LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. V-669

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija: 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1 papunkčiu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 20 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti ekstremaliosios situacijos likvidavimą, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti kino teatrų ir kino klubų paslaugas teikiančių subjektų, profesionaliojo scenos meno įstaigų administracijas, taip pat kitus komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitus tam tikrą laiką trunkančius organizuotus žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau visos šiame punkte nurodytos paslaugos ir veiklos vadinamos renginiais) (išskyrus asmenines šventes) uždarose ir atvirose erdvėse organizuojančius asmenis (toliau – renginių organizatoriai) užtikrinti, kad:

1.1. būtų ribojami žiūrovų ir (ar) dalyvių srautai:

1.1.1. užtikrinti, kad žiūrovai ir (ar) dalyviai vietose, kuriose susidaro eilės, ar kitose renginio erdvėse, esančiose uždarose erdvėse, kai įmanoma būtų išlaikomas saugus ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp asmenų ar asmenų grupių;

1.1.2. renginio vietose, kuriose susidaro eilė, pažymėti privalomus atstumus tarp eilėje stovinčių lankytojų ir užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi;

1.1.3. užtikrinti, kad nuo scenos iki pirmos eilės, kurioje sodinami ar renginį stebi žiūrovai, būtų išlaikytas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;

1.2. maitinimas būtų organizuojamas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. V-1863 „Dėl viešojo maitinimo įstaigoms būtinų sąlygų“ nustatytų reikalavimų;

1.3. renginio dalyviams ir žiūrovams būtų sudaryta galimybė tinkamai renginio dalyvių ir žiūrovų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir turi būti pateikta informacija apie higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;

1.4. dalyviai ir žiūrovai būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į renginio vietą nevyktų;

1.5. į renginį nebūtų įleisti asmenys, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.6. dirbtų tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojai, kuriems nėra privaloma izoliacija;

1.7. dalyviai, žiūrovai ir darbuotojai, kuriems renginio vietoje pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų renginio vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.8. dažnai liečiamus paviršius (3D akinius, durų rankenas, kėdžių atramas, laiptų turėklus ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau, kaip po kiekvieno renginio, kitas aplinkos valymas ir dezinfekcija renginio vietoje atliekama vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu) https://bit.ly/3age8QA;

1.9. užtikrinti renginio erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes.

2. Rekomenduoti renginių organizatoriams:

2.1. esant galimybei užtikrinti, kad tarp sėdinčių asmenų ar asmenų grupių būtų laisva viena kėdė arba, esant galimybei, žiūrovus salėje sodinti po vieną arba poromis šachmatų tvarka, kai vienoje eilėje viena arba dvi sėdimos vietos yra užimtos, viena arba dvi sėdimos vietos – laisvos. Esant galimybei susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ar žiūrovų porą ir už žiūrovo ar žiūrovų poros esančios vietos nebūtų užimtos;

2.2. organizuojant didelės apimties renginius prie pagrindinių įėjimų į renginio vietą uždarose erdvėse įrengti termovizorius žiūrovų temperatūrai matuoti;

2.3. iki renginio ir per pertraukas leisti video ar garso įrašą apie rekomenduojamą kaukių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę;

2.4. renginiuose, kuriuose žiūrovų ir (ar) dalyvių skaičius viršija 500, žiūrovams ir (ar) dalyviams skirtą erdvę padalinti į sektorius, viename sektoriuje numatant ne daugiau, kaip 500 žiūrovų ir (ar) dalyvių. Valdyti žiūrovų ir (ar) dalyvių srautus taip, kad skirtingų sektorių srautai nesusikirstų;

2.5. sureguliuoti žiūrovų srautus taip, kad nesikirstų atskirų renginių žiūrovų srautai, jeigu pastate organizuojami keli renginiai.

3. Rekomenduoti vyresniems nei 6 metų asmenims visuose renginiuose uždarose erdvėse, taip pat renginiuose atvirose erdvėse, kai nėra išlaikomas saugus, ne mažesnis kaip 2 metrų, atstumas, nuo kitų asmenų, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), dėvėti respiratorius arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną.

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. balandžio 4 d.

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą,

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                   Monika Navickienė