LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ METAIS

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2145

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS), vienijančios ir atstovaujančios daugiau negu 500 mokinių savivaldų visoje Lietuvoje bei turinčios padalinius 32 savivaldybėse, prašymą minint 1990 m. sausio mėn. paskelbto Švietimo įstatymo projekto, kuriuo prasidėjo šiuolaikinės Lietuvos švietimo sistemos kūrimas, trisdešimtmetį, paskelbti 2020 metus Mokyklų bendruomenių metais;

pripažindamas, kad nuo bendruomenės aktyvumo, visaverčio dalyvavimo ir įsitraukimo į mokyklos gyvenimą priklauso visos mokyklos sėkmė;

pabrėždamas, kad pasitikėjimas mokyklomis ir jų savarankiškumo stiprinimas yra viena svarbiausių prielaidų bendruomenės įsitraukimui į mokyklos veiklas;

ragindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybę neatidėliojant priimti mokyklų savarankiškumą didinančius sprendimus, kurie leistų mokyklų bendruomenėms pačioms spręsti svarbiausius klausimus ir išlaisvintų mokyklas nuo perdėtos biurokratijos;

pripažindamas, kad smurto ir patyčių paplitimas Lietuvos mokyklose išlieka didelis;

įvertindamas, kad švietimo pagalbos teikimo sistema Lietuvoje stokoja efektyvumo;

suvokdamas mokytojo vaidmens svarbą teikiant pirminę emocinę pagalbą mokiniams ir  pripažindamas būtinybę investuoti į deramą mokytojų pasirengimą ir nuolatinį jų tobulėjimą; 

pabrėždamas, kad saugi aplinka, pagrįsta visų mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, tinkamas emocinio intelekto ugdymas yra vieni svarbiausių aspektų, norint pasiekti gerų akademinių rezultatų ir išugdyti aktyvius, sąmoningus piliečius; tai pagrindžia ir tyrimai – socialinis emocinis ugdymas 11 procentų pagerina mokinių akademinius rezultatus;

prisiimdamas atsakomybę aktualinti svarbiausius ir daugiausia iššūkių keliančius visuomenės klausimus ir problemas, siekiant juos nagrinėti ir spręsti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis;

ragindamas Vyriausybę suteikti galimybę mokykloms gauti konkursinį finansavimą bendruomenių iniciatyvoms įgyvendinti;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas yra įmanomas tik aktyviai vienijantis visiems piliečiams, o mokinių ir mokyklų bendruomenių įsitraukimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti tvarų ir aplinką tausojantį ateities kartų gyvenimą;

siekdamas atkreipti dėmesį į būtinybę gerinti emocinę aplinką mokyklose, suartinti ir sutelkti bendram darbui mokyklos bendruomenes, siekiant įveikti smurto ir patyčių iššūkius, stiprinti pasitikėjimą mokyklomis ir plėsti jų savarankiškumą, įtraukiant visas suinteresuotas grupes – mokytojus, mokinius, tėvus, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus Mokyklų bendruomenių metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Mokyklų bendruomenių metų minėjimo komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2019 m. spalio 1 d. parengtų Mokyklų bendruomenių metų programą (toliau – Programa), ir ją patvirtinti;

2) 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos parengtai ir Vyriausybės patvirtintai Programai įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis