LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-93 „DĖL REIKALAVIMŲ ORO BALIONŲ IR DIRIŽABLIŲ SKRYDŽIAMS“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. 2BE-92

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u  Lietuvos transporto saugos administracijos 2019 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 2BE-93 „Dėl Reikalavimų oro balionų ir dirižablių skrydžiams“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ ORO BALIONŲ IR DIRIŽABLIŲ SKRYDŽIAMS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdamas į  2018 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2018/395, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1139 nustatomos išsamios skrydžių oro balionais vykdymo ir oro balionų skrydžio įgulos licencijavimo taisyklės, su visais pakeitimais:

1.    N u s t a t a u, kad:

1.1. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91, I priedo 1 punkto h papunktyje nurodytų oro balionų ir dirižablių naudotojai vykdo:

1.1.1. skrydžius pagal Reglamento Nr. 2018/395 II priedo BAS skyriuje nustatytus reikalavimus;

1.1.2. komercinius skrydžius pagal Reglamento Nr. 2018/395 II priedo BAS ir ADD skyriuose nustatytus reikalavimus;

1.1.3. komercinius skrydžius viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai (toliau – TKA) pateikę šio įsakymo 2 punktu patvirtintos formos deklaraciją (toliau Deklaracija);

1.2. šio įsakymo 1.1.2 ir 1.1.3 papunkčiuose nurodyti reikalavimai netaikomi juose nurodytiems oro balionų ir dirižablių naudotojams, kurie vykdo:

1.2.1. ne daugiau kaip dviejų, įskaitant pilotą, privačių asmenų bendromis lėšomis vykdomus skrydžius, jei visi tie asmenys tarpusavyje pasidalija tiesiogines skrydžio oro balionu išlaidas ir proporcingą oro baliono arba dirižablio išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų dalį;

1.2.2. konkursinius skrydžius arba parodomuosius skrydžius, jei užmokesčio arba vertingo atlygio už tokius skrydžius užtenka tik tiesioginėms skrydžio oro balionu išlaidoms ir proporcingai oro baliono išlaikymo, draudimo ir techninės priežiūros metinių išlaidų daliai atlyginti ir jei laimėtų prizų vertė neviršija TKA nustatyto dydžio;

1.2.3. ne daugiau kaip dviejų, įskaitant pilotą, privačių asmenų įvadinius skrydžius ir parašiutininkų išmetimo skrydžius, kuriuos vykdo 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, 10 a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, arba organizacija, įsteigta siekiant populiarinti aviacijos sportą arba laisvalaikio aviaciją, jei organizacija oro balioną ar dirižablį naudoja nuosavybės teise arba pagal nuomos be įgulos sutartį ir jei iš skrydžio negaunama pelno, kuris būtų paskirstomas organizacijai nepriklausantiems asmenims, ir tokie skrydžiai sudaro tik nedidelę organizacijos veiklos dalį;

1.2.4. mokomuosius skrydžius, kuriuos vykdo Reglamento (ES) Nr. 1178/2011 10a straipsnyje nurodyta mokymo organizacija, kurios pagrindinė verslo vieta yra vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių.

1.3. Gavusi Deklaraciją TKA per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jos gavimo patikrina, ar Deklaracija užpildyta tinkamai, ir jei duomenys Deklaracijoje užpildyti tinkamai, informuoja apie tai oro baliono ar dirižablio naudotoją (toliau – pareiškėjas), išsiųsdama papildytą Deklaraciją pareiškėjui nurodytu kontaktiniu adresu arba el. paštu. Jeigu Deklaracija užpildyta netinkamai, TKA per šiame papunktyje nurodytą terminą informuoja apie tai pareiškėją ir nustato 10 (dešimt) darbo dienų terminą Deklaracijos trūkumams pašalinti. Jeigu per TKA nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, Deklaracija laikoma nepateikta.

1.4. Jei keičiasi pateiktoje Deklaracijoje nurodyta informacija, pareiškėjas privalo pateikti TKA naują Deklaraciją. Nauja Deklaracija turi būti pateikta TKA prieš įsigaliojant pakeitimui, nurodant datą, nuo kurios pakeitimas bus taikomas.

2. T v i r t i n u Deklaracijos formą (pridedama).“ 

2.  I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                     Genius Lukošius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos

administracijos direktoriaus

2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2BE-93

(Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. kovo 26  d. įsakymo

Nr.   2BE-92

redakcija)

 

DEKLARACIJA

DECLARATION

Galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje

Applicable only in the territory of Republic of Lithuania

ORO BALIONO NAUDOTOJAS

OPERATOR

Pavadinimas (vardas, pavardė):

Name

 

Vieta, kurioje yra oro baliono naudotojo pagrindinė verslo vieta:

Place where the operator has its principal place of business

 

Atsakingo vadovo vardas, pavardė ir duomenys ryšiams:

Name and contact details of the accountable manager

 

 

ORO BALIONO NAUDOJIMAS

BALLOON OPERATION

Komercinių skrydžių pradžios diena ir jei reikia, diena, kurią įsigalioja padarytas vykdomų komercinių skrydžių pakeitimas:

Starting date of commercial operation and, where relevant, date of change to existing commercial operation.

 

Informacija apie naudojamą (-us) oro balioną (-us), komercinį (-ius) skrydį (-ius) (1):

Information on balloon(s) used, commercial operation(s) (1):

 

 

Oro baliono tipas

 

Balloon type

Oro baliono registracija

 

Balloon registration

Pagrindinė bazė

 

Main base

Skrydžio tipas (-ai) (2)

 

Type(s) of operation (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAREIŠKIMAI

STATEMENTS

Oro baliono naudotojas komercinius skrydžius vykdo pirmiausia pagal šiuos Reglamento (ES) 2018/395 II priedo ADD skyriaus reikalavimus:

The operator conducts its commercial operations in accordance with the following requirements of Subpart ADD of Annex II to Regulation (EU) 2018/395:

 

 

Valdymo sistemos dokumentai, įskaitant skrydžių vykdymo vadovą, atitinka ADD skyriaus reikalavimus ir visi skrydžiai bus vykdomi pagal skrydžių vykdymo vadovo nuostatas, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.005 dalies b punkte;

The management system documentation, including the operations manual, comply with the requirements of Subpart ADD and all flights will be carried out in accordance with the provisions of the operations manual as required by point BOP.ADD.055(b) of Subpart ADD;

Visi skrydžio įgulos nariai turi licenciją ir kvalifikacijas, suteiktas arba pripažintas pagal Reglamento (ES) 2018/395 III priedą, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP.ADD.300 dalies c punkte;

All flight crew members hold a licence and rating issued or accepted in accordance with Annex III to regulation (EU) No 2018/395, as required by point BOP.ADD.300(c ) of Subpart ADD;

Oro baliono naudotojas kompetentingai institucijai praneš apie pasikeitusias aplinkybes, nuo kurių priklauso šia deklaracija kompetentingai institucijai deklaruojamas Reglamento (ES) 2018/395 reikalavimų laikymasis, taip pat apie visus pokyčius, susijusius su informacija, įrašyta į šią deklaraciją, arba pridėtais prie jos dokumentais, kaip reikalaujama ADD skyriaus BOP. ADD.105 dalies a punkte;

The operator will notify to the competent authority any changes in circumstances affecting its compliance with the essential requirements set out in Regulation (EU) 2018/395 as described to the competent authority through this declaration and any changes to the information in this declaration, as required by point BOP.ADD.105(a) of Subpart ADD

Oro baliono naudotojas patvirtina, kad visa informacija šioje deklaracijoje ir jos prieduose yra išsami ir teisinga.

The operator confirms that the information included in this declaration, including its annexes, is complete and correct.

Data, atsakingo vadovo vardas, pavardė ir parašas:

Date, name and signature of the accountable manager

(1) Užpildykite lentelę. Jei informacijai neužtenka vietos, ji turi būti pateikiama atskirame priede. Priede turi būti data ir parašas.

Complete the table. If there is not enough space to list the information, it shall be listed in a separate annex. The annex shall be dated and signed.

(2) Skrydžio tipas (-ai) – komercinio skrydžio oro balionu tipas.

“Type(s) of operation” refers to the type of commercial operation conducted with the balloon.

 

 

PILDYTI TIK TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS ĮGALIOTAM DARBUOTOJUI

FOR TRANSPORT COMPETENCE AGENCY OFFICIAL USE ONLY

Oro baliono naudotojas:

Operator

 

Deklaracija gauta (data):

Declaration received (date)

 

Deklaracijos numeris registre:

Declaration number in registry

 

Įgaliotas darbuotojas (vardas, pavardė ir parašas):

 

Data:

Date