LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos KULTŪROS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-748 „DĖL VIENINGO KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ RINKINIO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2021 m. vasario 24 d. Nr. ĮV-197

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. ĮV-748 „Dėl vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. P a v e d u Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyriui iki 2021 m. kovo 5 d. atnaujinti kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų metinio veiklos plano ir ataskaitos formas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-802 „Dėl Kultūros ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų metinio veiklos plano ir ataskaitos formų patvirtinimo“.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Vieningą kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinį ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                               Simonas Kairys