LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KETVIRTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „UŽIMTUMO IR TERITORINĖS SANGLAUDOS DIDINIMO“ PRIEMONĖS „PARENGIAMOJI PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 3D-627

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013,  kuriuo  nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p.1), 2014 m.  gegužės 15 d.  Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų  reikalų ir  žuvininkystės fondo ir  kuriuo  panaikinami Tarybos reglamentai  (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006,  (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos  Parlamento ir  Tarybos reglamentas  Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/852 (OL 2015 L 135, p.13), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu  Nr. 907 „Dėl  institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020  metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d.

įsakymu Nr. 3D-627

 

 

 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KETVIRTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „UŽIMTUMO IR TERITORINĖS SANGLAUDOS DIDINIMO“ PRIEMONĖS „PARENGIAMOJI PARAMA“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013,  kuriuo  nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendrosios žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p.1), 2014 m.  gegužės 15 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų  reikalų ir  žuvininkystės fondo ir  kuriuo  panaikinami Tarybos reglamentai  (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006,  (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos  Parlamento ir  Tarybos reglamentas  Nr. 1255/2011 (OL 2014 L 149, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. kovo 27 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/852 (OL 2015 L 135, p.13), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 369, p. 37), Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu  Nr. 907 „Dėl  institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020  metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VP administravimo taisyklės), bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės „Techninė parama“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis .

2. Šios Taisyklės taikomos pareiškėjui, siekiančiam gauti paramą žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai parengti.

3. Žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategija rengiama pagal bendruomenių inicijuotos vietos plėtros principą.

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

4. Šiose Taisyklėse vartojami sutrumpinimai ir sąvokos:

4.1. Sutrumpinimai:

4.1.1. ES – Europos Sąjunga.

4.1.2. EJRŽF – Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondas.

4.1.3. VP – Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa.

4.1.4. VPS – vietos plėtros strategija.

4.1.5. ŽRVVG – žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros grupė.

4.2. Sąvokos:

4.2.1. Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra tam tikros vietovės (jos dalies arba kelių vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

4.2.2. ŽRVVG vietos plėtros strategija (toliau – ŽRVVG VPS) – iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojama vietos plėtros strategija, kurioje nustatomi žvejybos ir akvakultūros regiono plėtros  prioritetai, tikslai ir priemonės jiems pasiekti. VPS rengia ir įgyvendina ŽRVVG.

4.2.3. Jauni žmonės – rengiant ir įgyvendinant  VPS dalyvaujantys asmenys nuo 14 iki 40 metų, įskaitant ŽRVVG kolegialaus valdymo organo narius nuo 18 iki 40 metų.

4.2.4. Nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime.

4.2.5. Pilietinės visuomenės atstovas – bendruomeninės organizacijos ar kitos NVO paskirtas atstovas, kurio dalyvavimo kolegialaus ŽRVVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešiesiems interesams.

4.2.6. Žvejybos ir akvakultūros regionas – nustatytus atrankos kriterijus atitinkantis funkciškai, geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu vientisas regionas, kurio teritorija prieina prie jūros, upės ar ežero pakrantės, įskaitant tvenkinius ar upės baseiną, ir kuriame daug darbuotojų dirba verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuje.

4.2.7. Žvejybos ir akvakultūros regiono vietos valdžios atstovas – ŽRVVG teritorijoje veikiančios savivaldybės tarybos paskirtas asmuo, kurio dalyvavimo kolegialaus ŽRVVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti vietos valdžios interesams.

4.2.8. ŽRVVG teritorija – žvejybos ir akvakultūros regionas dalis, kurioje veikia vietos veiklos grupė ir kurios gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst. (pagal 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenis apie gyventojų skaičių). Šis reikalavimas netaikomas Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių teritorijoms.

4.2.9. Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas – privataus juridinio asmens, privačių juridinių asmenų asociacijos arba fizinių asmenų, užsiimančių verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros veikla, asociacijos paskirtas asmuo, taip pat fizinis asmuo, besiverčiantis verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros veikla, kurio dalyvavimo kolegialaus ŽRVVG  valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo interesams.

4.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR HORIZONTALIEJI PRINCIPAI

 

5. Ketvirtojo Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemone „Parengiamoji parama“ (toliau – priemonė) prisidedama prie ES bendrosios žuvininkystės politikos prioritetų ir konkretaus įgyvendinimo tikslo – ekonomikos augimo, socialinės įtraukties ir darbo vietų kūrimo skatinimo ir įsidarbinimo galimybių bei darbo jėgos judumo rėmimo pakrančių ir sausumos bendruomenėse, priklausomose nuo žvejybos ir akvakultūros, įskaitant veiklos įvairinimą žuvininkystės sektoriuje ir kituose jūrų ekonomikos sektoriuose.

6. Priemone prisidedama prie šių ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

6.1. partnerystės principo, t. y. ŽRVVG veikla grindžiama partneryste tarp 3 sektorių – pilietinės visuomenės, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo ir vietos valdžios;

6.2. vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimo ir nediskriminacijos, t. y. ŽRVVG valdymo organas sudaromas taip, kad būtų išlaikomos lygios vyrų ir moterų galimybės;

6.3. jaunų žmonių įtraukties, t. y. į ŽRVVG valdymo organą įtraukiamas teisės aktuose nustatytas privalomas jaunimo iki 29 m. ir jaunų žmonių atstovų skaičius.

 

IV SKYRIUS

TINKAMUMO SĄLYGOS PAREIŠKĖJUI

 

7. Paramos gali kreiptis ŽRVVG, atitinkanti šias sąlygas:

7.1. turi būti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą;

7.2. veiklą turi grįsti trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu;

7.3.  sudaryti kolegialų valdymo organą:

7.3.1. iš ne mažiau kaip 11  narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą, nepažeidžiant partnerystės principo, nurodyto Taisyklių 7.2 papunktyje;

7.3.2. jo nariai turi būti įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m.), abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc., nesvarbu, kurios lyties);

7.3.3. jo nariai turi atstovauti skirtingiems sektoriams:

7.3.3.1. pilietinei visuomenei (ŽRVVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms žvejybos ir (arba) akvakultūros bendruomeninėms organizacijoms, kitoms NVO, pvz., jaunimo organizacijoms) – ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;

7.3.3.2. žvejybos ir (arba) akvakultūros verslui (pvz. ŽRVVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonėms, verslinę žvejybą plėtojantiems fiziniams asmenims) – iki 35 proc. narių;

7.3.3.3. vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys ŽRVVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės taryba;

7.4. jeigu ŽRVVG teritorija apima kelių besiribojančių savivaldybių teritoriją ar kelių savivaldybių teritorijų dalį, kurios turi būti ne mažesnės negu seniūnija, į ŽRVVG valdymo organą iš kiekvienos savivaldybės turi būti deleguota bent po vieną asmenį iš visų trijų sektorių (pilietinės visuomenės, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo ir vietos valdžios).

8. Atitiktį pareiškėjo tinkamumo gauti paramą sąlygoms, ŽRVVG turi užtikrinti viso VPS įgyvendinimo laikotarpio metu.

 

V SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

9. Pagal priemonę remiama:

9.1. VPS rengimas;

9.2. pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS

 

10. Tinkamumo sąlygos, taikomos Taisyklių IV skyriuje nurodytam pareiškėjui:

10.1. neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

10.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

10.3. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto ir (arba) nebūti likviduojamu, pertvarkomu, reorganizuojamu arba restruktūrizuojamu;

10.4. turėti administravimo ir finansų valdymo gebėjimų parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas, t. y. už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo turėtų būti įgyvendinęs bent vieną valstybės biudžeto ar ES lėšomis, ar kitomis viešosiomis lėšomis finansuojamą projektą.

10.5. jos veiklos teritorija:

10.5.1. turinti jūros, upės ar ežero pakrantę, įskaitant tvenkinius ar upės baseiną;

10.5.2. žvejybos ir akvakultūros regiono dalis, kurioje veikia vietos veiklos grupė ir kurios  gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst. (pagal 2014 m. sausio 1 d. Lietuvos statistikos departamento duomenis apie gyventojų skaičių). Šis reikalavimas netaikomas Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių teritorijoms;

10.5.3. kurioje didelis užimtumas ir bendruomenės priklausomybė nuo žuvininkystės, t. y. verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose dirba ne mažiau kaip 40 darbuotojų arba verslinės žvejybos laimikio apimtys yra ne mažesnės kaip 100 tūkst. kg per kalendorinius metus pagal 2014 m. liepos 1 d. užfiksuotus Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis apie darbuotojų, dirbančių Lietuvos akvakultūros įmonėse ir ūkiuose, Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje žvejojančiose įmonėse, skaičių bei pagal 2014 m. sausio 1 d. užfiksuotus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenis apie sugautų žuvų kiekį vidaus vandenyse bei Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos duomenis apie sugautų žuvų kiekį Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje.

11. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo paraiškos pateikimo iki galutinio mokėjimo prašymo, be ne vėliau, kaip iki 2016 m. vasario 5 d.

 

VII SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

12. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigoja:

12.1. būti atviru naujiems nariams, t. y. užtikrinti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba gyvenančių (fizinių asmenų deklaruota gyvenamoji  vieta) ŽRVVG teritorijoje, priėmimo tvarką. Atskirais ŽRVVG nariais su visomis asociacijų įstatyme numatytomis asociacijos narių teisėmis ir pareigomis taip pat gali būti savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys (biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, savivaldybės įmonės, kiti juridiniai asmenys);

12.2. sudaryti kolegialaus valdymo organą, kurio nariai projekto įgyvendinimo metu tinkamai derina viešuosius ir privačius interesus, t. y.  Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus.  Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei ar kitai valdžios institucijai atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame pareiškėjo valdymo organe turi teisę atstovauti tik valdžios sektoriui. Asmuo, kuris kolegialiame pareiškėjo valdymo organe pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir žvejas ir (arba) akvakultūros darbuotojas), turi raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas ŽRVVG kolegialaus valdymo organo nario pareigas;

12.3. parengti VPS ir pateikti ją vertinti kvietimo teikti VPS atrankai laikotarpiu (kvietimo teikti VPS atrankai laikotarpis nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu);

12.4. pagrįsti projekto įgyvendinimo veiklų planą, t. y. nurodyti planuojamas vykdyti veiklas,  asmenų, kuriems atlygį planuojama mokėti pagal projektą, skaičių, pareigas ir funkcijas projekte rengiant VPS;

12.5. į VPS rengimą, jos rengimo etapus įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų, su jais konsultuotis;

12.6. reguliariai viešinti rengiamą VPS, jos rengimo etapus ir rezultatus pareiškėjo interneto svetainėje (jei tokią turi) ir informaciniuose renginiuose  (pvz., susitikimuose su pareiškėjo teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.);

12.7. viešinti paramą Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

 

13. Projektų atrankos kriterijai taikomi tik tiems pareiškėjams (ŽRVVG), kurie toje pačioje ar iš dalies toje pačioje žvejybos ir akvakultūros regiono teritorijoje ketina rengti VPS.

14. Projektų atrankos kriterijai ir reikšmės:

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Projektų atrankos kriterijai

 

Didžiausias balas

 

Balų išskaidymas

 

1.

 

ŽRVVG teritorija* jungia:

 

1.1.

 

3 (tris) ir daugiau savivaldybių teritorijas

 

30

 

30

 

1.2.

 

2 (dvi) savivaldybių teritorijas

 

20

 

2.

 

ŽRVVG nariais yra veiklą vykdančios žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonės:

 

2.1.

 

6 (šešios) ir daugiau

 

 

 

30

 

30

 

2.2.

 

5 (penkios)

 

25

 

2.3.

 

4 (keturios)

 

20

 

2.4.

 

3 (trys)

 

15

 

3.

 

ŽRVVG turi sėkmingos** žuvininkystės VPS įgyvendinimo patirties

 

20

 

20

 

4.

 

ŽRVVG paskirtas asmuo, atsakingas už projekto administravimą, turi ne mažesnę kaip 3 m. patirtį ES paramos administravimo srityje (NVO iniciatyvų, verslo plėtros ar socialinių klausimų)

 

 

 

10

 

 

 

10

 

5.

 

ŽRVVG paskirtas asmuo, atsakingas už projekto finansų apskaitą ir (arba) valdymą

 

5.1.

 

Turi 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje

 

10

 

(5.1. ir 5.2. eilutėje nurodytų balų suma)

 

5

 

5.2.

 

Turi aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) ekonomikos krypties (pvz. finansų, buhalterinės apskaitos srities) išsilavinimą

 

5

* Balai skiriami, jei ŽRVVG teritorija jungia visą savivaldybę arba savivaldybės dalį.

** Sėkminga VPS įgyvendinimo patirtis suprantama, kai ŽRVVG panaudota ne mažiau kaip 75 proc. VPS numatyto biudžeto skirto vietos projektams įgyvendinti.

 

15. Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100. Parama teikiama pagal paramos paraišką, toje pačioje žvejybos ir akvakultūros regiono teritorijoje surinkusią daugiausia balų.

16. Paramos paraiškoje ir jos prieduose nurodyti duomenys be rašytinio Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) paklausimo po paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos negali būti koreguojami ir tikslinami, išskyrus akivaizdžias klaidas. Jeigu paramos paraiškoje ir (arba) jos prieduose nėra konkrečiai ir aiškiai nurodytų duomenų, kuriais vadovaujantis būtų galima nustatyti pareiškėjo atitiktį atrankos kriterijui, laikoma, kad pareiškėjas jo neatitinka.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

17. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas.

18. Pagal Taisykles parama pareiškėjui skiriama vieną kartą ir tik vienai ŽRVVG VPS parengti: didžiausia paramos suma vienam projektui – 12 000 Eur. Finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI LĖŠOS

 

19. Tinkamomis pripažįstamos išlaidos:

19.1. būtinos projektui įgyvendinti (susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla), realiai suplanuotos ir pagrįstos. Pareiškėjas turi imtis visų priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne už įprastas rinkoje egzistuojančias kainas, laikydamasis racionalaus lėšų panaudojimo principo;

19.2. patirtos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal Taisyklių 20 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų nurodytų VP administravimo taisyklėse;

19.3. nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis;

19.4. patirtos prekėms, paslaugoms pirkti laikantis VP administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų pirkimo procedūros neatliktos, tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai;

19.5. kurioms finansuoti prašoma paramos, ir kurios nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

19.6. aiškiai įvardytos pagal išlaidų kategorijas.

20. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

20.1. VPS rengimo išlaidos:

20.1.1. ŽRVVG mokymai, susiję su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti:

20.1.1.1. atlygis lektoriui;

20.1.1.2. patalpų nuoma;

20.1.1.3. įrangos, skirtos mokymo kursams vykdyti, nuoma;

20.1.1.4. kavos pertraukėlės (pvz., kava, arbata, užkandžiai);

20.1.2. ŽRVVG teritorijos tyrimai (pvz. apklausos), susiję su VPS rengimu;

20.1.3. konsultavimasis (vienkartinė pareiškėjo parengtos VPS eksperto apžiūra), susijęs su VPS rengimu ir pasiruošimu ją administruoti. Rekomenduojama pasitelkti asmenį, kuris yra kompetentingas strategijų dokumentų rengimo, LEADER ar NVO projektų inicijavimo ir įgyvendinimo srityje;

20.1.4. statistinės informacijos, reikalingos VPS rengti ir įgyvendinti, įsigijimas;

20.1.5. viešųjų ryšių veiksmai, susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukimu į VPS rengimą ir ŽRVVG veiklos bei parengtos VPS viešinimu (pvz. darbinio pobūdžio informacinių renginių, susitikimų (ŽRVVG su teritorijos gyventojais, veikiančių įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo atstovais ir pan.) organizavimo išlaidos:

20.1.5.1. kelionių (nuvykimo ir grįžimo) (ir) arba transporto nuomos;

20.1.5.2. patalpų nuomos;

20.1.5.3. įrangos, skirtos informaciniams renginiams, susitikimams vykdyti, nuomos;

20.1.5.4. renginio medžiagos spausdinimo ir dauginimo;

20.1.5.5. kavos pertraukėlės (pvz., kava, arbata, užkandžiai);

20.1.6. dalyvavimas ŽRVVG tinkle, nacionaliniuose, Europos tinkluose ir kituose renginiuose, kurie susiję su VPS rengimu, pasirengimu ją įgyvendinti ir įgyvendinimu:

20.1.6.1. kelionių (nuvykimo ir grįžimo), transporto nuomos, transporto (kai vykstama į užsienį) šalies viduje išlaidos;

20.1.6.2. nakvynės (atsižvelgiant į renginio trukmę, t. y. 2 dienų renginys – 1 nakvynė, 3 dienų renginys – 2 nakvynės ir t. t., kai renginio organizatorius nenumato šių išlaidų kompensavimo ir kai šios išlaidos neįtrauktos į dalyvio mokestį);

20.1.6.3. dalyvio mokestis (jei tokį nustatė organizatorius);

20.1.6.4. komandiruotės išlaidas (jei vyksta pagal darbo sutartį įdarbintas darbuotojas);

20.2. administravimo išlaidos:

20.2.1 atlyginimai ŽRVVG darbuotojams: ne daugiau kaip 2 etatams mokant ne didesnį kaip vidutinį darbo užmokestį pagal 2014 m. sausio 1 d. užfiksuotus Lietuvos statistikos departamento duomenis apie valstybės tarnautojų vidutinį mėnesio nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį. Asmuo, gaunantis darbo užmokestį iš administravimo lėšų pagal šias Taisykles, ŽRVVG tuo pačiu metu gali dirbti ne mažiau kaip pusę etato ir ne daugiau kaip vieną etatą. Darbo užmokestis pagal šias Taisykles finansuojamas tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki 2016 m. vasario 5 d.;

20.2.2. patalpų išlaikymo (nuomos, komunalinių mokesčių);

20.2.3. ryšių ir pašto išlaidos;

20.2.4. kelionių ir (arba) transporto nuomos;

20.2.5. kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo;

20.3. kitos išlaidos:

20.3.1. sąskaitos, skirtos paramos lėšoms, atidarymo ir aptarnavimo;

20.3.2. elektroninio parašo įsigijimo;

20.3.3. viešinimo apie gautą paramą.

21. Netinkamos finansuoti išlaidos:

21.1. išlaidos, nenumatytos Taisyklių 20 punkte;

21.2. atlyginimas konsultantams, konsultuojantiems paramos paraiškos ir mokėjimo prašymų pildymo, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo klausimais;

21.3. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei toks PVM į atskaitą neįtrauktas), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

22. Prašoma paramos suma ir numatytos išlaidos projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

23. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių priede. Paramos paraiškos forma skelbiama Agentūros ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetainėse (www.nma.lt, www.zum.lt).

24. Paramos paraiška pildoma ir registruojama VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

25. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami. Paramos paraiška ir (arba) jos priedai turi būti pateikti spausdintine forma (surinkti kompiuteriu). Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Turi būti pateikiamas vienas originalus paramos paraiškos egzempliorius ir reikalaujamų dokumentų originalai arba kopijos, patvirtintos VP administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

26. Paramos paraiška gali būti teikiama šiais būdais: elektroniniu formatu, asmeniškai ŽRVVG vadovo arba jo įgalioto asmens Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui (toliau – TERPAS) pagal pareiškėjo buveinės vietą Agentūros interneto tinklalapyje www.nma.lt nurodytais Agentūros TERPAS adresais.

27. Kitais negu Taisyklių 26 punkte nurodytais būdais (pvz., registruotu paštu) paraiškos nepriimamos.

28. Dokumentai (jų originalai arba nuorašai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka), kurie turi būti pateikti kartu su užpildyta paramos paraiška, išvardyti paramos paraiškos formoje (Taisyklių priedas).

29. Pateikus Agentūrai paraišką, pareiškėjas neturi teisės teikti papildomos informacijos, jeigu jos neprašo Agentūra, išskyrus atvejį, kai po paraiškos užregistravimo keičiasi ŽRVVG kontaktiniai duomenys. Tokiu atveju pareiškėjas turi  raštu pateikti pasikeitusią kontaktinę informaciją.

30. Jeigu po paraiškos užregistravimo susiklostė tam tikros aplinkybės, iš esmės keičiančios projekto įgyvendinimo galimybes, pareiškėjas turi raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos paraiškos atšaukimą.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO ORGANIZAVIMAS, TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

31. Paramos paraiškos vertinamos ir jų vertinimo procesas organizuojamas vadovaujantis VP administravimo taisyklių ir Agentūros nustatyta tvarka.

32. Paramos paraiškos pagal šias Taisykles gali būti pradėtos vertinti nepasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui.

33. Pasibaigus paramos paraiškų priėmimo laikotarpiui, Agentūra, įvertinusi visas paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas.

34. Paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė ir vertinimo ataskaitos teikiamos svarstyti ministerijoje sudarytam Projektų atrankos komitetui (toliau – Komitetas). Į Komiteto sudėtį turi būti įtrauktas bent vienas Agentūros atstovas, taip pat socialiniai partneriai.

35. Komitetas svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaujantis Komiteto rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo ir jo dydžio priima ministerija. Ministerija apie priimtą galutinį sprendimą per 5 darbo dienas po jo priėmimo informuoja Agentūrą, o ši – pareiškėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos. Pareiškėjas informuojamas registruotu laišku ir el. paštu. Sprendime turi būti nurodytas paramos dydis, paramos lyginamoji dalis nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų ir paramos lėšų išskaidymas pagal finansavimo šaltinius. Jei galutinis sprendimas yra sumažinti paramą arba jos neskirti, turi būti nurodytos šio sprendimo priežastys ir jo apskundimo tvarka.

36. Agentūra po sprendimo skirti paramą VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka inicijuoja paramos sutarties sudarymą. Paramos gavėjui paramos lėšos išmokamos taip, kad nebūtų viršyta didžiausia galima paramos suma VPS parengti (kaip įtvirtinta Taisyklių 18 punkte). Jei paramos lėšos paramos gavėjui yra išmokėtos, jis paramos lėšų perviršį privalo grąžinti.

 

XIII SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, TIKRINIMO IR PARAMOS LĖŠŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

37. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama Agentūros interneto svetainėje www.nma.lt.

38. Mokėjimo prašymai ir susiję dokumentai teikiami Agentūrai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Mokėjimo prašymai teikiami, tikrinami ir vertinami VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

39. Paramos lėšų išmokėjimo būdas nustatomas paramos sutartyje. Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti apmokėtos šiais būdais:

39.1. išlaidų kompensavimo;

39.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Kai avanso mokėjimas (fiksuota suma) yra atliekamas po paramos sutarties pasirašymo, avansas gali siekti iki 50 proc. nuo skirtos paramos VPS parengti.

40. Paramos vykdytojas gali pateikti iki 3 mokėjimo prašymų (įskaitant avanso mokėjimo prašymą).

41. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

42. Paramos lėšos išmokamos VP administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XIV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

43. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos sankcijos.

44. Detali sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtinta Sankcijų taikymo metodika.

45. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodiką.

46. Pagal veiklos sritį gali būti taikomos sankcijos:

46.1. paramos sutarties nutraukimas ir visų skirtų paramos lėšų susigrąžinimas, kai paramos gavėjas:

46.1.1. pažeidžia Taisyklių IV skyriuje nurodytas tinkamumo sąlygas ir įsipareigojimą, nurodytą Taisyklių 12.4 papunktyje;

46.1.2. pažeidžia įsipareigojimą, nurodytą Taisyklių 12.3 papunktyje, t. y. už gautą paramą neparengia VPS ir jos nepateikia atrankai;

46.1.3. pakartotinai po 46.3 papunktyje pritaikytų sankcijų padaro pažeidimus, nurodytus Taisyklių 46.2 papunktyje;

46.1.4. trukdo Agentūrai atlikti paramos gavėjo patikrą vietoje, kaip nurodyta Taisyklių 50 punkte;

46.2. paramos teikimo sustabdymas, kol pareiškėjas ištaisys nustatytus neatitikimus per Agentūros ir (arba) ministerijos nustatytą terminą, kai paramos gavėjas pažeidžia Taisyklių 12.1, 12.2, ir 12.5–12.7 papunkčiuose įtvirtintus įsipareigojimus;

46.3. paramos sumažinimas:

46.3.1. 1 proc., kai per nustatytą terminą paramos gavėjas neištaiso pažeidimų, susijusių su Taisyklių 12.6 ir 12.7 papunkčiuose įtvirtintais įsipareigojimais;

46.3.2. 2 proc., kai per nustatytą terminą paramos gavėjas neištaiso pažeidimų, susijusių su Taisyklių 12.1, 12.2 ir 12.5 papunkčiuose įtvirtintais įsipareigojimais.

 

XV SKYRIUS

PATIKROS VIETOJE

 

47. Agentūra turi teisę atlikti pareiškėjo patikras vietoje savo iniciatyva, ministerijos  arba Komiteto siūlymu.

48. Paramos gavėjo patikras vietoje atlieka Agentūros darbuotojai. Patikros vietoje metu turi teisę dalyvauti ministerijos atstovai.

49. Paramos gavėjas turi užtikrinti tinkamas sąlygas Agentūrai atlikti patikrą vietoje: paramos gavėjo patikros vietoje dieną turi dalyvauti paramos gavėjo administracijos vadovas arba kitas tinkamai įgaliotas paramos gavėjo atstovas, kuris patikros vietoje atlikimo dieną turi įsileisti Agentūros darbuotojus, ministerijos atstovus (jeigu jie dalyvauja) į paramos gavėjo buveinę, pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su paramos gavėjo veiklos organizavimu, paramos paraiškos ir VPS rengimu. Užsakomųjų patikrų atveju turi pateikti visus prašomus dokumentus, susijusius su paramos gavėjo veiklos organizavimu, paramos paraiškos ir VPS rengimu, taip pat kitus dokumentus, susijusius su ES paramos panaudojimu (pvz., apskaitos dokumentus) arba siekiu ją gauti ir panaudoti.

50. Jeigu paramos gavėjas neužtikrina tinkamų sąlygų Agentūrai atlikti paramos gavėjo patikrą vietoje arba atsisako pasirašyti patikros vietoje ataskaitą, arba pateikti raštu pastabas (jeigu tokių pastabų paramos gavėjas turi), laikoma, kad yra trukdoma atlikti paramos gavėjo patikrą vietoje, dėl to taikoma sankcija, nurodyta Taisyklių 46.1 papunktyje.

51. Jeigu paramos gavėjo patikros vietoje metu:

51.1. nenustatoma jokių neatitikčių, projekto įgyvendinimas tęsiamas toliau;

51.2. nustatomos neesminės neatitiktys, kurios gali būti ištaisytos ŽRVVG (pvz., netinkamai saugomi VPS rengimo dokumentai), Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas suformuluoja reikalavimus paramos gavėjui ir nustato terminą, per kurį Agentūros reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo terminus Agentūra turi raštu informuoti paramos gavėją. Įvykdęs  Agentūros reikalavimus, paramos gavėjas raštu informuoja Agentūrą. Agentūra įsitikina, kad neatitiktys ištaisytos tinkamai ir atnaujina projekto administravimo procesus;

51.3. jeigu nustatomos esminės neatitiktys, kurios paneigia paraiškoje arba paramos gavėjo atitiktį bent vienai tinkamumo sąlygai, nurodytai šių Taisyklių VI skyriuje, arba įsipareigojimams, taikomos Taisyklių 46 punkte įvardytos sankcijos. 

 

XVI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

52. Už tinkamą EJRŽF reglamente nustatytų projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę atsakinga Agentūra. Projektų įgyvendinimo laikotarpiu Agentūra vykdo projekto įgyvendinimo eigos stebėseną, t. y., ar projektas vykdomas pagal paramos paraišką, projekto įgyvendinimo planą, taip pat Agentūros nustatyta tvarka vertina paramos gavėjo atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškų vertinimo metu buvo skirta parama.

53. Projektų priežiūrai atlikti Agentūra naudojasi paramos gavėjo teikiama informacija bei savo atliktų patikrinimų duomenimis: nagrinėjami paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, projektų patikrų vietoje rezultatai ir kita Agentūros gaunama informacija.

54. Paramos gavėjas privalo pateikti Agentūrai prašomą informaciją bei atliekamiems patikrinimams reikalingus duomenis.

 

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

55. Projektų dokumentų saugojimo, apskundimo tvarką, projektų ir paramos sutarties pakeitimų tvarka nustatyta VP administravimo taisyklėse.

56. Rekomenduojama, kad pareiškėjas elektroninius dokumentus saugotų vadovaudamasis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“.

57. Informacijos ir paaiškinimų dėl paramos kreipimosi tvarka nustatyta VP administravimo taisyklėse.

58. Taisyklės gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu. Pasikeitus šioms Taisyklėms, nauji reikalavimai nuo jų įsigaliojimo dienos taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip, o pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams – tiesiogiai naujos teisės aktų nuostatos.

59. Taisyklės parengtos pagal VP, kuri nėra patvirtinta Europos Komisijos. Jei Europos Komisijai patvirtinus VP pasikeis paramos teikimo sąlygos, paramos paraiška bus tikrinama pagal pasikeitusias sąlygas.

______________________

 

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus

2014–2020 metų veiksmų programos

ketvirtojo Sąjungos prioriteto

„Užimtumo ir teritorinės sanglaudos

didinimo“ priemonės „Parengiamoji

parama“ įgyvendinimo taisyklių

priedas

 

 

(Paramos paraiškos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos ketvirtojo sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo“ priemonės „Parengiamoji parama“ forma)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| teritorinis paramos administravimo skyrius

(pildo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriaus tarnautojas)

 

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(data) (paraiškos registracijos numeris)

 

__________________________ __________________ __________

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)          (vardas, pavardė)             (parašas)

Paraiška pateikta:

asmeniškai per Agentūros TERPAS □

 

Paraiška vertinti priimta □

Paraiška atmesta □

 

 

 

___________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento _________________________ teritoriniam paramos administravimo skyriui

 

PARAMOS PARAIŠKA

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KETVIRTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „UŽIMTUMO IR TERITORINĖS SANGLAUDOS DIDINIMO“

PRIEMONĖS „PARENGIAMOJI PARAMA“

 

___________________

(data)

 

1.

BENDROJI INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ[1]:

1.1.

Pareiškėjo teisinė forma

Įrašykite tikslią pareiškėjo teisinę formą (asociacija), atitinkančią VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją

1.2.

Pareiškėjo pavadinimas

Įrašykite tikslų pareiškėjo pavadinimą, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.

1.3.

Pareiškėjo registracijos kodas

Įrašykite juridinio asmens registracijos numerį, atitinkantį VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.

1.4.

Pareiškėjo registracijos buveinė:

Įrašykite tikslų pareiškėjo registracijos adresą, atitinkantį VĮ ,Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją

savivaldybės pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

1.5.

Pareiškėjo kontaktinė informacija

Įrašykite tikslią kontaktinę informaciją, kuria bus siunčiama visa informacija, susijusi su projektu

savivaldybės pavadinimas

 

gyvenamosios vietovės pavadinimas

 

gatvės pavadinimas

 

namo Nr.

 

buto Nr.

 

pašto indeksas

 

el. pašto adresas

prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris yra tinkamas susirašinėjimui dėl paramos paraiškos

 

kontaktiniai telefono Nr. 

 

pareiškėjo vadovas (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

 

pagrindinis pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už projekto administravimą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už projekto administravimą, taip pat bendravimą su Agentūra, Ministerija

 

pareiškėjo paskirtas asmuo, atsakingas už projekto buhalterinę apskaitą (pareigos, vardas ir pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

prašome nurodyti asmenį, kuris bus atsakingas už projekto buhalterinę apskaitą

 

1.6.

Pareiškėjo rūšis

 

ŽRVVG □

 

 

 

 

 


2.

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:

2.1.

VP priemonė, pagal kurią teikiamas projektas

Parengiamoji parama

2.2.

Projekto pavadinimas

Nurodykite projekto pavadinimą

2.3.

Pareiškėjo VPS įgyvendinimo patirtis (netaikoma naujai partnerystei):

Nurodykite, ar turite VPS įgyvendinimo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų programą patirties.

Taip □

Ne □

 

(nurodykite paramos sutarties numerį)

 

 

2.4.

Teritorija, kuriai rengiama VPS

Nurodykite savivaldybės pavadinimą arba savivaldybių ir savivaldybių seniūnijų pavadinimus (jeigu VPS teritorija apima kelias savivaldybes ar jų teritorijų dalis)

2.5.

Teritorijos, kuriai rengiama VPS, gyventojų skaičius

Nurodykite rengiamos VPS teritorijos gyventojų skaičių. Statistinės informacijos šaltinis – Lietuvos statistikos departamento duomenys (interneto tinklalapis www.stat.gov.lt):

□ gyventojų

2.6.

Teritorijos, kuriai rengiama VPS, dirbančiųjų verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose skaičius

Nurodykite rengiamos VPS teritorijoje dirbančiųjų verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose skaičių. Statistinės informacijos šaltinis – Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys (interneto tinklalapis  www.vic.lt):

 

verslinės žvejybos sektoriuje □ žmonių

akvakultūros sektoriuje □ žmonių

2.7.

Teritorijos, kuriai rengiama VPS, verslinės žvejybos laimikis

Nurodykite rengiamos VPS teritorijoje verslinės žvejybos sugaunamų žuvų kiekį kilogramais už ataskaitinius metus

Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenų bazė www.zuv.lt):

 

Verslinės žvejybos sugaunamų žuvų kiekis □ kg

2.8.

Teritorijos geografinis ekonominis ir socialinis vientisumas

Trumpai pagrįskite atstovaujamos teritorijos vientisumą geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu.

2.9.

Prašomos paramos VPS parengti suma (Eur)

 

_________________ Eur

Įrašykite paramos dydį eurais

 

EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

2.10.

Planuojama projekto pradžia

|__|__|__|__| – |__|__| – |__|__|

nurodykite planuojamą projekto pradžią, t. y. datą, nuo kurios pradėsite įgyvendinti projektą – daryti išlaidas, kaip nurodyta projekto įgyvendinimo plane

2.11.

Planuojama projekto pabaiga

|__|__|__|__| – |__|__| – |__|__|

nurodykite planuojamą projekto pabaigą, t. y. planuojamą paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Agentūrai datą)

2.12.

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn.

|__|__| mėn.

(nurodykite projekto įgyvendinimo trukmę mėnesiais)

 

3.  PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS  

Eil. Nr.

Informacija apie:

Trumpas pagrindimas

3.1.

Planuojamas vykdyti veiklas:

trumpai (iki 0,5 psl.) pagrįskite planuojamas vykdyti projekto veiklas, planuojamą pradžią ir pabaigą.

3.2.

VPS rengiančius asmenis

nurodykite informaciją apie VPS rengiančius asmenis, jų skaičių, pareigas, funkcijas ir kokia apimtimi  (ar visu etatu) jie dirbs projekte

3.3.

Vietos gyventojų įtraukimą į VPS rengimą

nurodykite, kaip užtikrinsite, kad visais VPS rengimo etapais bus įtraukta kuo daugiau vietos gyventojų, su jais bus konsultuojamasi

3.4.

VPS viešinimą

nurodykite,  kaip, kokiomis priemonėmis  ir kokiais etapais bus viešinama rengiama VPS 

 

 

4. PROJEKTO FINANSINIS PLANAS:

Išlaidų pavadinimas

(finansuojamos tik Taisyklių X skyriuje nurodytos išlaidos)

Suma be PVM

PVM

Bendra suma su PVM

Prašoma paramos suma

Išlaidų poreikio pagrindimas/

sąsaja su vykdoma veikla

 

Eur

 

Eur

 

Eur

 

Eur

 

4.1.

VPS rengimo išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

administravimo išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

kitos išlaidos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PAREIŠKĖJO ATITIKTIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS:

Eil.

Nr.

Projektų atrankos kriterijai

Atitiktis kriterijui

(pažymėkite atitiktį vienai iš punktuose nurodytų kriterijaus reikšmių)

5.1.

ŽRVVG teritorija jungia:

5.1.1.

3 (tris) ir daugiau savivaldybių teritorijas

□      

5.1.2.

2 (dvi) savivaldybių teritorijas

5.2.

ŽRVVG nariais yra veiklą vykdančios žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonės:

5.2.1.

6 (šešios) ir daugiau

5.2.2.

5 (penkios)

5.2.3.

4 (keturios)

5.2.4.

3 (trys)

5.3.

ŽRVVG turi sėkmingos žuvininkystės VPS įgyvendinimo patirties, t. y., kai ŽRVVG panaudota ne mažiau kaip 75 proc. VPS numatyto biudžeto skirto vietos projektams įgyvendinti.

 

5.4.

ŽRVVG paskirtas asmuo, atsakingas už projekto administravimą, turi ne mažesnę kaip 3 m. patirtį ES paramos administravimo srityje (NVO iniciatyvų, verslo plėtros ar socialinių klausimų)

5.5.

ŽRVVG paskirtas asmuo, atsakingas už projekto finansų apskaitą ir (arba) valdymą:

5.5.1.

Turi 2 metų patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje

5.5.2.

Turi aukštąjį (universitetinį arba neuniversitetinį) ekonomikos krypties (pvz. finansų, buhalterinės apskaitos srities) išsilavinimą

 

 

 

 

 

 

6.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KOLEGIALAUS VALDYMO ORGANO NARIUS

 

Vardas ir pavardė

Amžius

Atstovaujančioji institucija (taikoma, kai valdymo organo narys atstovauja juridiniam asmeniui)

Atstovavimo pagrindas

(taikoma, kai valdymo organo narys atstovauja juridiniam asmeniui)

Nurodykite įgaliojimą išdavusio juridinio asmens pavadinimą, įgaliojimą datą, numerį (jei toks yra) ir jo galiojimo trukmę (įgaliojimai turi būti saugomi pareiškėjo buveinėje)*

 

6.1.

Pilietinės visuomenės sektorius

6.1.1.

 

 

 

 

-

6.1.2.

 

 

 

 

-

6.1.3.

 

 

 

 

-

<...>

 

 

 

 

-

6.2.

Žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo sektorius

(Nurodykite, kuriai sričiai t. y. akvakultūros ar verslinės žvejybos, atstovauja asmuo)

 

6.2.1.

 

 

 

 

-

6.2.2.

 

 

 

 

-

6.2.3

 

 

 

 

 

<...>

 

 

 

 

 

6.3.

Vietos valdžios sektorius

6.3.1.

 

 

 

 

-

6.3.2.

 

 

 

 

-

<...>

 

 

 

 

-

*Būtina pridėti kopiją

 

 

 

 

 

 

 

7.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

Dokumento pavadinimas

Pažy-mėti ženklu „X“

Lapų skaičius

7.1.

Juridinio asmens įstatų kopija arba kitų dokumentų, kuriuos įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kopija

 

 

7.2.

Juridinio asmens visuotinio narių susirinkimo protokolo (protokolų) ir dalyvių sąrašo kopija

 

 

7.3.

ŽVVG narių sąrašas

 

 

7.4.

Dokumentai, kuriais patvirtinami pareiškėjo administravimo ir finansų valdymo gebėjimai parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas (nurodykite konkretų dokumento pavadinimą, pvz., CV. Jei dokumentų daugiau, pateikite juos atskiroje eilutėje)

 

 

7.5.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo patvirtinimo dokumentai (pateikite finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ir ataskaitinius finansinius metus (naujai įregistruoti juridiniai asmenys turi pateikti ūkinės veiklos pradžios balansą)

 

 

7.6.

Komerciniai pasiūlymai paramos paraiškoje nurodytų išlaidų vertei pagrįsti (po 3 kiekvienai išlaidai pagrįsti)

 

 

7.7.

Privačių interesų deklaracijos

(jeigu jų deklaruotų privačių interesų deklaracija nėra paskelbta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje www.vtek.lt,)

 

 

<..>

<...>

 

 

 

8.

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

8.1.

Patvirtinu, kad:

8.1.1.

šioje paraiškoje ir prie paraiškos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;

8.1.2.

esu susipažinęs su VPS rengimo finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais VP, VP administravimo taisyklėse ir priemonės „Parengiamoji parama“ įgyvendinimo taisyklėse;

8.1.3.

mano atstovaujama asociacija yra įvykdžiusi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

8.1.4.

mano atstovaujamos asociacijos vadovas, turintis teisę asociacijos vardu sudaryti sandorius, finansininkas ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;

8.1.5.

mano atstovaujamai asociacijai nėra iškelta byla dėl bankroto ir (arba) ji nėra likviduojama, reorganizuojama arba restruktūrizuojama;

8.1.6.

mano atstovaujamai asociacijai nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

8.1.7.

man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas įsipareigotu laikotarpiu;

8.1.8.

apimama teritorija, kuriai rengiama VPS, yra geografiškai, ekonomiškai ir socialiniu požiūriu vientisa;

8.1.9.

mano atstovaujama asociacija turi administravimo ir finansų valdymo gebėjimų parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas;

8.1.10.

buhalterinė apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

8.2.

Sutinku, kad:

8.2.1.

paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami Agentūrai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

8.2.2.

paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) asociacijos, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose, ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) asociacijos, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais;

8.2.3.

informacija apie mano atstovaujamos asociacijos paraišką, jos vertinimo rezultatus, priimtus sprendimus finansuoti VPS rengimą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą paramos sutartį ir skirtų paramos lėšų dydį būtų viešinama; 

8.2.4.

Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Žemės ūkio ministerijos, Agentūros, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.

8.3.

Jeigu bus skirta parama projektui įgyvendinti, sutinku įsipareigoti:

8.3.1.

projekto įgyvendinimo metu laikytis teisės aktų, reglamentuojančių projekto įgyvendinimo tvarką;

8.3.2.

vykdyti reguliarią projekto priežiūrą ir stebėseną, kad būtų užtikrintas jo įgyvendinimas;

8.3.3.

jog projekte numatytos išlaidos nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

8.3.4.

būti atviru naujiems nariams, t. y. užtikrinti lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių, veikiančių (juridinių asmenų atveju) arba deklaravusiųjų gyvenamąją vietą (fizinių asmenų atveju) ŽVVG atstovaujamoje teritorijoje, priėmimo tvarką;

8.3.5.

užtikrinti tinkamą valdymo organo narių tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą;

8.3.6.

parengti VPS ir pateikti ją vertinti kvietimo teikti VPS atrankai laikotarpiu;

8.3.7.

į VPS rengimą, jos rengimo etapus įtraukti kuo daugiau vietos gyventojų, su jais konsultuotis

8.3.8.

reguliariai viešinti rengiamą VPS, jos rengimo etapus ir rezultatus pareiškėjo interneto svetainėje (jei tokią turi) ir informaciniuose renginiuose;

8.3.9.

viešinti gautą paramą;

8.3.10.

projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti Agentūrą apie bet kokius pasikeitimus ir nukrypimus, susijusius su projekto įgyvendinimu;

8.3.11.

tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su VPS rengimu;

8.4.

Žinau, kad VP nėra patvirtinta Europos Komisijos, ir sutinku, kad, patvirtinus VP ir pasikeitus paramos teikimo sąlygoms, mano pateikta paramos paraiška bus tikrinama pagal pasikeitusias sąlygas.

 

9.

PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS:

9.1.

Vardas, pavardė

 

9.2.

Pareigos

 

9.3.

Atstovavimo pagrindas

 

9.4.

Data

 

____________________[1] Paraiška VPS įgyvendinti turi būti užpildyta kompiuteriu. Rekomenduojama naudoti Times New Roman šriftą, kurio dydis ne mažesnis negu 10 punktų.