LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO
2010 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-302 „
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS IMPORTO IR EKSPORTO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 16 d. Nr. 1-278

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-302 „Dėl Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Elektros energijos importas Apraše suprantamas kaip valstybėse, kurios nėra valstybės narės, esančių elektros energijos gamybos šaltinių, pagamintos elektros energijos tiekimas į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą, skirtas elektros energijai vartoti Lietuvos Respublikoje ir (ar) kitoje valstybėje narėje. Elektros energijos importas per Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) srities  tarpsistemines jungiamąsias linijas gali būti vykdomas tik ta apimtimi, kuri Kaliningrado (Karaliaučiaus) srityje gali būti pagaminta ir nesuvartota.“

2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. užtikrinti sąžiningą konkurenciją Lietuvos elektros energijos rinkoje ir sukurti prielaidas Europos Sąjungos tikslais ir vertybėmis bei tarptautine praktika pagrįstam elektros energijos rinkos vystymuisi ir reguliavimui;“.

3. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos elektros tinklų ir tarpsisteminių jungiamųjų linijų pralaidumų panaudojimą, pagrįstą elektros energetikos sistemos saugumo, patikimumo principais ir nediskriminavimo principais;“.

4. Papildau 6.7 papunkčiu:

6.7. užtikrinti, kad į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą nepatektų elektros energija iš trečiųjų šalių branduolinių elektrinių, kurios pagal Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą pripažįstamos nesaugiomis, keliančiomis grėsmę nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, išskyrus elektros energiją, būtiną Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimumui užtikrinti.“

5. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Tiekėjai importuoti ir (ar) eksportuoti elektros energiją gali tik pagal sutartis su valstybių, kurios nėra valstybės narės, įmonėmis. Elektros energijos importas vykdomas per tarpsisteminių jungiamųjų linijų skerspjūvius su trečiosiomis šalimis.“

6. Papildau 131 punktu:

131. Vadovaujantis Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsniu, pagal kurį į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negali patekti elektros energija iš trečiųjų šalių, kuriose veikia nesaugios branduolinės elektrinės, ir atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas pripažino Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomą branduolinę elektrinę (toliau – Astravo branduolinė elektrinė) nesaugia branduoline elektrine, kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, nustatyti, kad nuo elektros energijos branduolinėje elektrinėje gamybos technologinių bandymų metu pradžios į Lietuvos Respublikos elektros energijos rinką negali patekti elektros energija per Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos tarpsistemines jungiamąsias linijas, išskyrus elektros energiją, būtiną Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimumui užtikrinti. Ne vėliau nei nuo gamybos technologinių bandymų metu Astravo branduolinėje elektrinėje pradžios perdavimo sistemos operatorius, laikydamasis bendrų Europos elektros rinkos veikimo sutartyse numatytų procedūrų ir terminų, inicijuoja ir užtikrina atitinkamus bendros Europos elektros rinkos prekybos zonų konfigūracijos pakeitimus.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                               Žygimantas Vaičiūnas