LIETUVOS RESPUBLIKOS

MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO NR. IX-2389 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 14 d. Nr. XIII-1993

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos – 1 atstovas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2019 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė