LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. D1-508 „DĖL PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI, SĄRAŠŲ, APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ IR APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ, KURIUOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TURI TAIKYTI PIRKDAMOS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS, TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 25 d. Nr. D1-556

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu įsakymo preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ 1.10 papunkčiu ir vykdydamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. D1-266 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013−2015 metų priemonių patvirtinimo“ (toliau - Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013−2015 metų priemonės) 3.5 papunktį:“.

2. Papildau 1.1.4 papunkčiu:

„1.1.4. produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (4-oji produktų grupė), sąrašą (pridedama);“.

3. Papildau 1.2.4 papunkčiu:

„1.2.4. 4-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijus (pridedama);“.

4. Papildau nurodytuoju įsakymu patvirtintų 3-iosios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijų 6 punkto „Kelių tiesimas ir kelio ženklai“ 6.1 papunkčio „kelių tiesimo darbai“ 2 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„2.39Tam tikrą kelių tiesimui naudojamų medžiagų procentinę dalį40 turi sudaryti antrinio panaudojimo ir perdirbtos medžiagos, kurios atitinka galiojančius standartus, yra kokybiškos ir ilgaamžės, yra priimtinos aplinkosauginiu požiūriu ir neturi neigiamos įtakos kelių eismo saugumui (pavyzdžiui, kelių sankasų, kelkraščių, skiriamosios kelio juostos su veja įrengimui turi būti panaudotas išvalytas gruntas)*“. 

5. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašą:

5.1. pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.3. Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013−2015 metų priemonės“;

5.2. pakeičiu 3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.4. Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašai
(1-oji produktų grupė, 2-oji produktų grupė, 3-ioji produktų grupė, 4-oji produktų grupė), patvirtinti šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu”
;

5.3. pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.5. 1-osios produktų grupės, 2-osios produktų grupės, 3-iosios produktų grupės ir 4-osios produktų grupės aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti šiuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu“.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Valentinas Mazuronis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-556

 

 

PRODUKTŲ, KURIŲ VIEŠIESIEMS PIRKIMAMS TAIKYTINI

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (4-OJI PRODUKTŲ GRUPĖ),

SĄRAŠAS

 

1. Patalpų apšvietimas:

1.1. patalpų apšvietimo projektavimas;

1.2. patalpų apšvietimo montavimas.

2. Santechnikos įtaisai ir jų įrengimas:

2.1. santechnikos įtaisai;

2.2. santechnikos įtaisų įrengimas.

 

_____________________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. D1-556

 

4-OSIOS PRODUKTŲ GRUPĖS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

 

 

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Išplėstiniai aplinkos apsaugos kriterijai

1. Patalpų apšvietimas

1.1. Patalpų apšvietimo projektavimas

1. Tiekėjas projektavimo paslaugoms atlikti turi pasiūlyti specialistą (specialistų skaičių nurodo perkančioji organizacija), atitinkantį tam reikalingą profesinę kvalifikaciją ir turintį ne mažesnę kaip 3 pastarųjų metų patirtį patalpų apšvietimo sistemų projektavimo srityje.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir atliktų projektavimo paslaugų per 3 paskutinius metus nurodytoje srityje sąrašas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

2. Jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

 

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,5

2.

Administracinė (teismas, paštas)

14

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

9

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

12

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

13

6.

Gydymo

12

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

12

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

13

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

11

10.

Specialioji (policija)

14

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

9

12.

Sporto (salės, klubai)

9

13.

Gyvenamosios

11

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

6

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

8

16.

Kultūros (kita)

13

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto.

3. Apšvietimas turi atitikti susijusius eksploatacinius parametrus, nustatytus LST EN 12464-1:2011 standartu arba lygiaverčiais tarptautiniais standartais, arba gerosios praktikos vadovuose, arba Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus parametrus. Atsižvelgiant į patalpos tipą ir jai taikomus reikalavimus, pastarieji gali aprėpti skaistį, tolygumą, akinimo reguliavimą, spalvų perteikimą ir apšviestų objektų spalvą.[1]

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas aprašymas, skaičiavimai, įrodantys eksploatacinių parametrų atitikimą, nustatytiems reikalavimams, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.[2] Jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių

verčių:

 

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis

 (W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

7,5

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,5

3.

Garažų

2,2

4.

Gyvenamoji

3,2

 

 

(bendrojo naudojimo

patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

 

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,8

6.

Sporto (salės)

2,8

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

4

8.

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

5

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,8

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,8

11.

Kultūros (bibliotekos)

3,2

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

6

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

7,5

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2,3

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

3

16.

Gamybos

3,2

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3,2

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

4

19.

Viešbučių (priimamasis)

4

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

5

21.

Prekybos (mažmeninės prekybos patalpos)

3,5

22.

Mokslo (mokyklos klasės)

2,3

23.

Sandėliavimo

3,2

24.

Kita (laukiamojo patalpos)

3,2

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų

1. Jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama visame pastate, didžiausią visame pastate vartojamą apšvietimo galią padalijus iš bendro grindų ploto gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Pastatų paskirtis

Apšvietimo galios tankis W/m2

1.

Garažų

2,2

2.

Administracinė (teismas, paštas)

13

3.

Kultūros (parodų centrai, muziejai, salės)

7,5

4.

Specialioji (priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų)

11

5.

Mokslo (profesinės ir aukštosios mokyklos)

11

6.

Gydymo

11

7.

Kultūros (bibliotekos, skaityklos)

11

8.

Administracinė (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

11

9.

Administracinė (darbo patalpa be pertvarų)

10

10.

Specialioji (policija)

13

11.

Specialioji (kalėjimai, tardymo izoliatoriai, pataisos darbų kolonijos)

8

12.

Sporto (salės, klubai)

7,5

13.

Gyvenamosios

9

14.

Gyvenamosios (tik bendro naudojimo) patalpos

4,5

15.

Mokslo (bendrojo lavinimo mokyklos

7

16.

Kultūros (kita)

13

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas - bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia, padalinta iš visų pastato patalpų bendro grindų ploto.

2.2 Jeigu patalpų apšvietimo įranga montuojama pavienėje zonoje arba tam tikroje pastato dalyje, didžiausią toje zonoje vartojamą apšvietimo įrangos galią padalijus iš bendro šios zonos grindų ploto ir 100 apšvietos vienetų (100 liuksų) gauta vertė neturi viršyti šių verčių:

Nr.

Patalpų paskirtis

Normuotasis apšvietimo galios tankis (W/m2/100 lx)

1.

Gyvenamoji (miegamieji)

6

2.

Maitinimo (valgyklos)

3,2

3.

Garažų

2

4.

Gyvenamoji (bendrojo naudojimo patalpos, įskaitant liftus ir laiptines)

3

5.

Kultūros (salės, konferencijų patalpos)

2,6

6.

Sporto (salės)

2,6

7.

Gydymo (ligoninės palatos ir apžiūros patalpos)

3,5

8

Gyvenamoji (virtuvė, valgomasis)

4

9.

Maitinimo (restoranų virtuvės)

2,6

10.

Mokslo (laboratorijos)

2,6

11.

Kultūros (bibliotekos)

3

12.

Poilsio (didelio ploto patalpos)

4,5

13.

Poilsio (mažo ploto patalpos)

6

14.

Administracinės (darbo patalpa be pertvarų)

2

15.

Administracinės (darbo vietos atskirtos pertvaromis)

2,8

16.

Gamybos

3

17.

Administracinės (pašto patalpos)

3

18.

Specialioji (kalėjimo kameros)

3,5

19.

Viešbučių (priimamasis)

3,5

20.

Poilsio (kambariai, tualetų ir vonios patalpos)

4

21.

Prekybos (mažmeninės prekybos patalpos)

3,2

22.

Mokslo (mokyklos klasės)

2

23.

Sandėliavimo

3

24.

Kita (laukiamojo patalpos)

3

 

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – bendra apšvietimo, įskaitant lempas, balastinius įtaisus, daviklius ir valdymo įtaisus, vartojamoji galia padalinta iš visų zonos patalpų bendro grindų ploto[3] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies. Pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5.

Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1:2011 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1:2011 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta.

3[4]. Patalpų apšvietimo įrangos skleidžiamas šviesos srautas savaime turi būti reguliuojamas taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu

 


ploto[5] ir vienos šimtosios šios zonos apšvietos dalies. Pavyzdžiui, jeigu apšvieta yra 500 liuksų, apšvietimo galia turėtų būti dalinama iš grindų ploto ir iš 5.

Apskaičiuojant taikoma standarte LST EN 12464-1:2011 arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte rekomenduojama apšvieta, arba išlaikyti patalpų dalyje, kurioje yra sumontuotas apšvietimas, užtikrinamą apšvietą, jeigu ji yra mažesnė. Jeigu LST EN 12464-1:2011 standarte arba lygiaverčiame tarptautiniame standarte nepateikta zonos tipo rekomendacijų, taikoma patalpų dalyje, kurioje sumontuotas apšvietimas užtikrinama apšvieta.

5. Reikalavimai apšvietimo valdymui

5.1. Patalpų, kuriose būnama retai, apšvietimo įranga turi būti valdoma judesio davikliais, išjungiančiais apšvietimo įrangą, kai iš patalpos išeina žmonės, nebent tai keltų saugos arba saugumo pavojų.

5.2. Patalpų, kuriose naktį ar savaitgaliais žmonių nebūna arba kuriose netyčia gali būti palikta įjungta apšvietimo įranga, apšvietimo įrangoje turi būti sumontuotos laiko relės arba judesio davikliai, kad apšvietimo įranga būtų išjungta, kai naktį arba savaitgaliais patalpoje nieko nebūna.

5.3. Patalpų su šoniniu natūraliu apšvietimu apšvietimo įranga turi būti valdoma paeiliui, lygiagrečiai langų išdėstymui taip, kad arčiausiai langų esančią įrangą būtų galima išjungti atskirai.

5.4. Administracinių, konferencijų patalpų, mokyklos klasių ir laboratorijų patalpų apšvietimo įrangą žmonės turi valdyti patogiose vietose įrengtais prieinamais jungikliais.

5.5. Apšvietimas natūraliu apšvietimu apšviestose bendrojo naudojimo patalpose ir registratūrų zonose turi būti reguliuojamas automatiniu su natūraliu apšvietimu susietu jungikliu (apšvietimas įjungiamas arba prislopinamas).

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (5.1−5.5 punktams) tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų

apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas. Pavienių darbo zonų apšvietimas įstaigose turi būti reguliuojamas atskirai.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjas pateikia kiekvienoje zonoje montuojamų apšvietimo valdymo įtaisų schemą, gaminio aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas.

4.[6] Jei zonoms būtų naudinga taikyti šviesos srauto reguliavimą, papildomi balai skiriami proporcingai visos apšvietimo galios daliai tose patalpose, kuriose įmanoma reguliuoti šviesos srautą. Kad patalpų apšvietimo įrangą būtų galima laikyti reguliuojamo šviesos srauto įranga, patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti, siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama dienos šviesa, turi būti užtikrinamas su dienos šviesa susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

apšvietimo projekto rengėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą.

 

apšvietimo valdymo įtaisų schemą, pateikia gaminių aprašą arba gamintojo parengtus techninių duomenų lapus, kuriais apibūdinamas šių įtaisų veikimas, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

6.[7] Atskirose patalpose patalpų apšvietimo įrangą turi būti įmanoma savaime reguliuoti taip, kad įrangos eksploatavimo pradžioje, kai lempos ir šviestuvai yra švarūs ir ryškūs, įrangos skleidžiamą šviesos srautą būtų galima sumažinti siekiant užtikrinti būtiną išlaikytiną apšvietą; jeigu zona apšviečiama natūraliu apšvietimu, turi būti užtikrinamas su natūraliu apšvietimu susietas savaiminis šviesos srauto reguliavimas.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą.

7. Apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 2 kriterijaus lentelėje nustatyto apšvietimo galios tankio arba jei normuotasis apšvietimo galios tankis yra mažesnis kaip 90 procentų 4 kriterijaus lentelėje nustatyto normuotojo apšvietimo galios tankio.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo pateiktas apskaičiavimas – sumontuotos įrangos apšvietimo galia (įskaitant lempų, balastinių įtaisų, daviklių ir valdymo įtaisų vartojamąją galią), kai apšvietimo įrangos dalių, kurių šviesos srautą galima reguliuoti, šviesos srautas yra visiškai prislopintas, padalinta iš sumontuotos apšvietimo įrangos galios, kai visos lempos skleidžia didžiausią šviesos srautą.

 

1.2. Patalpų apšvietimo montavimas[8]

1.[9] Patalpų apšvietimo montavimo paslaugoms atlikti tiekėjas turi pasiūlyti specialistą, turintį

 


ne trumpesnę kaip trejų metų apšvietimo sistemų montavimo patirtį ir įgijusį tinkamą profesinę elektros ar statybos inžinerijos kvalifikaciją[10].

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

atsakingų asmenų sąrašas, įskaitant vadovaujančius darbuotojus; nurodant

išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją bei atitinkamą patirtį.

2. Turi būti pateikti šie naujų apšvietimo sistemų montavimo arba apšvietimo sistemų

atnaujinimo duomenys:

2.1.    šviestuvų išmontavimo instrukcijos;

2.2. lempų pakeitimo instrukcijos ir informacija, kurias lempas galima naudoti šviestuvuose, nedidinant nustatyto šviesos intensyvumo;

2.3. apšvietimo įrangos valdymo įtaisų naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos;

2.4. judesio daviklių instrukcijos, kaip nustatyti jautrumą ir atidėjimą, ir rekomendacijos, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

2.5. su dienos šviesa susietų valdymo įtaisų instrukcijas, kaip iš naujo kalibruoti ir nustatyti šiuos įtaisus, pavyzdžiui, kad būtų atsižvelgiama į patalpos išplanavimo pokyčius;

2.6. laiko relės instrukcijas, kaip nustatyti apšvietimo išjungimo laiką, ir rekomendacijas, kaip geriausia atlikti šį nustatymą pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

pateiktos rašytinės instrukcijos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Tiekėjas turi būti įsipareigojęs vykdyti atitinkamas aplinkosaugos priemones, kurios leistų sumažinti apšvietimo sistemos montavimo atliekų kiekį ir šias atliekas atiduoti perdirbimui. Visos panaudotos lempos ir šviestuvai bei apšvietimo įrangos valdymo įtaisai turi būti renkami, rūšiuojami ir perduodami tokias atliekas tvarkančiai įmonei.  

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

4.[11] Tiekėjas turi užtikrinti, kad nauja arba

atnaujinta apšvietimo įranga ir jos valdymo įtaisai veiktų tinkamai ir nevartotų energijos

daugiau negu būtina:

4.1. judesio daviklių jautrumas ir atidėjimas

nustatomi pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos

kiekio;

4.2. judesio davikliai turi būti patikrinti siekiant, kad jie veiktų tinkamai ir būtų pakankamai jautrūs, kad pajustų būdingus patalpoje esančių asmenų judesius:

4.3. su natūraliu apšvietimu susiję valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išjungtų apšvietimo įrangą, kai natūralaus

apšvietimo pakanka;

4.4. šviesos srauto valdymo įtaisai turi būti sukalibruoti siekiant, kad jie išlaikytų patalpoje privalomą mišraus apšvietimo šviesos srauto lygį;

4.5. laiko relės nustatomos taip, kad apšvietimo išjungimo laikas būtų tinkamas pagal buvimo patalpose poreikius, bet pernelyg nedidinant suvartojamos energijos kiekio;

4.6. jungiklių ir šviesos srauto valdymo įtaisų, kuriuos valdo patalpose būnantys asmenys, instaliacija tikrinama siekiant užtikrinti, kad šiais įtaisais valdomos atitinkamos patalpos zonos.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija, kad atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5. Tiekėjas turi suteikti garantiją apšvietimo įrangai, jeigu paaiškėtų, kad apšvietimo valdymo įtaisai neatitinka visų minėtų reikalavimų, tiekėjas turi sureguliuoti ir (arba) pakartotinai kalibruoti valdymo įtaisus, kad jie atitiktų šiuos reikalavimus.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(4.1−4.6 punktams) tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

2. Santechnikos įtaisai ir jų montavimas[12]

2.1. Santechnikos įtaisai

1. Maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

 

Vandens srautas

[l/min.]

 

1.

Virtuvės čiaupai

8,0


2.

Praustuvo čiaupai

7,0

3.

Dušo galvutės arba dušai[13]

9,0

 

2. Mažiausias maksimalus gaunamas vandens srautas iš santechnikos įtaisų, nepaisant vandens slėgio, turi ti ne mažesnis už lentelėje pateiktas vertes:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas (l/min.)

1.

Virtuvės kriauklės čiaupai

2,0

2.

Praustuvo čiaupai

2,0

3.

Dušo galvutės ir dušai

4,5

4.

Elektriniai dušai ir mažaslėgiai

dušai[14]

3,0

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(1−2 punktams) Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“[15], arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų[16] pagal LST EN standarte (LST EN 200:2008, LST EN 816:2000, LST EN 817:2008, LST EN 1111:2000, LST EN 1112:2008, LST EN 1286:2000, LST EN 1287:2000, LST EN 15091:2014, LST EN 248:2003) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[17] (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami

1. Maksimalus gaunamas vandens srautas į praustuvą arba kriauklę, nepaisant vandens slėgio, negali viršyti šių verčių:

Nr.

Gaminių pogrupis

Vandens srautas [l/min.]

 

1.

Virtuvės kriauklės čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

2.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

3.

Praustuvo čiaupai

Be srauto ribojimo įtaiso

6,0

4.

Su srauto ribojimo įtaisu

8,0

5.

Dušo galvutės arba dušai13

8,0

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Europos Sąjungos ekologinis ženklas, ekologinis ženklas „Der Blaue Engel, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, pateikiami santechnikos įtaisų bandymų16 pagal LST EN standarte (LST EN 200:2008, LST EN 816:2000, LST EN 817:2008, LST EN 1111:2000, LST EN 1112:2008, LST EN 1286:2000, LST EN 1287:2000, LST EN 15091:2014, LST EN 248:2003) arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai17 (trijų matavimų vidurkis negali viršyti nurodytų maksimalaus gaunamo vandens srauto verčių), arba gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų.

2. Gaminiuose naudojamos medžiagos, kurios liečiasi su geriamuoju vandeniu, arba su jomis susijusios priemaišos į žmonėms vartoti skirtą vandenį negali išskirti jokių junginių, jeigu dėl to tiesiogiai arba netiesiogiai nukentėtų žmonių sveikatos apsauga. Jos niekaip nepablogina

įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų.

3. Santechnikos įtaisuose[18] turi būti sumontuotas pažangus įtaisas arba įdiegtas pažangus techninis sprendimas, suteikiantis galimybę reguliuoti temperatūrą, tai yra:

a) santechnikos įtaisuose turi būti sumontuotas karšto vandens vožtuvas;

b) arba santechnikos įtaisai turi turėti termostatinio reguliavimo galimybę;

c) arba santechnikos įtaisas turi būti suprojektuotas taip, kad šaltas vanduo būtų tiekiamas esant vidurinei padėčiai.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai[19].

4.[20] Santechnikos įtaisai, naudojami mokyklų, administracinių patalpų, ligoninių, baseinų ir panašių patalpų viešuosiuose tualetuose arba prausyklose turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę (tai yra sunaudojamo vandens kiekio ribojimo galimybę)[21]:

a) trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė turi neviršyti 15 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 35

sekundžių, jeigu tai dušai. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę, atsižvelgdamas į numatomą gaminio naudojimo būdą;

b) arba davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus naudoti turi neviršyti 2 sekundžių, jeigu tai čiaupai, arba 3 sekundžių, jeigu tai dušai. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos arba

žmonėms vartoti skirto vandens kokybės – nei išvaizdos, nei kvapo, nei skonio. Laikantis rekomenduojamų tinkamo medžiagų naudojimo apribojimų (pagal LST EN 200:2008, LST EN 816:2000, LST EN 817:2008, LST EN 1111:2000, LST EN 1112:2008, LST EN 1286:2000, LST EN 1287:2000, LST EN 15091:2014, LST EN 248:2003) medžiagose negali įvykti jokių pakitimų, dėl kurių pablogėtų gaminio veikimas. Korozijai nepakankamai atsparios medžiagos turi būti deramai apsaugomos, kad nekeltų pavojaus sveikatai.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

3. Gaminio pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos.

4. Gaminio pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(3−4 punktams) pakuotės aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.


nuolatinio vandens tekėjimo iš čiaupų arba dušų, kai jie nenaudojami.

   Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo arba tiekėjo pažyma, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba kiti tinkami įrodymai.

5. Gaminio kokybė ir ilgaamžiškumas

5.1. Santechnikos gaminiai, padengti metaline nichromo danga (nepaisant to, koks yra dengiamos medžiagos pobūdis), turi atitikti LST EN 248:2003 arba lygiavertį standartą.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

santechnikos įtaisų bandymų pagal LST EN 248:2003 standarte arba jam lygiaverčiame standarte nustatytą bandymų procedūrą rezultatai[22], arba gamintojo parengti techniniai dokumentai arba kiti tinkami įrodymai, kad laikomasi šių reikalavimų.

5.2. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų nesunkiai pakeisti keičiamas jo sudedamąsias dalis. Informacija apie tai, kurios sudedamosios dalys gali būti keičiamos, turi būti aiškiai pateikta prie gaminio pridėtame informaciniame lape. Tiekėjas turi pateikti aiškias instrukcijas, kuriomis vadovaudamasis galutinis naudotojas arba kvalifikuotas specialistas prireikus galėtų atlikti elementarius taisymo darbus.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

1) Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

2) tiekėjas turi pateikti aprašą, kaip pakeisti sudedamąsias dalis, ir deklaraciją, kad penkerius metus nuo pirkimo dienos bus galima įsigyti atsargines dalis.

5.3.[23] Tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip ketverių metų gaminio taisymo arba pakeitimo garantiją.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Europos Sąjungos ekologinis ženklas arba ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, gamintojo rašytinis įrodymas, kad laikomasi nustatytų reikalavimų, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

5.4. 23Kartu su gaminiu naudotojui turi būti pateikiama spausdinta (ant pakuotės ir (arba) prie gaminio pridėtuose dokumentuose) ir (arba) elektroninio pavidalo informacija:

5.4.1. įrengimo nurodymai, įskaitant informaciją apie konkrečius darbinius slėgius, kuriems esant gaminys gali būti naudojamas;

5.4.2. rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti gaminį (įskaitant jo valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą), pateikiant visus susijusius nurodymus:

1) patarimus, kaip prižiūrėti ir naudoti gaminius;

2)   informaciją apie tai, kurias atsargines dalis galima pakeisti;

3)   nurodymus, kaip pakeisti tarpiklius, jei iš čiaupo varva vanduo;

4)   patarimus, kaip valyti santechnikos įtaisus naudojant tinkamas medžiagas, kad nebūtų pažeisti jų vidaus arba išorės paviršiai;

5) patarimus, kaip reguliariai ir tinkamai prižiūrėti aeratorius.

6. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo pirkimo dienos.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

(5.4−6 punktams) Europos Sąjungos ekologinis ženklas, ekologinis ženklas „Der Blaue Engel“, arba, jeigu toks ženklas nesuteiktas, vartotojo instrukcija, arba gamintojo interneto tinklapyje pateikta laisvai prieinama informacija, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 

 

2.2. Santechnikos įtaisų įrengimas

 

1. Tiekėjas santechnikos įtaisų įrengimo arba keitimo paslaugoms turi turėti specialistą (specialistų skaičių nurodo perkančioji organizacija), atitinkantį tam reikalingą profesinę kvalifikaciją ir turintį santechnikos įtaisų įrengimo arba keitimo patirties.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

specialisto kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir gyvenimo aprašymas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

 2. Santechnikos įtaisai turi būti su davikliais arba turėti galimybę reguliuoti srovės tekėjimo trukmę. Jeigu naudojami davikliai, suderinus su perkančiąja organizacija, nustatomi tinkami jautrio ir atidėjimo dydžiai, kurie atitiktų naudotojų poreikius, bet nesudarytų galimybės sunaudoti per daug vandens ir energijos. Montuojant turi būti patikrinama, ar davikliai tinkamai veikia ir ar jie yra pakankamai jautrūs, kad reaguotų į įprastus naudotojų judesius.

Jeigu reguliuojama srovės tekėjimo trukmė, nustatoma derama trukmė, atitinkanti naudotojų poreikius, tačiau nesudaranti galimybės sunaudoti per daug vandens ir susijusios energijos.

    Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodyta, kad bus atliktas reikiamas reguliavimas ir kalibravimas.

 

___________________________

 [1] Kriterijaus reikalavimus nustato perkančioji organizacija.

[2] Neįprastai mažo ploto patalpoms perkančioji organizacija gali padidinti šviesos intensyvumą standartinėmis sąlygomis arba reikalavimas laikytis kriterijaus netaikomas.

[3] Apskaičiuojant bendrą laiptinės grindų plotą galima įtraukti laiptų popakopių ir horizontalių paviršių plotą.

[4] Taikoma administracinėms, konferencijų, mokyklos klasių ir laboratorijų patalpoms.

[5] Apskaičiuojant bendrą laiptinės grindų plotą galima įtraukti laiptų popakopių ir horizontaliųjų paviršių plotą.

[6] Netaikoma administracinėms, konferencijų, mokyklos klasių ir laboratorijų patalpoms, kuriose šviesos srauto reguliavimas yra privalomas. Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

 

[7] Šis kriterijus taikomas tik kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.

[8] Naujų apšvietimo sistemų montavimas arba eksploatuojamos apšvietimo sistemos atnaujinimas, atsižvelgiant į efektyvų išteklių ir energijos vartojimą.

[9] Šis kriterijus taikomas, jeigu montuojama nauja ar atnaujinta apšvietimo sistema.

[10] Perkančioji organizacija nustato specialistų kiekį.

 

[11] Sutarties įvykdymo sąlyga.

[12] Įtaisams priskiriami čiaupai, dušo galvutės, dušų gaminiai. Netaikoma vonios čiaupams, išoriniams čiaupams, nebuitiniams specialios paskirties čiaupams, dušo galvutėms ir dušams, kuriems reikalingas neribojamas vandens srautas, kad jie galėtų atlikti numatytą funkciją (pavyzdžiui, laboratoriniai apsauginiai čiaupai ir dušai, profesionalūs virtuvės čiaupai), čiaupams, skirtiems sodininkystės gaminiams ir paslaugoms.

 

[13] Dušo galvutės ir dušai, kurie gali purkšti vandenį keliais būdais, turi atitikti reikalavimą nustačius didžiausią vandens srautą.

[14] Parduodami gaminiai turi būti tinkami žemo slėgio sistemoms, paprastai veikiančioms esant 0,1–0,5 bar slėgiui.

[15] Vokietijos ekologinis ženklas ,,Mėlynasis angelas“.

[16] Bandymai turi būti atlikti laboratorijų, atitinkančių standarto LST EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

[17] Gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, yra tinkami naudoti aukšto slėgio sistemose (paprastai 1,0–5,0 bar), bandomi esant 1,5, 3,0 ir 4,5 bar (± 0,2 bar) slėgiui, o gaminiai, kurie, kaip nurodė gamintojas, yra tinkami naudoti žemo slėgio sistemose (paprastai 0,1–0,5 bar) – esant 0,2, 0,3 ir 0,5 bar (± 0,02 bar) slėgiui.

[18] Kriterijus netaikomas dušo galvutėms ir santechnikos įtaisams, montuojamiems vandens tiekimo sistemose, kuriose temperatūra jau yra reguliuojama. Dušai su dviem svirtimis arba rankenomis šio kriterijaus neatitinka.

[19] Jeigu tiekiamo vandens temperatūra jau reguliuojama, tiekėjas raštu paaiškina konkrečią techninę savybę, dėl kurios santechnikos įtaisas yra tinkamas montuoti tokioje sistemoje.

[20] Taikoma tik masiškai ir dažnai naudojamiems santechnikos įtaisams.

[21] Tai galima užtikrinti gaminiuose sumontuojant įtaisus, kurie sustabdo vandens srautą praėjus tam tikram laikui, jeigu santechnikos įtaisas nenaudojamas (pavyzdžiui, davikliai, kurie sustabdo vandens srautą, kai naudotojas pasitraukia iš daviklio veikimo zonos), ir (arba) praėjus nustatytam naudojimo laikui (reguliuojama srovės tekėjimo trukmė).

 

[22] Bandymus turi atlikti laboratorijos, atitinkančios standarto EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

[23] Sutarties įvykdymo sąlyga.