LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 388 „DĖL MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-376

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 388 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus:

1.1.1. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ministerija).

2. Migracijos departamentas yra biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188610666, turinti sąskaitą banke, taip pat antspaudą, blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Atskiri Migracijos departamento administracijos padaliniai nustatytoms funkcijoms vykdyti taip pat gali turėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Migracijos departamento buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

3. Migracijos departamentas yra išlaikomas iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Migracijos departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktais leidžiamos gautos lėšos.

4. Migracijos departamento savininkė yra valstybė. Migracijos departamento savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme nustatytas (išskyrus sprendimo dėl Migracijos departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) funkcijas.

5. Migracijos departamento vieši pranešimai skelbiami Migracijos departamento interneto svetainėje (migracija.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kituose oficialiuose skelbimo šaltiniuose.

6. Migracijos departamentas veikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestoje migracijos srityje.

7. Migracijos departamento nuostatai keičiami vidaus reikalų ministro įsakymu.“

1.1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Migracijos departamento veiklos tikslas yra užtikrinti Europos Sąjungos laisvo asmenų judėjimo principo, vizų, imigracijos, prieglobsčio, taip pat kitų užsieniečių teisinės padėties nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų sprendimą, asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų, tarnybinio paso išdavimą.“  

1.1.3. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. organizuoja valstybės politikos migracijos srityje teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;

10.2. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 21 straipsnio 3 dalies 4 punkte, 21 straipsnio 6 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje, 51 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 dalyje, 571 straipsnio 5 dalyje, 78 straipsnio 1 dalyje, 871 straipsnio 3, 4 ir 6 dalyse, 99 straipsnio 4 dalyje, 104 straipsnio 7 dalyje, 106 straipsnio 5 dalyje, 127 straipsnio 46 dalyse, 133 straipsnio 7 ir 8 dalyse, 1404 straipsnio 4 dalyje, 1405 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas;

10.3. konsultuoja kitų Šengeno valstybių kompetentingas institucijas arba konsultuojasi su kitų Šengeno valstybių kompetentingomis institucijomis Šengeno vizos, nacionalinės vizos ar leidimo gyventi išdavimo užsieniečiui klausimais;

10.4. vertina ir nustato, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė, fiktyvus įvaikinimas ar kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė, atlieka kitus patikrinimus, susijusius su Migracijos departamento veiklos tikslu;

10.5. vykdo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą funkciją;

10.6. tvarko patvirtintų įmonių sąrašą;

10.7. priima sprendimus prieglobsčio Lietuvos Respublikoje klausimais ir organizuoja šių sprendimų vykdymą;

10.8. priima sprendimus dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo, jos panaikinimo, išduoda kelionės dokumentą atvykti į Lietuvos Respubliką užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą ir esantiems užsienio valstybės teritorijoje;

10.9. vykdo Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas;

10.10. išduoda, keičia ar panaikina vietinio eismo per sieną leidimus Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojams;

10.11. išduoda dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, pratybose ir kituose renginiuose užsieniečių, taip pat išlaikytinių pažymėjimus;

10.12. išduoda ir keičia asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą ir Europos kelionės dokumentą neteisėtai Europos Sąjungoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti;

10.13. organizuoja prieglobsčio prašytojų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apgyvendinamų kitose apgyvendinimo vietose, apgyvendinimą;

10.14. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis ir informaciją apie piktnaudžiavimą migracijos procedūromis, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių ir užsieniečių teisinę padėtį valstybėje nustatančių dokumentų klastojimą;

10.15. kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje, vykdo stebėseną ir analizuoja migracijos srautų pokyčius, nelegalios migracijos priežastis bei kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo nelegalios migracijos prevenciją;

10.16. teikia readmisijos paraiškas dėl užsieniečių readmisijos užsienio valstybėms, priima sprendimus dėl gautų readmisijos paraiškų iš užsienio valstybių;

10.17. vykdo Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 12 ir 33 straipsniuose nurodytas funkcijas;

10.18. priima asmenų prašymus leisti prisiekti Lietuvos Respublikai ir organizuoja asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė, priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Ministerijoje;

10.19. vykdo Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą funkciją;

10.20. išduoda ir keičia tarnybinius pasus;

10.21. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;

10.22. atstovauja Lietuvos Respublikai teismuose ir administracinių ginčų komisijoje;

10.23. atstovauja Lietuvos Respublikai Lietuvoje ir užsienyje valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo klausimais, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.24. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų užsieniečių teisinės padėties klausimais veikloje ir šiose Europos Sąjungos institucijose pristato Lietuvos Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais;

10.25. dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus, rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, projektus;

10.26. teikia konsultacijas ir praktinę pagalbą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimais Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms užsienyje bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

10.27. informuoja užsieniečius apie jų teises ir pareigas, integracijos galimybes Lietuvos Respublikoje;

10.28. aptarnauja Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, kurie negali patys atvykti į Migracijos departamentą, jų gyvenamojoje vietoje;

10.29. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus dėl juose keliamų klausimų;

10.30. tvarko Užsieniečių registro, Lietuvos migracijos informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos duomenis, teikia reikiamus duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;

10.31. skelbia ir teikia Migracijos departamente tvarkomą statistinę informaciją.“

1.1.4. Pripažįstu netekusiu galios 12 punktą.

1.1.5.     Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Migracijos departamento veikla organizuojama pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir vidaus reikalų ministro patvirtintą metinį veiklos planą, kuris skelbiamas Migracijos departamento interneto svetainėje.“

1.1.6.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Migracijos departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.“

1.1.7.     Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Migracijos departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. Migracijos departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas, o nesant jo – kancleris arba Migracijos departamento direktoriaus įgaliotas Migracijos departamento administracijos padalinio vadovas.“

1.1.8.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Migracijos departamento direktorius:

17.1. vadovauja Migracijos departamentui;

17.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Migracijos departamento veiklą, kad būtų pasiektas Migracijos departamento veiklos tikslas ir tinkamai atliekamos funkcijos, atstovauja Migracijos departamentui santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;

17.3. valdo Migracijos departamento funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;

17.4. valdo Migracijos departamento išteklius;

17.5. pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

17.6. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo migracijos srityje;

17.7. priima sprendimus Migracijos departamento kompetencijos klausimais;

17.8. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Migracijos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria nuobaudas, pašalpas.“

1.1.9.   Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Migracijos departamento administraciją sudaro centriniai ir teritoriniai skyriai. Skyriams vadovauja vedėjai, kurių pavaldumą nustato Migracijos departamento direktorius. Teritoriniai skyriai atlieka Migracijos departamento funkcijas priskirtoje veiklos teritorijoje ir pagal jų nuostatuose nustatytą kompetenciją. Teritoriniai skyriai gali turėti nutolusias darbo vietas.“  

1.1.10. Papildau 201 punktu:

201. Vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius.“

1.1.11. Pripažįstu netekusiu galios V skyrių.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūrą ir pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d.

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                 Agnė Bilotaitė