Zarasų rajono savivaldybėS meras

 

POTVARKIS

DĖL zarasų RAJONO savivaldybės VALDOMŲ bendrovių vadoVŲ ATRANKOS TVARKOS aprašo patvirtinimo

 

2023 m. spalio 24 d. Nr. P(2.1 E)-325

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 1 ir 5 dalimis, 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 29 straipsnio 7 dalimi, 371 straipsniu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 9.1 punktais, Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-165 „Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės merui“:

1. T v i r t i n u Zarasų rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a  ž į s t u netekusiu galios Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  (kaip vykdomosios institucoijos) 2022 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. I(6.6 E)-174 Dėl Zarasų rajono savivaldybės valdomų  bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Potvarkis skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                               Nijolė Guobienė

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės mero

2023 m. spalio 24 d.

potvarkiu Nr. P(2.1 E)-325

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ BENDROVIŲ VADOVŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato bendrą Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų bendrovių vadovų atrankos tvarką, kriterijus ir vykdymo procedūrą.

2. Savivaldybės valdoma bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė, kurios akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šios bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise.

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMOS BENDROVĖS VADOVO ATRANKA

 

3. Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas renkamas viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai, laikantis veiklos skaidrumo, teisėtumo, lygiateisiškumo principų.

4. Sprendimą skelbti konkursą ir atrankos būdą – testas žodžiu (pokalbis) ir veiklos programos vertinimas – priima Savivaldybės meras.

5. Konkursą organizuoja Savivaldybės mero paskirtas asmuo. Apie organizuojamą konkursą turi būti skelbiama bendrovės interneto svetainėje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

6. Konkurso skelbime nurodoma:

6.1. bendrovės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas;

6.2. pareigybė (trumpai aprašomas darbo pobūdis), kuriai skelbiamas konkursas;

6.3. kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams;

6.4. kokius dokumentus būtina pateikti;

6.5. pretendentų atrankos būdas;

6.6. informacija apie tai, kad pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo nurodytose interneto svetainėse;

6.7. informacija apie tai, kur galima gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą.

7. Kandidatai į Savivaldybės valdomos bendrovės vadovo pareigas turi atitikti šiuos bendruosius kriterijus:

7.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias keliamas kandidatas, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

7.3. per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens valdymo organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;

7.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

7.5. kandidatas turi turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirties.

8. Savivaldybės meras gali nustatyti specialius vadovo atrankos kriterijus, atsižvelgdamas į konkrečios Savivaldybės valdomos bendrovės veiklos sritį.

9. Pretendentas privalo pateikti:

9.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

9.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

9.3. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);

9.4. gyvenimo aprašymą;

9.5. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo bendrovei gairės (vadovo strateginiai veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai, pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį ir kt.).

10. Pretendentui, kuris atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kuris neigiamai atsakė į pretendento anketos (1 priedas) 4–10 klausimus, aprašo 5 punkte nurodytas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo registruotu laišku arba elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą apie dalyvavimą konkurse, nurodydamas jos datą, vietą ir laiką. Pretendentui, kuris neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) kuris teigiamai atsakė į bent vieną pretendento anketos 4–10 klausimą, aprašo 5 punkte nurodytas asmuo per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo registruotu laišku išsiunčia motyvuotą pranešimą, kodėl jam neleidžiama dalyvauti konkurse.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS SUDARYMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA

 

11. Jeigu bent vienam pretendentui išsiunčiamas pranešimas apie dalyvavimą konkurse, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo sudaroma komisija. Komisiją sudaro Savivaldybės meras, paskiria komisijos pirmininką ir sekretorių. Komisijos nariais negali būti bendrovės darbuotojai. Vieną narį į komisiją deleguoja Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Komisijos narių negali būti mažiau kaip penki. Komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai, sutuoktiniai, sugyventiniai, taip pat pretendentų sutuoktinių, sugyventinių vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai. Komisijos nariais taip pat negali būti asmenys, dėl kurių nešališkumo kelia abejonių kitos aplinkybės ir kuriems taikomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyti nušalinimo pagrindai ir tvarka.

13. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo turi įvykti konkursas (atranka).

14. Konkurso eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Pokalbio metu vertinamas pretendento praktinis ir teorinis pasirengimas eiti bendrovės vadovo pareigas, dalykinės savybės, pretendento veiklos programa, gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

16. Pokalbio metu kiekvienas komisijos narys pateikia pretendentams vienodus klausimus. Gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai.

17. Pretendento veiklos programą ir pokalbį komisijos nariai vertina atskirai nuo 1 iki 10 balų, įrašydami vertinimus į pretendento individualaus vertinimo lentelę (2 priedas). Blogiausias vertinimas yra 1, geriausias – 10 balų.

18. Pretendento surinkti balai apskaičiuojami taip: pretendentui paskirti balai sudedami ir dalijami iš dalyvavusių komisijos narių skaičiaus.

19. Perėjusiais atranką pripažįstami pretendentai, surinkę 12 balų. Konkursą laimi daugiausia balų surinkęs pretendentas.

20. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius (3 priedas).

21. Su konkurso rezultatais pretendentai supažindinami pasirašytinai.

22. Jeigu konkurse dalyvauja keli pretendentai, o konkursą laimėjęs pretendentas nepasirašo darbo sutarties, atsisako eiti pareigas arba konkursą laimėjusį pretendentą į pareigybę priimantis asmuo, remdamasis kompetentingos valstybės institucijos informacija apie konkursą laimėjusį pretendentą, priima sprendimą nepriimti pretendento į konkurso būdu laimėtą pareigybę, konkursą laimėjusiu laikomas kitas atranką perėjęs ir daugiausia balų surinkęs (palyginti su kitų atranką perėjusių pretendentų rezultatais) pretendentas. Jeigu keli pretendentai surenka vienodą balų skaičių, vertinami šių pretendentų gyvenimo aprašymuose nurodyti asmeniniai privalumai (dalykinės savybės) ir jų pateiktos veiklos programos privalumai.

23. Savivaldybės meras ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo konkurso pabaigos kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie konkursą laimėjusį pretendentą. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktą informaciją.

24. Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos. Tas pats asmuo tos pačios Savivaldybės valdomos bendrovės vadovu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Pasibaigus pirmajai kadencijai, Savivaldybės valdomos bendrovės vadovas Savivaldybės mero sprendimu gali būti skiriamas antrajai 5 metų kadencijai, atsižvelgiant į tai, ar Savivaldybės valdomos bendrovės vadovo pirmosios kadencijos laikotarpiu bendrovė pasiekė visus jai nustatytus veiklos užduočių tikslus. Bendrovės pasiektų veiklos užduočių tikslų atitiktis jai nustatytiems veiklos užduočių tikslams vertinama Savivaldybės mero nustatyta tvarka. Pasibaigus antrajai kadencijai, bendrovės vadovas atšaukiamas iš pareigų.

25. Savivaldybės merui priėmus sprendimą atšaukti Savivaldybės valdomos bendrovės vadovą, su juo sudaryta darbo sutartis pasibaigia Darbo kodekso nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės mero potvarkiu.

_________________________________

 

Zarasų rajono savivaldybės valdomų

bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PRETENDENTO ANKETA

 

1. Pretendentas _________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

2. Institucija, kuriai pateikiama anketa ______________________________________________

______________________________________________________________________________

 

3. Bendrovė ir pareigos įmonėje, įstaigoje, į kurias pretenduojama 

__________________________________________________________________________

4. Ar šios anketos 3 punkte nurodytoje bendrovėje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų darbas įmonėje, įstaigoje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą? _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite tokio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

 

5. Ar įstatymai draudžia arba juose nustatyta tvarka Jums atimta teisė eiti pareigas, nurodytas šios anketos 3 punkte? _______________________________________________________________________

 

6. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą? _______________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

7. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai? ____________________________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite, kada ir už ką nuteistas)

 

8. Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys? ______________________

______________________________________________________________________________

 

9. Ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai?    __________________

______________________________________________________________________________

 

10. Ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu)? 

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kokioje srityje esate pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu)

 

11. Ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys?_______________________________

______________________________________________________________________________

(jeigu taip, nurodykite kito juridinio asmens pavadinimą ir jo ryšį su įmone, įstaiga, nurodyta šios anketos 3 punkte)

 

Patvirtinu, kad pateikta informacija surašyta asmeniškai ir yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje anketoje nurodyti asmens duomenys būtų tvarkomi priėmimo į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas tikslais, taip pat kad bus tikrinamas jų teisingumas.

Man paaiškinta, kad paaiškėjus bent vienai aplinkybei, dėl kurios negaliu būti priimtas į šios anketos 3 punkte nurodytas pareigas, mane gali būti atsisakoma priimti į pareigas arba galiu būti iš jų atleistas.

 

 

Pretendentas                          

(parašas)                               (vardas ir pavardė)                                              (data)

 

 

Zarasų rajono savivaldybės valdomų

bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PRETENDENTŲ VEIKLOS PROGRAMOS IR POKALBIO VERTINIMO LENTELĖ

 

 

Eil. Nr.

Pretendento vardas, pavardė

Įvertinimas

(nuo 1 iki 10)

Bendras įvertinimas

 

veiklos programa

testas žodžiu (pokalbis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas _________________ _________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

Zarasų rajono savivaldybės valdomų

bendrovių vadovų atrankos tvarkos aprašo

3 priedas

 

PRETENDENTŲ Į BENDROVĖS VADOVO PAREIGAS KONKURSO PROTOKOLAS

 

_________________________ Nr. _________

(data)

Zarasai

 

 

Atrankos komisijos, sudarytos ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (potvarkio, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

 

posėdis įvyko _____________________________, posėdžio pradžia ________________________,

(data)                                                                                                            (nurodomas laikas)

posėdžio pabaiga ___________________________.

(nurodomas laikas)

 

Komisijos pirmininkas ________________________________

Komisijos sekretorius _________________________________

Komisijos nariai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Pretendentai: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pretendentų veiklos programos ir pokalbio vertinimo lentelė balais

 

Eil.

Nr.

Pretendento vardas ir pavardė

Komisijos nariai

Testo žodžiu

(pokalbio)

vidurkis

Veiklos programos vertinimo vidurkis

Bendra balų suma

Konkur-se užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atrankos rezultatai pretendentų vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius ________________    __________________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

 

Komisijos sprendimas dėl konkurso laimėtojo_____________________________________ ________________________________________________________________________________

 

Komisijos pirmininkas            __________________________       _________________________

(parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

Komisijos sekretorius _________________________         __________________________

(parašas)                                                           (vardas ir pavardė)

 

Nariai __________________________       __________________________

(parašas)                                                (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

Sutinku eiti konkurse laimėtas pareigas _________________ ______________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

Su konkurso rezultatais susipažinome