LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ IR ĮMONIŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMYBOS REIKMĖMS ĮSIGYTŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ STATISTINĖS ATASKAITOS ŽŪ-20 (KETVIRTINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 23 d. Nr. DĮ-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatomis ir įgyvendindama 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 42 tomas, p. 290), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gruodžio 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/280 (OL 2019 L 47, p. 7):

1. Tvirtinu pridedamą Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinį formuliarą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. DĮ-164 „Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmoji pavaduotoja,                                                  Daiva Jurelevičienė

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas