nušalinami komisijos pirmininko sprendimu. Sprendime nurodomos asmens pareigos, vardas, pavardė, nušalinimo laikotarpis ir nušalinimo priežastys.

99. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos pirmininkas, jo funkcijas vykdo komisijos pirmininko pavaduotojas. Jei nušalinamas ar nusišalina komisijos narys ar sekretorius, jų funkcijas vykdo pakaitinis komisijos narys ar pakaitinis sekretorius. Jei nušalinamas ar nusišalina ekspertas, jo vertintas paraiškas SPPD perduoda vertinti kitam ekspertui.

100. Komisijos sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma, t. y. už sprendimą turi pasisakyti daugiau nei pusė visų komisijos narių. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

101. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuris elektroniniu būdu turi būti suderintas su komisijos nariais. Komisijos posėdžio protokolas komisijos nariams suderinti pateikiamas per 3 darbo dienas po įvykusio posėdžio. Komisijos nariai pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo pateikia per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Per nustatytą terminą negavus komisijos nario pastabų ir (ar) pasiūlymų, laikoma, kad komisijos narys posėdžio protokolui pritaria. Su komisijos nariais suderintą protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir komisijos sekretorius.

102. Protokolai įforminami vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis, reguliuojančiomis protokolo turinį, ir Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“. Protokolai parengiami, suderinami su komisijos nariais, pasirašomi ir užregistruojami per 3 darbo dienas po posėdžio.

Komisijos narys turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

103. Protokole nurodoma:

103.1. komisijos posėdžio data ir vieta, protokolo numeris;

103.2. komisijos posėdžio pirmininkas, komisijos posėdžio sekretorius, posėdyje dalyvavę komisijos nariai, SPPD atstovas (-ai), paraiškas vertinę ekspertai ir kiti posėdyje dalyvavę asmenys (vardas, pavardė, pareigos);

103.3. komisijos posėdyje svarstyti projektai, kiti klausimai;

103.4. projektų, kuriuos nutarta siūlyti atmesti, atmetimo argumentai, teisinis projektų atmetimo pagrindas;

103.5. informacija apie komisijos pritarimą / nepritarimą, kad projektui būtų skirtas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų. Jei finansavimas projektui nebuvo skirtas arba siūloma skirti mažiau valstybės biudžeto lėšų, negu pareiškėjas prašė, protokole nurodomos tokio siūlymo priežastys ir jų pagrindimas;

103.6. komisijai nepritarus paraiškas vertinusių ekspertų įvertinimui ar išvadai, protokole nurodomi objektyvūs argumentai, kodėl nepritariama ekspertų įvertinimui ar išvadai, ir tai, kad paraiška perduodama vertinti trečiajam ekspertui arba, jei komisija, trečiajam ekspertui atlikus vertinimą, nepritaria paraiškos vertinimų suvestinei, kad komisija pati atliks paraiškos vertinimą;

103.7. siūlytini finansuoti projektai ir siūlomos skirti valstybės biudžeto lėšos projektams įgyvendinti;

103.8. nefinansuotini projektai ir jų nefinansavimo pagrindimas;

103.9. projektai, kuriuos siūloma įtraukti į rezervinių projektų sąrašą;

103.10. sumažintų finansuotinų išlaidų pagrindimas;

103.11. balsavimo rezultatai, kartu nurodant ir informaciją apie kiekvieno komisijos posėdyje dalyvavusio komisijos nario (pareigos, vardas, pavardė) balsavimą posėdyje svarstytais klausimais;

103.12. informacija apie galimą komisijos nario, sekretoriaus, eksperto, SPPD atstovo ir (ar) kitų su konkurso organizavimu susijusių asmenų interesų konfliktą (pareigos, vardas, pavardė, interesų konfliktas);

103.13. kiti komisijos priimti sprendimai ir svarstyti klausimai;

103.14. kita, komisijos nuomone, svarbi posėdžio informacija.

104. Komisijos posėdžio eiga fiksuojama komisijos protokole ir garso įrašymo priemonėmis. Posėdžio garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, o skaitmeninis posėdžio garso įrašas sunaikinamas. Prieš pradedant daryti garso įrašą, apie tai komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys informuojami žodžiu. Įrašas pridedamas prie protokolo ir saugomas Ministerijoje Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

XI SKYRIUS

PROJEKTŲ VYKDYMAS IR STEBĖSENA

 

105. Projektams vykdyti paskirtos valstybės biudžeto lėšos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Ministerijai patvirtintų asignavimų programoms ir jos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

106. Projekto vykdytojas gautas valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindamas valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Sutartyje ir Sutartimi patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti (reikalavimas netaikomas projekto vykdytojo partneriui (-ams).

107. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Ministerija ir SPPD projekto vykdytojui turi teikti informaciją, reikalingą projektui įgyvendinti, ir tinkamai jį konsultuoti, esant galimybių, organizuoti jam mokymus ir (ar) kitas priemones, reikalingus projektui įgyvendinti.

108. Norėdamas patikslinti sąmatą, projekto vykdytojas informacinės sistemos priemonėmis SPPD pateikia pagrįstą prašymą patikslinti sąmatą, nurodydamas juridinio asmens pavadinimą, kodą, konkurso pavadinimą, projekto pavadinimą ir kodą, kartu pateikdamas lyginamąjį tikslinamos  sąmatos variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose sąmatos eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar nepatirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai tinkamos finansuoti išlaidos sumažėjo. SPPD, išnagrinėjęs projekto vykdytojo prašymą, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo SPPD dienos priima sprendimą dėl sąmatos tikslinimo ir apie tai informacinės sistemos priemonėmis arba elektroniniu paštu informuoja projekto vykdytoją. Susitarimas dėl sąmatos pakeitimo pasirašomas informacinės sistemos priemonėmis. Prašymai tikslinti sąmatą SPPD teikiami ne daugiau kaip 2 kartus per einamąjį ketvirtį, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami, išskyrus Nuostatų 124 punkte nustatytus atvejus.

109.     Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, projekto vykdytojas atsakingam SPPD specialistui informacinės sistemos priemonėmis, taip pat elektroniniu paštu pateikia pagrįstą prašymą patikslinti projekto veiklų planą, nurodydamas juridinio asmens pavadinimą, kodą, konkurso pavadinimą, projekto pavadinimą ir kodą, kartu pateikdamas ir lyginamąjį veiklų plano variantą ar palyginimą, kaip kis informacija atitinkamose veiklų plano dalyse ar eilutėse. Projekto vykdytojas gali teikti prašymą patikslinti tik dar neįvykdytas (nepradėtas vykdyti) projekto veiklas. Prašymas patikslinti projekto veiklų planą SPPD teikiamas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios, bet ne vėliau nei einamųjų metų gruodžio 5 d.

110. Atsakingas SPPD specialistas elektroniniu paštu informuoja Ministerijos paskirtą asmenį apie projekto vykdytojo prašymą patikslinti veiklų planą per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Ministerijos paskirtas asmuo per 2 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja atsakingą SPPD specialistą apie pritarimą ar nepritarimą projekto vykdytojo prašymui patikslinti veiklų planą. Apie sprendimą dėl veiklų plano patikslinimo, suderintą su Ministerijos paskirtu asmeniu, SPPD atsakingas specialistas informuoja projekto vykdytoją informacinės sistemos priemonėmis ar elektroniniu paštu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

111. Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti SPPD apie projekte numatytų veiklų vykdymo nutraukimą ar sustabdymą, nurodydamas juridinio asmens pavadinimą, kodą, konkurso pavadinimą, projekto pavadinimą ir kodą ir projekto veiklų vykdymo nutraukimo ar sustabdymo datą. Gavęs tokį pranešimą, SPPD sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą projektui įgyvendinti. Projekto vykdytojui pašalinus priežastis, dėl kurių jis nutraukė ar sustabdė projekte numatytų veiklų vykdymą, ir apie tai pranešus SPPD, sustabdytas valstybės biudžeto lėšų pervedimas atnaujinamas.

112. Projekto vykdytojas privalo:

112.1. projektą įgyvendinti iki Sutartyje nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

112.2. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d., o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. SPPD informacinės sistemos priemonėmis pateikti atitinkamai ketvirčio ir metų projekto finansines ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas,  pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. pateikti pusmečio ir metų projekto veiklų įvykdymo ataskaitas pagal informacinėje sistemoje pateiktas formas. Teikiamos šios ataskaitos:

112.2.1.        sąmatos vykdymo ir sąnaudų ketvirtinė ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

112.2.2.        sąmatos įvykdymo ataskaita, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio, o pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį);

112.2.3. buhalterinės apskaitos dokumentų suvestinė, kurioje turi būti nurodoma valstybės biudžeto lėšų gavėjo pavadinimas, apskaitos dokumento (sąskaitos faktūros, Sutarties, žiniaraščio ir kt.) data ir numeris, ūkinės operacijos turinys ir suma, informaciją nurodant euro cento tikslumu (teikiama po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio ir už visą projekto vykdymo laikotarpį);

112.2.4. veiklų įvykdymo ataskaita (pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d.), kurioje turi būti nurodyta:

112.2.5. informacija apie Nuostatų 21 punkte išvardytų kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių pasiekimą;

112.2.6. informacija apie įgyvendintas projekto veiklas (pildoma vadovaujantis su paraiška pateiktu projekto veiklų planu tik teikiant metų projekto veiklos ataskaitą, t. y. pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams – už visą projekto vykdymo laikotarpį) pagal projekto tikslus;

112.3. užtikrinti, kad projektui vykdyti skirtos valstybės biudžeto lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį, atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšų naudojimą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Sutarties nuostatas;

112.4. pasibaigus ataskaitiniams metams, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų, einančių po ataskaitinių metų, sausio 5 d. grąžinti per ataskaitinius metus nepanaudotas projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, jas pervesti į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą;

112.5. SPPD nustačius, kad projekto vykdytojas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, nepanaudotas ar netikslingai panaudotas projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas valstybės biudžeto lėšas ir už šias banke, kitose kredito ar mokėjimo įstaigose laikomas valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas grąžinti SPPD per jo nustatytą laikotarpį, bet ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d., jas pervedant į Sutartyje nurodytą SPPD banko sąskaitą. Negrąžintos valstybės biudžeto lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto vykdytojas praranda teisę teikti paraiškas ir gauti finansavimą pagal visas Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, programas trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

113. SPPD konsultuoja projektų vykdytojus projektų administravimo klausimais.

114. SPPD tikrina, ar valstybės biudžeto lėšų projektui įgyvendinti gavęs projekto vykdytojas laikosi Nuostatų reikalavimų ir Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, SPPD nustatyta tvarka.

115. SPPD, nustatęs ar turėdamas pagrįstų įtarimų, kad projekto vykdytojas netinkamai vykdo Apraše, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, reikalavimus, apie tai raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoja projekto vykdytoją ir sustabdo Sutarties vykdymą. Šiuo atveju SPPD nustato projekto vykdytojui protingą terminą, ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, nustatytiems veiklos trūkumams pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Apraše, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus ir pateikia tai patvirtinančius įrodymus. SPPD, įvertinęs iš projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei projekto vykdytojas per SPPD nustatytą terminą nustatytų veiklos trūkumų nepašalina arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Apraše, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę vykdant Sutartį, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai projekto vykdytoją įspėjęs likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

116. SPPD nutraukia Sutartį su projekto vykdytoju ir skirtas valstybės biudžeto lėšas projekto vykdytojas privalo grąžinti, jei:

116.1. SPPD nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį;

116.2. SPPD nustato esminių Apraše, Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminę reikšmę vykdant Sutartį, pažeidimų;

116.3. vadovaujantis Nuostatų 115 punktu, projekto vykdytojui per nustatytą terminą nepašalinus nustatytų veiklos trūkumų arba per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformavus SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Apraše, Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus;

116.4. paaiškėja, kad asmens, turinčio teisę veikti projekto vykdytojo vardu, pasirašytoje deklaracijoje buvo pateikta klaidinanti ar melaginga informacija, projekto vykdytojas, sudaręs Sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo Ministerijai, biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, iš projekto vykdytojo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos valstybės biudžeto lėšos;

117. Jei netinkamai įgyvendinamas projektas ar sąmoningai nevykdomos projekto veiklos, sąmoningai nesiekiama projekto paraiškoje pasirinktų ir Nuostatų 21 punkte nustatytų kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, gali būti taikomos šios sankcijos:

117.1. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė pagal pasirinktą veiklą vieno iš Nuostatų 21 punkte nurodytų ir projekto paraiškoje pasirinktų kiekybinių projektų įgyvendinimo rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti iki 50 procentų ataskaitiniais metais jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų;

117.2. jeigu projekto vykdytojas nepasiekė visų pagal pasirinktą veiklą Nuostatų 21 punkte nustatytų kiekybinių projekto įgyvendinimo rodiklių, jis į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD banko sąskaitą turi grąžinti 100 procentų ataskaitiniais metais jam projektui įgyvendinti skirtų ir pervestų valstybės biudžeto lėšų.

118. Sprendimą dėl sankcijų taikymo ir apimties priima NVO fondo taryba. Priimdama sprendimą dėl sankcijų taikymo, ji vadovaujasi Nuostatais, projekto vykdytojo pateikta informacija apie projekto įgyvendinimą ir SPPD paskirto atsakingo specialisto pateiktais duomenimis bei informacija, susijusiais su projekto įgyvendinimu. Jei yra galimybė, projekto vykdytojas ar jo atstovas turi būti kviečiamas į NVO fondo tarybos posėdį, kuriame bus svarstomas sankcijų jam skyrimas.

119.     Projekto vykdytojas privalo raštu, taip pat informacinės sistemos priemonėmis informuoti Ministeriją ir SPPD, jei vykdoma ar numatoma vykdyti projekto vykdytojo reorganizacija (nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, konkurso pavadinimas, projekto pavadinimas ir kodas ir reorganizacijos pradžios data), ir pateikti dokumentus bei informaciją, pagrindžiančius, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perėmęs jo, kaip projekto vykdytojo, teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti projekto veiklas.

120. Už informacijos ir su projektu bei jo įgyvendinimu susijusių duomenų tikslumą, teisėtumą, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą atsako pareiškėjas (projekto vykdytojas). Dokumentus, susijusius su projektu bei jo įgyvendinimu (paraišką, deklaraciją (-as), buhalterinės apskaitos dokumentus, darbo, paslaugų pirkimo ir (ar) teikimo sutartis, ataskaitas ir kt.), projekto vykdytojas privalo tvarkyti ir saugoti dokumentų tvarkymą ir saugojimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat SPPD ir (ar) Ministerijos reikalavimu pateikti konkursui pateiktų dokumentų bei su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų originalus ir (ar) jų patvirtintas kopijas tiek įgyvendinant projektą, tiek 24 mėnesius po projekto įgyvendinimo pabaigos (po 2022 m. gruodžio 31 d.).

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

121. Ministerijos kanclerio sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti pakeistas ar pripažintas netekusiu galios, atsižvelgus į SPPD pateiktą metinę Konkurso projektų įgyvendinimo ataskaitą ir (ar) tai, ar valstybės biudžeto lėšos panaudotos tinkamai, ir (ar) pasikeitus teisės aktams, kuriais remiantis skiriami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai konkursui, ir (ar) kitiems dokumentams (pvz., programos sąmatoms), taip pat Ministerijai arba teismui patenkinus pareiškėjo, projekto vykdytojo skundą ir pakartotinai Nuostatuose nustatyta tvarka įvertinus šio pareiškėjo, projekto vykdytojo paraišką.

122. Pareiškėjai, vadovaudamiesi Viešojo administravimo įstatymu, SPPD ir (ar) komisijos sprendimus dėl paraiškų atmetimo gali skųsti Ministerijai per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie SPPD ir (ar) komisijos sprendimą. Jei Ministerija patenkina pareiškėjo skundą, o SPPD ir (ar) komisija pakartotinai įvertintą paraišką vėl atmeta, pareiškėjas šį SPPD ir (ar) komisijos sprendimą gali skųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba teismui įstatymų nustatyta tvarka.

123. Ministerija ir SPPD neprisiima atsakomybės, jei dėl projekte (paraiškoje ir (ar) Sutartyje) nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono ryšio numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo, projekto vykdytojo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju, projekto vykdytoju negalima susisiekti kitu būdu.

124. Pareiškėjas, projekto vykdytojas turi teisę prašyti svarstyti dokumentus, pateiktus vėliau, nei numatyta Apraše ar Nuostatuose, jei dokumentai pateikti nesilaikant terminų dėl nenumatytų ar ne nuo pareiškėjo, projekto vykdytojo priklausančių aplinkybių, Ministerijoje ar SPPD kilusių techninių kliūčių. Prašyme svarstyti minėtus dokumentus turi būti nurodytas juridinio asmens pavadinimas, kodas, motyvuotas terminų nesilaikymo pagrindimas ir kilusios kliūtys.

125. Jei Nuostatuose nereglamentuotas su konkursu susijęs klausimas, vadovaujamasi Aprašu.

126. Nuostatai gali būti keičiami socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

127. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia kiekvienam konkursui vykdyti kiekvienais metais skirtas valstybės biudžeto lėšų sumas.

128. Ministerija savo interneto svetainėje skelbia apibendrintas Konkurso vykdymo ir ataskaitą.

129. Konkurso organizavimo dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

130. Asmens duomenys tvarkomi Reglamento (ES) 2016/679, Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

131. Ministerija turi teisę atlikti organizuoto Konkurso įgyvendinimo ir pareiškėjams, projektų vykdytojams, skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

132. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 ir duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

__________________

part_ddeef13f535a4cdb927493c6bff4c8d1_end