Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistiNIO TYRIMO ATLIKIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 1469

Vilnius

 

 

Siekdama užtikrinti duomenimis grįstų sprendimų valdant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemiją priėmimą ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pavesti Lietuvos statistikos departamentui:

1Atlikti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) statistinį tyrimą (toliau – statistinis tyrimas), kurio tikslas – rengti, teikti ir skelbti operatyvius ir detalius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paplitimo, testavimo, sergamumo, mirtingumo, vakcinacijos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir resursų rodiklius, leidžiančius atlikti išsamią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos analizę, priimti pagrįstus jos valdymo sprendimus ir prognozuoti eigą.

2Statistinį tyrimą atlikti 2021 metais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu.

3Statistinį tyrimą atlikti administracinių duomenų pagrindu, naudojant visus reikalingus administracinius duomenų šaltinius (valstybės ir žinybinius registrus, informacines sistemas ir dokumentus, kurie gali būti naudojami viešajam administravimui vykdyti).

4Statistinio tyrimo metu rinkti asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, mirties datą, vietą ir priežastį, lytį, amžių, gyvenamosios vietos adresą, darbovietės adresą ir ekonominės veiklos rūšį, neįgalumo / darbingumo lygį, kontaktinio telefono numerį, testavimo ir sveikatos duomenis, susijusius su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnoze, vakcinacijos įrašų vakcina nuo COVID-19 ligos duomenis.

5Statistinio tyrimo surinktų asmens duomenų pagrindu sukurti duomenų nuasmeninimo sistemą, skirtą iš skirtingų administracinių šaltinių ir statistinių tyrimų gautiems asmens duomenims sujungti.

6Statistinio tyrimo metu surinktus asmens duomenis, tarp jų ir specialių kategorijų asmens duomenis, naudoti tik duomenų jungimui ir analizei bei saugoti vienus metus po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos pabaigos.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                            Ingrida Šimonytė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                            Arūnas Dulkys