Zenklas_j

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIRUOTOJŲ TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO KLAUSIMŲ SUDARYMO ir vertinimo Tvarkos APRAŠO IR VAIRUOTOJŲ TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO VYKDYMO tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 26 d. Nr. 1V-115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-1100 redakcija) 24 punktu,

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo klausimų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašą.

1.2. Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo vykdymo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                                   Dalius Prevelis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio

direktoriaus 2021 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. 1V-115

 

 

VAIRUOTOJŲ TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO KLAUSIMŲ SUDARYMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo klausimų sudarymo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vairuotojų teorinių žinių patikrinimo (toliau – teorijos egzaminas) klausimų sudarymo ir vertinimo tvarką.

2Teorijos egzamino klausimai turi atitikti Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede išvardintą teorijos egzamino klausimų turinį.

3Teorijos egzamino klausimai yra konfidencialūs ir negali būti viešinami, perduodami tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu atskleidžiami, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

 

II SKYRIUS

TEORIJOS EGZAMINO KLAUSIMŲ SUDARYMAS IR VERTINIMAS

 

4.    Teorijos egzamino klausimus sudaro valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta teorijos egzamino klausimų rengėjų darbo grupė.

5.    Teorijos egzamino klausimai sudaromi pagal Aprašo priede pateiktą schemą, kurioje išdėstyta:

5.1. teorijos egzamino temos – tikrinamų egzaminuojamojo žinių sritys;

5.2. žinios, kurias egzaminuojamieji turi parodyti;

5.3. klausimų turinio dalis ar dalys, kuriomis tikrinama egzaminuojamųjų žinių sritis;

5.4. vairuotojui reikalingų žinių taikymo lygmenys, kurie tikrinami teorijos egzamino teste (toliau – testas) pateikiamais klausimais;

5.5. teste pateikiamų klausimų skaičius.

6Teorijos egzamino klausimai turi būti sudaromi taip, kad būtų tikrinami šie egzaminuojamojo žinių taikymo lygmenys:

6.1. reikalavimų turinio žinojimas ir (arba) sąvokų supratimas – gebėjimas atsiminti ar atpažinti reikalavimą ar sąvoką, kai pateikiamos užuominos ar perfrazuotas apibūdinimas (Zn lygmuo);

6.2. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, taikymas – gebėjimas panaudoti taisykles konkrečiose eismo situacijose (Tk lygmuo);

6.3. situacijos kelyje suvokimas – gebėjimas atskirti veiksnius, kurie gali turėti įtakos saugiam eismui (Sv lygmuo);

6.4. savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesų ir elgesio kelyje pasekmių supratimas – gebėjimas pagal eismo dalyvių veiksmus spręsti apie tai, kiek eismo dalyvių elgesys yra saugus ir kokios gali būti tokio elgesio pasekmės (Sp lygmuo);

7Kai vertinamas situacijos kelyje suvokimas, šis vertinimas apima ir taisyklių taikymo bei reikalavimų turinio žinojimo lygmenų vertinimą.

8Kai vertinamas savo ir (arba) kitų eismo dalyvių interesų ir elgesio kelyje pasekmių supratimas, šis vertinimas apima ir situacijos kelyje suvokimą.

9B1, B arba BE kategorijų transporto priemonių testą sudaro 30 bendrųjų temų klausimų.

10AM, A1, A2 arba A kategorijų transporto priemonių testą sudaro 30 bendrųjų temų klausimų ir 5 specifinių temų apie AM, A1, A2 ir A kategorijų transporto priemones klausimai.

11C1, C1E, C arba CE kategorijų transporto priemonių testą sudaro 30 bendrųjų temų klausimų ir 10 specifinių temų apie C1, C1E, C ir CE kategorijų transporto priemones klausimų.

12D1, D1E, D, DE arba T kategorijų transporto priemonių testą sudaro 30 bendrųjų temų klausimų ir 10 specifinių temų apie D1, D1E, D, DE arba T kategorijų transporto priemones klausimų.

13Testas gali būti papildomas 2 naujai parengtais klausimais, jei reikia patikrinti naujų klausimų kokybę. Šiuo atveju atsakymai į naujus klausimus nevertinami.

 

III SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

14Aprašo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę atlieka valstybės įmonės „Regitra“ Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius.

15Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu.

 

_________________

 

Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo

klausimų sudarymo ir vertinimo

aprašo priedas

 

 

TEORIJOS EGZAMINO KLAUSIMŲ SUDARYMO schema

 

1. Bendrosios temos

 

Tema

Vertinama, ar egzaminuojamasis žino ir supranta (žinių taikymo lygmuo):

Klausimų turinio dalys[1]

Egzamino metu pateikiamų klausimų skaičius

1. Rizikos, susijusios su motorinės transporto priemonės vairavimu, suvokimas

1. kokie veiksniai daro įtaką žmogaus elgesiui vairuojant motorinę transporto priemonę (Sv);

2. kokią riziką vairuotojui ir kitiems eismo dalyviams turi transporto priemonės savybės bei būklė ir kaip vairuotojas gali atitinkamai pakoreguoti savo elgesį (Sp);

3. kokie veiksniai svarbūs vairuojant, ypač kitų eismo dalyvių atžvilgiu (Sv);

4. kokia rizika kyla dėl kitų eismo dalyvių buvimo ar elgesio ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį (Sp);

5. kokia rizika kyla dėl kelio, matomumo ir oro sąlygų ir kaip vairuotojas turi atitinkamai pakoreguoti savo elgesį (Sp);

6. pavojus įvairiose situacijose ir gali nuspręsti, ką reikia daryti (Sp).

1.2 – 1.9

6

2. Elgesio taisyklės, važiuojant viešuoju keliu

1. eismo dalyvių vietą kelyje (Sv);

2. kaip reikia elgtis persirikiuojant ir lenkiant (Sv);

3. kaip pasirinkti greitį (Sv);

4. kaip sustoti ir stovėti (Sv);

5. kaip naudoti šviesos prietaisus (Sv).

1.1

5

3. Važiavimo pirmenybė ir praleidimas

1. kaip reikia elgtis važiuojant sankryžose (Sv);

2. kaip reikia elgtis važiuojant posūkiuose (Sv);

3. kaip reikia elgtis važiuojant pro neįgaliuosius, įlipančius ir išlipančius keleivius ir pėsčiuosius (Sv).

1.1; 1.13

3

4. Ypatingi keliai ir kelių ruožai, eismo dalyviai ir manevrai

1. kaip reikia elgtis važiuojant automagistralėse, greitkeliuose, gyvenamosiose zonose ar kieme (Sv).

2. kaip reikia elgtis artėjant specialiosioms transporto priemonėms ar važiuojant pro jas (Sv);

3. kaip reikia elgtis su kitais eismo dalyviais, atliekant specialius manevrus (Sv).

1.1

3

5. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą (Tk);

2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei (Tk);

3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei (Tk).

1.1; 1.11; 1.15

3

6. Kelių ženklinimas, kelio ženklai, šviesoforai ir reguliuotojų nurodymai

1. eismo reguliavimo priemonių ypatybes ir prasmę (Sv);

2. kelio ženklų reikšmę ir kaip elgtis pataria, liepia ar draudžia kiekvienas kelio ženklas (Sv);

3. kaip reikia elgtis vykdant šviesoforų ir reguliuotojų nurodymus (Sv);

4. kaip reikia elgtis vykdant kelių ženklinimo reikalavimus (Sv).

1.1

4

7. Atsakingas dalyvavimas eisme ir vairavimas atsižvelgiant į aplinką

1. svarbiausius aplinkosaugos aspektus, naudojant motorinę transporto priemonę (Sv);

2. kaip naudotis transporto priemone atsižvelgiant į aplinką (Sv).

1.2; 1.16

2

8. Bendrieji kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

1. bendrąsias teisės aktų nuostatas, susijusias su motorinių transporto priemonių vairavimu (Tk);

2. dokumentai, susiję su automobilio naudojimu (Tk).

1.1; 1.10

2

9. Žinios apie transporto priemonę

1. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė(Zn);

2. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis (Zn).

1.1; 1.12; 1.14

2

Viso klausimų

 

 

30

 

2. Specifinės temos apie AM, A1, A2 ir A kategorijų transporto priemones

1. Saugos priemonės

kada ir kaip naudoti motociklininko saugos priemones (Tk).

2.1

1

2. Pavojai, susiję su kitais eismo dalyviais

kokie veiksniai svarbūs kitų eismo dalyvių atžvilgiu, važiuojant grupėmis ir pro spūstyje stovinčias arba lėtai judančias transporto priemones (Sv).

2.2

1

3. Su transporto priemonės savybėmis ir būkle susijusi rizika

1. kokią įtaką turi padangų slėgis motociklo pusiausvyrai ir stabdymui (Zn);

2. kaip tinkamai naudoti priekinio ir galinio ratų stabdžius (Zn);

3. kaip patikrinti padangas, stabdžius, pavarą, šviesos prietaisus, veidrodžius, alyvą ir kitus dalykus (akumuliatorių, pakabą, aušinimo sistemą, valdiklius) (Zn).

2.3

3

Viso klausimų

 

 

5

 

 

3. Specifinės temos apie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemones

 

1. Saugus transporto priemonės vairavimas ir reagavimas į kritines situacijas

1. kada ir kaip naudoti saugos įrangą (Tk);

2. kokia rizika kyla įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei (Tk);

3. kokių priemonių reikia imtis įvykus eismo įvykiui ar sugedus transporto priemonei (Tk);

4. kokie reikalavimai taikomi transporto priemonės įrangai, techninei priežiūrai ir apžiūrai (Tk).

3.4; 3.5; 3.7 – 3.9

4

2. Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismą, reikalavimai

1. teisės aktų nuostatas, kurios yra svarbios vairuojant krovininį ir keleivinį transportą (Tk);

2. vairuotojo atsakomybę už krovinių ir keleivių pervežimą (Tk).

3.1 – 3.3; 3.6; 3.8; 3.10; 4.8

2

3. Žinios apie transporto priemonę

1. motorinės transporto priemonės konstrukciją, veikimą ir priežiūrą (Zn);

2. motorinės transporto priemonės įrangą ir reikalavimus jos naudojimui (Zn);

3. reikalavimus, kuriuos turi atitikti motorinė transporto priemonė (Zn);

4. kurie transporto priemonės techniniai aspektai yra svarbūs vairuotojui, norint saugiai ja naudotis (Zn).

4.1 – 4.7

4

Viso klausimų

 

 

10

 

_______________

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio

direktoriaus 2021 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. 1V-115

 

 

VAIRUOTOJŲ TEORINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO VYKDYMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1Vairuotojų teorinių žinių patikrinimo vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato teisę vairuoti tam tikros kategorijos motorinę transporto priemonę siekiančių įgyti ar susigrąžinti asmenų (toliau – egzaminuojamasis) teorinių žinių patikrinimo (toliau – egzaminas) vykdymo tvarką, reikalavimus egzaminų klasėms, valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) darbuotojų (toliau – darbuotojas) ir egzaminuojamųjų teises ir pareigas.

Aprašo nuostatos taip pat taikomos ir kitiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pareigą tikrinti žinias VĮ „Regitra“.

2Egzaminai vykdomi VĮ „Regitra“ padaliniuose – vairuotojų egzaminavimo centruose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI EGZAMINŲ KLASĖMS

 

3.  Egzaminų klasėje kiekvienam egzaminuojamajam skiriama atskira vieta laikyti egzaminą. Egzaminų klasėje stalai turi būti sustatyti arba įrengti taip, kad darbuotojas galėtų stebėti egzaminuojamuosius iš visų pusių.

4.  VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centre turi būti drabužių kabyklos arba rakinamos spintelės, kuriose egzaminuojamieji turi palikti Aprašo 5.3 papunktyje nurodytus daiktus bei drabužius. Prie įėjimo į egzaminų klasę turi būti informacija apie draudimą joje naudoti mobiliojo ryšio bei kitas informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemones ir vykdomą vaizdo stebėjimą.

 

III SKYRIUS

EGZAMINUOJAMŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.  Egzaminuojamasis, atvykęs į egzaminą, privalo:

5.1.  pateikti darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5.2.  atsisėsti į jam skirtą atskirą vietą. Egzaminuojamojo vardas ir pavardė rodomi kompiuterio monitoriaus ekrane. Jei egzaminuojamasis atsisėdo į ne jam skirtą vietą, persėsti į jam skirtą vietą gali tik apie tai įspėjęs darbuotoją;

5.3.  egzamino metu su savimi neturėti bei ant stalo ir (arba) kėdės nelaikyti asmeninių daiktų (apyrankių, laikrodžių, fotoaparatų, mobiliojo ryšio bei kitų informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių), nedėvėti striukės, kepurės ar kito galvos apdangalo. VĮ „Regitra“ filialo vairuotojų egzaminavimo vyresniojo specialisto arba darbuotojo leidimu egzaminuojamajam gali būti leidžiama dėvėti galvos apdangalą egzamino metu dėl estetinių, medicininių ar religinių priežasčių;

5.4.  egzamino metu nesinaudoti literatūra, akiniais (jei jie nėra skirti tik regėjimo korekcijai), fotoaparatais, mobiliojo ryšio bei kitomis informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonėmis (išskyrus dėl medicininių priežasčių, pvz., klausos aparatai), netrukdyti ir nesikalbėti su kitais asmenimis, o darbuotojui paprašius, parodyti, ar neturi egzamino metu draudžiamų naudoti informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių;

5.5.  baigęs spręsti egzamino testą ir susipažinęs su egzamino testo įvertinimu, išeiti iš egzaminų klasės.

6.  Egzaminuojamasis, baigęs laikyti egzaminą, turi teisę:

6.1.  egzaminų klasėje susipažinti su egzamino testo įvertinimu, kuris parodomas kompiuterio monitoriaus ekrane;

6.2.  gauti informaciją apie egzamino rezultatą VĮ „Regitra“ Vairuotojų portale;

6.3.  VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centre, kuriame laikė egzaminą, gauti pažymą apie išlaikytą ar neišlaikytą teorijos egzaminą (toliau – pažyma). Pažymą egzaminuojamajam gali įteikti darbuotojas, kai egzaminą baigia laikyti visi grupės, kurioje egzaminuojamasis laikė egzaminą, egzaminuojamieji, arba kitas VĮ „Regitra“ įgaliotas darbuotojas, kai egzaminuojamasis išeina iš egzaminų klasės.

 

iV SKYRIUS

EGZAMINO VYKDYMO TVARKA

 

7.  Egzaminai VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centre vyksta pagal VĮ „Regitra“ filialo direktoriaus nustatytą grafiką nepertraukiamu srautu arba sesijomis. Jei egzaminai vyksta sesijomis, grupių dydį nustato VĮ „Regitra“ filialo direktorius.

8Egzaminuojamasis su jo teisėmis ir pareigomis supažindinamas pasirašydamas prašymą laikyti teorijos egzaminą.

9.  Egzaminas laikomas pradėtu, kai egzaminuojamasis įeina į egzaminų klasę ir atsisėda į jam skirtą vietą ir baigtu, kai išeina iš egzaminų klasės. Į egzaminą pavėlavusiam egzaminuojamajam laikyti egzamino neleidžiama.

10.  Prieš egzaminą arba egzaminų klasėje (jei egzaminai vyksta sesijomis) darbuotojas:

10.1.    patikrina kiekvieno egzaminuojamojo asmens tapatybę prieš jam įeinant į egzaminų klasę arba prie egzaminuojamiesiems skirtų darbo vietų, kai egzaminai vyksta sesijomis.

10.2.    nustatęs, kad egzaminą laikyti atvyko kitas, negu nurodyta prašyme laikyti teorijos egzaminą (toliau – prašymas), asmuo, egzamino laikyti neleidžia, apie tai informuoja policiją ir VĮ „Regitra“ Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūną.

11.  Jei prieš pradėdamas spręsti testą egzaminuojamasis pageidauja laikyti kitos (-ų) kategorijos (-ų) egzaminą ir (arba) laikyti egzaminą kita kalba, negu nurodė prašyme, jis turi registruotis į egzaminą iš naujo.

12.  Spręsdamas testą egzaminuojamasis gali naudotis kompiuterio pele, klaviatūra ir (arba) lietimui jautriu kompiuterio monitoriaus ekranu.

13AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transporto priemonių testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų. Teorijos egzaminas laikomas išlaikytu, jei per skirtą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų:

13.1klausimas laikomas teisingai atsakytu, jei į klausimą egzaminuojamasis pateikė visus teisingus atsakymus (kai tokių buvo ne vienas);

13.2klausimas laikomas neteisingai atsakytu, jei egzaminuojamasis pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ir (arba) pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą.

14.  Egzaminą vykdantis darbuotojas privalo nuolat stebėti, ar egzaminuojamieji laikosi Aprašo 5.2-5.5 papunkčiuose nustatytų reikalavimų. Darbuotojas privalo egzaminuojamuosius stebėti per vaizdo įrašymo įrangą ir iš skirtingų vietų egzaminų klasėje. Kilus įtarimams, kad egzaminuojamasis nesilaiko Aprašo 5.4 papunktyje nurodytų reikalavimų, egzaminą vykdantis darbuotojas privalo jo paprašyti parodyti, ar egzaminuojamasis nesinaudoja literatūra ir (ar) informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonėmis, o, egzaminuojamajam atsisakius – egzaminą nutraukti bei pažymėti egzamino rezultatą Aprašo 16 punkte nustatyta tvarka.

15Esant poreikiui įvertinti, ar egzaminuojamasis egzamino metu nesinaudoja literatūra ir (ar) informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonėmis, darbuotojas įspėja egzaminuojamąjį, kad jis nepaliktų egzaminų klasės be darbuotojo leidimo, pasikviečia VĮ „Regitra“ vyresnįjį specialistą, o jam negalint nedelsiant atvykti į egzaminų klasę, kitą VĮ „Regitra“ darbuotoją. Egzaminuojamojo apžiūrą VĮ „Regitra“ darbuotojai privalo vykdyti egzaminų klasėje, VĮ „Regitra“ darbuotojui jo neliečiant, tačiau atsakingai apžiūrint, ar egzaminuojamasis su savimi neturi paslėptų draudžiamų informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių. Egzaminuojamajam išėjus iš egzaminų klasės be VĮ „Regitra“ darbuotojo leidimo arba atsisakius parodyti, ar egzaminuojamasis su savimi neturi paslėptų draudžiamų informacijos priėmimo, perdavimo ir (ar) įrašymo priemonių, laikoma jog asmuo turėjo draudžiamų daiktų.

16.  Jei egzaminuojamasis nesilaiko Aprašo 5.2-5.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų:

16.1.  nepradėjus spręsti testo – darbuotojas jam neleidžia pradėti spręsti testo;

16.2.  sprendžiant testą – darbuotojas egzaminą nutraukia ir įvertina neigiamai;

16.3.  baigus spręsti testą – darbuotojas egzaminą įvertina neigiamai.

17Jei vadovaujantis Aprašo 16 punkto nuostatomis egzaminas buvo nutrauktas ir (arba) įvertintas neigiamai, darbuotojas tą pačią darbo dieną parašo laisvos formos tarnybinį pranešimą apie nutrauktą ir (arba) neigiamai įvertintą egzaminą VĮ „Regitra“ filialo direktoriui ir Korupcijos prevencijos (atitikties) pareigūnui.

18.  Egzamino metu egzamino klasėje visada privalo būti bent vienas darbuotojas. Egzamino metu į egzaminų klasę gali įeiti:

18.1.  VĮ „Regitra“ filialo direktorius ir jo pavaduotojas;

18.2.  VĮ „Regitra“ filialo vairuotojų egzaminavimo vyresnysis specialistas;

18.3.  VĮ „Regitra“ Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) darbuotojas ar programinės ir (arba) techninės įrangos priežiūrą atliekančios įmonės atstovas, gavęs ITD leidimą;

18.4.  VĮ „Regitra“ Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyriaus darbuotojas;

18.5.  Darbuotojų veiklos kontrolę vykdantys VĮ „Regitra“ darbuotojai.

19.  Darbuotojui draudžiama:

19.1.  komentuoti egzamino klausimus tiek egzamino metu, tiek jam pasibaigus;

19.2.  egzamino metu naudotis egzaminuojamajam skirta pele, klaviatūra ir (ar) lietimui jautriu monitoriaus ekranu;

19.3.  tiesioginiais ir (ar) netiesioginiais veiksmais suteikti pagalbą egzaminuojamajam;

19.4.  sudaryti sąlygas kitam asmeniui laikyti egzaminą už į egzaminą užsiregistravusį asmenį.

20.  VĮ „Regitra“ darbuotojas privalo nusišalinti, jeigu jis yra egzaminuojamojo artimas asmuo, su egzaminuojamuoju susijęs ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių kelti abejonių dėl nešališkumo ar galimo interesų konflikto.

21.  Egzamino metu įvykus programinės ir (arba) techninės įrangos gedimui (veikimo sutrikimui):

21.1.  kurį įmanoma pašalinti ir toliau tęsti egzaminą (jei gedimas (veikimo sutrikimas) įvyko egzaminuojamojo darbo vietoje) – darbuotojas turi egzaminuojamajam paaiškinti, kaip pašalinti gedimą (veikimo sutrikimą), toliau tęsti egzaminą ir apie įvykusį gedimą (veikimo sutrikimą) informuoti VĮ „Regitra“ filialo vyresnįjį specialistą arba direktorių, o pastarasis – elektroniniu paštu ITD Informacinių technologijų pagalbos tarnybą;

21.2.  dėl kurio neįmanoma toliau tęsti egzamino – darbuotojas turi paaiškinti egzaminuojamajam, kaip užsiregistruoti į egzaminą iš naujo arba susigrąžinti už egzaminą sumokėtą įmoką, ir nedelsiant apie tai informuoti VĮ „Regitra“ filialo vyresnįjį specialistą arba direktorių, o pastarasis – telefonu ITD Informacinių technologijų pagalbos tarnybą.

 

v SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

 

22.  VĮ „Regitra“ darbuotojams ir egzaminuojamiesiems draudžiama kopijuoti ar kitaip platinti egzamino klausimus. Nustačius egzamino užduočių kopijavimo ar (ir) platinimo faktą, VĮ „Regitra“ turi teisę į su šiuo platinimu susijusių nuostolių atlyginimą.

23.  VĮ „Regitra“ filialo direktorius, vykdydamas pavaldžių darbuotojų veiklos kontrolę, prižiūri, kaip darbuotojai laikosi Aprašo nuostatų.

24Aprašo nuostatų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę atlieka VĮ „Regitra“ Egzaminavimo ir vairuotojo pažymėjimų išdavimo skyrius.

25.  Darbuotojų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

26.  Šis Aprašas gali būti pakeistas, papildytas ar panaikintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymu.

______________[1] Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo papunkčiai.