https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 11 d. Nr. D1-605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2019 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-605

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS MAŽIAU TARŠIŲ JUDUMO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMUI SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų pateikimo, vertinimo ir kompensacinių išmokų skyrimo tvarką ir sąlygas.

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo metinėje sąmatoje (toliau – metinė sąmata) ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas) patvirtintą priemonę, skirtą mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimui (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę.

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) nustato finansavimo sąlygas ir skiria lėšas kompensacinėms išmokoms.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) skelbia kvietimus teikti prašymus kompensacinei išmokai (toliau – Prašymas) gauti, vykdo Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, vadovaudamasi Tvarkos aprašu, metine sąmata ir  metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Ministerija, skirdama Programos lėšas fizinių asmenų kompensacinėms išmokoms, o Agentūra, vykdydama fizinių asmenų Prašymų vertinimą, kompensacinių išmokų skyrimą ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą, tvarko asmens duomenis. Projektų administravimo ir priežiūros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys:

5.1. identifikaciniai duomenys (pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data);

5.2. ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

5.3. kiti su kompensacinių išmokų skyrimu susiję duomenys (banko sąskaitos numeris, sunaikinto automobilio: valstybinis numeris, identifikavimo numeris (toliau – VIN numeris), išregistruoto automobilio: klasė, išregistravimo priežastis, savininkas, registracijos pažymėjimo data, išregistravimo data, techninė apžiūra, galiojanti iki metinę sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo įsigaliojimo datos, įsigyto mažiau taršaus automobilio: valstybinis numeris, automobilio VIN numeris, savininkas, valdytojas, klasė, registracijos data, kuro rūšis, CO2 kiekis ir pan.).

6. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi ir saugomi 5 metus po kompensacinės išmokos skyrimo, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Pasibaigus saugojimo terminui, dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimą, nustatytais atvejais turi būti perduoti saugojimui pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, jo įgyvendinamuosius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tokių dokumentų saugojimą.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

7. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

7.1. pareiškėjas – fizinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs Prašymą kompensacinei išmokai gauti;

7.2. mažiau taršus automobilis – M1 klasės  transporto priemonė, kurios bendras išmetamas anglies dioksido (CO₂) kiekis ne didesnis kaip 130 g/km; pirmosios registracijos data Europos Sąjungoje 2013 m. sausio 1 d. arba vėlesnė; varoma vien tik benzinu, dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra arba be benzino dar ir dujomis (gamtinėmis arba suskystintomis), etanoliu, elektra. CO₂ kiekio ir pirmosios registracijos datos kriterijai netaikomi elektromobiliams;

7.3. kompensacinė išmoka – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto mažiau taršaus automobilio išlaidoms kompensuoti;

7.4. prašymas – Agentūrai per informacinę sistemą pateiktas elektroninis dokumentas, kurį pareiškėjas užpildo norėdamas gauti kompensacinę išmoką.

 

 

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS KOMPENSACINĖMS IŠMOKOMS GAUTI

 

8. Kompensacinės išmokos pagal Priemonę teikiamos fiziniams asmenims.

9. Bendra Priemonei skirta lėšų suma nurodyta metinę sąmatą detalizuojančiame plane.

10. Kompensacinės išmokos dydis vienam pareiškėjui yra 1000 Eur.

11. Sąlygos kompensacinei išmokai gauti:

11.1. pareiškėjas, ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo M1 klasės transporto priemonės, kurios techninė apžiūra galiojo iki Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančio plano patvirtinimo įsigaliojimo datos, savininkas ir transporto priemonė ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre, pridavęs šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gavęs Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistravęs iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP;

11.2. pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja mažiau taršų automobilį arba lizingo būdu įsigyja (tampa automobilio valdytoju) mažiau taršų automobilį;

11.3. pareiškėjo mažiau taršaus automobilio registracijos liudijime privalo būti nurodyta bendras išmetamas automobilio CO2 kiekis ir automobilio pirmosios registracijos data;

11.4. pareiškėjas užpildo Prašymą Agentūros informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) ir yra atsakingas, kad 11.1.-11.3. papunkčiuose nurodyta informacija bus pateikta registruojant automobilį VĮ „Regitroje“. Prašymai APVIS yra netikslinami. Prašyme nurodytos informacijos tikslinimas atliekamas APVIS pildant naują Prašymą.

12. Pareiškėjas pagal šią Priemonę gali gauti vieną kompensacinę išmoką.

13. Automobilis su tuo pačiu VIN numeriu gali būti kompensuojamas tik viena kartą.

14. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad išlaidos mažiau taršiam automobiliui įsigyti nebuvo, nėra ir nebus kompensuojamos daugiau nei vieną kartą.

15. Reikalavimai, kuriuos turi atitikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šių reikalavimų atitikimui patikrinti Agentūra gali naudotis duomenų bazėmis ir registrais.

16. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, įsigijusiems mažiau taršų automobilį, tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidos, patirtos nuo metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo datos.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

17. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti Prašymus ir kitą reikalingą informaciją.

18. Prašymai teikiami per APVIS. Kvietime teikti Prašymus gali būti nustatyti kiti Prašymų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinės galimybės nepakankamos ir (ar) laikinai neužtikrinamos.

19. Pareiškėjai Prašymo formoje turi užpildyti visą prašomą informaciją.

20. Pareiškėjų Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos tol, kol pakanka lėšų pagal Priemonę, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Vėliau pateikti Prašymai nepriimami.

21. Agentūra nuo Prašymo pateikimo datos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų įvertina prašymą, priima sprendimą dėl kompensacinės išmokos skyrimo/neskyrimo ir informuoja pareiškėją.

22. Agentūros priimti sprendimai įforminami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

23. Kompensacinė išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo datos.

 

VI SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS KOMPENSACINĘ IŠMOKĄ, PRIEŽIŪRA

 

24. Agentūros darbuotojai Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka per dvejų metų laikotarpį nuo kompensavimo išmokos skyrimo datos turi teisę atlikti Prašyme pateiktos informacijos patikrą.

25. Pareiškėjas Tvarkos aprašo 11.2 papunktyje nustatyta tvarka įsigytą mažiau taršų automobilį, už kurį suteikta kompensacinė išmoka, įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip dvejus metus nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos.

26. Pareiškėjas privalo grąžinti kompensacinę išmoką, jeigu pažeidžia Tvarkos aprašo 25 punkto reikalavimus, išskyrus atvejus, kai automobilis po eismo įvykio sugadinamas nepataisomai.

27. Pareiškėjo teisės ir prisiimti įsipareigojimai po sprendimo skirti kompensacinę išmoką priėmimo gali būti perduoti kitam asmeniui, pateikusiam Agentūrai rašytinį prašymą dėl teisių ir įsipareigojimų perėmimo, esant svarbioms aplinkybėms, kaip, pvz., pareiškėjo mirtis, eismo įvykis, kurio metu automobilis sugadintas nepataisomai.

28. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su Prašymo vertinimu, atranka, sprendimo dėl kompensacinės išmokos mokėjimo ar neišmokėjimo priėmimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo  nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________________________