Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. VASARIO 11 D. NUTARIMO NR. 128 „DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 1105

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 128 „Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.1. mirties liudijimas ar kiti mirties faktą patvirtinantys dokumentai (kopijos) arba teismo sprendimas, jeigu asmuo pripažintas nežinia kur esančiu;“.

1.2. Pakeisti 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. santuokos liudijimas, pažyma apie buvusią santuoką ar kiti santuoką patvirtinantys dokumentai (kopijos); jeigu pateikiamas santuokos sudarymo įrašo išrašas (kopija) ir duomenų apie santuokos sudarymą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, turi būti žyma, ar santuoka nebuvo nutraukta;“.

1.3. Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3. našlaičių gimimo liudijimai ar kiti tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinantys dokumentai (kopijos);“.

1.4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Pagrindas mokėti pensiją ir priedą įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais – palaidojusio asmens pateiktas prašymas mokėti pensiją ir priedą, mirties liudijimas ar kiti mirties faktą patvirtinantys dokumentai (kopijos).“

1.5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Nuostatų 5 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms asmuo turi pateikti dokumentų, kurių reikia atitinkamos rūšies pensijai ir priedui skirti ir (ar) mokėti, originalus arba kopijas, patvirtintas dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Jeigu asmenys pateikia originalus, Nuostatų 5 punkte nurodytos institucijos ir įstaigos privalo pavirtinti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti, kopijas. Asmens pensijai ir priedui skirti ir (ar) mokėti pateikti dokumentai, išduoti užsienio valstybių institucijų, turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“, išskyrus tuos atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus nustatyta kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Dokumentai, kurių reikia pensijai ir priedui skirti ir mokėti, Nuostatų 5 punkte nurodytoms institucijoms ir įstaigoms pateikiami tik tuo atveju, jeigu šiuose dokumentuose nurodytų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose.“

1.6. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Sprendimas dėl pensijos ir (ar) priedo skyrimo arba atsisakymo skirti pensiją (toliau – sprendimas) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo skirti pensiją ir priedą su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo. Priėmus sprendimą, pensijas skiriančios institucijos ir įstaigos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pareiškėjui turi išsiųsti (įteikti) šio sprendimo patvirtintą kopiją.

Pensija ir (ar) priedas skiriami arba atsisakoma skirti pensiją Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Valstybės saugumo departamento direktoriaus (arba jo pavaduotojų), krašto apsaugos ministro (arba jo įgalioto Krašto apsaugos ministerijos kanclerio), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (arba jo pavaduotojų), Kalėjimų departamento direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Muitinės departamento generalinio direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Fondo administravimo įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto šios įstaigos valstybės tarnautojo sprendimu.“

1.7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Paskyrus pensiją, pensininko prašymu jo pateikti dokumentų originalai grąžinami, o pensijos byloje paliekamos šių dokumentų patvirtintos kopijos.“

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.6 papunktį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė