LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo nr. A1-1178 „DĖL
NACIONALINĖS JAUNIMO POLITIKOS 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 27 d. Nr. A1-545

Vilnius

 

P a k e i č i u Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1‑1178 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu 1 priedo 1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.1.3. įgyvendinti darbo vasarą užimtumo programas savivaldybėse

115

Jaunimo reikalų departamentas,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

2.    Pakeičiu 1 priedo 4.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1.1. konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus jaunimo narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas

565

Jaunimo reikalų departamentas,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

3.    Pakeičiu 1 priedo 4.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.1.4. atrinkti ir finansuoti savanorišką veiklą organizuojančias organizacijas, teikti joms metodinę pagalbą, organizuoti jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimą, siekiant įtraukti jaunimą į savanorišką veiklą

179

Jaunimo reikalų departamentas,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

4.    Pakeičiu 1 priedo 5.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1.3. užtikrinti nuoseklią kokybišką Europos Sąjungos informacinės programos jaunimui „Eurodesk“ veiklą Lietuvoje

16

Jaunimo reikalų departamentas,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

5.    Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.4. Stiprinti jaunimo politiką regioniniu lygmeniu

5.4.1. įgyvendinti priemones, stiprinančias jaunimo politiką regioniniu lygmeniu

(renginiai savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriams, vizitai į savivaldybes ir pan.)

279

Jaunimo reikalų departamentas,

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas“.

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                    Monika Navickienė