LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 21 d. Nr. V-1062

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ ir I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1.1. Papildau 21 punktu:

„21. 1- fenil-1-propanaminas (1-phenyl-1-propanamine)*.“

1.2. Papildau 22 punktu:

„22. 1p-LSD, N,N-dietil-7-metil-4-propanoil-6,6a,8,9-tetrahidroindolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas (N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.“

1.3. Papildau 51 punktu:

„51. Acetilfentanilis (Acetylfentanyl)*.“

1.4. Papildau 61 punktu:

„61. AL-LAD, (6aR,9R)-7-alil-N,N-dietil-6,6a,8,9-tetrahidro-4H-indolo[4,3-f,g]chinolin-9-karboksamidas ((6aR,9R)-7-allyl-N,N-diethyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide)*.“

1.5. Papildau 62 punktu:

„62. AM2201 benzimidazolo analogas, 1-(5-fluorpentil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)(naftalen-1-il)metanonas (1-(5-fluoropentyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone, BIM-2201, BZ-2201, FUBIMINA, FTHJ)*.“

1.6. Papildau 63 punktu:

„63. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – tai bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-alkoksi-, 2,4-, 3,4- arba 2,5-dialkoksi-, 2,4,6-trialkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; furano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino struktūrą; alkil-, benzil-, hidroksi- ir 2-metoksibenzil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.7. Papildau 161 punktu:

„161. Deschlorketaminas (Deschloroketamine; 2-(methylamino)-2-phenyl-cyclohexanone)*.“

1.8. Papildau 162 punktu:

„162. Despropionil-2-fluorfentanilis (Despropionyl-2-fluorofentanyl; (N-(2-Fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.“

1.9. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Fenetilamino darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino dariniai, turintys metoksi- radikalų 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 2,6-, 2,4,6- arba 3,4,5- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkoksi-3,5-dimetoksi radikalų fenilo žiede; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4-fenilo žiedo padėtyse, turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano žiedus 3,4-fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil-, 4-nitro- arba 4-trifluormetil- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) hidroksi-, metil- arba metoksi- radikalų 2-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano žiedo dalis; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, 2-metoksibenzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

1.10. Papildau 291 punktu:

„291. Fenidato darinių grupė* – bet kokie 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetato dariniai (išskyrus metilfenidatą), turintys arba neturintys 4-alkil-, 3-halogen-, 4-halogen-, 3,4-dihalogen- radikalų fenilo žiede; benzo- kondensuotą žiedą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalą karboksilato grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.11. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

„42. Katinono darinių ir katinono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 2-amino-1-fenil-1-propanono, 2-amino-1-(2-naftil)-1-propanono ir 2-amino-1-(tien-2-il)-1-propanono dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, alkoksi-, alkilidendioksi-, haloalkil-, hidroksi- arba halogeno radikalų fenilo žiede, alkil- grupes 3-ioje alifatinės grandinės padėtyje; mono- arba di- pakeistą amino grupę alkilu, benzilu arba amino grupė įeina į ciklinę struktūrą. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

1.12. Papildau 541 punktu:

„541. Metoksetamino bromintas darinys (Methoxetamine brominated derivative)*.“

1.13. Papildau 581 punktu:

„581. Okfentanilis (Ocfentanyl)*.“

1.14. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

„61. Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 3-ioje arba 4-oje fenilo žiedo padėtyje, 2,3-dichlor-, 4-metoksi-, 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil-, 4-cikloheksil- radikalų piperazino žiede, benzil- radikalą metilen- grupėje, 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-difluormetilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzoilpiperazino dariniai, turintys 4-alkil- radikalų piperazino žiede ir 4-alkoksi- radikalą fenilo žiede. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai, jei tokie galimi.“

1.15. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono arba 1-(tien-2-il)-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys 4-alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-propiliden- radikalų fenilo žiede, 1- arba 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; metil-, etil-, propil- bei izo-propil-, pentil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

1.16. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„69.1. 1 pogrupis. Indol- ir indazol-3-ilmetanonai ir indol-, indazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilai- – bet kokie indol- ir indazol-3-ilmetanono, indol-, indazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, turintys alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, 4-cianobutil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie indolo, indazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; turintys adamant-1-il-, benzil-, metoksibenzil-, fenil-, 2-metoksifenil, naft-1-il-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeisto 2-acetamido arba 2-pakeisto acetato radikalų ketogrupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; turintys 8-chinolil- radikalą karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų indolo, indazolo, pirazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                 Rimantė Šalaševičiūtė