LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1-261 „DĖL NAUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ NEDUJOFIKUOTOJE TERITORIJOJE ĮRENGIMO, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ ĮRENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. 1-120

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėtos procedūros dėl naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo yra užbaigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarką.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Žygimantas Vaičiūnas


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2017 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1-120 redakcija)

 

 

NAUJŲ perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, NAUJŲ VARTOTOJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ IR vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo tvarką;

1.2. naujų vartotojų gamtinių dujų (toliau – dujos) sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų tvarką;

1.3. vartotojų dujų sistemų projektavimo ir įrengimo (pertvarkymo) reikalavimus;

1.4. dujų įmonių ir vartotojų teises bei pareigas teikiant Apraše nustatytas paslaugas;

1.5. mokėjimo už dujų įmonių teikiamas paslaugas tvarką.

2. Aprašas yra privalomas visiems asmenims, projektuojantiems, įrengiantiems (pertvarkantiems) dujų sistemas ir vartotojų dujų sistemas, asmenims, derinantiems (tikrinantiems, pritariantiems) dujų sistemų projektus ir vartotojų dujų sistemų projektus, dujų sistemų ir vartotojų dujų sistemų įrengimo techniniams prižiūrėtojams, dujų sistemų savininkams ir naudotojams, gamtinių dujų įmonėms (toliau – dujų įmonės), prie kurių dujų sistemų prijungiamos dujų sistemos ir vartotojų dujų sistemos.

3. Dujų sistemos projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – Energetikos įstatymas), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Gamtinių dujų įstatymas), Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) nuostatomis, Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės), Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės), Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Asmenų atestavimo taisyklės), Aprašu ir kitais dujotiekių įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Gamtinių dujų įstatymas, Energetikos įstatymas ir jų įgyvendinamieji teisės aktai.

 

II SKYRIUS

DUJŲ SISTEMŲ PLĖTRA NEDUJOFIKUOTOJE TERITORIJOJE

 

5. Naujos teritorijos, kurioje nė vienai įmonei neišduota dujų perdavimo ar skirstymo licencija, dujofikavimas atliekamas šia tvarka:

5.1. prašymų įrengti dujų perdavimo ar skirstymo sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje priėmimas, jeigu tokia veikla yra numatyta apskrities ar savivaldybės teritorijos specialiojo planavimo dokumente – inžinerinės infrastruktūros vystymo plane (projekte). Šiame papunktyje nustatytas ribojimas nėra taikomas, jei prašymą teikia dujų įmonė arba Aprašo 7 punkte nurodytus kriterijus atitinkantis potencialus vartotojas (ar jų grupė) ir tokiam prašymui yra pritarusi savivaldybė, kurioje yra naujai dujofikuojama teritorija;

5.2. prašymų įrengti dujų perdavimo ar skirstymo sistemas naujoje dujofikuojamoje teritorijoje nagrinėjimas;

5.3. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) sprendimo rengti konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje, kurioje nė vienai dujų įmonei neišduota dujų perdavimo ar skirstymo licencija (toliau – konkursas), priėmimas ir konkurso paskelbimas;

5.4. konkurso vykdymas;

5.5. Komisijos sprendimo leisti įrengti naują dujų sistemą priėmimas;

5.6. investicijų projekto įgyvendinimas.

6. Naujos dujofikuojamos teritorijos yra skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu. Mažiausia teritorija, kuriai dujofikuoti įrengiant perdavimo sistemą išduodamas leidimas, yra apskritis, įrengiant skirstymo sistemą – savivaldybė. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas).

7. Dujų sistemų plėtros nedujofikuotoje teritorijose iniciatorius gali būti dujų įmonė, potencialus vartotojas (ar jų grupė), kurių numatomas metinis dujų suvartojimas ne mažesnis kaip 0,5 mln. m3 arba tas pats kiekis, matuojamas energijos vienetais.

8. Iniciatorių prašymai dėl naujų teritorijų dujofikavimo, užpildžius nustatytą formą (Aprašo priedas), teikiami Komisijai. Prašymas turi būti pasirašytas asmens ar asmenų grupės įgalioto asmens, ar dujų įmonės vadovo. Komisija turi teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos sprendimui dėl konkurso paskelbimo priimti.

9. Komisija, gavusi prašymą dėl naujų teritorijų dujofikavimo ir įvertinusi jo atitiktį Aprašo 7 ir 8 punktų reikalavimams, per 10 darbo dienų nuo tinkamai pateiktos informacijos gavimo dienos paskelbia konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje.

10. Konkursas vykdomas šiais etapais:

10.1. konkurso dalyvių registravimas;

10.2. rinkos tyrimų atlikimas ir duomenų pateikimas Komisijai;

10.3. konkurso sąlygų parengimas ir pateikimas dalyviams;

10.4. investicijų projektų parengimas, preliminarių prijungimo sutarčių su potencialiais vartotojais sudarymas ir pateikimas Komisijai;

10.5. investicijų projektų vertinimas Komisijoje.

11. Komisija apie konkursą įrengti dujų sistemas naujai dujofikuojamoje teritorijoje skelbia savo interneto svetainėje. Skelbime turi būti nurodoma:

11.1. teritorijos, kurią numatoma dujofikuoti, pavadinimas, savivaldybės, į kurios teritorijos ribas patenka numatoma dujofikuoti teritorija, pavadinimas;

11.2. konkurso dalyvių registravimo terminas;

11.3. rinkos tyrimų rezultatų pateikimo Komisijai terminas;

11.4. investicijų projektų pateikimo Komisijai terminas;

11.5. kita, Komisijos nuomone, būtina informacija.

12. Konkurso dalyviai privalo užsiregistruoti per 10 darbo dienų nuo Komisijos skelbimo apie konkursą Komisijos interneto svetainėje.

13. Užsiregistravę konkurso dalyviai per 30 darbo dienų turi atlikti nedujofikuotos teritorijos rinkos tyrimus Aprašo 14 punkte nustatyta apimtimi ir pateikti duomenis Komisijai.

14. Konkurso dalyviai (dujų įmonės), atlikdami rinkos tyrimus, nustato naujose dujofikuojamose teritorijose dujų naudojimo prognozes dešimties metų laikotarpiui (metinius dujų kiekius, valandinius minimalius ir maksimalius dujų kiekius, maksimalius paros dujų kiekius, vartotojams tiekiamų dujų maksimalų ir minimalų slėgį, taip pat naujos dujų sistemos tikėtinus užsakomuosius paros pajėgumus), sudaro potencialių nebuitinių vartotojų sąrašą ir preliminarias prijungimo sutartis, nurodydami dujų naudojimo pradžios datą.

Komisija, per 30 darbo dienų apibendrinusi konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis, paprašo dujų įmonės, prie kurios sistemų gali būti prijungtos dujų sistemos, išduoti preliminarias naujos dujų sistemos prijungimo (sujungimo) sąlygas. Dujų įmonės, prie kurių dujų sistemų numatoma prijungti naujos dujofikuojamos teritorijos dujų sistemą, raštišku Komisijos prašymu pagal jos pateiktus duomenis per 50 darbo dienų parengia naujų dujų sistemų preliminarias prijungimo sąlygas pagal konkurso dalyvių atliktų rinkos tyrimų duomenis ir pateikia jas Komisijai. Šios sąlygos turi būti nediskriminacinės visiems investicijų projektų rengėjams.

15. Atsižvelgdama į apibendrintus rinkos tyrimų duomenis bei preliminarias prijungimo sąlygas, Komisija per 10 darbo dienų parengia ir užsiregistravusiems konkurso dalyviams pateikia konkurso sąlygų aprašą investicijų projektams rengti. Vienas konkurso dalyvis gali teikti vieną investicijų projektą.

16. Konkurso dalyvis, teikiantis investicijų projektą Komisijai, turi atitikti esminius vadybinių, technologinių ir finansinių kriterijų reikalavimus dujų perdavimo ir (ar) skirstymo licencijoms gauti.

17. Konkurso dalyvis per 45 darbo dienas parengia investicijų projektą, kurį kartu su sudarytomis su potencialiais vartotojais preliminariomis prijungimo sutartimis pateikia Komisijai. Planuojami rezultatai turi būti realūs ir pasiekiami. Investicijų projektų vertinimo išvados bei lyginamieji techniniai, ekonominiai rodikliai, kai pateikiami du ar daugiau projektų, yra vieši.

18. Atliekant investicijų projektų skaičiavimus naudojamas atsiperkamumo laikotarpis:

18.1. nebuitiniams vartotojams ar naujai gamtinių dujų sistemai – 15 metų;

18.2. buitiniams vartotojams – 20 metų.

19. Investicijų projektai vertinami ir geriausias investicijų projektas išrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:

19.1. pagal Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika), suskaičiuota dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams;

19.2. su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis;

19.3. investicijų mastas pagal numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgį, km;

19.4. be šio Aprašo 19.1–19.3 papunkčiuose nustatytų kriterijų, taip pat reikia atsižvelgti į tiekimo patikimumo, reguliarumo, kokybės, vartotojų apsaugos reikalavimus.

20. Aprašo 19 punkte nurodytiems investicijų projektų vertinimo ir geriausio investicijų projekto išrinkimo kriterijams suteikiamas lyginamasis svoris, kuris įvertinamas balais pagal Aprašo 1 lentelėje pateiktus reikalavimus:

 

1 lentelė. Investicijų projektų vertinimo reikalavimai.

 

Investicijų projektų vertinimo kriterijai

Lyginamasis svoris, balais (X)

Pagal Komisijos patvirtintą Gamtinių dujų kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodiką suskaičiuota dujų transportavimo kainos viršutinė riba naujos dujofikuojamos teritorijos vartotojams (C)

40

Su potencialiais vartotojais sudarytose preliminariose prijungimo sutartyse numatytas paskirstyti dujų kiekis (T1)

30

Numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgis, km (T2)

30

Iš viso:

100

 

20.1. Vertinamo investicijų projekto kriterijaus C balai skaičiuojami pagal 1 formulę:

 

C=(C(min)/C(p))*X(c); (1)

 

čia:

Cmin – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta mažiausia kriterijaus C reikšmė;

Cp – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijaus C reikšmė;

Xc – kriterijaus C lyginamasis svoris;

 

20.2. Vertinamo investicijų projekto kriterijų T1 ir T2 balai skaičiuojami pagal 2 formulę:

 

T(1,2)=(T(p1,2)/T(max1,2))*X(1,2); (2)

 

čia:

Tp 1,2 – vertinamame investicijų projekte nurodyta kriterijų T1, T2 reikšmė;

Tmax1,2 – visuose pasiūlytuose investicijų projektuose nurodyta didžiausia kriterijų T1, Treikšmė;

X1,2 – kriterijų T1, T2 lyginamasis svoris;

 

20.3. Vertinamo investicijų projekto galutiniai balai (S) skaičiuojami pagal 3 formulę:

 

     S=C+T(1)+T(2);                                        (3)

 

20.4. Investicijų projekte vertinami duomenys turi apimti 3 kalendorinių metų laikotarpį.

21. Konkurso nugalėtoju skelbiamas pagal Aprašo 20 punkto nuostatas išrinktas geriausias investicijų projektas, kuriam buvo skirta daugiausia balų.

22. Konkurso nugalėtojas kartu su investicijų projektu pateikia Komisijai investicijų projekto įgyvendinimo laiko grafiką, o kasmet iki vasario 1 d. pateikia investicijų projekto vykdymo ataskaitą ir pagrindimą, jeigu buvo nukrypta nuo projekto įgyvendinimo grafiko.

23. Komisija, išrinkusi geriausią investicijų projektą (kai buvo pateikti du ar daugiau investicijų projektų) ar pripažinusi investicijų projektą tinkamu (kai pateikiamas vienas investicijų projektas), priima sprendimą leisti įrengti naują dujų sistemą konkurso dalyviui (dujų įmonei), kurios investicijų projektas pripažintas geriausiu ar tinkamu įgyvendinti. Konkursą laimėjęs konkurso dalyvis (dujų įmonė) įrengia investicijų projekte nurodytą dujų sistemą ir prijungia vartotojų dujų sistemas (tų vartotojų, su kuriais buvo sudarytos preliminarios prijungimo sutartys). Jei faktinės projekto įgyvendinimo išlaidos didesnės negu konkursui pateiktame investicijų projekte, tai įgyvendinus projektą, nustatant dujų transportavimo kainas, vadovaujamasi konkursui pateiktame investicijų projekte nurodytais ir Komisijos patikrintais rodikliais.

24. Investicijų projektas toliau įgyvendinamas vadovaujantis Statybos įstatymo, Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetiko ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, pagrindu parengiama dujų sistemos prijungimo sutartis. Dujų įmonei (konkurso laimėtojui) per 60 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo leisti įrengti naujas dujų sistemas priėmimo nepagrįstai nepradėjus vykdyti investicijų projekto, kuriam pritarė Komisija, Komisija gali skelbti pakartotinį konkursą arba, kai konkursui buvo pateikti keli investicijų projektai, investicijų projekto įgyvendinimo teisė gali būti suteikiama antrąją vietą užėmusiam konkurso dalyviui.

25. Įrengus investicijų projekte numatytą naują dujų sistemą naujoje dujofikuojamoje teritorijoje ir sujungus ją su dujų perdavimo ar skirstymo sistema, kuri užtikrintų vartotojų aprūpinimą dujomis, dujų sistemą įrengusi įmonė kreipiasi į Komisiją su prašymu gauti atitinkamą veiklos licenciją. Gavus perdavimo ar skirstymo licenciją tolesnis naujų vartotojų dujų sistemų prijungimas ir dujų plėtra dujofikuojamoje teritorijoje atliekami kaip licencijuotoje teritorijoje.

26. Dujų įmonių ir naujų vartotojų dujų sistemų sujungimas atliekamas šių asmenų tarpusavio susitarimu, sudarant naujos vartotojo dujų sistemos prijungimo prie dujų įmonės sistemos sutartį.

27. Dujų įmonės, prie kurių dujų sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas sistemos plėtros ir sistemos prijungimo išlaidas. Naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengiamos sistemos savininkai padengia dujų įmonių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, viršijančią ekonomiškai pagrįstas prijungiančių dujų įmonių išlaidas.

28. Naujos dujų sistemos prijungimo įmokos skaičiuojamos pagal Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo įkainių nustatymo metodika).

 

III SKYRIUS

naujų VARTOTOJŲ sistemų PRIJUNGIMAS prie DUJŲ ĮMONIŲ sistemų

 

29. Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimas yra dujų įmonės suteikiama paslauga naujajam vartotojui.

30. Dujų sistemų plėtros dujofikuotose teritorijose iniciatoriai gali būti: licencijas veiklai tose teritorijose turinčios dujų įmonės, esami ar potencialūs dujų vartotojai. Vartotojai prašymus dėl dujų sistemų plėtros teikia perdavimo ar skirstymo įmonėms. Prašymo formą ir informacijos bei dokumentų sąrašą, kuriuos būtina pateikti su prašymu, nustato dujų įmonė. Buitiniams vartotojams prašymo formą ir informacijos bei dokumentų sąrašą, kuriuos būtina pateikti su prašymu, dujų įmonė nustato suderinus su Komisija. Gaunami prašymai registruojami dujų įmonėje. Naujų vartotojų dujų sistemos prie veikiančių dujų sistemų yra prijungiamos vartotojo prašymu.

31. Naujų vartotojų dujų sistemas prie dujų įmonės sistemos prijungia dujų įmonės, turinčios perdavimo ar skirstymo licenciją teritorijoje, kurioje prijungiamos naujų vartotojų dujų sistemos.

32. Nauju kvartalu laikoma esamų ir (ar) numatomų statyti vienbučių, dvibučių gyvenamų namų grupė (ne mažiau kaip 2 namai), kurioje, gavusi bent vieno potencialaus vartotojo prašymą, iki dujofikavimo darbų pradžios dujų įmonė nustato potencialių buitinių vartotojų skaičių ir vartotojams dujofikuoti reikalingą optimalų vienam vartotojui tenkantį vidutinį dujų sistemos ilgį (metrais). Naujo kvartalo ribos nustatomos taip, kad besiribojančiose gretimose teritorijose esantiems potencialiems vartotojams nebūtų sukuriamos diskriminuojančios prijungimo prie dujų sistemos sąlygos.

33. Naujiems buitiniams vartotojams naujame kvartale (teritorijoje) nustatomos vienodos jų dujų sistemų prijungimo prie skirstymo sistemos sąlygos. Neištirtose archeologinio ar povandeninio kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose bei apsaugos zonose naujos dujų perdavimo ar skirstymo sistemos neplanuojamos ir neįrengiamos, išskyrus paveldo pritaikymo atveju, tuomet būtinas suderinimas su Kultūros paveldo departamentu.

34. Vartotojas, pateikęs prašymą prijungti vartotojo dujų sistemą prie skirstymo sistemos, taip pat vartotojas, nepateikęs prašymo prijungti savo dujų sistemos prie skirstymo sistemos, tačiau įgyvendinęs vieną iš žemiau išvardytų reikalavimų, yra laikomas potencialiu buitiniu vartotoju (toliau – potencialus buitinis vartotojas):

34.1. kai naujo kvartalo dujofikavimo investicijų projekto rengimo metu vartotojas yra gavęs VĮ „Registrų centras“ pažymą apie nuosavybės teisę į įregistruotą žemės sklypą, kurioje nurodyta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos paskirtis, arba pažymą apie nuosavybę į įregistruotą mėgėjiško sodo sklypą ir dujų įmonė turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

34.2. kai naujo kvartalo dujofikavimo investicijų projekto rengimo metu vartotojas yra gavęs statybą leidžiantį dokumentą gyvenamosios paskirties pastato statybai ir dujų įmonė turi tai patvirtinančio dokumento kopiją;

34.3. kai naujo kvartalo dujofikavimo investicijų projekto rengimo metu numatomas dujofikuoti gyvenamosios paskirties pastatas yra teisiškai įregistruotas VĮ „Registrų centras“ ir galima gauti nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie vartotojo sklype pastatytą ar statomą gyvenamosios paskirties pastatą.

35. Naujas kvartalo dujofikavimo investicijų projektas rengiamas ir pradedamas įgyvendinti, kai pirmais metais prijungimo sutartis pasirašo ne mažiau kaip 10 proc. potencialių buitinių vartotojų arba šis procentas gali būti mažinamas dujų įmonės nustatyta tvarka, kuri skelbiama viešai dujų įmonės interneto svetainėje.

36. Dujų įmonė parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį vartotojui pasirašyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo paslaugą bei kitų dujų įmonės nustatytų dokumentų bei informacijos gavimo. Kartu su prijungimo paslaugos sutartimi pateikiamos prijungimo sąlygos. Kai sujungiamos dujų sistemos, ir pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildomų duomenų registravimo dujų įmonėje dienos.

37. Naujo vartotojo prijungimo sutarties įgyvendinimo terminas nustatomas prijungimo sutartyje.

38. Prijungimo sutarties standartinę formą rengia dujų įmonė. Sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygos turi atitikti Gamtinių dujų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintas naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemų sutarčių standartines sąlygas.

39. Naujas vartotojas yra toks vartotojas, kurio dujų sistema pirmą kartą jungiama prie dujų įmonės sistemos. Nauju vartotoju laikomas ir esamas vartotojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą tokia apimtimi, kad nebeužtenka esamos dujų perdavimo, dujų skirstymo sistemos galios. Vartotojai, įsigiję dujofikuotas patalpas, nelaikomi naujais vartotojais.

40. Prašymo prijungti naujo vartotojo dujų sistemą pateikimo metu vartotojui nurodžius, kad jis pageidauja iš karto sudaryti gamtinių dujų tiekimo sutartį ir yra pasirinkęs gamtinių dujų tiekimo paslaugą teiksiančią įmonę, prijungianti dujų įmonė apie tai praneša vartotojo pasirinktai dujų tiekimo įmonei bei teikia jai informaciją apie dujų sistemų sujungimą. Atitinkamos informacijos vartotojui nenurodžius, prijungianti dujų įmonė, gavusi Aprašo 59–60 punktuose nurodytus dokumentus, išduoda vartotojui pažymą apie dujų sistemų parengimą sujungimui, suteikiančią teisę vartotojui su pasirinkta dujų tiekimo įmone sudaryti gamtinių dujų tiekimo paslaugos sutartį.

41. Konkrečią prijungimo įmoką, t. y. apmokėjimą dujų įmonei už vartotojo sistemos prijungimo paslaugą, naujam vartotojui apskaičiuoja prijungianti dujų įmonė.

42. Prijungimo prie dujų sistemos įmokos buitiniams vartotojams skaičiuojamos vadovaujantis Komisijos parengta ir patvirtinta Prijungimo įkainių nustatymo metodika ir Komisijos patvirtintais prijungimo įkainiais. Prijungimo įmoka nebuitiniams vartotojams skaičiuojama kiekvienam projektui atskirai pagal Komisijos parengtą ir patvirtintą prijungimo įkainių nustatymo metodiką.

43. Dujų įmonė, prie kurios sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas savo dujų sistemos plėtros ir naujų vartotojų prijungimo išlaidas. Vartotojai apmoka dujų įmonių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, kuri viršija ekonomiškai pagrįstas vartotojų dujų sistemas prijungiančių dujų įmonių išlaidas. Išlaidų dalis, kurią apmoka vartotojas, paskaičiuojama ir pagrindžiama vadovaujantis Prijungimo įkainių nustatymo metodika.

44. Statant gyvenamuosius namus, kai statytojų prašymu dujotiekis įrengiamas iki vartotojų dujų sistemų prijungimo vietų, prijungimo prie dujų įmonės dujų sistemos įmoką moka statytojas. Tokiu atveju prijungiami nauji vartotojai prijungimo įmokų nemoka. Kai statytojų prašymu dujų sistemos nurodytoje teritorijoje statomos nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), dujų sistemų įrengimo išlaidas apmoka statytojai.

45. Dujų įmonės savo lėšomis parengia dujų sistemos plėtros projektus dėl naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo.

46. Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo projekte turi būti numatyta, kad dujų įmonės užtikrins saugų, efektyvų, aplinką tausojantį skirstymą iki sujungimo su vartotojo sistema vietos.

47. Naujas vartotojas savo lėšomis parengia vartotojo dujų sistemos projektą ir įrengia šią sistemą.

48. Kai dujų įmonės dujų sistemos plėtros dėl naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo projektavimo, statybos (įrengimo) darbams atlikti dujų įmonė pasitelkia rangovą, jis pasirenkamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

49. Naujų vartotojų dujų sistemas prie vietinės bendrojo naudojimo sistemos prijungia vietinės bendrojo naudojimo sistemos savininkas, turintis skirstymo licenciją, arba dujų įmonė, valdanti vietinę bendrojo naudojimo sistemą pagal sutartį.

50. Dujų perdavimo, skirstymo ir vietinių bendrojo naudojimo sistemų savininkai viešai savo interneto svetainėse skelbia naujųjų vartotojų dujų sistemų prijungimo prie savo sistemos įkainius, kainas. Dujų įmonės, vietinių bendrojo naudojimo sistemų savininkai turi teikti informaciją vartotojams apie prijungimo prie sistemų įkainius, įmokų skaičiavimą, prijungimo sutarčių sąlygas.

51. Dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja dujų įmonė. Dujų apskaitos sistemos paprastai įrengiamos vartotojo dujų sistemos ir dujų įmonės sistemos sujungimo taške.

52. Dujos į naujo vartotojo sistemą pradedamos tiekti prijungus naujo vartotojo sistemą prie dujų įmonės dujų sistemos bei dujų įmonei (-ėms) ir naujajam vartotojui sudarius sutartį (-is) dėl dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia – ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo. Prijungimo paslauga laikoma suteikta, kai yra išduodami (parengiami) teisės aktuose nustatyti dokumentai, patvirtinantys dujų įmonės sistemos, reikalingos vartotojo sistemai prijungti, įrengimo užbaigimą.

53. Vartotojas, norintis padidinti dujų vartojimo galią, dujų įmonei pateikia prašymą, kuriame nurodo pageidaujamos galios dydį. Jei dujų sistema iki vartotojo sistemos neužtikrina galimybės padidinti dujų srauto (galios) ir dujų įmonė su vartotoju sutaria didinti galią, tai esamo vartotojo dujų sistemos prijungimui taikomos tos pačios prijungimo prie dujų įmonės dujų sistemos procedūros kaip naujam vartotojui. Jei dujų įmonės dujų sistema iki vartotojo dujų sistemos užtikrina galimybę padidinti dujų vartojimo galią, bet būtina pakeisti apskaitos sistemą (matavimo priemonę), tai dujų apskaitos sistema (matavimo priemonė) keičiama dujų įmonės lėšomis ir prijungimo prie dujų įmonės dujų sistemos įmokos vartotojas nemoka.

 

IV SKYRIUS

PRIJUNGIMO SĄLYGOS

 

54. Dujų įmonė, prie kurios dujų sistemos bus jungiamasi, pagal vartotojo prašymą parengia prijungimo sąlygas, susidedančias iš techninių prisijungimo sąlygų ir ekonominių prisijungimo sąlygų. Prijungimo sąlygose nurodoma:

54.1. galimos naujo vartotojo dujų sistemos prijungimo vietos;

54.2. dujotiekių, prie kurių bus jungiama naujo vartotojo dujų sistema, skersmuo;

54.3. maksimalus ir minimalus dujų slėgis prijungimo taške (ar taškuose);

54.4. maksimali dujų transportavimo galia, kuria galės naudotis vartotojas (m3 / val. ir m3 / parą), maksimalios transportavimo galios apribojimo atvejai, minimalus per valandą apskaičiuojamų dujų kiekis (nebuitiniams vartotojams) (m3 / val.);

54.5. dujų įmonės dujų sistemos, prie kurios bus prijungta naujo vartotojo dujų sistema, plėtros poreikis;

54.6. dujų įmonės ir vartotojo dujų sistemų įrengimo terminai;

54.7. mokėjimo už prijungimo paslaugą sąlygos, prijungimo įmokos dydis ir apskaičiavimas.

55. Prijungimo sąlygose negali būti reikalavimų, nesusijusių su konkretaus vartotojo dujų sistemos prijungimo prie veikiančios dujų sistemos projekto įgyvendinimu, o buitiniams vartotojams negali būti nustatomas įpareigojimas užtikrinti tam tikro dujų kiekio vartojimą.

 

V SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS

 

56. Vartotojo dujų sistemos, išskyrus vartotojo dujų sistemas pastatuose, projektuojamos, įrengiamos (rekonstruojamos) pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

57. Vartotojo dujų sistemos pastatuose projektuojamos, įrengiamos (rekonstruojamos) pagal Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

VARTOTOJO DUJŲ SISTEMOS SUJUNGIMAS SU DUJŲ ĮMONĖS SISTEMA IR DUJŲ PALEIDIMAS Į VARTOTOJO DUJŲ SISTEMĄ

 

58. Įrengus vartotojo dujų sistemą, įvykdžius visas prijungimo sąlygas bei prijungimo sutartyje nustatytus reikalavimus, vartotojas turi kreiptis į dujų įmonę, prie kurios dujų sistemos jungiama vartotojo dujų sistema, dėl dujų sistemų sujungimo, o vartotojui sudarius sutartį (-is) su dujų įmone dėl dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo ir dėl dujų paleidimo į vartotojo dujų sistemą.

59. Vartotojas (užsakovas) dėl savo dujų sistemos sujungimo su dujų įmonės dujų sistema ir dujų paleidimo į vartotojo dujų sistemą turi pateikti tokius dokumentus:

59.1. vartotojo dujų sistemos projekto kopiją;

59.2. vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techninio paso kopiją;

59.3. įrengtų požeminių dujotiekių planą (geodezinę nuotrauką) skaitmeniniame formate.

60. Vartotojas (užsakovas) dėl dujų paleidimo dujų įmonei, prie kurios dujų sistemos prijungiama vartotojo dujų sistema, turi pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos ar kito kompetentingo asmens, kuriam suteikta tokia teisė, išduotą pažymą apie vartotojo energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą.

61. Dujų įmonei gavus Aprašo 59–60 punktuose nurodytus dokumentus ir vartotojui sudarius sutartį (-is) dėl gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo, o jeigu reikia ir dėl perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų teikimo, dujos gali būti paleistos į vartotojui priklausančią dujų sistemą. Dujos į sistemas nepaleidžiamos, jei vartotojo dujų sistemoje nesumontuoti dujiniai prietaisai ar dujiniai technologiniai įrenginiai. Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio–ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių 11 priede.

62. Prieš dujų įmonės sistemos sujungimą su vartotojo dujų sistema turi būti sudarytas dujų sistemų atskyrimo atsakomybės ribų aktas, vadovaujantis Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

63. Dujas į vartotojui priklausančias dujų sistemas paleidžia ir dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo (derinimo ir reguliavimo) darbus atlieka Asmenų atestavimo taisyklių nustatyta tvarka atestuoti asmenys. Dujų į vartotojui priklausančias dujų sistemas paleidimo darbus asmenys turi atlikti vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“.

64. Paleidus dujas į vartotojo dujų sistemą (dujotiekį), dujos turi būti paleidžiamos ir į dujinius prietaisus (dujinius technologinius įrenginius) bei turi būti atliktas šių prietaisų derinimas ir reguliavimas.

65. Dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbai atliekami pagal prietaisų ar įrenginių gamintojų techninėje dokumentacijoje pateiktus nurodymus.

66. Baigus dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbus, surašomas dujinių prietaisų ar dujinių technologinių įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas, kurio forma nustatyta Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių 11 priede. Aktas pateikiamas vartotojui (užsakovui).

 

VII SKYRIUS

GINČŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

67. Vartotojų ir dujų įmonių ginčai sprendžiami Energetikos įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

68. Skundai nagrinėjami Energetikos įstatymo 341 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

69. Vartotojas (užsakovas) privalo turėti dujų sistemos projektą, vartotojo dujų sistemos statybos (įrengimo) techninį pasą ir kitus, Apraše nurodytus, dokumentus, dujinių prietaisų ir (ar) dujinių technologinių įrenginių gamintojo pateiktus techninius dokumentus ir juos saugoti visą dujų sistemos eksploatavimo laiką.

70. Aprašą pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reguliuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.

_________________


Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų

nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų

vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo

prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir

vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo

tvarkos aprašo

priedas

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas, įmonės ar institucijos duomenys (kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.)

 

Valstybinei kainų ir energetikos

kontrolės komisijai

Verkių g.  25C-1

LT-08223 Vilnius

 

PRAŠYMAS

DUJOFIKUOTI NAUJĄ TERITORIJĄ

____________ Nr.________

(data)

____________

(vieta)

 

_________________________________________________________________________________ prašo leisti įrengti

(pareiškėjas)

naujas dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas ____________________________________

___________________________________________________________________________ .

(teritorijos, kurią numatoma dujofikuoti, pavadinimas)

 

Savivaldybės, į kurios ribas patenka numatoma dujofikuoti teritorija, pavadinimas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo įmonės, prie kurių sistemų numatoma prijungti naujos dujofikuojamos teritorijos dujų sistemas, __________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(dujų įmonės pavadinimas)

 

Numatomo metinio dujų suvartojimo naujoje dujofikuojamoje teritorijoje duomenys

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Galimo ekonominio, technologinio, socialinio, ekologinio ir kt. poveikio naujai dujofikuojamai teritorijai aprašymas

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Kita svarbi įmonės ar institucijos informacija __________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

PRIDEDAMA: (pareiškėjo turimi su naujos teritorijos dujofikavimu susiję dokumentai, priimti atitinkamų institucijų sprendimai ar kt.)

1. ....................

2. ....................

 

Įmonės ar institucijos vadovas ______________________________________________

(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono

numeris)

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

A. V.

 

_________________