LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 13 D. SPRENDIMO NR. V-1863 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-2194

Vilnius

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“:

1.   Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 ir 31.23 papunkčiais, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, nusprendžiu:“.

2.   Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1. užsisakytų maistą tik nekontaktiniu (nuotoliniu) būdu;“.

3.   Pakeičiu 1.21 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.21. Užtikrinti, kad asmenys, neatitinkantys nei vieno iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, į viešojo maitinimo įstaigos uždaras erdves būtų įleidžiami tik pasinaudoti tualetu, ir tik jei jie yra viešojo maitinimo įstaigos lankytojai, dėvint kaukes.

4.   Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Užtikrinti, kad kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytus kriterijus:

1.5.1. prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) lankytojams apie tai, kad paslaugų teikimo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų;

1.5.2. lankytojai valgytų ir gertų tik būdami prie stalų.“

5.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4Įpareigoti paslaugų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas užtikrinti, kad uždarose paslaugų teikimo vietose darbuotojai dėvėtų kaukes.

6.   Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Įpareigoti lankytojus dėvėti kaukes uždarose paslaugų teikimo vietose. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį) ir esant prie stalo.“

7.   Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Įpareigoti paslaugų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją lankytojams apie būtinybę uždarose paslaugų teikimo vietose dėvėti kaukes ir neaptarnauti lankytojų tais atvejais, kai jie nedėvi kaukių.“

8.   Papildau 7 punktu:

7. Įpareigoti paslaugų veiklos vykdymą organizuojančius subjektus ar administracijas užtikrinti, kad uždarose paslaugų teikimo vietose paslaugos būtų teikiamos tik asmenims atitinkantiems nors vieną Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, išskyrus šio sprendimo 1.1 ir 1.3 punktuose nurodytus lankytojus. Tikrinimas dėl atitikimo Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytiems kriterijams (toliau – tikrinimas) vykdomas paslaugų teikimo vietos viduje netoli įėjimo. Kai tikrinimo dėl objektyvių aplinkybių negalima atlikti netoli įėjimo, leidžiama tikrinimą atlikti lankytojui esant prie stalo.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                            Arūnas Dulkys