PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 25 d. Nr. T1-87

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 ir 22 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis