vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. rugsėjo 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 25 d. Nr. O3E-265

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1786 bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. liepos mėn. 12 d. pažymą Nr. O5E-202 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimą Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas):

1.1. Pakeisti nurodytą Nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

 

DĖL Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje NUSTATYMO METODIKos patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis, bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. pažymą Nr. O5-306 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką (pridedama).“

1.2. Pakeisti nurodytu Nutarimu patvirtintą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką:

1.2.1. Pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.5. gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetą, jei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau –Taryba), vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) patvirtintomis Rinkų tyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“, atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo metu yra nustatoma, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo asmuo taiko pernelyg dideles kainas, tai yra palyginamosios analizės metodu įvertintas vidutines kainas, viršijančias gamtinių dujų ir gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainas, arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams.“

1.2.2. Pakeisti 3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.6. Pajamų viršutinė riba – Įmonės atitinkamos reguliuojamos paslaugos bazinių sąnaudų bei investicijų grąžos suma, kuri kartą per metus gali būti koreguojama, pasikeitus infliacijos lygiui, pasikeitus importuojamų (atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms įgyvendinus su Taryba suderintas investicijas, nepasiekus arba viršijus pajamų viršutinę ribą ar nukrypus nuo pagal šią Metodiką nustatytų rodiklių.“

1.2.3. Pakeisti 3.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8. Tiekimo kainos viršutinė riba – gamtinių dujų tiekimo įmonės tiekimo veiklos bazinių sąnaudų santykio su tiekimo veiklos baziniu gamtinių dujų kiekiu ir Tarybos nustatytos tiekimo veiklos maržos suma.“

1.2.4. Pakeisti 3.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.11. Vidutinė importo kaina – Tarybos nustatyta vidutinė svertinė ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kaina, suskaičiuota vadovaujantis Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2018 m. gruodžio 21 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-465 „Dėl Vidutinės svertinės importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Vidutinė importo kaina).“

1.2.5. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kainų ir (ar) pajamų viršutinės ribos yra Tarybos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Tarybos sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo Taryba privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Tarybos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinės ribos galiojimo laikotarpis nustatomas motyvuotu Tarybos sprendimu.“

1.2.6. Pakeisti 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.1. atitinkamiems verslo vienetams ir atitinkamoms paslaugoms (produktams) Tarybos nustatytų bei faktiškai priskirtų reguliuojamos veiklos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, (tiekimo veiklos maržą) apimtį praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;“

1.2.7. Pakeisti 9.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.4. gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir (ar) Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės, iš anksto viešai skelbiamos Tarybos tinklalapyje, duomenis;“

1.2.8. Pakeisti 9.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.6. po praėjusio reguliavimo periodo įvyksiančius reikšmingus įvykius, suplanuotus Įmonės veiklos pokyčius per ateinantį reguliavimo periodą, įskaitant su Taryba suderintų investicijų įgyvendinimą, turėsiančių poveikį sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, bei patiektinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai;“

1.2.9. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.7. Tarybos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metu nustatytą pagrįstą šių sąnaudų dydį;“

1.2.10. Papildyti Metodiką 111 punktu ir išdėstyti jį taip:

111. Priėmus verslo sprendimus dėl Įmonės reorganizacijos ar atskyrimo, reguliuojamos veiklos sąnaudos negali būti didesnės nei Tarybos einamiesiems metams nustatytos arba faktinės metinės sąnaudos iki reorganizacijos ar atskyrimo, išskyrus atvejus, kai Įmonė pateikia argumentuotą pagrindimą ar kai būtina įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.“;

1.2.11. Pakeisti 12.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.1. praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinius faktinius ir Tarybos nustatytus pastoviuosius gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius;“

1.2.12. Pakeisti 12.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.2. praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinę faktinę ir Tarybos nustatytą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį, kai gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio;“

1.2.13. Pakeisti 12.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.6. naujų investicijų į gamtinių dujų infrastruktūras lemiamą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekių poreikį, nustatomą pagal su Taryba suderintas investicijas arba su Taryba suderintus principus;“

1.2.14. Pakeisti 12.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1.7. Tarybos nustatyto gamtinių dujų technologinėms reikmėms kintamosios dalies kiekio procentinį santykį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis 12.1.8 papunkčiu;“

1.2.15. Pakeisti 12.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.2. Tarybos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;“

1.2.16. Pakeisti 12.2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.5. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše , patvirtintame Komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;“

1.2.17. Pakeisti 12.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2.6. Taryba vertina nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Vykdydama investicijas atitinkamoje veikloje Įmonė pirmiausiai turi panaudoti lėšas, sukauptas nusidėvėjimo sąnaudoms šioje veikloje dengti.“

1.2.18. Pakeisti 12.3.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12.3.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus priešpaskutinių ir paskutinių metų metinio vartotojų kainų indekso (toliau – VKI) pokyčius, pakoreguotus efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX(be DU) apimtis buvo mažesnė už Tarybos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX(be DU) apimtis buvo didesnė už Tarybos nustatytą ir Įmonė nepagrindė šio viršijimo – atsižvelgiama į Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama, papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). OPEX(be DU) dydis skaičiuojamas:“

1.2.19. Pakeisti 12.3.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.3.1.1. ekonomiškai pagrįstas metinis OPEX(be DU) dydis pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

 

čia:

OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt-1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, kuri skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx), Eur;

It – Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) paskutinį mėnesį prieš duomenų kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms nustatyti pateikimą paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;

It-1 – VKI pokytis t-1 metais, proc. Jis nustatomas Statistikos departamento t-1 metų to paties mėnesio, kaip ir It atveju, paskelbtą VKI lyginant su praėjusių (t-2) metų to paties mėnesio VKI, proc.;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;“

1.2.20. Pakeisti 12.4.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12.4.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta darbo užmokesčio apimtis buvo mažesnė už Tarybos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama, įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). Jeigu praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų darbo užmokesčio sąnaudos buvo didesnės už Tarybos nustatytą – atsižvelgiama į Tarybos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. OPEX(DU) dydis skaičiuojamas:“

1.2.21. Pakeisti 12.4.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.4.1.1. ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio sąnaudų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal (3) formulę:

 

čia:

OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t+1 metais (pirmais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt-1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t-1 metais (priešpaskutiniais reguliavimo periodo metais), Eur. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx);

ΔDUt – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

ΔDUt+1 – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t+1 metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.“

1.2.22. Pakeisti 12.6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.2. investicijų grąžos normą (toliau – WACC), kuri nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį. Gamtinių dujų įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų, pagal šį papunktį nustatyta investicijų grąžos norma
Tarybos sprendimu gali būti padidinta;“

1.2.23. Pakeisti 12.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.3. atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertę (RABi), kuri nustatoma pagal (6) formulę:

 

čia:

T – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos pajamų ir (ar) kainų viršutinės ribos, pabaigoje, Eur;

A – Įmonės atsargos, kurias ji privalo nuolat laikyti, Eur;

IT – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) nesuderintų su Taryba investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Eur;

TS – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europos energetikos politikos tikslų, nebaigtą statybą, jei šių investicijų įtaka nebuvo įvertinta, skaičiuojant WACC, Eur;

TD – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Eur;

TV – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Eur;

TN – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur;

Tkt įm – turto dalis, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, Eur;

TA – turto vieneto komponentės, kai turto vieneto komponentė buvo atnaujinta (pakeista) įvykdžius su Taryba suderintas investicijas nepasibaigus to turto vieneto ar turto vieneto komponentės naudingo tarnavimo laikotarpiui, likutinė vertė, kuri nebuvo įvertinta (6) formulės T dedamojoje, Eur;“

1.2.24. Pakeisti 12.6.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.5.1. jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX(be DU) ir OPEXDU (toliau kartu – OPEX) suefektyvinimo, kurį Įmonė įrodė Tarybai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos dydžiu, kuris yra skaičiuojamas pagal (7) formulę:

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnust.,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

Investicijų grąža koreguojama ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams ir nustatant pajamų ir (ar) kainų viršutines ribas kito reguliavimo periodo pirmiesiems ir antriesiems metams, leistinų pajamų ribą i-tajai paslaugai mažinant 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma, suskaičiuota pagal 7 formulę.“

1.2.25. Pakeisti 12.6.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.5.2. jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus bei kurį įmonė įrodė Tarybai, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų įtaką viršija Tarybos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos dydžiu, kuris yra apskaičiuojamas pagal (8) formulę:

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnust.,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;“

1.2.26. Pakeisti 12.6.5.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.5.4.2. jei gamtinių dujų įmonės investicijų grąža padidėja už Tarybos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą daugiau kaip 6 procentais (antroji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams, viršutinė riba mažinama visa investicijų grąža, viršijančia sumą virš antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos, ir 50 proc. investicijų grąža, viršijančia sumą virš pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos. Šiuo atveju suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, skaičiuojama pagal (10) formulę:

 

čia:

G2 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų arba kito reguliavimo periodo antrųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 6 proc., (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus arba per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus visą reguliavimo periodą (Eur).“

1.2.27. Pakeisti 12.6.5.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

12.6.5.6. jei po pirmų dvejų, vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų, ir pasibaigus visam reguliavimo periodui, nustatoma, kad faktinė investicijų grąža, atsižvelgus į taikytinas korekcijas, viršijo Tarybos nustatytą dydį, apskaičiuojamas nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydis, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ketvirtiesiems, o vėliau pirmiesiems ir antriesiems naujo reguliavimo periodo metams. Apskaičiuojant nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydį, įvertinama:“

1.2.28. Pakeisti 12.6.5.6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.5.6.3. sąnaudų, kuriems Taryba nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 12 punkte nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;“

1.2.29. Pakeisti 12.6.5.6.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.6.5.6.4. įmonėms nukrypus nuo Tarybos nustatytų rodiklių, priežastys, lemiančios jų veiklos efektyvumą;“

1.2.30. Papildyti Metodiką 12.6.5.6.6. papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

12.6.5.6.6. nuokrypis nuo prognozuotų papildomų sąnaudų pokyčių, išreikštų per Cx dedamąją.“

1.2.31. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Kai Metodikos 12.6.5.6 papunktyje numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Tarybos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“. Tais reguliavimo periodo metais, kai grąžinamas investicijų grąžos viršijimas, pritaikoma ½ palūkanų normos.“

1.2.32. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Investicijos derinamos su Taryba, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatydama ir (ar) koreguodama kainų viršutines ribas Taryba įvertina Įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į Įmonės su Taryba suderintų investicijų sprendimo priėmimo dokumentuose nurodytus rodiklius.“

1.2.33. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. SGD terminalo operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau SGDT įstatymas) 9 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyja plaukiojančiąją SGD saugyklą ir tampa jos valdytoju. SGD terminalo operatorius taiko priemones, mažinančias saugumo dedamąją dar iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo, paskirstydamas SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį per SGD terminalo veiklos laikotarpį, t. y. iki 2044 m. gruodžio 31 d. SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pajamų viršutinė riba (Pd) skaičiuojama pagal (11) formulę:

 

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal (12) formulę:

 

SSGDT = OPEXSGDT(be DU) + CDA + OPEXSGDT(DU) + CT + CC + CPS + PQ + CX – Pperk; (Eur)

(12)

 

čia:

OPEXSGDT(be DU) – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(be DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos operacinės sąnaudos, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į CDA taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos nusidėvėjimo sąnaudos, Eur;

OPEXSGDT (DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos įgulos išlaikymo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CC – išankstinio valiutos keitimo sandorio kaštai, skirti suvaldyti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos mokesčio valiutos svyravimo riziką, Eur;

CPS dalis SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų, išdėstytų per SGD terminalo veiklos laikotarpį, kuris, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, trunka ne trumpiau, kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2019 m. iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (121) formulę:

 

CPS = CNS1 – CL1 + CI1 + CBG1+ CBG2;  (Eur)

(121)

 

čia:

CNS1 – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančiosios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, skaičiuojamos pagal SGDT operatoriaus pateiktus prognozuojamus duomenis, Eur. Nustatytos SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, yra koreguojamos atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį SGD operatoriaus pagrįstą SGD terminalo sąnaudų, numatytų ilgalaikėmis sutartimis, dydį;

CL1 SGDT operatoriaus paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m., dalis, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Eur;

CBG1 bankinės garantijos, skirtos plaukiojančiosios SGD saugyklos savininkui, įgyvendinant plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos refinansavimą, sąnaudos, Eur.

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos, Eur.

Nuo plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą iki 2044 m. gruodžio 31 d. CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (122) formulę:

 

CPS = CNS2 + CL2 +CI1+ CBG2;  (Eur)

(122)

 

čia:

CNS2krantinės nuomos sąnaudos, Eur;

CL2 – grąžinamos paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus, dalis, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Eur;

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

Pperk – pajamos, gautos už perkrovą pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

 

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos sąnaudos, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur.“

1.2.34. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. SGD terminale paslaugų teikimo metu sunaudoti SGD kiekiai technologinėms reikmėms nustatomi ir SGD terminalo naudotojams paskirstomi remiantis aktualios redakcijos SGD sistemos operatoriaus pagal Reikalavimus naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintus Komisijos2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“, parengtomis ir su Taryba suderintomis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis (toliau – Naudojimosi SGD terminalu taisyklės).“

1.2.35. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Tarybos sprendimu nustatoma Saugumo dedamoji gamtinių dujų perdavimo sistemos vidiniame išleidimo taške, skirta SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus metinio dujinamų gamtinių dujų kiekio (toliau – būtinasis kiekis) tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti (Dsaug). Paskirtasis tiekėjas ekonomiškai naudingiausiu būdu įsigyja ir realizuoja būtinąjį kiekį gamtinių dujų rinkoje ar SGD rinkoje. Paskirtojo tiekėjo parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio kaina yra nereguliuojama išskyrus Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos šios sąnaudos:

- skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo už būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Vidutinės importo kainos,

- technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos, kurias išimtinai patiria paskirtasis tiekėjas,

- SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos,

- paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD būtinojo kiekio tiekimo sąnaudų per ankstesnį reguliavimo periodą.“

1.2.36. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Gamtinių dujų Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 24 punkte, skaičiuojama pagal (17) formulę:

 

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems (t+1) metams skaičiuojama Saugumo dedamoji, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,t+1 – SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 19.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Kįsig.,n – paskirtojo tiekėjo mokėtina faktinė kaina už per praėjusių keturių ketvirčių n-tąjį mėnesį įsigytą išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalį, Eur/MWh;

Kvid.,n – praėjusių keturių ketvirčių n-tojo mėnesio Vidutinė importo kaina, Eur/MWh;

Qn – praėjusių keturių ketvirčių įsigyto ir per n-tąjį mėnesį išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalis, nevertinant dėl neįprastų veiklos sąlygų susidariusių nuokrypių, MWh;

STECH, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos paskirtojo tiekėjo sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal (18)  formulę, Eur;

SFIN, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos, Eur;

P∆,t,x – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, Vidutinės importo kainos, technologinių sąnaudų, vartojimo pajėgumų bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, Eur;

m – indeksas, nurodantis per praėjusius keturis ketvirčius vertinamų P∆,t dedamųjų skaičių.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymui, skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, patirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat kainų skirtumas už iš požeminės gamtinių dujų saugyklos išimamo SGD terminalo būtinojo kiekio likučio, kuris šio įstatymo įsigaliojimo metu buvo saugomas požeminėje gamtinių dujų saugykloje, įsigijimą mokėtos kainos ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos vidutinės importo kainos, Tarybos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos (toliau – administravimo sąnaudos), į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur. Administravimo sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.2 – 12.5 papunkčiuose išdėstytais principais.“

1.2.37. Pakeisti 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.2. esant motyvuotam Tarybos sprendimui.“

1.2.38. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinė riba Psk skaičiuojama pagal (22) formulę:

 

čia:

Ssk – nustatytos metinės skirstymo paslaugos bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (23) formulę:

 

čia:

OPEXsk(beDU) – nustatytos skirstymo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.1 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXsk(DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CKB – skirstymo sistemos balansavimo sąnaudos, jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių kiekių skirtumo t-1 metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

ROIsk – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota skirstymo veiklos investicijų grąža, (Eur).

Qsk – metinis bazinis skirstomų dujų kiekis, MWh.“

1.2.39. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Įmonė, mažindama sąnaudas ir siekdama didesnio efektyvumo, turi užtikrinti sistemos patikimą darbą bei vartotojų aptarnavimo kokybę. Vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gamtinių dujų skirstymo investicijų grąža po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui, sumažinama atitinkamai už kiekvieną skirstymo patikimumo rodiklį:“

1.2.40. Pakeisti 30.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.1.  1 proc., jei skirstymo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su Tarybos nustatytu minimaliu lygiu;“

1.2.41. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2.  2 proc., jei skirstymo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su Tarybos nustatytu minimaliu lygiu.“

1.2.42. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Įmonė, Tarybai pateikusi pagrįstas priežastis, skirstymo kainos viršutinę ribą gali diferencijuoti į kitas gamtinių dujų skirstymo kainų grupes, nei nurodyta Metodikos 32 punkte, tačiau išlaikant šiame punkte nurodytas faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomų gamtinių dujų kiekių ribas.“

1.2.43. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Skirstymo sistemos operatorius, kuriam yra perduota skirstymo tinklų subalansavimo atsakomybė, mutatis mutandis vadovaujasi 2014 m. kovo 26 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas gamtinių dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas. Skirstymo sistemos naudotojams, sukėlusiems disbalansą, skirstymo sistemos operatorius arba subjektas, kuriam yra perduota skirstymo tinklų subalansavimo atsakomybė, taiko su Taryba suderintose gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėse įtvirtintą paros disbalanso mokestį.“

1.2.44. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (Trib) skaičiuojama pagal (25) formulę:

 

čia:

Sbaz – pagal Įmonės pateiktus duomenis nustatytos pagrįstos metinės gamtinių dujų tiekimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (24) formulę, Eur;

St saug – gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (25) formulę, Eur;

Qbaz – nustatytas metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, MWh;

TGD (TGD(t+1)) prognozuojama vidutinė metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, (Eur/MWh);

0,031 ir 0,03 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

Tbaz – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina lygi Tarybos nustatytai vidutinei svertinei gamtinių dujų importo kainai, Eur/MWh.

 

Sbaz = CDA + OPEXt(be DU) + OPEXt(DU) + CT + CX ; (Eur) (26)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXt(beDU) – nustatytos tiekimo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

OPEXt(DU) – nustatytos tiekimo paslaugos darbo užmokesčio sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;“

1.2.45. Pakeisti 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

41. Gamtinių dujų tiekimo kaina yra reguliuojama, kai Taryba, atlikusi dujų tiekimo rinkos tyrimą ir lyginamosios analizės metodu nustačiusi, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo Įmonė taiko pernelyg dideles dujų tiekimo kainas arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydama žalą rinkos dalyviams. Įmonė, Tarybai pareikalavus, turi pateikti tiekimo kainos viršutinės ribos skaičiavimą pagal Metodikos 39 punktą ir įrodymus dėl tiekimo veikloje patiriamų sąnaudų pagrįstumo. Įmonei nepateikus reikalingų duomenų, pateikus ne visus reikalingus duomenis arba neįrodžius patiriamų sąnaudų pagrįstumo, Taryba nustato tiekimo kainą pagal Metodikos 42 punktą.“

1.2.46. Pakeisti 45.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.2. sutarties dėl gamtinių dujų atsargų kaupimo nenutrūkstamam tiekimui užtikrinti, sudarytos su kita gamtinių dujų įmone, galinčia teikti šią paslaugą, nuostatas (šios sutarties kopija pateikiama Tarybai);“

1.2.47. Pakeisti 45.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

45.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika:

 

čia:

St,sauggamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams metinės sąnaudos, Eur;

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/MWh;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh; ;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

R – palūkanų norma, kuri nustatoma kaip skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Tarybos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“.

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/MWh. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/MWh.“

1.2.48. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Buitiniams vartotojams konkretūs gamtinių dujų tarifai skaičiuojami kas pusę metų 0,001 Eur tikslumu pagal gamtinių dujų tarifų nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su tarifų skaičiavimais Tarybai teikia gamtinių dujų įmonės.“

1.2.49. Pakeisti 47.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

47.2. konkrečios gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, Saugumo dedamosios kainos;“

1.2.50. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Tarybos nustatytą laikotarpį, kuris siekiant optimalaus ilgalaikio efekto išlaikant tarifų stabilumą negali būti ilgesnis nei būsimi keturi tarifų buitiniams vartotojams nustatymo laikotarpiai (pusmečiai), šiais atvejais:“

1.2.51. Pakeisti 49.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.1. iš trečiųjų valstybių kilusiam ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiam užsienio subjektui arba gamtinių dujų tiekėjui pakeitus esmines gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas, sąlygojusias į ankstesniais laikotarpiais galiojusių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams įskaičiuotos gamtinių dujų produkto kainos mažėjimą, Tarybos sprendime atskirai nurodant tokio skirtumo dydį;“

1.2.52. Pakeisti 49.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.2. Tarybai atlikus Įmonės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių.“

1.2.53. Pakeisti 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53. Reguliuojamų paslaugų, įskaitant ir gamtinių dujų tiekimo, kai po Tarybos atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo Taryba priima sprendimą reguliuoti tiekimo kainas, pajamų viršutinėms riboms nustatyti Įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia:“

1.2.54. Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54. Kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti Įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia:“

1.2.55. Pakeisti 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55. Įmonei laiku nepateikus Tarybai visų reikiamų duomenų, Taryba gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį.“

1.2.56. Pripažinti 56 punktą netekusiu galios.

1.2.57. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Taryba sprendimą dėl gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Įmonės duomenų pateikimo dienos.“

1.2.58. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Gamtinių dujų įmonės ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams projektą kartu su:“

1.2.59. Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59. Konkrečios kainos skaičiuojamos pagal Įmonės kainų nustatymo metodikas, kurias parengia ir kartu su kainų skaičiavimo projektu ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo gamtinių dujų įmonės pateikia Tarybai.“

1.2.60. pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Saugumo dedamajai nustatyti ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki kainų įsigaliojimo praėjusių keturių  ketvirčių duomenis  Tarybai pateikia:

60.1. įmonė, vykdanti paskirtąjį gamtinių dujų tiekimą, (Metodikos 7 priedas);

60.2. SGD terminalo operatorius (Metodikos 9 priedas).

60.3. SGD terminalo lėšų administratorius (praėjusių ir ateinančių metų detalizuotą SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suvestinę).“

1.2.61. Pakeisti 61 punktą ir jį išdėstyti taip:

61. Įmonė, teikianti SGD perkrovos paslaugą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Tarybai pateikia duomenis SGD perkrovos kainai nustatyti ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.“

1.2.62. Pakeisti 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62. Taryba, nustačiusi, kad gamtinių dujų įmonių nustatytos kainos diskriminuoja vartotojus, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojų grupes, nurodo įmonėms jų klaidas. Gamtinių dujų įmonės privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei Įmonė nevykdo Tarybos reikalavimo, Taryba turi teisę vienašališkai nustatyti konkrečias reguliuojamas kainas.“

1.2.63. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63. Duomenys pateikiami euro tikslumu, skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Tarifai buitiniams vartotojams pateikiami Eur/m3.“

1.2.64. Pakeisti 64 punktą ir jį išdėstyti taip:

64. Tarybos pagal šią Metodiką nustatytos konkrečios kainos skelbiamos viešai ir taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.“

1.2.65. Pakeisti 65 punktą ir jį išdėstyti taip:

65. Taryba turi teisę iš gamtinių dujų įmonių per Tarybos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Tarybos funkcijoms, susijusioms su gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti ir koreguoti pagal šią Metodiką, atlikti.“

1.2.66. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

1.2.67. Pakeisti 1−9 priedus ir juos išdėstyti nauja redakcija.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.2.33 papunktis įsigalioja gavus Europos Komisijos pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 3 dalies nuostatas, dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatų.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                            Inga Žilienė

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

1 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

___________________________________________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI

RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

________________________

sudarymo data

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/Laikymo/Tiekimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CGP

Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CKB

Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

CSS

Sąnaudos tiekimo saugumui pažeidžiamiems vartotojams užtikrinti

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

 

palūkanų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

 

dujų transportavimo ir saugojimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

CSF

Dujų saugojimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

 

dujų saugojimo požeminėje saugykloje sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

 

dujų saugojimo dujotiekiuose sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CNS

SGD terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.1.

 

SGD laivo–saugyklos nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.

 

SGD laivo–saugyklos eksploatavimo sąnaudos:

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.1.

 

aptarnavimo ir einamojo remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.2.

 

planinio remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.3.

 

darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos įgulos išlaikymo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.4.

 

administravimo mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.3.

 

SGD krantinės nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.4.

 

SGD laivo–saugyklos nuomos garantijos ir kredito perviršio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.5.

CL

Refinansavimo paskolos dalis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.6.

CI

Paskolų palūkanos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.7.

CBG

Banko garantija

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos pajamų, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Kitos pajamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

P

PAJAMŲ VIRŠUTINĖ RIBA

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų suvartojimas (transportavimas), iš viso

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

K

KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA

Eur/ MWh

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

OPEX be DU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

OPEX be DU, tenkantis 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

OPEXDU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

OPEXDU, tenkantis 1 dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Pristatymo vietų skaičius, tenkantis 1 darbuotojui

vart./darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Bendras dujotiekių ilgis

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Vidutinis viršutinis šilumingumas

MWh/tūkst.m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/ Laikymo/ veikla

I

II__

III_

IV

V

I

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.1*

Qt

Prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

 

I.2**

Qtf

Faktinis t+1ųjų metų gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

 

II.1*

It

VKI pokytis, įvertinus efektyvumą, naudojamas ateinančių metų OPEX(be DU) skaičiavimui

proc.

 

 

 

 

 

 

II.2*

OPEX (be DU)t

Nustatytas OPEX(be DU)t

Eur

 

 

 

 

 

 

II.3**

OPEX (be DU)f

Faktinis OPEX(be DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

III.1*

ΔDUt

Nustatytas (prognozuotas) ΔDUt įvertinus efektyvumą naudojamas ateinančių metų OPEX (DU) nustatyti

proc.

 

 

 

 

 

 

III.2*

OPEX(DU)t

Nustatytas (prognozuotas) OPEX(DU)

Eur

 

 

 

 

 

 

III.2**

OPEX(DU)f

Faktinis OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

III.4**

ΔDUtf

Faktinis (patikslintas) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

proc.

 

 

 

 

 

 

III.5**

OPEX(DU)tf

Skaičiuotina OPEX(DU)tf reikšmė pagal faktinį (patikslintą) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

Eur

 

 

 

 

 

 

IV.1*

CLt

Sąnaudos technologinėms reikmėms, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

IV.2**

CLf

Sąnaudos technologinėms reikmėms, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

V.1*

CDAt

Nusidėvėjimo sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

V.2**

CDAf

Nusidėvėjimo sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VI.1*

CT

Mokesčių sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

VI.2**

CTf

Mokesčių sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VII.1*

CNSt

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis

„-“

 

 

 

 

 

 

VII.2**

CNSf

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VIII.1**

PQf

Pajamų nuokrypis dėl kiekio (pajėgumų) nuokrypio

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.1*

WACC

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

proc.

 

 

 

 

 

 

IX.2*

RAB

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

Eur

 

 

 

 

 

 

IX.3*

ROIt

Investicijų grąža, nustatyta

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.4**

ROIf

Investicijų grąža, faktinė

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.5

ROI(f-t)

Investicijų grąžos skirtumas

„-“

 

 

 

 

 

 

X.1*

St+ROIt

Pajamų lygis, nustatytas

„-“

 

 

 

 

 

 

X.2**

Sf+ROIf

Pajamų lygis, faktinis

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.1*

OPEXnust.

OPEX(be DU)t + OPEX(DU)t

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.2**

OPEX fakt

OPEX(be DU)f + OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.3***

G1+2, G3–5

OPEXnustatyt.OPEX faktinis

„-“

x

x

 

x

 

 

XI.4***

 

Dydis, kuriuo mažinama leistinų pajamų riba

„-“

x

x

 

x

 

 

 

* Pradedama pildyti antriesiems reguliavimo periodo metais pildant 5 ir 6 skiltis. Skaičiuojant sąnaudas antriesiems reguliavimo periodo metams įvertinamas skirtumas tarp praėjusio reguliavimo periodo nustatytų ir faktinių OPEX ir ROI.

** Pradedama pildyti tretiesiems reguliavimo periodo metais turint faktinius (patikslintus) pirmųjų metų duomenis (5 skiltis) ir pildant prognozuojamus duomenis tretiesiems metams.

*** Pradedama pildyti ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams, turint faktinius pirmųjų ir antrųjų metų duomenis ir suskaičiavus XI.3 ir XI.4 eilučių rezultatus.

 

Tvirtinu:

 

 

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________ LICENCIJUOJAMOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

____________veikla

20__ m. gruodžio 31 d.

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 20__ gruodžio 31 d.(2+3-4-5+6-7-8-9+10/2-11)

Eur

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 20__ sausio 1 d. (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

„-“

 

3.

Dujų įmonės su Taryba suderintos bei įgyvendintos investicijos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė 20__ gruodžio 31 d. (ataskaitinių metų pabaigai)

„-“

 

6.

Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 20__ m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)

„-“

 

7.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

7.1.

iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos

„-“

 

8.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

9.

Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

10.

Turto dalis, finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

11.

Turto, kuris buvo atnaujintas įvykdžius su Taryba suderintas investicijas, likutinė vertė, 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

 

Tvirtinu:

 

____________

Pareigos

 

____________

Parašas

 

_______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

4 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________ ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS PROGRAMOS LENTELĖ

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

__________veikla

20__

20__

20__

20__

20__

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI, Lt (Eur)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

1.2.

Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidijos ir dotacijos

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

iš jų: valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pajamos iš prijungimo įmokos bei neatsiperkančios prisijungimo įmokos dalies

 

 

 

 

 

 

1.5.

Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS, Lt (Eur)

 

 

 

 

 

 

2.1.

Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3., 1.6. eilutės)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Naujas turtas, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

dujų sistemų plėtra

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.

kompiuterinė technika

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.

kita įranga, prietaisai, įrenginiai

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5.

nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

dujotiekiai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

dujų kompresorinės stotys

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.

dujų skirstymo stotys

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.

dujų reguliavimo punktai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5.

kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.3.

Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti

 

 

 

 

 

 

2.4.

Paskoloms grąžinti

 

 

 

 

 

 

2.5.

Kitos lėšų panaudojimo sritys

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

5 priedas

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

I. Kintamoji tarifo dalis.

Vartotojų grupė

Gamtinių dujų

produkto kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų tiekimo kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų transportavimo kaina, Eur/MWh

Saugumo dedamosios kainos dalis, Eur/MWh 

Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos dujų produkto kainų,

Eur/MWh

Iš viso, Eur/MWh

šilumingumas, kWh/m3

Tarifas Eur/m3

Perdavimo dujotiekiais

Skirstomaisiais dujotiekiais

1

2

3

4

5

6

7

8=2+3+4+5+6+7

9

10=8*9/1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pastovioji tarifo dalis.

Vartotojų grupė

Perdavimo paslaugos kaina už pajėgumus, Eur/MWh/per parą/metus

Vartotojų skaičius, vnt.

Vartotojo pajėgumai perdavimo sistemoje, MWh /per parą/metus

Dujų perdavimo sąnaudos,

Eur

Dujų tiekimo sąnaudos buitiniams vartotojams, Eur

Iš viso, Eur

Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn.

1

2

3

4

5=2*4

6

7=5+6

8=7/3/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Dujų įmonės užpildo abi lenteles pagal dujų įmonių patvirtintas gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams skaičiavimo metodikas.

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

6 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Metai/mėnuo

Į tarifą įtraukta gamtinių dujų produkto kaina, Eur/MWh

Faktinė gamtinių dujų produkto kaina, Eur/MWh

Kiekis, MWh

Skirtumas, Eur

1

2

3

4

(2-3)*4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

Prognozuojamas gamtinių dujų kiekis t+1 pusmečiui, MWh

 

 

 

 

Į gamtinių dujų tarifą įtraukiamas skirtumas, Eur/MWh

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

 

 

____________

Pareigos

 

 

____________

Parašas

 

 

______________

Vardas, pavardė

 

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

7 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ SGD būtinojo kiekio įsigijimo sąnaudos

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Metai

Mėnuo

Būtinojo kiekio SGD įsigijimo  kaina, Eur/MWh

Išdujinto ar perkrauto būtinojo SGD kiekio dalis, MWh

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11