Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. SAUSIO 18 D. NUTARIMO NR. 53 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1094

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimą Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi ir 6 straipsnio 5, 6 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintų mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų lentelės 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

 

 

„1. Motorinės M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonės, turinčios variklį, atitinkantį:

1.1. 1991 m. spalio 1 d. Tarybos direktyvos 91/542/EEB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius teršalus (Euro I) (OL 1991 L 295, p. 1), reikalavimus;

 

1.2. direktyvos 91/542/EEB (Euro II) reikalavimus;

 

1.3. 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurą vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 88/77/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 269) (Euro III), reikalavimus;

 

1.4. direktyvos 1999/96/EB (Euro IV) reikalavimus;

 

1.5. 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (OL 2005 L 275, p. 1) (Euro V), reikalavimus;

 

1.6. 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (Euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai“ (OL 2011 L 167, p. 1), reikalavimus

 

 

 

 

 

 

0,43

 

0,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

 

 

 

 

 

 

 

0,08“.

 

1.3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarkos aprašo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1, 3, 4 ir 5 priedėliuose nustatytus tarifus mokesčio mokėtojai indeksuoja kasmet pagal Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) skelbiamą mokestinio laikotarpio vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą (toliau – indeksas), padalytą iš šimto. Indeksas nustatomas:

1.1. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 1 priedėlyje nustatytiems tarifams indeksuoti – palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2007 metų gruodžio mėnesio kainomis;

1.2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 ir 4 priedėliuose nustatytiems tarifams indeksuoti – palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2002 metų gruodžio mėnesio kainomis;

1.3. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje nustatytiems tarifams indeksuoti – palyginus mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas su 2008 metų gruodžio mėnesio kainomis.“

2. Nustatyti, kad apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių taikomas šiuo nutarimu patvirtintas tarifo koregavimo koeficientas.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas