LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-380 „DĖL 2014–2020 mETŲ europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano IR NACIONALINIo STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. birželio 21 Nr.V-573

Vilnius

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

 

1.  Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą:

1.1. pakeičiu I skyriaus Pirmojo skirsnio 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. Remiamos veiklos:

1.3.1. mokslo populiarinimo infrastruktūros sukūrimas;

1.3.2. mokiniams pritaikytų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas;

1.3.3. MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių (publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimas;

1.3.4. informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms plėtra (LITNET);

1.3.5. ekscelencijos centrų ir paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas sumanios specializacijos kryptyse;

1.3.6. įsijungimas į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI) bei atviros prieigos MTEP infrastruktūros, kuri reikalinga įsijungimui į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras (ESFRI), atnaujinimas ir kūrimas;

1.3.7. Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas, įgyvendinant infrastruktūros atnaujinimo 2-ąjį etapą;

1.3.8. MTEPI infrastruktūros atnaujinimas sumanios specializacijos kryptyse.“

1.2. pakeičiu II skyriaus Šeštojo skirsnio 1.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3.2. studentų mobilumo skatinimas (studijų pagal Erasmus+ programą bei tarptautinių praktikų pagal Erasmus+ programą ir lituanistinėse mokyklose finansavimas). Jungtinių studijų programų vykdymas (t.y. studentų judumas jungtinių studijų programose);“

1.3. pakeičiu II skyriaus Šeštojo skirsnio 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5. Galimi partneriai: mokslo ir studijų institucijos.“

1.4. pakeičiu II skyriaus Devintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DEVINTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ NR. 09.3.3-LMT-K-712 „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ

1.5. pakeičiu II skyriaus Devintojo skirsnio 1.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„1.3.7. mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą.“

1.6. pakeičiu II skyriaus Devynioliktojo skirsnio 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.4. Galimi pareiškėjai:

1.4.1. Švietimo informacinių technologijų centras;

1.4.2. Ugdymo plėtotės centras;

1.4.3. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Audronė Pitrėnienė

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2016 m. balandžio 18 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1608165)-6K-1602993

2016 m. gegužės 17 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1610591)-6K-1603791

2016 m. birželio 7 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1612107-6K-1604356

2016 m. birželio 8 d. raštu Nr. ((24.37-01)-5K-1606134;1611081;1611246)-6K-1604402

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2016 m. pirželio 21 d. įsakymo Nr. V- 573  redakcija)

 

 

 

NACIONALINIS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

 

 

 

Eil.Nr.

Rodiklio kodas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetai

Sąvokų apibrėžtys

Apskaičiavimo tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo momentas

Institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rezultato rodikliai

1.

R.N.701

„Dalis ESF lėšomis švietimo pagalbą gavusių mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

Procentai

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (toliau – Švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Švietimo pagalba apima informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę,

specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą bei sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

 

Skaičiuojama pagal formulę:

F = P/B*100 %

Pirminiai šaltiniai:

ESF lėšomis  gavusių švietimo pagalbą mokinių, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą, sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai, ataskaita po projekto užbaigimo.

 

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu

ar per 1 metus po projekto užbaigimo (tais atvejais, kai projekto laikotarpis neapima mokslo metų pabaigos momento) asmuo perkeliamas į kitą klasę ar baigia formaliojo švietimo programą ir yra įtraukiamas į sąrašą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

1.1.

R.N.701-1

B – bazinis rodiklis (susietasis):

„Mokiniai, kuriems ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skaičius

Reikšmė nurodoma automatiškai pagal produkto rodiklio P.S.383 „Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis buvo suteikta švietimo pagalba“ pasiekimą.

1.2.

R.N.701-2

 

 

 

 

P – pokyčio (kintamasis):

„ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą“

 

Skaičius

 

Sumuojami  ESF lėšomis švietimo pagalbą gavę mokiniai, kurie buvo perkelti į kitą klasę ar baigė formaliojo švietimo programą (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

2.

R.N.702

„Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, gavusių tikslinę išmoką studijų prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti – finansinės pagalbos priemonė socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentams, skirta iš dalies padengti išlaidas, atsirandančias dėl specialiųjų poreikių.

 

Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai – neįgalūs studentai bei studentai turintys specialiųjų poreikių, kurie lemia mokymosi sunkumus.

 

Neįgalus studentas – asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 45 procentų ir mažesnis darbingumo lygis ir (arba) specialiųjų poreikių lygis.

 

Specialusis poreikis – specialiosios pagalbos reikmė studijų proceso metu, atsirandanti dėl asmens įgimtų ar įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų (neįgalumo ar darbingumo netekimo) ir lemianti mokymosi sunkumus.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentų, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti, skaičių dalinant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

projektų (produkto rodiklio P.S.387 „Socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentai, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti“) duomenys, Lietuvos statistikos duomenys (apie bendrą aukštųjų mokyklų studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

3.

R.N.703

„Pagal tarptautines programas pateiktų paraiškų skaičius“

Skaičius

Pagal tarptautinę programą pateikta paraiška – institucijos, kurios tyrėjas (-ai) dalyvavo „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas“ (toliau – TYKU) projekte, paraiška, pateikta pagal tarptautinę MTEPI programą.

 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tarptautinė MTEPI programa – tai programa, skirta inicijuoti MTEPI aktualiose Europos Sąjungai temose, siekiant spręsti strategiškai svarbias problemas nustatytose mokslo kryptyse.

 

Pateikta paraiška – paraiška pateikta pagal tarptautinių MTEPI programų nustatytą tvarką, siekiant vykdyti projektą.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos paraiškos, pateiktos pagal tarptautines programas (paraiškų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: pateiktų paraiškų sąrašas ar suvestinė, patvirtinti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto vykdytojas gauna informaciją apie paraiškos pagal tarptautinę programą pateikimą. 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

4.

R.N.704

„Universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių, dalis“

Procentai

Universitetas – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai, eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra ir (arba) plėtojamas aukšto lygio profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodis „universitetas“ arba „akademija“, arba „seminarija“ (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Kolegija – tai aukštoji mokykla, kurioje vykdomos koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. Šią veiklą vykdančios aukštosios mokyklos pavadinime turi būti žodžiai „kolegija“ arba „aukštoji mokykla“ (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Užsienio pilietis – tai užsienio valstybės pilietis.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kurie renkami pagal metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

Skaičiuojama Lietuvos universitetuose ir kolegijose studijuojančių užsienio piliečių dalis nuo visų Lietuvos studentų.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia rodiklių reikšmes, pasiektas iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

5.

R.N.705

„Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų“

Procentai

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Mokslo publikacija – mokslinių tyrimų rezultatai, paskelbti mokslo straipsnio, monografijos, mokslinės konferencijos pranešimo forma.

Įvedamasis

Skaičiuojama Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyrėjų publikacijų dalis tarp 10 procentų pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų.

 

Pirminiai šaltiniai:

Europos inovacijų sąjungos švieslentės duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Europos inovacijų sąjungos švieslentėje yra pateikiami duomenys apie stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

6.

R.N.706

Pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis

Procentai

Pirminis profesinis mokymas – profesinis mokymas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti (šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (toliau – Profesinio mokymo įstatymas).

 

Profesinio mokymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama suteikti numatytas kompetencijas (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama pirminio profesinio mokymo programas pasirinkusių mokinių dalis (proc.) nuo visų vidurinį išsilavinimą įgijusių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslus mokinių.

 

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

7.

R.N.707

„Mokymosi visą gyvenimą lygis 25–64 metų amžiaus grupėje“

Procentai

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. ISAK-433/A1-83 „Dėl Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“).

 

Mokymosi visą gyvenimą lygis – 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama 25–64 metų gyventojų, per 4 paskutines savaites dalyvavusių švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

8.

R.N.708

„Dėstytojai, dirbantys  pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose“

Skaičius

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Darbo vietų atnaujinimas apima pastatų vidaus erdvių atnaujinimą ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą įrangą ir (arba) baldus.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami dėstytojai, dirbantys pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose darbo vietose (dėstytojų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai:

įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas dokumentas, kuriame nurodytas dėstytojų, dirbančių atnaujintose darbo vietose, skaičius.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu patvirtinamas dokumentas, kuriame nurodytas dėstytojų, dirbančių atnaujintose darbo vietose, skaičius.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

9.

R.N.709

„Profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis“

Procentai

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Įstaigų atnaujinimas apima

įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas profesinio mokymo mokinių, kurie mokosi pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, skaičių dalinant iš bendro profesinio mokymo mokinių skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.721 „Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“ informacija),

Lietuvos statistikos departamento duomenys (apie profesinio mokymo mokinių skaičių).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

10.

R.N.711

„Studentų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis“

Procentai

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ugdymas karjerai – visuma mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas ugdymo karjerai veiklose dalyvavusių studentų skaičių dalinant iš bendro studentų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.725 „Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“ pasiekimai),

Lietuvos statistikos departamento duomenys (apie bendrą studentų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai remiantis projekto vykdytojo duomenimis apie studentų, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, skaičių ir bendrą studentų skaičių apskaičiuojama iki praėjusių kalendorinių metų pabaigos pasiekta rodiklio reikšmė.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

11.

R.N.712

„30–49 metų amžiaus mokytojų ir dėstytojų dalis“

Procentai

Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/476055/Svietimo_metodika_2013_40.pdf/277d5166-abf0-4a59-88a1-8d1b04cf49ce.

 

Skaičiuojama 30–49 metų amžiaus mokytojų ir dėstytojų dalis.

 

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia stebėsenos rodiklio reikšmę, pasiektą iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

12.

R.N.713

„Kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų dalis“

Procentai

Kūrybinės partnerystės – tai programa, kurianti sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas – ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis.

 

Mokykla suprantama kaip bendrojo ugdymo mokykla.

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Įvedamasis

Skaičiuojama kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių bendrojo ugdymo mokyklų skaičių dalinant iš bendrojo ugdymo mokyklų skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.729 „Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“ pasiekimai),

Lietuvos statistikos departamento (apie bendrą bendrojo ugdymo mokyklų skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

13.

R.N.714

Verslo išlaidos MTEP (BVP dalis)“

Procentai

Verslo sektorius – visų nuosavybės formų ūkio subjektai, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba arba paslaugų teikimas rinkai, parduodant

jas  visuomenei  ekonomiškai

pagrįsta kaina. MTEP statistikoje šiam sektoriui priskiriamos ir

daugiausia juos aptarnaujančios

privačios ne pelno institucijos.

 

MTEP išlaidos – visos metinės išlaidos MTEP veiklai, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, turėtos per ataskaitinį laikotarpį. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) neįtraukiamas. MTEP

išlaidos skirstomos į MTEP einamąsias ir ilgalaikio turto,  reikalingo MTEP veiklai

vykdyti, įsigijimo išlaidas.

 

MTEP – moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

 

Įvedamasis

Skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, kurie renkami pagal metodiką, kuri skelbiama http://osp.stat.gov.lt/documents/10180/495238/MTEP_metodikos_priedas_20140122.pdf.

 

Skaičiuojamas verslo išlaidų MTEP dalis nuo BVP.

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos statistikos departamentas einamaisiais metais paskelbia rodiklių reikšmes, pasiektas iki praėjusių metų pabaigos.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

14.

R.N.715

„Mokinių iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti, dalis“

Procentai

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Socialiai jautrios grupės apima socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančius mokinius, pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtus specialiųjų poreikių turinčių asmenų grupėms.

 

Mokinių specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi ir specialusis ugdymas skiriamas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas), nuostatomis.

Tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti –  finansinės pagalbos priemonė, skirta iš dalies padengti išlaidas, atsirandančias dėl specialiųjų poreikių.

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Įvedamasis

Skaičiuojama profesinio mokymo mokinių iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti, skaičių dalinant iš bendro profesinio mokymo mokinių skaičiaus Lietuvoje ir dauginant iš 100 proc.

 

Pirminiai šaltiniai:

projektų  duomenys (produkto stebėsenos rodiklio P.N.730 „Mokiniai iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti“ pasiekimai),

Lietuvos statistikos duomenys (apie bendrą profesinio mokymo mokinių skaičių Lietuvoje).

 

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija apskaičiuoja iki praėjusių kalendorinių metų pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą, apskaičiavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

 

Produkto rodikliai

15.

P.N.701

„Mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą“

Skaičius

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokiniai įtraukiami į jaunųjų tyrėjų klubo veiklą, kai tampa jaunųjų tyrėjų klubo nariais. Jais tampa registruoti kandidatai į klubo narius, kurie vieni ar su bendraautoriais yra pateikę mokslinį darbą mokslinių darbų konkurse (Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape ir (arba) projekto metu organizuojamuose mokslinių darbų konkursuose).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokiniai, įtraukti į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

 

 

Pirminiai šaltiniai: jaunųjų tyrėjų klubo narių sąrašai ar suvestinės, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į jaunųjų tyrėjų klubo narių sąrašą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

16.

P.N.702

„Mokyklos, kurios pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendino ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemones“

Skaičius

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos bei kompensacijos priemonės – tai mokyklų naudojamos ankstyvajam pasitraukimui iš mokyklos mažinti ir įtraukčiai didinti skirtos priemonės, tokios kaip psichologų, socialinių pedagogų, specialiųjų kitų švietimo pagalbos specialistų,  mokyklos bendruomenės pasitelkimas,

prevencinių priemonių ir programų įgyvendinimas mokyklose, pedagogų,

vaiko gerovės komisijų narių mokyklose kompetencijų didinimas ir kt.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokyklos, kurios pagal programą ESF lėšomis įgyvendino  ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevencijos ir (arba) kompensacijos priemones (mokyklų skaičius).

 

Ta pati mokykla tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys prevencinių ir (arba) kompensacijos priemonių įgyvendinimą.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu priimami dokumentai, patvirtinantys, kad mokykla naudoja  pasitraukimo iš mokyklos prevencijos ir (arba) kompensacijos priemonę (-es).

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

17.

P.N.703

„Socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

Socialiniai dalininkai – asmenys, asmenų grupės ar organizacijos, suinteresuotos studijų institucijos veiklos kokybe ir galinčios ją įtakoti ar norinčios ir galinčios prisiimti socialinę atsakomybę už studijų programų kokybę: mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai, institucijos akademinis personalas, studentai, jų tėvai, absolventai, darbdaviai, profesinių asociacijų atstovai, valstybinės institucijos, profesinių sąjungų atstovai ir pan.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos – mokymai pagal neformaliojo švietimo programas.

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami socialiniai dalininkai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas (socialinių dalininkų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu socialinis dalininkas įtraukiamas į mokymų dalyvių sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

18.

P.N.704

Aukštosios mokyklos, dalyvavusios karjeros konsultavimui skirtuose renginiuose

Skaičius

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Karjeros konsultavimui skirtas renginys – tai renginys, skirtas karjeros konsultavimui, informavimui ir profesiniam orientavimui Lietuvoje.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos aukštosios mokyklos, kurios dalyvavo renginiuose, skirtuose karjeros konsultavimui (aukštųjų mokyklų skaičius).

 

Ta pati aukštoji mokykla, dalyvavusi keliuose to paties projekto renginiuose, skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

renginyje dalyvavusių aukštųjų mokyklų sąrašas, patvirtintas renginio rengėjo arba dalyvių katalogo (gido) kopija.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu aukštoji mokykla įtraukiama į renginio dalyvių sąrašą ar katalogą (gidą).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

19.

P.N.705

„Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai – mokslo ir studijų institucijose dirbantys asmenys (pvz. mokslo vadybininkai, IT specialistai, tyrėjai, institucijoje atliekantys ir administracines funkcijas), taip pat įskaitant mokslo ir studijų politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų darbuotojus..

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos apima mokslo ir studijų institucijų darbuotojų mokymus pagal neformaliojo švietimo programas ir profesinių žinių tobulinimą užsienyje.

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

 

Profesinių žinių tobulinimas užsienyje apima mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojų dalyvavimą komandiruotėse / stažuotėse kitų šalių mokslo ir studijų institucijose ar įstaigose, Lietuvos MTEP ryšių biure, mokslinių tyrimų centruose, verslo įmonėse, taip pat dalyvavimą tarptautinėse konferencijose, tarptautiniuose seminaruose ar kituose tarptautiniuose mokslo renginiuose (pvz.: informaciniai renginiai, konsorciumų formavimo susitikimai ir pan.).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokslo ir studijų institucijų administracijos darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs to paties projekto veiklose kelis kartus skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai: mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės) ir (arba) komandiruotės / stažuotės ataskaita, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, dalyvaujančių mokymuose, sąrašą ar įstaigos vidaus tvarka patvirtinamas dokumentas dėl asmens komandiruotės / stažuotės užsienyje.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

20.

P.N.706

„Sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai“

Skaičius

Mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai – mokslo publikacijos, pateiktos tarptautinėje mokslinėje duomenų bazėje „Lituanistika“.

 

Mokslo publikacijos – tai Lietuvoje ir užsienyje publikuoti lituanistiniai veikalai humanitarinių ir socialinių mokslų srityse.

 

Taip pat įskaičiuojami metaduomenys – bibliografiniai duomenys apie lituanistikos kūrinius.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukaupti mokslo publikacijų elektroniniai dokumentai.

Pirminiai šaltiniai:

į duomenų bazę pateiktų mokslo publikacijų  elektroninių dokumentų sąrašai ar suvestinės, patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu mokslo publikacijos elektroninis dokumentas įtraukiamas į duomenų bazei pateiktus mokslo publikacijų elektroninių dokumentų sąrašus.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

21.

P.N.707

„Išleisti periodiniai mokslo leidiniai“

Skaičius

Periodiniai mokslo leidiniai – tai ne rečiau kaip kartą į metus leidžiami recenzuojami periodiniai mokslo leidiniai, kurių metinė apimtis ne mažesnė kaip 20 spaudos lankų.

 

Periodinius mokslo leidinius pagal Lietuvos mokslo akademijos patvirtintą tvarką ir reikalavimus finansavimui atrenka Lietuvos mokslų akademijos sudaryta ekspertų komisija.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami išleisti periodiniai mokslo leidiniai (leidinių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo–perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai, patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. projekto vykdytojo ar partnerio raštas dėl leidinių tinkamumo), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. projekto vykdytojo ar partnerių raštas, pasirašytas įstaigos vadovo).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

22.

P.N.708

„Sukurti mokslo populiarinimo produktai“

Skaičius

Mokslo populiarinimo produktai apima mokslo populiarinimo leidinius ir mokslo populiarinimo renginius.

 

Mokslo populiarinimo leidiniai – tai moksliniai leidiniai (knygos, straipsnių rinkiniai ir kt.), kuriuose mokslo ir (arba) technologijų žinios perteikiamos asmenims, neturintiems specialaus konkrečios srities išsilavinimo (pavyzdžiui, kitų sričių mokslininkams, tyrėjams, studentams, mokytojams, mokiniams).

 

Mokslo populiarinimo renginys – tai renginys (mokslo savaitė, mini dirbtuvės, žaidimai, stebėjimai, bandymai, festivaliai, mugės, stovyklos, parodos, ekskursijos, konkursai, susitikimai su mokslininkais, apdovanojimai, ekspozicijos ir pan.), kuriuo siekiama skleisti mokslo ir technologijų svarbą, aktualumą, galimybes, propaguoti mokslo ir technologijų naujoves, pasiekimus, aiškinti mokslo poveikį visuomenės raidai, skatinti tyrėjų ir visuomenės dialogą, gerinti visuomenės gebėjimus suprasti ir naudoti mokslo ir technologijų pasiekimus.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukurti mokslo populiarinimo produktai (produktų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo–perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai, patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudojimui (pvz. projekto vykdytojo ar partnerio raštas dėl leidinių tinkamumo), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens arba programos, dalyvių sąrašai, patvirtintos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), dokumentai patvirtinantys naujų leidinių tinkamumą naudoti (pvz. (projekto vykdytojo ar partnerių raštas, pasirašytas įstaigos vadovo) arba renginio programa ir dalyvių sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

23.

P.N.709

„Naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos“

Skaičius

LITNET – tai „Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET“ (toliau – LITNET).

 

Naujai pradėtos teikti LITENT paslaugos – tai mokslo ir studijų institucijoms naujai pradėtos teikti paslaugos, skirtos duomenų saugai stiprinti bei užtikrinti, debesų kompiuterijai taikyti ir kt.

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos naujai pradėtos teikti LITNET paslaugos (paslaugų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

raštas, kuriame pateiktas naujai pradėtų teikti LITNET paslaugų sąrašas, patvirtintas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinamas raštas, kuriame pateiktas naujai pradėtų teikti LITNET paslaugų sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

24.

P.N.710

„Sukurtas mokslo bendradarbiavimo žemėlapis“

Skaičius

Mokslo bendradarbiavimo žemėlapis – tai tyrimas, skirtas identifikuoti Lietuvos ir kitų šalių bei tarptautinių tinklų bendradarbiavimo mokslo srityje strateginius tikslus bei Lietuvos mokslinių tyrimų prioritetus globalioje mokslinių tyrimų erdvėje.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami sukurti bendradarbiavimo žemėlapiai (žemėlapių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

atlikto tyrimo, skirto mokslo bendradarbiavimo žemėlapiui parengti, ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo pabaigoje patvirtinama tyrimo, skirto mokslo bendradarbiavimo žemėlapiui parengti, ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

25.

P.N.711

„Studentai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“

Skaičius

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokymų pagal neformaliojo švietimo programą trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami studentai, kurie įgyvendinant projekto veiklas mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliuose to paties projekto mokymuose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

mokymų dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu studentas įtraukiamas į asmenų, dalyvaujančių mokymuose, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

26.

P.N.712

„Surengti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai užsienyje“

Skaičius

Studijos – asmens, įgijusio ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, mokymasis aukštojoje mokykloje pagal tam tikrą studijų programą arba rengiant disertaciją (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Pristatymai užsienyje apima Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymą parodų, renginių ir (arba) vizitų užsienyje metu.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas Lietuvos aukštųjų mokyklų ir (arba) studijų Lietuvoje pristatymai parodų, renginių ir (arba) vizitų užsienyje metu (pristatymų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai:

renginio dalyvių katalogo (gido) kopija ir (arba) renginio programa ir (arba) vizito užsienyje ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu aukštoji mokykla ir (arba) kita Lietuvai atstovaujanti institucija įtraukiama į renginio dalyvių sąrašą ar katalogą (gidą) ir (arba) renginio programą ir (arba) patvirtinama vizito užsienyje ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

27.

P.N.713

„Surengti mokslo renginiai“

Skaičius

Mokslo renginiai – tai šalies ar tarptautinio masto renginiai, kuriuose nagrinėjamos aktualios mokslo problemos, skleidžiamos naujausios mokslinės idėjos, skatinamas jų pritaikymas praktikoje ir socialinėje kultūrinėje plėtroje. Mokslo renginiais gali būti vykstančios mokslo ar meno mokslinės konferencijos, meno ar mokslo seminarai, simpoziumai, suvažiavimai, paskaitos (skaitinių ciklai), mokymai, tyrėjų mokyklos.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas surengti mokslo renginiai (renginių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

surengto mokslo renginio ataskaita, patvirtinta įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu parengiama mokslo renginio ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

28.

P.N.714

„Išleisti akademinių asociacijų leidiniai“

Skaičius

Akademinė asociacija – studentų, dėstytojų, mokslininkų, kitų tyrėjų sąjungos, draugijos, asociacijos ir (ar) kitos organizacijos, veikiančios pagal įstatymus ir savo įstatus.

 

Akademinių asociacijų leidiniai – tai leidiniai, skirti akademinių asociacijų veiklos ir (ar) akademinės asociacijos atstovaujamos mokslo krypties ir (ar) šakos mokslo plėtrai.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami išleisti akademinių asociacijų leidiniai (leidinių skaičius).

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo-perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), akademinių asociacijų leidiniai (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo – perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), išleidžiami akademinių asociacijų leidiniai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

29.

P.N.715

„Surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai“

Skaičius

Mokymosi visą gyvenimą sampratos bei profesinio mokymo populiarinimo renginiai – populiarinimo renginiai, kurių metu dalyvaujama viktorinose, praktinių darbų konkursuose ir pan.

 

Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi veikla, vykstanti bet kuriame amžiaus tarpsnyje siekiant tobulinti asmeninės, pilietinės, socialinės ir profesinės srities kompetencijas (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347 „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“).

 

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas surengti mokymosi visą gyvenimą sampratos ir profesinio mokymo populiarinimo renginiai (renginių skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų priėmimo–perdavimo aktai (kopijos) (jei perkamos paslaugos), renginių programos, dalyvių sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pavirtinami paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai (jei perkamos paslaugos), patvirtinama renginio programa ir dalyvių sąrašas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

30.

P.N.716

„Sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai“

Skaičius

Informacinė sistema – informacijos apdorojimo sistemos ir organizacijos išteklių (pačios informacijos, žmonių, techninių priemonių, finansų ir pan.) visuma, skirta informacijai apdoroti, formuoti (kurti), skleisti (siųsti ir gauti).

 

Registras – pagal tam tikrus kriterijus sudarytas sąrašas, rodyklė, apskaitos dokumentas ar kt., skirtas rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, teikti duomenis bei dokumentus apie registro objektus fiziniams ir juridiniams asmenims (duomenų gavėjams).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas sukurtos ir (arba) atnaujintos informacinės sistemos ir (arba) registrai (informacinių sistemų ir registrų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai (kopijos), patvirtinti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens (jei perkamos prekės ir (arba) paslaugos), arba darbų atlikimą patvirtinantis dokumentas, patvirtintas įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens (jei darbai atliekami įstaigos darbuotojų).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinamas  paslaugų priėmimo–perdavimo aktas arba kitas dokumentas, fiksuojantis darbų atlikimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

31.

P.N.717

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Atnaujinta mokykla apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati įstaiga tame pačiame projekte skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai

/ deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

32.

P.N.718

„Mokslo ir studijų institucijos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

Atnaujinimas – pastatų ar jų dalies rekonstrukcija, remontas, aprūpinimas MTEPI veiklai reikalinga įranga ir (arba) baldais. 

 

MTEPI – moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos.

 

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra – sisteminga kūrybinė gamtos, žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimo veikla ir jos rezultatų panaudojimas (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Inovacija – naujų arba iš esmės patobulintų produktų (prekių ar paslaugų) arba procesų, naujų rinkodaros arba organizacinių metodų diegimas verslo praktikoje, organizacijoje arba plėtojant išorės ryšius (šaltinis: Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1281 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos patvirtinimo“).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokslo ir studijų institucijos, kuriose įgyvendinant projekto veiklas atnaujinta infrastruktūra (institucijų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta mokslo ir studijų institucija skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos mokslo ir studijų institucijos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra pasirašomi paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą, patvirtinančios  įgyvendinant projekto veiklas infrastruktūros atnaujinimą mokslo ir studijų institucijoje.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

33.

P.N.719

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos dėstytojų darbo vietos“

Skaičius

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Dėstytojas – asmuo, ugdantis ir mokantis studentus ir klausytojus aukštojoje mokykloje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Darbo vietų atnaujinimas apima pastatų vidaus erdvių atnaujinimą ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą įrangą ir (arba) baldus.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos aukštosios mokyklos, kuriose  įgyvendinant projekto veiklas  atnaujintos dėstytojų darbo vietos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta aukštoji mokykla skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

34.

P.N.720

„Aukštosios mokyklos, kuriose pagal veiksmų programą atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

Aukštosios mokyklos – tai universitetai ir kolegijos (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

Atnaujinta infrastruktūra apima atnaujintus pastatus bei projekto metu projekto lėšomis įsigytą įrangą. 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos  įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos aukštosios mokyklos mokymo įstaigos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta aukštoji mokykla skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

35.

P.N.721

„Profesinio mokymo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujinta infrastruktūra“

Skaičius

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Įstaigų atnaujinimas apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos  įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos profesinio mokymo įstaigos.

 

Ta pati atnaujinta profesinio mokymo įstaiga skaičiuojama vieną kartą.

 

Neskaičiuojamos įstaigos, sumuojamos į stebėsenos rodiklį P.S.378 „Bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos profesinio mokymo įstaigos“

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai /  deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

36.

P.N.722

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto metu projekto veiklų įgyvendinimo metu lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta bendrojo ugdymo mokykla skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

37.

P.N.723

„Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ERPF – Europos regioninės plėtros fondas.

 

Neformaliojo ugdymo įstaiga – tai įstaiga (mokykla), kurios pagrindinė veikla yra neformalusis vaikų švietimas.

 

Atnaujintos įstaigos apima įgyvendinant projektą atnaujintus pastatus (rekonstruotus ir (arba) suremontuotus ir (arba) aprūpintus baldais) ir (arba) projekto veiklų įgyvendinimo metu projekto lėšomis įsigytą su ugdymo procesu susijusią įrangą. 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos (įstaigų skaičius).

 

Ta pati atnaujinta neformaliojo ugdymo įstaiga skaičiuojama vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos atnaujintos įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo– perdavimo aktai ir (arba)  statybos užbaigimo aktai / deklaracijos apie statybos užbaigimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

38.

P.N.724

„Studentai,

kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas (dalinės studijos)“

Skaičius

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

ESF veiklos – mokymai pagal formaliojo švietimo programas.

 

Formalusis švietimas – švietimas, vykdomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir įregistruotas švietimo programas, kurias baigus įgyjamas pradinis, pagrindinis, vidurinis arba aukštasis išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija arba pripažįstama kompetencija, reikalinga įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Švietimo programa – iš anksto apibrėžtos formaliojo arba neformaliojo švietimo veiklos, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Dalinės studijos – studento mokymasis pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių bei gebėjimų, kurie įvertinami ir patvirtinami pažymėjimu (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami asmenys, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programą ar jos dalį (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

asmenų, besimokančių pagal formaliojo švietimo programą ar jos dalį sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti aukštosios mokyklos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, besimokančių pagal formaliojo švietimo programą ar jos dalį, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

39.

P.N.725

„Studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose“

Skaičius

Studentas – asmuo, studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal studijų programą arba doktorantūroje (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Ugdymas karjerai – visuma mokymo, informavimo ir konsultavimo priemonių (karjeros planavimo gebėjimų ugdymo kurso dėstymas, informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą ir kt.), kurių tikslas – išugdyti asmens mokymosi ir darbo patirčių sekos (t. y. karjeros) planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo kompetencijas.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami studentai, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ugdymo karjerai veiklose (studentų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

ugdymo karjerai veiklose dalyvavusiųjų asmenų sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, dalyvavusiųjų ugdymo karjerai veiklose, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

40.

P.N.726

„Asmenys, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas“

Skaičius

Asmenų grupė apima profesinio mokymo mokinius ir (arba) asmenis, kurie mokosi darbo veiklos ar savišvietos būdu.

 

Kompetencija – gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visuma (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Kompetencijų vertinimo sistema – asmens įgytų kompetencijų (mokantis pagal formaliojo, neformaliojo mokymo programas, darbo veiklos ar savišvietos būdu) teorinių žinių ir (arba) praktinių gebėjimų vertinimo užduotys ir (arba) jų rengimui, saugojimui, pateikimui, vertinimui ir reguliariam atnaujinimui sukurta IT programa ir (arba) programinė įranga.

 

Vertinimo sistemos atnaujinimas ar išplėtojimas apima vieningų užduočių, skirtų vertinti teorines žinias ir praktinius gebėjimus, bazės sukūrimą (įskaitant užduočių metodikos parengimą, IT programos ir (arba) programinės įrangos sukūrimą ir kt.).

 

Kompetencijos laikomos įvertintomis, kai atlikus įgytų kompetencijų teorinės dalies (žinių) vertinimo testus ir (arba) praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotis, įvertinamos asmens įgytos kompetencijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. V-15 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami asmenys, kurių kompetencijos įgyvendinant projekto veiklas įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

asmenų, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, kurių kompetencijos įvertintos pagal atnaujintas ar išplėtotas vertinimo sistemas, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

41.

P.N.727

„Mokiniai, kurie pagal veiksmų programą ESF lėšomis mokėsi pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre“

Skaičius

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Profesinio mokymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa, kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama suteikti numatytas kompetencijas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Sektorinis praktinio mokymo centras – vieno ar kelių Lietuvos ūkio sektorių modernia praktinio mokymo įranga aprūpinta profesinio mokymo įstaiga arba jos padalinys, teikiantis pirminio ir tęstinio praktinio profesinio mokymo paslaugas visiems Lietuvos gyventojams, siekiantiems įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti. (šaltinis: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. ISAK-1463 „Dėl Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtros programos patvirtinimo“).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami mokiniai, kurie įgyvendinant projekto veiklas mokėsi pagal profesinio mokymo programas sektoriniame praktinio mokymo centre (asmenų skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

asmenų, besimokančių pagal profesinio mokymo programas, sąrašai (kopijos ar suvestinės), patvirtinti sektorinio praktinio mokymo centro vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į asmenų, besimokančių pagal profesinio mokymo programą, sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

42.

P.N.728

„Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“

Skaičius

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Ugdymas – dvasinių, intelektinių, fizinių asmens galių auginimas bendraujant ir mokant (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Ugdymo kokybės gerinimas – tai švietimo kokybei gerinti vykdoma švietimo stebėsena, tyrimai, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokyklų vadovų ir mokytojų atestacija, mokymosi pasiekimų vertinimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos (mokyklų skaičius).

 

Ta pati mokykla, dalyvavusi keliose to paties projekto veiklose skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių įstaigų sąrašas, patvirtintas įstaigos vadovo ar įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Registruojant pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę mokėjimo prašymuose papildomai yra nurodomas kiekvienos finansavimą ugdymo kokybei gavusios įstaigos kodas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu  įstaiga įtraukiama į finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių įstaigų sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

43.

P.N.729

„Mokyklos, dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse“

Skaičius

Mokykla suprantama kaip bendrojo ugdymo mokykla.

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Bendrasis ugdymas – pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

Kūrybinės partnerystės – tai programa, kurianti sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas – ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokyklos, įgyvendinant projekto veiklas dalyvavusios kūrybinėse partnerystėse (mokyklų skaičius).

 

Ta pati mokykla, dalyvavusi keliose to paties projekto veiklose skaičiuojama vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų sąrašas, patvirtintas įstaigos vadovo ar įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu įstaiga įtraukiama į kūrybinėse partnerystėse dalyvavusių mokyklų sąrašą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

44.

P.N.730

„Mokiniai iš socialiai jautrių grupių, kuriems buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti“

Skaičius

Profesinis mokymas – mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai (šaltinis: Profesinio mokymo įstatymas).

 

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Socialiai jautrios grupės apima socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančius mokinius, pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtus specialiųjų poreikių turinčių asmenų grupėms.

 

Mokinių specialieji ugdymosi poreikiai nustatomi ir specialusis ugdymas skiriamas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo, nuostatomis.

 

Tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti –  finansinės pagalbos priemonė, skirta iš dalies padengti išlaidas, atsirandančias dėl specialiųjų poreikių.

 

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami socialiai jautrių grupių mokiniai, kuriems įgyvendinant projekto veiklas buvo skirta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui gerinti (mokinių skaičius).

 

Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

apskaitos dokumentų (teikimų išmokėjimui), kurių pagrindu mokamos tikslinės išmokos profesinio mokymo prieinamumui didinti, suvestinė, patvirtinta įstaigos vadovo ar įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į apskaitos dokumentą (teikimas išmokėjimui), kurio pagrindu išmokėta tikslinė išmoka profesinio mokymo prieinamumui didinti.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

45.

P.N.731

„Įsigyti mokykliniai autobusai“

Skaičius

Mokyklinis autobusas – geltonas vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai). Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal sudarytas su vežėjais sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais (šaltinis: Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m, gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“).

 

Mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami įgyvendinant projekto veiklas įsigyti mokykliniai autobusai (autobusų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: savivaldybės administracijos ar mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens

patvirtinti transporto priemonių priėmimo– perdavimo aktai (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomi transporto priemonių priėmimo– perdavimo aktai.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

46.

P.N.732

„Įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai“

Skaičius

Specialusis ugdymas – specialiųjų poreikių asmenų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias (šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas).

 

Specialiųjų poreikių asmenys – vaikai ir suaugusieji, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys ribotas galimybes dalyvauti ugdymo procese, visuomenės gyvenime (šaltinis: Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas).

 

Techninės pagalbos priemonės – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas įsigyti specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektai (komplektų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai (kopijos) ir (arba) vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys įgyvendinant projekto veiklas įsigytų specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektų tinkamumą.

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) vadovaujantis institucijos vidaus tvarka priimti dokumentai, patvirtinantys įgyvendinant projekto veiklas įsigytų specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių komplektų tinkamumą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

47.

P.N.733

„Sukurta integruota informacinė ir komunikacinė mokslo populiarinimo sistema“

 

 

Skaičius

Komunikacinė ir mokslo populiarinimo infrastruktūra – integruota informacinė sistema, veikianti SFX ir Primo programinės įrangos pagrindu, skirta mokslininkams ir kitiems tyrėjams prisijungti prie duomenų bazių, vykdyti jose informacijos paiešką, sudaryti kolegoms ir/arba studentams rekomenduojamų skaityti publikacijų sąrašus, mokslininkams komunikuoti tarpusavyje, populiarinti mokslą ir kt.

Komunikacinė ir mokslo populiarinimo infrastruktūra laikoma sukurta, kai nuperkamas ir pastatomas serveris, į jį įkeliami užprenumeruotų publikacijų duomenų bazių ir vartotojų duomenys, jie pratestuoti ir sistema pradedama eksploatuoti.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas sukurtos integruotos informacinės ir komunikacinės sistemos (sistemų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo sutartis, serverio atidavimo eksploatacijai aktas (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas serverio atidavimo eksploatacijai aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

48.

P.N.734

„Sukurtos laboratorijos mokiniams“

Skaičius

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Laboratorija laikoma sukurta, kai įgyvendinant projekto veiklas atliekami projekto sutartyje numatyti darbai ir (arba) 

įsigyjama projekto sutartyje numatyta įranga. 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įgyvendinant projekto veiklas sukurtos laboratorijos mokiniams (laboratorijų skaičius).

 

 

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra pasirašomi paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai, statybos užbaigimo aktai ir (arba) deklaracijos apie statybos užbaigimą, patvirtinančios įgyvendinant projekto veiklas laboratorijų mokiniams sukūrimą.

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

49.

P.N.735

„Mokslo ir studijų institucijos, kurioms įrengta 10 Gbps greitaveikos interneto prieiga“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Interneto prieigos greitaveika – maksimalus informacijos perdavimo greitis (10 Gbps) iš ar į internetą.

 

LITNET paslaugos – Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET priežiūra, valdymas, duomenų saugos, informacijos perdavimo užtikrinimas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos mokslo ir studijų institucijos, kurioms įgyvendinant projekto veiklas  buvo įrengta 10 Gbps greitaveikos interneto prieiga (institucijų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

sutartys dėl LITNET paslaugų teikimo tarp mokslo ir studijų institucijos ir LITNET techninio centro (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašoma sutartis dėl LITNET paslaugų teikimo tarp mokslo ir studijų institucijos ir LITNET techninio centro.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

50.

P.N.736

„Sukurtas mokslo ir technologijų populiarinimo centras“

 

 

Skaičius

Mokslo ir technologijų populiarinimo centras – tai sukurta fizinė infrastruktūra, kurios tikslas yra mokslo populiarinimas visuomenėje, vykdant įvairias mokslo populiarinimo veiklas: rengs specializuotas parodas, organizuos susitikimus su mokslininkais, diskusijas, konkursus, specialius žaidimus, mokymus, ekspozicijas ir kitas mokslo populiarinimui skirtas veiklas. 

Mokslo ir technologijų centras laikomas sukurtu, kai įgyvendinant projektą pastatomas ir įrengiamas arba rekonstruojamas (suremontuojamas) pastatas ar pastatų kompleksas ir projekto lėšomis įsigyjama įranga ir kitos mokslo ir technologijų populiarinimo centro funkcijoms vykdyti reikalingos priemonės. 

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojama veikianti infrastruktūra

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai ir (arba) statybos (rekonstrukcijos, remonto) užbaigimo aktai/ deklaracijos apie statybos užbaigimą (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai. 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu yra patvirtinami pasirašomi paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai  ir (arba)  statybos (rekonstrukcijos, remoneto) užbaigimo aktai ir (arba) / deklaracijos apie statybos užbaigimą, patvirtinantys  įgyvendinant projekto veiklas sukurto mokslo ir populiarinimo centro sukūrimą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

51.

P.N.737

„Paramą gavusių mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrų skaičius“

Skaičius

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Mokslo ir studijų institucijų inovacijų ir technologijų perdavimo centras – mokslo ir studijų institucijos struktūrinis padalinys ir (arba) organizacinis vienetas, teikiantis paramą tyrėjų ir studentų idėjų, turinčių aukštą komercinį potencialą, identifikavimui, išbandymui ir komercinimui, skatinantis verslumą ir vykdantis kitas su mokslinių tyrimų rezultatų komercinimu susijusias funkcijas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami paramą gavę mokslo ir studijų inovacijų ir technologijų perdavimo centrai (centrų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai (kai perkamos paslaugos), darbo sutartys (kai parama skiriama darbo užmokesčiui) (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto įgyvendinimo metu patvirtinami paslaugų (prekių) priėmimo–perdavimo aktai (kai perkamos paslaugos), pasirašomos darbo sutartys (kai parama skiriama darbo užmokesčiui).

 

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

52.

P.N.738

„Įmonėms parduotų mokslo ir studijų institucijų sukurtų technologijų skaičius“

Skaičius

Įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą (šaltinis: Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas).

 

Mokslo ir studijų institucijos – juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Sukurtos technologijos – naujos žinios apie medžiagas ir procesus, skirtos išgauti ir keisti medžiagas, energiją ir (arba) informaciją, siekiant konkrečios vartotojiškos vertės, o taip pat žinios, kaip atrasti naujus tokio keitimo būdus.

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamos įmonėms parduotos mokslo ir studijų institucijų sukurtos technologijos (technologijų skaičius).

Pirminiai šaltiniai: pirkimo – pardavimo sutartis (pasirašyta tarp įmonės ir mokslo ir studijų institucijos) (kopija).

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai ne vėliau kaip per 2 metus po projekto finansavimo pabaigos pasirašoma pirkimo – pardavimo sutartis.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

53.

P.N.739

„Tyrėjai, įdarbinti žinioms imliose įmonėse“

Skaičius

Tyrėjas – aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams (šaltinis: Mokslo ir studijų įstatymas).

 

Žinioms imli įmonė – tai įmonė, kurios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros išlaidos sudarė ne mažiau kaip 10 proc. jos bendrų veiklos išlaidų bent vienus metus iš trejų iki pagalbos suteikimo arba, jei tai nauja verslo įmonė be finansinės istorijos, - pagal einamojo fiskalinio laikotarpio auditą, patvirtintą išorės auditoriaus (šaltinis: 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1).

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojami tyrėjai, įdarbinti žinioms imliose įmonėse (tyrėjų skaičius).

 

Tas pats asmuo projekte skaičiuojamas vieną kartą.

Pirminiai šaltiniai:

darbo sutartys.

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įdarbinamas žinioms imlioje įmonėje.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

54.

P.N.740

„Mokiniai, kuriems pagal veiksmų programą ESF lėšomis suteiktos neformaliojo vaikų švietimo paslaugos“

Skaičius

Mokinys – asmuo, kuris mokosi (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

 

Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis: Švietimo įstatymas).

 

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugos – paslaugos apmokėtos vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Mokinių registras – registras įsteigtas  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-353 „Dėl Mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

 

 

Automatiškai apskaičiuojamas

Sumuojamas mokinių, kurie įgyvendinant projekto veiklas dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, skaičius (skaičius).

 

Tas pats mokinys, dalyvavęs keliose to paties projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

 

Pirminiai šaltiniai:

asmenų, besimokančių pagal neformaliojo švietimo programą sąrašai (kopijos ar suvestinės) gauti iš Mokinių registro ir patvirtinti įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

 

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu asmuo įtraukiamas į Mokinių registrą kaip besimokantis pagal neformaliojo švietimo programą.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

_________________________