LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO ir patikros sertifikato blanko 2021 metais

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr. 11V-93

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo 1.1.4 papunkčiu, Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-527 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos nuostatų patvirtinimo“, 10.7 papunkčiu ir Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 11V-34 „Dėl Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Grafinius pavyzdžius žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2021 metais;

1.2. Matavimo priemonių patikros žymenų, naudojamų 2021 metais, tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u,  kad patikros sertifikato blanko forma ir turinys, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 11V-75 „Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 11V-33 „Dėl matavimo priemonių patikros žymenų, jų naudojimo tvarkos aprašo ir patikros sertifikato nuo 2015 m. sausio 1 d. patvirtinimo“ pakeitimo“, 2021 metams nekeičiami.

3. P a v e d u Lietuvos metrologijos inspekcijos Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyriui pateikti šį įsakymą Teisės aktų registrui ir paskelbti jį Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                             Domas Vasiliauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 11V-93

 

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, NAUDOJaMų 2021 metais, TVARKOS APRAŠAS

 

Patikros žymenys gali būti naudojami tik atlikus matavimo priemonių, nurodytų Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“, patikrą.

 

 

Matavimo priemonių (toliau –MP) grupė

 

Patikros žymens eilės numeris

(iš Grafinių pavyzdžių žymenų, naudojamų reikalavimus atitinkančių matavimo priemonių atliktai patikrai pažymėti 2021 metais)

1.1

 

1.2

 

1.3

 

1.4

 

1.5

 

1.6

 

1.7

 

1.8

 

1.9

 

1.10

 

1.11

 

1.12

 

1.13

 

1. Geometrinių dydžių MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

2. Masės MP

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

3. Jėgos MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

4. Slėgio MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

5. Judesio parametrų MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

6. Skysčių ir dujų kiekio MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

7. Fizikinių ir cheminių MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

8. Temperatūros MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

9. Optinių ir optinių-fizikinių MP

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

10. Akustinių ir vibracijos MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

11. Elektrinių dydžių MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

12. Laiko ir dažnio MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

13. Radiotechninių matavimų MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

14.

Jonizuojančiosios spinduliuotės MP

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

15. Medicinos prietaisai su matavimo funkcija

 

+

 

+

 

+

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

1. Atlikus matavimo priemonės pirminę patikrą, turi būti naudojami kartu 1.1 ir 1.2 žymenys.

2. Atlikus matavimo priemonės periodinę patikrą, naudojami 1.3–1.9 žymenys.

3. Matavimo priemonės naudotojui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros sertifikatas, jeigu kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.

4. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.11 gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo neteisėto poveikio ir klijuojamas tose vietose, kur nėra galimybės plombuoti 1.5–1.9 plombomis.

5. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.12 naudojamas matavimo sistemų, sumontuotų jų darbo vietoje, atliktai patikrai žymėti.

6. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas 1.13 naudojamas automobilių degalų (benzino, dyzelino, suskystintų dujų, suslėgtų gamtinių dujų) įpylimo kolonėlių, degalų įpylimo taškų (degalų įpylimo žarnų) atliktai patikrai pažymėti.

7. Užklijavus 1.11, 1.12 arba 1.13 polimerinius lipdukus, matavimo priemonė turi būti saugoma ne trumpiau kaip 12 valandų, kad polimerinė plėvelė sukietėtų.

 

_____________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2020 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 11V-93

 

GRAFINIAI PAVYZDŽIAI ŽYMENŲ, NAUDOJAMŲ REIKALAVIMUS

ATITINKANČIŲ MATAVIMO PRIEMONIŲ ATLIKTAI PATIKRAI PAŽYMĖTI

2021 METAIS

 

1.1. MATAVIMO PRIEMONIŲ PIRMINĖS PATIKROS ŽYMUO (PIRMASIS ŽYMUO)

identifikavimo kodas 01637

žymens matmenys (18 × 18) mm

apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RAIDĖS

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS

 

ŽYMENS EILĖS NUMERIS

 

 

 

1.2. MATAVIMO PRIEMONIŲ PIRMINĖS PATIKROS ŽYMUO (ANTRASIS ŽYMUO)

identifikavimo kodas 01638

žymens matmenys (18 × 18) mm

apskritimo skersmuo lygus 12,5 mm

 

 

 

DU PASKUTINIAI PATIKROS METŲ SKAITMENYS

 

 

ŽYMENS EILĖS NUMERIS

 

 

 

 

1.3. OFICIALUS ŽYMĖJIMO ŽENKLAS (LIPDUKAS)

identifikavimo kodas 01636

žymens matmenys (18 × 18) mm

 

 

 

PATIKROS MĖNUO

 

PATIKROS METAI

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS

 

ŽYMENS EILĖS NUMERIS

 

LIETUVOS METROLOGIJOS INSPEKCIJOS RAIDĖS 

1.4. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 1,5 mm

„GEDIMINO STULPAI“

(naudojamas ypatingai mažoms matavimo priemonėms, esančioms komplektuose, žymėti)

 

 

 

1.5. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 3,5 mm

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

 

PATIKROS METAI

 

 

 

1.6. METALINIS ŽYMEKLIS

Æ 6,0 mm

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

PATIKROS METAI

 

TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

 

 

 

1.7. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI

(dvipusiai, pirmoji pusė)

Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

PATIKROS METAI

 

TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

PLOMBŲ ŽYMEKLIAI

(dvipusiai, antroji pusė)

Æ 8,0 mm; Æ 12,0 mm

 

KETVIRČIO, KURIAME

ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA

(pavyzdyje – trečias ketvirtis romėniškais skaitmenimis)

 

 

 

 

1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS

Æ 8,0 mm

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

 

PATIKROS METAI

 

 

 

1.9. GUMINIS ANTSPAUDAS

Æ 12,0 mm

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

 

PATIKROS METAI

 

 

 

1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ

ŽYMEKLIŲ PIRMOJI PUSĖ

Æ 6,0 mm; Æ 7,0 mm

ženklų aukštis 2,0 mm

Æ 10,0 mm ženklų aukštis 3,0 mm

XX – PATIKROS ŽENKLO, SUTEIKIAMO PASKIRTAJAI ATLIKTI TACHOGRAFŲ PATIKRĄ ĮSTAIGAI, SKAITMENYS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RAIDĖS

 

 

 

TACHOGRAFŲ PLOMBŲ

ŽYMEKLIŲ ANTROJI PUSĖ

tik Æ 10,0 mm žymekliams

ženklų aukštis 3,5 mm

 

ĮSTAIGOS, PASKIRTOSIOS

ATLIKTI TACHOGRAFŲ

PATIKRĄ, ATPAŽINIMO ŽENKLAS

 

PATIKROS METAI

 

 

 

 

1.11. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS

PLĖVELĖS LIPDUKAS

(baltos spalvos)

stačiakampio formos (7 x 14) mm

kvadrato formos (14 x 14) mm

kvadrato formos (18 x 18) mm

kvadrato formos (25 x 25) mm

apskritimo formos Æ 25,0 mm

 

 

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje – AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

 

PATIKROS METAI

 

 

 

 

1.12. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS

PLĖVELĖS LIPDUKAS

(skirtas matavimo sistemoms)

matmenys (80 x 13) mm

 

XXX – PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS ATPAŽINIMO ŽENKLAS

000000 – LIPDUKO EILĖS NUMERIS

2021 – PATIKROS METAI

1, 2, 3, ... 12 – PATIKROS MĖNUO

 

 

1.13. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS

PLĖVELĖS LIPDUKAS

(baltos spalvos)

kvadrato formos (18 x18) mm

apskritimo Æ 15,0 mm

 

 

PASKIRTOSIOS ĮSTAIGOS

ŽENKLAS (pavyzdyje - AB „Vilniaus metrologijos centras“ ženklas)

 

PATIKROS METAI

 

PATIKROS MĖNUO

 

__________________