VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMčių SUTEIKIMO PILOTŲ, pilotų-instruktorių, EGZAMINUOTOJŲ LICENCIJŲ, LEIDIMŲ IR PAŽYMĖJIMŲ TURĖTOJAMS bei su pilotų mokymu susijusių laiko terminų pakeitimo ar prailginimo

 

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. 2-73

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir atsižvelgdama į 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018, L 212, p. 1) 71 straipsnio 1 dalį, siekiant stabdyti galimą COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimą:

1.     N u s t a t a u:

1.1. išimtį dėl galiojimo laiko pratęsimo papildomam 4 mėnesių terminui, bet ne ilgiau nei iki 2020 m. liepos 31 d., šiems leidimams, pažymėjimams, licencijoms ir jų įrašams, specialiems su pilotų mokymų bei egzaminavimu susijusiems terminams pagal 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1; toliau – reglamentas) I priedą (FCL dalį) ir IV priedą (MED dalį):

1.1.1. pilotų, nevykdančių komercinės aviacijos skrydžių, pilotų-instruktorių, egzaminuotojų licencijoms, leidimams ir pažymėjimams, pilotų 1-os ir 2-os klasės sveikatos pažymėjimams;

1.1.2. mokymo programų įvykdymo terminui, rekomendacijų laikyti teorinius egzaminus galiojimo terminui, teorinio mokymo egzaminų galiojimo terminams;

1.2.   išimtį dėl orlaivių pilotų skrydžių įgūdžių atnaujinimui taikomo laiko intervalo prailginimo iki 28 mėnesių pagal  reglamento I priedą (FCL dalį):

1.2.1. lengvojo lėktuvo ar motorizuoto sklandytuvo piloto, sklandytuvo piloto, oro baliono piloto licencijų turėtojams;

1.2.2. sklandytuvo ir plakatų vilkimo, sklandytuvų paleidimo būdų, pririšamojo oro baliono kvalifikacijų turėtojams;

1.3.   išimtį dėl specialiųjų komercinio oro transporto skrydžių vežant keleivius reikalavimo užtikrinti naujausią patirtį termino galiojimo prailginimo, nekeičiant kitų reglamento I priedo FCL.060 dalies a ir c punktų reikalavimų:

1.3.1. iki 180 dienų lėktuvams, sraigtasparniams, jėgainės keliamiems orlaiviams, dirižabliams, sklandytuvams, jei pilotas vykdo skrydžius prižiūrimas instruktoriaus ar egzaminuotojo;

1.3.2. iki 300 dienų oro balionams.

2. P a v e d u Civilinės aviacijos departamentui apie šio įsakymo 1 punkte nurodytų išimčių nustatymą informuoti Europos Komisiją, Europos aviacijos saugos agentūrą ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares.

 

 

 

Direktorė                                                                                                  Goda Bražytė-Balčiūnė