LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-149 „DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 25 d. Nr. ĮV-918

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ ir 7.3.1 papunktį išdėstau taip:

7.3.1. sprendžia dėl apsaugos reikalingumo Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms nekilnojamosioms kultūros vertybėms, arba nustačius, kad vietinio, regioninio ar nacionalinio reikšmingumo lygmens nekilnojamasis kultūros paveldo objektas ar vietovė yra sunykę, sunaikinti ar kitaip prarastos jų vertingosios savybės, dėl apsaugos nereikalingumo;“. 

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                                  Šarūnas Birutis