KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2006 m. birželio 8 d. Nr. T-245

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941, Nr. 153-5641) 7 straipsnio 22 punktu ir 17 straipsnio 49 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 4 straipsnio 3 dalimi ir Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006, Nr. 23-768), Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).  

2. Pavesti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui pradėti, panaikinti, pakeisti, pratęsti ar sutrumpinti vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutus, panaikinti stoteles arba papildyti maršrutus naujomis stotelėmis, nustatyti reisų skaičių, išduoti ir panaikinti leidimus vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, pratęsti šių leidimų galiojimo terminus.

3. Suteikti Savivaldybės administracijos direktoriui teisę įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Transporto skyriaus vedėją Paulių Kerą nustatyti vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršruto reisų skaičių.

4. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. T-13 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliariais reisais vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir anuliavimo tvarkos patvirtinimo“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Arvydas Garbaravičius


 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2006 m. birželio 8 d.

sprendimu Nr. T-245

 

LEIDIMŲ VEŽTI KELEIVIUS VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELIŲ TRANSPORTO MARŠRUTAIS IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas nustato leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais (toliau – leidimas) išdavimo ir panaikinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarką ir sąlygas. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 119-2772) ir Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 23-768).

2. Vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutus pradeda, panaikina, pakeičia, pratęsia ar sutrumpina, panaikina stoteles arba papildo maršrutą naujomis stotelėmis, nustato reisų skaičių, išduoda ir panaikina leidimus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Keleivinio transporto komisijos pasiūlymus. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę įgalioti Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotoją nustatyti reisų skaičių.

3. Savivaldybės administracijos direktorius, pradėdamas arba keisdamas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutą, šio maršruto tvarkaraštį turi suderinti su savivaldybių, per kurių teritorijas eina maršruto trasa, institucijomis arba jų įgaliotomis įstaigomis, o vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto, kurio trasa eina per dviejų gretimų savivaldybių (neįskaitant miestų savivaldybių) teritorijas, – ir Valstybine kelių transporto inspekcija.

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

5. Leidimus išduoda Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

6. Leidimai išduodami vežėjams, sudariusiems su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriumi visuomenės aptarnavimo sutartį (toliau – sutartis). Sutartis sudaroma su konkursą laimėjusiu vežėju, taip pat kai Savivaldybė nutaria pratęsti sutartį ar iš esmės pakeisti jos sąlygas.

7. Leidimai išduodami sutarties galiojimo laikui.

8. Konkursas vežėjui parinkti vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizuojamas, kai:

8.1. nustatomas naujas maršrutas (maršrutas laikomas nauju, jei jo trasa nesutampa su esamų maršrutų trasomis daugiau kaip 50 procentų lyginant su kiekvienu esamu maršrutu atskirai);

8.2. pratęsiamas, pakeičiamas ar sutrumpinamas maršrutas, panaikinamos stotelės arba papildomas maršrutas naujomis stotelėmis, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas, Savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Transporto skyriui (toliau – Transporto skyrius) pasiūlius, atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu;

8.3. pradedami papildomi maršruto reisai, jei šiuo maršrutu keleivius vežantis vežėjas Transporto skyriui pasiūlius, atsisako vežti keleivius papildomais reisais. Šiuo atveju vežėjas parenkamas vežti keleivius tik papildomais reisais;

8.4. panaikinamas vežėjui išduotas leidimas pagal šio aprašo 13 punkto nuostatas;

8.5. nepratęsiamas vežėjui išduotas leidimas pagal šio aprašo 12 punkto nuostatas;

8.6. vežėjas atsisako vežti keleivius Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytu maršrutu, apie tai pranešęs Transporto skyriui šio aprašo 14.1 ir 14.2 punktuose nustatyta tvarka.

9. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius leidimą išduoda įsitikinęs, kad vežėjas įvykdė visus Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir šio aprašo reikalavimus.

10. Leidimus pasirašo Transporto skyriaus vedėjas. Leidime turi būti nurodyta:

10.1. maršrutas, nurodant maršruto pradžios ir pabaigos punktus, bei svarbesnės tarpinės stotelės;

10.2. vežėjo pavadinimas, įmonės kodas ir adresas;

10.3. kelių transporto priemonės tipas ir talpa;

10.4. leidimo išdavimo data;

10.5. leidimo galiojimo pabaigos data;

10.6. leidimą pasirašiusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas, patvirtinti antspaudu.

11. Išduoti leidimai registruojami Transporto skyriuje. Registruojant leidimą nurodoma:

11.1. leidimo numeris;

11.2. vežėjas, kuriam išduotas leidimas (įmonės pavadinimas);

11.3. leidimo išdavimo data;

11.4. maršruto numeris ir pavadinimas;

11.5. leidimo galiojimo pabaigos data;

11.6. leidimo panaikinimo priežastis ir data.

12. Pasibaigus leidimo galiojimo terminui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius jį gali pratęsti, su vežėju sudarydamas naują sutartį ir išduodamas naują leidimą, jei pratęsti sutartį ir leidimą pageidaujantis vežėjas nepažeidė Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, šio aprašo reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų.

 

III. LEIDIMŲ PANAIKINIMAS IR VEŽĖJŲ ATSAKOMYBĖ

 

13. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę panaikinti leidimus, jeigu vežėjas:

13.1. nesilaiko Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir šio aprašo reikalavimų ar sutartyje nustatytų sąlygų;

13.2. netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 1997, Nr. 34-859), vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės (Bendrijos licencijos kopijos);

13.3. laiku nepateikia Transporto skyriui arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla;

13.4. per 14 kalendorinių dienų nuo leidimo gavimo dienos be svarbių priežasčių nepradeda vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukia maršruto aptarnavimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Transporto skyriui;

13.5. siekdamas gauti leidimą Savivaldybei pateikia klaidinančią informaciją.

14. Savivaldybės administracijos direktorius panaikina leidimus, kai:

14.1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti Savivaldybės administracijos direktoriui, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito Savivaldybės administracijos direktoriaus ir vežėjo susitarto termino;

14.2. vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu, kaip nurodyta Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 16 punkte;

14.3. Savivaldybės administracijos direktorius panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą Savivaldybės administracijos direktoriaus ir vežėjo susitartą terminą.

15. Vežėjas iki leidimų galiojimo pabaigos privalo vežti keleivius nustatytu maršrutu, laiku ir dažnumu, nurodytais leidime ir tvarkaraštyje.

16. Vežėjai ir ekipažai yra atsakingi už Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių ir kitų keleivių vežimą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

_________________________

part_8eb36d96eb4c4ca2ac6149720f56fde5_end