VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL laimėtŲ prizŲ DIDŽIAUSIOS vertės nustatymo vykdant skrydžius oro balionais

 

2019 m. gegužės 28 d. Nr. 2-107

Vilnius

 

 

Įgyvendindama 2018 m. kovo 13 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo taisyklės (OL 2018 L 71, p. 10) (toliau – Reglamentas Nr. 2018/395) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punktu

n u s t a t a u, kad Reglamento Nr. 2018/395 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų laimėtų prizų vertė per metus neviršija 10 000 eurų.

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas                                                                Viktorija Urbonienė